Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо розробки Методичних рекомендацій

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
            13.04.2004 N 1/9-192
 
                   Заступникам начальників
                   управлінь освіти і науки
                   обласних, Київської та
                   Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
 
 
   На виконання п. 18 Рішення  колегії  МОН  України  від
21.08.03 року N 9/4-3 ( v_4-3290-03 ) "Про підсумки розвитку
освіти у  2002/2003  навчальному  році  та  завдання  на
2003/2004 навчальний рік, що випливають з послання Президента
України до Верховної Ради України, Національної доктрини розвитку
освіти  та  Програми  діяльності Кабінету Міністрів України"
направляємо для  планування  навчального  процесу  "Методичні
рекомендації  щодо  розробки  інтегрованих  навчальних планів
підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у
вищих професійних училищах і центрах професійно-технічної освіти".
 
 Заступник Міністра                  Т.М.Десятов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Лист Міністерства освіти
                   і науки України
                   N 1/9-192 13.04.2004
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
      щодо розробки інтегрованих навчальних планів
       підготовки кваліфікованих робітників та
      молодших спеціалістів у ВПУ і центрах ПТО
 
 
   Основним нормативним  документом  навчального закладу, що
визначає організацію навчального процесу за певною спеціальністю,
є навчальний план.
   Навчальний план   -   це   нормативний   документ
професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного
рівня (вищого професійного училища, центра професійно-технічної
освіти), що  складається  на  підставі  освітньо-професійної
програми - складової галузевого стандарту підготовки фахівця,
стандарту вищої освіти,  враховуючи  структурно-логічну  схему
підготовки,  що  визначає  перелік  нормативних і вибіркових
навчальних предметів, послідовність їх вивчення, конкретні форми
проведення занять, графік навчального процесу, форми проведення
підсумкового контролю та державної атестації.
   Навчальний план  затверджується  спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної
освіти (підпис скріплюється печаткою).
   Для конкретизації планування навчального процесу на кожний
навчальний  рік  складається  робочий  навчальний план, який
затверджується керівником навчального закладу.
 
          Структура навчального плану
 
   Навчальний план складається з наступних розділів: титульна
частина, графік навчального процесу, зведені дані за бюджетом
часу, план навчального процесу, види практики, рівні кваліфікацій
та форма державної атестації на  кожному  ступені,  перелік
навчальних  кабінетів,  лабораторій, майстерень, пояснення до
навчального плану.
   Рекомендована форма  бланку навчального плану наведена у
додатку 1.
   До навчального плану, як самостійний документ, додаються
кваліфікаційна характеристика фахівця (кваліфікованого робітника
та   молодшого   спеціаліста)   в   т.ч.   варіативна
освітньо-кваліфікаційна характеристика зі спеціалізації  даної
спеціальності, освітньо-професійна програма , в т.ч. варіативна
частина ОПП.
 
   1. У титульній частині навчального плану зазначається:
   - назва навчального закладу;
   - код  і  назва  робітничої  професії,  на  базі  якої
готуватиметься молодший спеціаліст;
   - код і  назва  спеціальності  з  підготовки  молодшого
спеціаліста;
   - назва спеціалізації, якщо вона є;
   - кваліфікація на кожному ступені;
   - форма навчання;
   - термін навчання на кожному ступені;
   - гриф затвердження спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти чи
вищого  навчального  закладу,  до  складу  якого  входить
професійно-технічний навчальний заклад як структурний підрозділ.
   Навчальний план  розробляється на весь період реалізації
відповідної освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста.
   Термін навчання і кваліфікація визначаються  відповідними
освітньо-кваліфікаційними характеристиками робітничих професій,
молодшого спеціаліста, типовим навчальним  планом  підготовки
кваліфікованого  робітника  та освітньо-професійними програмами
підготовки молодших спеціалістів. Нормативний термін навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів
для осіб,  які  мають  повну  загальну  середню  освіту  та
освітньо-кваліфікаційний  рівень  кваліфікованого робітника за
спорідненою професією зменшується на 1 рік.
 
   2. Графік навчального процесу (I розділ) встановлює строки
початку і закінчення навчальних занять на кожному курсі, визначає
термін канікул та практики, завершального етапу фахової підготовки
на кожному ступені, державної атестації (дипломне проектування,
захист дипломного проекту (роботи), державні іспити).
   При складанні  графіка  навчального  процесу  необхідно
користуватися наступним:
   - початок навчального року планується, як правило, з
1 вересня, закінчення - на останньому курсі III ступеня залежить
від терміну навчання (1 рік, 1 рік 6 місяців, 2 роки);
   - за спеціальностями, які пов'язані з сезонним характером
робіт,  початок  і  закінчення навчального року можуть бути
перенесені на інші строки;
   - при  розробці  графіку  навчального  процесу необхідно
враховувати, що кількість екзаменів в екзаменаційну сесію не
повинна  перевищувати  5-ти, інтервал між екзаменами повинен
становити 3-4 дні;
   - сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім
останнього, повинна становити не менше 8 тижнів;
   - тривалість переддипломної практики планується у залежності
від характеру спеціальності і кваліфікації;
   - державна кваліфікаційна атестація на II ступені включає:
кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає  певним  вимогам
освітньо-кваліфікаційної  характеристики  випускника  ПТНЗ  з
відповідного атестаційного рівня; захист дипломної роботи, проекту
чи творчої роботи, що їх замінює;
   - час відведений на завершальні форми навчання, не повинен
перевищувати 9 тижнів (дипломне проектування та захист дипломного
проекту на 3 ступені).
 
   3. У розділі II "Зведені дані за бюджетом часу" показується
тривалість  теоретичного  навчання,  проходження  практики,
екзаменаційних сесій, канікул по курсах і за весь період навчання
у тижнях (кредитах) та годинах, а також час, який відводиться на
форми завершення навчання. На III ступені зазначається загальний
обсяг годин (аудиторна та самостійна робота) із розрахунку 54
години на тиждень.
 
   4. План навчального процесу (III розділ).
   Навчальний план складається з двох частин: нормативної та
вибіркової. Нормативна частина інтегрованого навчального плану
складається із нормативної частини підготовки робітничої професії
та нормативної частини підготовки молодшого спеціаліста.
   Нормативна частина  підготовки  кваліфікованих  робітників
складається з предметів, зазначених в типовій базисній структурі.
Предмети  розділів   гуманітарної,   природничо-математичної
підготовки,  допризовної  підготовки (основи медико-санітарної
підготовки) та предмети, що вільно обираються, а також розділи
"Державна атестація та інші форми контролю", "Консультації",
"Загальний обсяг навчального часу на II ступені" записуються
відповідно до Типової базисної структури навчальних планів для
підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ. Предмети розділів
загальнотехнічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної
підготовки записуються у  циклі  професійної  та  практичної
підготовки (III ступінь). Структура навчального плану наведена у
додатку 1 ( va192290-04 ).
   Під час складання інтегрованого навчального плану на основі
повної загальної середньої освіти предмети розділів "Фізична
культура і здоров'я ", "Предмети, що вільно обираються", розділи
"Державна атестація та інші форми контролю", "Консультації",
"Загальний обсяг навчального часу на II ступені" записуються
відповідно до Типової базисної структури навчальних планів для
підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ. Предмет розділу
гуманітарної  підготовки  "Основи правових знань" та предмет
загальнотехнічної підготовки "Основи  галузевої  економіки  і
підприємництва"  записуються  у  циклі  гуманітарної  та
соціально-економічної підготовки (III ступінь). Предмети розділів
загальнотехнічної  професійно-теоретичної, професійно-практичної
підготовки записуються у  циклі  професійної  та  практичної
підготовки III ступінь). Структура навчального плану наведена у
додатку 2 ( va192290-04 ).
   Нормативні навчальні  предмети  (дисципліни)  підготовки
молодшого  спеціаліста  встановлюються  освітньо-професійною
програмою .
   Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для навчального
закладу.
   Збільшення обсягів годин на нормативні навчальні предмети
(дисципліни) можливе і може відбуватися лише за рахунок вибіркових
навчальних годин.
   Нормативні навчальні  предмети  (дисципліни)  підготовки
молодшого спеціаліста групуються за циклами:
   - цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки;
   - цикл природничо-наукової підготовки;
   - цикл професійно-практичної підготовки.
   У випадку, коли предмет підготовки кваліфікованого робітника
за змістом є розділом предмета (дисципліни) підготовки молодшого
спеціаліста, але має іншу назву, цей предмет треба записати
складовою предмета (дисципліни) молодшого спеціаліста в дужках.
   Навчальний процес за інтегрованими навчальними планами на III
ступені  організовується  з  обов'язковим  дотриманням  вимог
"Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України від
02.06.93 року N 161 ( z0173-93 ). Тому на III ступені зазначається
загальний навчальний час, який складається із аудиторних занять і
самостійної роботи.
   Навчальний план встановлює розподіл загального обсягу годин
(графа 9), передбачених на кожний предмет (дисципліну) на III
ступені, на навчальні (аудиторні) заняття (графа 10) та самостійну
роботу (графа 11). Навчальний час, відведений для самостійної
роботи повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального
обсягу навчального часу, відведеного на вивчення конкретного
навчального предмета, враховуючи форму навчання. Основними видами
навчальних (аудиторних)  занять  на  III  ступені є: лекція,
лабораторні,  практичні,  семінарські  заняття,  консультації.
Навчальний заклад освіти може визначати й інші види навчальних
занять. Розподіл аудиторних занять за видами визначається у
робочих навчальних планах та програмах предметів (дисциплін). В
плані навчального процесу вказується  лише  загальний  обсяг
професійно-практичної  підготовки  у  тижнях  (годинах). Види
практичної підготовки, розподіл по курсах і семестрах вказуються у
розділі IV "Види практичної підготовки".
   Під час складання плану навчального процесу слід врахувати
наступне:
   - з метою запобігання дублювання при вивченні навчальних
дисциплін підготовки молодших спеціалістів і аналогічних предметів
підготовки кваліфікованих робітників або предметів підготовки
робітничих професій та загальноосвітніх предметів, дозволяється
здійснювати інтеграцію;
   - згідно з рішенням колегії Міносвіти України "Про концепцію
фізичного виховання в системі освіти України " та наказу МОН від
14.11.03 N 757 "Про затвердження навчальних програм з фізичного
виховання для ВНЗ I-IV рівня акредитації" слід передбачати 4
години навчальних години на тиждень протягом усього періоду
навчання за програмою підготовки молодших спеціалістів, крім
останнього семестру.
   На виконання  цих  документів  на III ступені необхідно
планувати 2 години обов'язкових навчальних занять на тиждень, які
входять до нормативного аудиторного тижневого навантаження учнів,
ще 2 години можна планувати за рахунок вільного часу учнів або за
рахунок  часу, відведеного на дисципліни самостійного вибору
навчального закладу;
   - обсяг годин на вивчення дисциплін, а також співвідношення
теоретичних, практичних і лабораторних робіт по кожному з них
визначається, виходячи з мінімальної кількості годин, що подані в
освітньо-професійній програмі, досвіду роботи закладів освіти,
попередньо розроблених і взаємоузгоджених проектів  примірних
навчальних планів і програм дисциплін, видів умінь, передбачених
освітньо-кваліфікаційною  характеристикою,  що  забезпечуються
відповідними знаннями, їх значимістю у підготовці фахівця;
   - встановлення послідовності вивчення предметів (дисциплін),
а також розподіл кількості годин по кожному з них по курсах і
семестрах здійснюється з врахуванням міжпредметних зв'язків;
   - у графах 12-23 (12-19), вказується кількість тижнів у
семестрі згідно з графіком навчального процесу на 2-3 ступенях за
традиційною двосеместровою схемою. У випадку, коли навчальний
заклад впроваджує модульну або іншу форму контролю знань учнів,
форма  навчального  плану  може  відрізнятися від наведеної.
Навчальний заклад самостійно визначає кількість тижнів в семестрі.
В цих же графах вказується кількість аудиторних годин на тиждень з
конкретного предмета (дисципліни);
   - у навчальному плані відображаються наступні форми контролю
знань учнів: екзамени, заліки, курсові проекти (роботи) (графи
3,4,5), модульний контроль тощо. Кількість екзаменів визначається
виходячи з вимог до рівня знань і умінь, якими повинен оволодіти
учень, з розрахунком їх внутрішньої структури, а також кількості
годин і часу вивчення;
   - курсові  проекти  (роботи) плануються після закінчення
вивчення предмета (дисципліни),  а  в  окремих  випадках  -
відповідного розділу. Кількість курсових проектів у семестрі
повинна бути не більше одного. За час навчання на III ступені
кожний учень виконує 2-3 курсових проекти (роботи). Їх конкретна
кількість визначається навчальним планом.
   Курсові проекти виконуються учнями, як правило, при вивченні
загальнотехнічних і спеціальних навчальних предметів (дисциплін) з
технічних, технологічних, будівельних, сільськогосподарських та
інших спеціальностей.
   Курсові роботи, як правило, мають дослідницький характер і
виконуються здебільшого з фундаментальних навчальних дисциплін.
   Кількість годин,  яку  учень  використовує  на виконання
курсового проекту (роботи), наприклад, 20 год., входить до годин
самостійної роботи.
 
   5. Розділ IV. Практичне навчання
   Практичне навчання включає в себе:
   - виробниче навчання в навчальному закладі;
   - виробниче навчання на виробництві чи в сфері послуг;
   - виробничу практику на виробництві чи в сфері послуг;
   - навчальну практику на придбання первинних професійних умінь
і навичок за профілем спеціальності;
   - технологічну  (виробничу)  практику   за   профілем
спеціальності;
   - переддипломну тощо.
   Конкретні етапи і види практики, які входять до кожного
етапу, їх тривалість визначається у відповідності з вимогами
кваліфікаційних  характеристик  кваліфікованого  робітника  та
молодшого спеціаліста у залежності від характеру спеціальності
(спеціалізації) і кваліфікації фахівця.
   Перелік робітничих  професій  і   строки   проведення
кваліфікаційних іспитів вказуються у розділі VI навчального плану.
 
   6. Розділ V. Форми державної атестації.
   В навчальному плані встановлюються форми завершення навчання
на кожному ступені, які визначені державними стандартами освіти.
Дотримання визначених державним стандартом освіти форм державної
атестації є обов'язковим. У вищих професійних училищах після
закінчення II ступеню навчання учнями здобувається робітнича
професія з присвоєнням кваліфікації відповідного рівня. Після
закінчення учнем III ступеню навчання підвищується кваліфікаційний
рівень наданої робітничої професії та присвоюється відповідна
кваліфікація молодшого спеціаліста.
 
   7. В розділі VI вказуються рівні кваліфікації.
 
   8. В  розділі  VII навчального плану вказується перелік
кабінетів, лабораторій, які необхідні і є у навчальному закладі
для організації підготовки кваліфікованих робітників та молодших
спеціалістів і методичного забезпечення навчального процесу.
 
   9. Розділ VIII "Пояснення до навчального плану" повинен
роз'яснювати і уточнювати окремі положення навчального плану і
особливості організації навчального процесу.
   У разі, коли навчальний заклад представляє документи  в
Державну акредитаційну комісію на ліцензування або акредитацію
навчальний план погоджується у наступних структурах і у такій
послідовності:
   Науково-методичний центр   професійно-технічної   освіти,
департамент професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр
вищої освіти, департамент вищої освіти, Науково-методична комісія
з напряму, підприємство-замовник підготовки кадрів.
   Додаток 1, 2 ( va192290-04  ):  структури  інтегрованих
навчальних планів.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.43393
EUR31.31309
RUB0.40339
PLN7.30744
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка