Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення національної системи підготовки спеціалістів у сфері інтелектуальної власності

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            23.04.2004 N 5/8-16
 
 
       Про вдосконалення національної системи
         підготовки спеціалістів у сфері
          інтелектуальної власності
 
 
   Заслухавши та  обговоривши  доповідь  заступника  голови
Державного  департаменту  інтелектуальної  власності  (далі -
Держдепартамент) Дмитришина В.С., розглянувши доповідну записку
щодо вдосконалення національної системи підготовки спеціалістів у
сфері  інтелектуальної  власності,  Колегія  відзначає,  що
Держдепартаментом проведено значну роботу з виконання заходів,
направлених на вдосконалення національної системи  підготовки
спеціалістів у сфері інтелектуальної власності: створене методичне
забезпечення  навчального  процесу,  сформована  дієздатна
інфраструктура для підготовки фахівців, що забезпечує реалізацію
державної політики у цій сфері, зокрема:
   розроблено та   пройшло  перевірку  навчально-методичне
забезпечення спеціальності 7.000002 (8.000002) "Інтелектуальна
власність";
   розроблені та апробовані  навчальні  програми  підвищення
кваліфікації: патентних повірених, патентознавців, професійних
оцінювачів прав на об'єкти інтелектуальної власності, суддів,
викладачів  вищих  навчальних  закладів,  вчителів, державних
інспекторів з інтелектуальної власності;
   розроблена змістова складова стандарту вищої освіти ВНЗ з
питань інтелектуальної власності та орієнтовна програма навчальної
дисципліни "Інтелектуальна власність" до варіативних частин ОКХ та
ОПП  підготовки  фахівців  освітньо-кваліфікаційних  рівнів
спеціаліста і магістра за усіма напрямами підготовки;
   розпочато підготовку   фахівців   за   спеціальністю
"Інтелектуальна власність" у 14 вищих навчальних закладах України;
   відкриті в системі Міністерства праці нові кваліфікації: 3439
"Фахівець з інтелектуальної власності"; 2419.2 "Професіонал з
інтелектуальної  власності";  2419.1  "Науковий  співробітник
(Інтелектуальна власність)";
   створено навчально-науково-виробничий  комплекс  "Академія
інтелектуальної  власності", що визначений головним з питань
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у
сфері інтелектуальної власності. На ЗАТ "Інститут інтелектуальної
власності  і  права"   покладені   функції   координації
науково-методичної та навчально-виховної діяльності Комплексу.
 
   При цьому  залишається  невирішеною проблема забезпечення
підготовки науково-педагогічних кадрів з фахових дисциплін в межах
спеціальності 7(8).000002 "Інтелектуальна власність" і державних
службовців, діяльність яких пов'язана з охороною, використанням та
захистом прав інтелектуальної власності, а також інформаційного
забезпечення науково-педагогічної діяльності вищих  навчальних
закладів. Актуальною також є проблема створення підрозділів з
охорони  прав  інтелектуальної  власності  в  організаціях,
підприємствах  та  установах і, зокрема, у вищих навчальних
закладах.
 
   Колегія У Х В А Л Ю Є:
 
   1. Інформацію  про  діяльність  Державного  департаменту
інтелектуальної  власності,  направлену  на  вдосконалення
національної системи підготовки фахівців у сфері інтелектуальної
власності, взяти до уваги.
 
   2. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності
(Паладій М.В.)  забезпечити  виконання  Плану  заходів  щодо
вдосконалення національної системи підготовки спеціалістів у сфері
інтелектуальної власності.
 
   3. Контроль за виконання рішення колегії покласти на першого
заступника Міністра освіти і науки України Гуржія А.М.
 
 Міністр, голова колегії                В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток
 
                   УХВАЛЕНО
                   Рішення колегії Міносвіти
                   і науки України
                   22.04.2004 N 5/8-16
 
 
-------------------------------------------------------------------
| N |    Назва заходу    | Відповідальні |  Термін  |
| п/п |             |  виконавці  | виконання  |
|-----+--------------------------+-----------------+--------------|
| 1 | Створити передумови щодо |         |       |
|   | підготовки та підвищення |         |       |
|   | кваліфікації       |         |       |
|   | науково-педагогічних   |         |       |
|   | кадрів, які викладають  |         |       |
|   | фахові дисципліни в межах|         |       |
|   | спеціальності 7(8).000002|         |       |
|   | "Інтелектуальна     |         |       |
|   | власність":       |         |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 1.1 Розробити та     | Державний    | 31.12.2004 р.|
|   | затвердити у       | департамент   |       |
|   | встановленому порядку  | інтелектуальної |       |
|   | Положення про підвищення | власності ННВК |       |
|   | кваліфікації викладачів | "Академія    |       |
|   | спеціальності 7(8).000002| інтелектуальної |       |
|   | "Інтелектуальна     | власності"   |       |
|   | власність";       |         |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 1.2. Розробити комплекс | Державний    | 31.08.2005 р.|
|   | навчально-методичного  | департамент   |       |
|   | забезпечення щодо    | інтелектуальної |       |
|   | підготовки        | власності ННВК |       |
|   | науково-педагогічних   | "Академія    |       |
|   | кадрів у сфері      | інтелектуальної |       |
|   | інтелектуальної     | власності"   |       |
|   | власності;        | Департамент   |       |
|   |             | вищої освіти  |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 1.3. Організувати    | Державний    | 30.08.2006 р.|
|   | підготовку та підвищення | департамент   |       |
|   | кваліфікації викладачів, | інтелектуальної |       |
|   | які викладають фахові  | власності ННВК |       |
|   | дисципліни з питань   | "Академія    |       |
|   | інтелектуальної     | інтелектуальної |       |
|   | власності.        | власності"   |       |
|-----+--------------------------+-----------------+--------------|
| 2 | Здійснити заходи щодо  |         |       |
|   | запровадження підвищення |         |       |
|   | кваліфікації державних  |         |       |
|   | службовців, діяльність  |         |       |
|   | яких пов'язана з     |         |       |
|   | охороною, використанням |         |       |
|   | та захистом прав     |         |       |
|   | інтелектуальної     |         |       |
|   | власності:        |         |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 2.1. Вийти з пропозицією | Державний    | 30.11.2004 р.|
|   | до Головного управління | департамент   |       |
|   | державної служби при   | інтелектуальної |       |
|   | Кабінеті Міністрів    | власності    |       |
|   | України щодо підготовки |         |       |
|   | та підвищення      |         |       |
|   | кваліфікації державних  |         |       |
|   | службовців з питань   |         |       |
|   | інтелектуальної     |         |       |
|   | власності;        |         |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 2.2. Розробити комплекс | Державний    | 15.12.2005 р.|
|   | навчально-методичного  | департамент   |       |
|   | забезпечення щодо    | інтелектуальної |       |
|   | підготовки та підвищення | власності ННВК |       |
|   | кваліфікації державних  | "Академія    |       |
|   | службовців, діяльність  | інтелектуальної |       |
|   | яких пов'язана з     | власності"   |       |
|   | охороною, використанням | Департамент   |       |
|   | та захистом прав     | вищої освіти  |       |
|   | інтелектуальної     |         |       |
|   | власності.        |         |       |
|-----+--------------------------+-----------------+--------------|
| 3 | Здійснити організаційні |         |       |
|   | заходи щодо створення  |         |       |
|   | підрозділів з      |         |       |
|   | інтелектуальної власності|         |       |
|   | у вищих навчальних    |         |       |
|   | закладах України:    |         |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 3.1. Розробити проект  | Державний    | 30.06.2006 р.|
|   | рекомендацій щодо    | департамент   |       |
|   | створення та       | інтелектуальної |       |
|   | функціонування      | власності    |       |
|   | підрозділів з      | Департамент   |       |
|   | інтелектуальної власності| інноваційного  |       |
|   | у вищих навчальних    | розвитку ННВК  |       |
|   | закладах.        | "Академія    |       |
|   |             | інтелектуальної |       |
|   |             | власності"   |       |
|-----+--------------------------+-----------------+--------------|
| 4 | Здійснити заходи щодо  |         |       |
|   | розповсюдження знань про |         |       |
|   | інтелектуальну власність |         |       |
|   | у вищих навчальних    |         |       |
|   | закладах України:    |         |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 4.1. Розробити навчальну | Державний    | 31.03.2006 р.|
|   | програму дисципліни   | департамент   |       |
|   | "Основи інтелектуальної | інтелектуальної |       |
|   | власності", однойменний | власності ННВК |       |
|   | навчальний посібник до  | "Академія    |       |
|   | неї, засоби контролю за | інтелектуальної |       |
|   | рівнем знань та     | власності"   |       |
|   | підготувати проект наказу|         |       |
|   | Міністерства освіти і  |         |       |
|   | науки України щодо    |         |       |
|   | зазначеної дисципліни до |         |       |
|   | нормативної частини   |         |       |
|   | освітньо-професійних   |         |       |
|   | програм підготовки    |         |       |
|   | фахівців         |         |       |
|   | освітньо-кваліфікаційного|         |       |
|   | рівня "бакалавр" за усіма|         |       |
|   | напрямами та       |         |       |
|   | спеціальностями     |         |       |
|   | підготовки.       |         |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 4.2. Створити      |         |       |
|   | інформаційну мережу з  |         |       |
|   | питань інтелектуальної  |         |       |
|   | власності для вищих   |         |       |
|   | навчальних закладів:   |         |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 4.4.1. Визначити     | Державний    | 30.12.2004 р.|
|   | центрального та     | департамент   |       |
|   | локального координаторів | інтелектуальної |       |
|   | мережі та здійснити   | власності    |       |
|   | організаційне      | Департамент   |       |
|   | забезпечення їх     | інноваційного  |       |
|   | функціонування;     | розвитку    |       |
|   |             | Департамент   |       |
|   |             | вищої освіти  |       |
|   |             | ННВК "Академія |       |
|   |             | інтелектуальної |       |
|   |             | власності"   |       |
|   |             | Академія ВОІВ  |       |
|   |             | (за згодою)   |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 4.4.2. Здійснити     | Державний    | 30.12.2005 р.|
|   | експериментальне     | департамент   |       |
|   | випробування       | інтелектуальної |       |
|   | інформаційної мережі з  | власності    |       |
|   | питань інтелектуальної  | Департамент   |       |
|   | власності;        | інноваційного  |       |
|   |             | розвитку    |       |
|   |             | Департамент   |       |
|   |             | вищої освіта  |       |
|   |             | ННВК "Академія |       |
|   |             | інтелектуальної |       |
|   |             | власності"   |       |
|   |--------------------------+-----------------+--------------|
|   | 4.4.3. Здійснити     | Державний    | 30.12.2006 р.|
|   | розширення інформаційної | департамент   |       |
|   | мережі з питань     | інтелектуальної |       |
|   | інтелектуальної власності| власності    |       |
|   | на регіони України.   | Департамент   |       |
|   |             | інноваційного  |       |
|   |             | розвитку ННВК  |       |
|   |             | "Академія    |       |
|   |             | інтелектуальної |       |
|   |             | власності"   |       |
|   |             | Департамент   |       |
|   |             | вищої освіти  |       |
|   |             | Вищі навчальні |       |
|   |             | заклади     |       |
|   |             |- локальні    |       |
|   |             |координатори   |       |
-------------------------------------------------------------------
 
 Голова Державного департаменту
 інтелектуальної власності                М.Паладій


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка