Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про зміни та визнання такими, що втратили
      чинність, деяких указів Президента України
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади державної
регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Внести до Положення про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, затвердженого Указом
Президента України від 25 травня 2000 року N 721  ( 721/2000 )
(зі змінами, внесеними Указом від 5 березня 2001 року  N 149
( 149/2001 ) такі зміни і доповнення:
 
   1) у тексті Положення слова "єдиної державної політики у
сфері підприємництва, зокрема регуляторної політики", "єдиної
державної регуляторної політики у сфері підприємництва" замінити
відповідно словами "державної регуляторної політики у  сфері
господарської  діяльності,  державної  політики  у  сфері
підприємництва"; "державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності";
 
   2) абзац другий пункту 1 доповнити словами "та державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 
   3) у пункті 4:
 
   а) підпункти 2-5 викласти в такій редакції:
 
   "2) розглядає в установленому порядку проекти регуляторних
актів,  що  подаються  на  погодження, і відповідні аналізи
регуляторного впливу та приймає рішення про погодження  цих
проектів або про відмову в їх погодженні;
 
   3) здійснює відповідно до закону експертизу регуляторних
актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних
органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органів виконавчої влади, приймає рішення  про  необхідність
усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, публікує в
установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних
актів або окремих їх положень, а також надсилає повідомлення про
це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні
акти;
 
   4) повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб,
уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про
виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може
бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції,
якщо ці регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах
юстиції;
 
   5) здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних
органів, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності";
 
   б) у підпункті 11 слова "Міністерством економіки України"
замінити словами "Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України";
 
   в) підпункти 13 і 14 викласти в такій редакції:
 
   "13) забезпечує  підготовку  щорічної інформації Кабінету
Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики в
системі органів виконавчої влади, а також узагальнення практики
застосування законодавства про державну регуляторну політику,
вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  щодо  його
вдосконалення;
 
   14) вживає в установлених законом межах заходів щодо захисту
прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, порушених
внаслідок дії регуляторних актів";
 
   г) доповнити пункт новими підпунктами 14-1 - 14-9  такого
змісту:
 
   "14-1) здійснює аналіз ефективності заходів з реалізації
програм підтримки і розвитку підприємництва та вносить за його
результатами відповідні пропозиції;
 
   14-2) аналізує  звіти  про  відстеження  результативності
регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої
влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;
 
   14-3) розробляє з урахуванням пропозицій міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади щорічні плани діяльності
Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних
актів та подає їх у встановленому порядку на затвердження Кабінету
Міністрів України;
 
   14-4) проводить експертизу проектів законів України, інших
нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та
адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими
органами державної влади та суб'єктами господарювання, надає
розробникам  цих  проектів  пропозиції  про їх удосконалення
відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності;
 
   14-5) звертається згідно з законом до регуляторних органів з
пропозиціями про внесення змін або визнання такими, що втратили
чинність,  прийнятих  цими  органами регуляторних актів, які
суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених
законом вимог;
 
   14-6) звертається до Президента України, органів державної
влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб із
поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які
суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених
законом вимог;
 
   14-7) аналізує листи центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких
роз'яснюються положення регуляторних актів, надає цим органам та
посадовим особам пропозиції про відкликання таких листів, якщо
вони суперечать законодавству;
 
   14-8) погоджує склад  апеляційних  регуляторних  комісій,
утворених в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі;
 
   14-9) надає роз'яснення положень законодавства про державну
регуляторну політику у сфері господарської діяльності";
 
   д) підпункт 31 після слів "консультацій з питань" доповнити
словами "державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності";
 
   е) підпункт 35 після слів "про свою діяльність" доповнити
словами "проведення державної регуляторної політики у  сфері
господарської діяльності";
 
   4) абзац третій пункту 7 доповнити реченням такого змісту:
"Рішення Держпідприємництва України про необхідність усунення
порушень  принципів  державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності не підлягають державній реєстрації в
органах юстиції".
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 3 лютого 1998 року N 79 ( 79/98 )
"Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької
діяльності";
 
   Указ Президента України від  22 січня  2000  року  N  89
( 89/2000 )  "Про запровадження єдиної державної регуляторної
політики у сфері підприємництва";
 
   статті 3 і 4 Указу Президента України від 15 липня 2000 року
N 906 ( 906/2000 ) "Про заходи щодо забезпечення підтримки та
дальшого розвитку підприємницької діяльності".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 квітня 2004 року
     N 477/2004


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка