Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи з відновлення виробничої діяльності та стабілізації фінансово-економічного становища ВАТ "Макіївський металургійний комбінат"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 14 квітня 2004 р. N 225-р
                Київ
 
     Про заходи з відновлення виробничої діяльності
     та стабілізації фінансово-економічного становища
       ВАТ "Макіївський металургійний комбінат"
 
 
   Погодитися з  пропозиціями  Фонду  державного  майна,
Мінпромполітики, Мінекономіки та НАК "Нафтогаз України" щодо
виконання плану заходів з відновлення виробничої діяльності та
стабілізації фінансово-економічного становища ВАТ "Макіївський
металургійний комбінат" згідно з додатком.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 25
 
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 14 квітня 2004 р. N 225-р
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
       з відновлення виробничої діяльності та
     стабілізації фінансово-економічного становища
       ВАТ "Макіївський металургійний комбінат"
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування заходу    |  Відповідальні  | Строк
                  |  за виконання  |виконання
                  |          | (після
                  |          |прийняття
                  |          | відпо-
                  |          | відного
                  |          | рішення
                  |          |Кабінетом
                  |          |Міністрів
                  |          |України)
------------------------------------------------------------------
1. Затвердження Плану заходів із  Фонд державного   протягом
  створення та забезпечення    майна        10 днів
  виробничої діяльності      Мінпромполітики
  підприємства з повним      Мінекономіки
  металургійним циклом на базі  Агентство з питань
  майна ВАТ "Макіївський     банкрутства
  металургійний комбінат",    Мінпаливенерго
  ТОВ "Металург" та активів    Державна податкова
  інвесторів           адміністрація
                  Держмитслужба
                  дочірня компанія
                  "Газ України"
                  НАК "Нафтогаз
                  України"
                  Донецька
                  облдержадмі-
                  ністрація
                  Антимонопольний
                  комітет
                  Державна комісія
                  з цінних паперів
                  та фондового ринку
                  Пенсійний фонд
                  Мін'юст
 
2. Переоформлення права власності ТОВ "Металург"   протягом
  ТОВ "Металург" на майно,    виконавчий комітет 60 днів
  отримане після ліквідації    Макіївської
  ЗАТ "МакМет"          міськради
 
3. Вирішення питання стосовно   дочірня компанія  постійно
  фінансової підтримки та     "Газ України"    за
  залучення інвестицій у     НАК "Нафтогаз    окремим
  виробничу діяльність      України"      графіком
  ВАТ "Макіївський металургійний
  комбінат" і ТОВ "Металург"
 
4. Вирішення питання про надання  Державна податкова протягом
  Державною податковою      адміністрація    60 днів
  адміністрацією дозволу на    ТОВ "Металург"
  передачу майна ТОВ "Металург",
  що перебуває в податковій
  заставі, до статутного фонду
  закритого акціонерного
  товариства, створеного за
  участю дочірньої компанії "Газ
  України" НАК "Нафтогаз України"
  та ТОВ "Металург" (далі -
  ЗАТ-1), в обмін на активи
  новоствореного підприємства
 
5. Здійснення оцінки внесків    керуючий санацією  протягом
  засновників ЗАТ-1        ВАТ "Макіївський  70 днів
                  металургійний
                  комбінат"
                  ТОВ "Металург"
                  Фонд державного
                  майна
                  Мінпромполітики
                  дочірня компанія
                  "Газ України"
                  НАК "Нафтогаз
                  України"
 
6. Розроблення установчих     дочірня компанія  протягом
  документів ЗАТ-1. Проведення  "Газ України"    80 днів
  зборів засновників з прийняттям НАК "Нафтогаз
  рішення щодо випуску акцій та  України"
  підписання договору про     Фонд державного
  створення ЗАТ-1         майна
 
7. Внесення засновниками ЗАТ-1   дочірня компанія  протягом
  внесків (не менше ніж      "Газ України"    90 днів
  50 відсотків його статутного  НАК "Нафтогаз
  фонду)             України"
                  ТОВ "Металург"
 
8. Проведення установчих зборів  дочірня компанія  протягом
  засновників ЗАТ-1 з обранням  "Газ України"    95 днів
  реєстроутримувача та органів  НАК "Нафтогаз
  управління товариства      України"
                  ТОВ "Металург"
 
9. Подання до Антимонопольного   дочірня компанія  протягом
  комітету заяви про надання   "Газ України"    35 днів
  дозволу на концентрацію у    НАК "Нафтогаз
  вигляді створення ЗАТ-1     України"
                  керуючий
                  санацією
                  ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
10. Розгляд Антимонопольним     Антимонопольний   протягом
  комітетом питання про надання  комітет       85 днів
  дозволу на концентрацію     дочірня
  у вигляді створення ЗАТ-1    компанія
                  "Газ України"
                  НАК "Нафтогаз
                  України"
                  ТОВ "Металург"
 
11. Публікація в засобах масової  дочірня компанія  протягом
  інформації повідомлення     "Газ України"    110 днів
  про намір створення ЗАТ-1    НАК "Нафтогаз
                  України"
                  керуючий санацією
                  ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
12. Здійснення державної реєстрації ЗАТ-1        протягом
  ЗАТ-1              дочірня компанія  120 днів
                  "Газ України"
                  НАК "Нафтогаз
                  України"
                  виконавчий комітет
                  Макіївської
                  міськради
 
13. Здійснення реєстрації випуску  Державна комісія  протягом
  акцій ЗАТ-1           з цінних паперів  150 днів
                  та фондового ринку
                  ЗАТ-1
                  дочірня компанія
                  "Газ України"
                  НАК "Нафтогаз
                  України"
 
14. Здійснення реєстрації      виконавчий комітет протягом
  нерухомого майна ЗАТ-1 в бюро  Макіївської     150 днів
  технічної інвентаризації    міськради
  м. Макіївки           ЗАТ-1
 
15. Подання до Антимонопольного   керуючий санацією  протягом
  комітету заяви про надання   ВАТ "Макіївський  90 днів
  дозволу на концентрацію у    металургійний
  вигляді оренди майна, раніше  комбінат"
  переданого в оренду
  ВАТ "Макіївський металургійний
  комбінат" від ТОВ "Металург",
  яке ТОВ "Металург" передало
  до статутного фонду ЗАТ-1
 
16. Розгляд Антимонопольним     Антимонопольний   протягом
  комітетом питання про надання  комітет       135 днів
  дозволу на концентрацію у    дочірня компанія
  вигляді оренди ВАТ "Макіївський "Газ України"
  металургійний комбінат" майна  НАК "Нафтогаз
  ЗАТ-1              України"
                  керуючий санацією
                  ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
                  ТОВ "Металург"
 
17. Одержання дозволу Головного   дочірня компанія  протягом
  управління МНС у Донецькій   "Газ України"    170 днів
  області на оренду майна, раніше НАК "Нафтогаз
  переданого ТОВ "Металург"    України"
  в оренду ВАТ "Макіївський    керуючий санацією
  металургійний комбінат", яке  ВАТ "Макіївський
  ТОВ "Металург" передало     металургійний
  до статутного фонду ЗАТ-1    комбінат"
  (без розриву договору оренди)  ТОВ "Металург"
 
18. Укладення договору оренди між  ЗАТ-1        протягом
  ВАТ "Макіївський металургійний керуючий санацією  171 дня
  комбінат" та ЗАТ-1       ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
19. Укладення договору       ЗАТ-1        протягом
  з реєстроутримувачем та               155 днів
  передача йому реєстру
  акціонерів ЗАТ-1
 
20. Розроблення плану санації    керуючий санацією  протягом
  ВАТ "Макіївський металургійний ВАТ "Макіївський  80 днів
  комбінат" та погодження його  металургійний
  в установленому порядку     комбінат"
                  Агентство з питань
                  банкрутства
                  Мінекономіки
                  Фонд державного
                  майна
                  Мінпромполітики
                  дочірня компанія
                  "Газ України"
                  НАК "Нафтогаз
                  України"
                  комітет кредиторів
                  ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
                  Антимонопольний
                  комітет
 
21. Вирішення питання про      керуючий санацією  протягом
  затвердження Господарським   ВАТ "Макіївський  90 днів
  судом плану санації       металургійний
  ВАТ "Макіївський металургійний комбінат"
  комбінат"
 
22. Здійснення оцінки внеску    керуючий санацією  протягом
  ВАТ "Макіївський металургійний ВАТ "Макіївський  70 днів
  комбінат" до статутного фонду  металургійний
  закритого акціонерного     комбінат"
  товариства, що створюється   Фонд державного
  на базі майна ВАТ "Макіївський майна
  металургійний комбінат" і ЗАТ-1
  (далі - ЗАТ-2)
 
23. Здійснення оцінки внеску ЗАТ-1 ЗАТ-1        протягом
  до статутного фонду ЗАТ-2    Фонд державного   180 днів
                  майна
 
24. Розроблення проектів установчих Фонд державного   протягом
  документів ЗАТ-2        майна        100 днів
                  дочірня компанія
                  "Газ України"
                  НАК "Нафтогаз
                  України"
                  ЗАТ-1
                  керуючий санацією
                  ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
25. Проведення зборів засновників  ЗАТ-1        протягом
  ЗАТ-2 з прийняттям рішення щодо керуючий санацією  165 днів
  випуску акцій та підписання   ВАТ "Макіївський
  договору про створення ЗАТ-2  металургійний
                  комбінат"
 
26. Подання до Антимонопольного       -"-    протягом
  комітету заяви про надання             130 днів
  дозволу на концентрацію
  у вигляді створення ЗАТ-2
 
27. Розгляд Антимонопольним     Антимонопольний   протягом
  комітетом питання про надання  комітет       175 днів
  дозволу на концентрацію     ЗАТ-1
  у вигляді створення ЗАТ-2    керуючий санацією
                  ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
28. Публікація в засобах масової  ЗАТ-1        протягом
  інформації повідомлення     керуючий санацією  185 днів
  про намір щодо створення ЗАТ-2 ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
29. Внесення засновниками внесків      -"-    протягом
  до статутного фонду ЗАТ-2              190 днів
 
30. Подання до Антимонопольного   керуючий санацією  протягом
  комітету заяви про надання   ВАТ "Макіївський  215 днів
  дозволу на концентрацію     металургійний
  у вигляді оренди майна, раніше комбінат"
  переданого в оренду
  ВАТ "Макіївський металургійний
  комбінат" від ТОВ "Металург",
  яке ТОВ "Металург" передало
  до статутного фонду ЗАТ-1,
  а ЗАТ-1 передало до статутного
  фонду ЗАТ-2
 
31. Розгляд Антимонопольним     Антимонопольний   протягом
  комітетом питання про надання  комітет       260 днів
  дозволу на концентрацію     ЗАТ-1
  у вигляді оренди        керуючий санацією
  ВАТ "Макіївський металургійний ВАТ "Макіївський
  комбінат" майна ЗАТ-2      металургійний
                  комбінат"
 
32. Одержання дозволу Головного   ЗАТ-1        протягом
  управління МНС у Донецькій   керуючий санацією  215 днів
  області на оренду майна, раніше ВАТ "Макіївський
  переданого ТОВ "Металург"    металургійний
  в оренду ВАТ "Макіївський    комбінат"
  металургійний комбінат",
  яке ТОВ "Металург" передало
  до статутного фонду ЗАТ-1
  (без розриву договору оренди),
  а ЗАТ-1 передало до статутного
  фонду ЗАТ-2 (без розриву
  договору оренди)
 
33. Проведення установчих зборів  ЗАТ-1        протягом
  ЗАТ-2 з обранням        керуючий санацією  200 днів
  реєстроутримувача        ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
34. Здійснення державної реєстрації     -"-    протягом
  ЗАТ-2                        205 днів
 
35. Здійснення реєстрації випуску  ЗАТ-2        протягом
  акцій ЗАТ-2           Державна комісія  235 днів
                  з цінних паперів
                  та фондового ринку
                  ЗАТ-1
                  керуючий санацією
                  ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
36. Укладення договору       ЗАТ-2        протягом
  з реєстроутримувачем та               235 днів
  передача йому реєстру
  акціонерів ЗАТ-2
 
37. Здійснення реєстрації      виконавчий комітет протягом
  нерухомого майна ЗАТ-2 в бюро  Макіївської     265 днів
  технічної інвентаризації    міськради
  м. Макіївки           ЗАТ-2
 
38. Отримання ЗАТ-2 необхідних   ЗАТ-2        протягом
  дозволів та ліцензій на право  Мінпромполітики   375 днів
  провадження виробничої     Держнагляд-
  діяльності           охоронпраці
 
39. Переведення працівників     ЗАТ-2        протягом
  ВАТ "Макіївський металургійний керуючий санацією  380 днів
  комбінат" на роботу до ЗАТ-2  ВАТ "Макіївський
  відповідно до законодавства   металургійний
                  комбінат"
 
40. Погашення заборгованості    керуючий санацією  у рамках
  із заробітної плати перед    ВАТ "Макіївський  реалі-
  працівниками ВАТ "Макіївський  металургійний    зації
  металургійний комбінат"     комбінат"      плану
                            санації
 
41. Розгляд комітетом кредиторів  комітет кредиторів протягом
  ВАТ "Макіївський металургійний ВАТ "Макіївський  380 днів
  комбінат" питання про укладення металургійний
  мирової угоди з боржником    комбінат"
                  керуючий санацією
                  ВАТ "Макіївський
                  металургійний
                  комбінат"
 
42. Вирішення питання щодо     керуючий санацією  протягом
  припинення справи        ВАТ "Макіївський  395 днів
  про банкрутство         металургійний
  ВАТ "Макіївський металургійний комбінат"
  комбінат"


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка