Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   28.04.2004 N 248
                   ( z0652-04 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 травня 2004 р.
                   за N 653/9252
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
      до Порядку реєстрації та ведення книг обліку
     розрахункових операцій і розрахункових книжок
              ( z0106-01 )
 
 
   1. Абзац сьомий розділу 1 викласти в такій редакції:
   "Розрахункова квитанція -  розрахунковий  документ  (крім
касового чека) або його бланк, що визначений Положенням про форму
та зміст розрахункових документів ( z0105-01 )".
 
   2. Розділ 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Алкогольні напої, тютюнові вироби - згідно зі статтею 1
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ).
 
   3. У пункті 2.1 розділу 2:
 
   3.1. Друге речення абзацу першого доповнити словами "чи
об'єкт виїзної торгівлі".
 
   3.2. Абзац третій доповнити новим реченням такого змісту:
"Зазначене поширюється також на Державне підприємство спеціального
зв'язку   та  державні  територіально-галузеві  об'єднання
(підприємства) залізничного транспорту".
 
   4. У пункті 2.2 розділу 2:
 
   4.1. Перше речення абзацу першого доповнити словами "або, за
рішенням СПД, на кожний транспортний засіб".
 
   4.2. Абзац другий вилучити.
 
   5. Пункт 2.4 розділу 2 вилучити.
   У зв'язку з цим пункти 2.5-2.15 вважати відповідно пунктами
2.4-2.14.
 
   6. Абзац  четвертий  пункту  2.4 розділу 2 після слова
"порушення" доповнити словом "цілісності".
 
   7. Пункт 2.13 розділу 2 доповнити новим реченням такого
змісту: "Відмітки, викреслювання, виправлення завіряються підписом
зазначеної посадової особи".
 
   8. Пункт 3.1 розділу 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Положення цього розділу не застосовуються до розрахункових
книжок, що реєструються за порядком, визначеним розділами 4-6, а
також до бланків суворого обліку для оформлення продажу проїзних
та перевізних документів на залізничному транспорті".
 
   9. У пункті 3.2 розділу 3 після слів "при цьому серії та
номери" слова "спрощених розрахункових квитанцій" замінити на
слова "квитанцій одного виду".
 
   10. У пункті 3.3 розділу 3:
 
   10.1. Наприкінці абзацу сьомого крапку з комою замінити на
крапку.
 
   10.2. Абзац восьмий викласти в такій редакції:
   "На кожну розрахункову книжку, що подається на реєстрацію,
необхідно встановити засіб контролю таким чином, щоб унеможливити
розкріплення книжки без порушення цілісності засобу контролю".
 
   11. У пункті 3.5 розділу 3 слова "а у разі реєстрації
розрахункової книжки, що складається зі спрощених розрахункових
квитанцій, скріплює паперову пломбу печаткою органу ДПС  та
підписом керівника або його заступника" замінити на слова "номер
установленого засобу контролю".
 
   12. Розділ 3 доповнити пунктом 3.7 такого змісту:
   "3.7. Скасування реєстрації розрахункової книжки здійснюється
за такою самою процедурою, що й скасування реєстрації книги ОРО
(пункт 2.13 розділу 2 цього Порядку)".
 
   13. Абзац  перший пункту 4.3 розділу 4 доповнити новим
реченням такого змісту: "До довідки про придбання розрахункових
книжок додаються зразки розрахункових квитанцій (квитків) усіх
типів, що реєструються".
 
   14. Розділ 6 Порядку викласти в такій редакції:
 
      "6. Порядок реєстрації розрахункових книжок,
       що використовуються при наданні послуг
     підприємствами зв'язку, та розрахункових книжок,
     що використовуються на залізничному транспорті
 
   6.1. Реєстрація розрахункових книжок, що використовуються для
реєстрації  розрахункових  операцій  при  наданні  послуг
підприємствами  зв'язку,  та  розрахункових  книжок,  що
використовуються для оформлення розрахунків  на  залізничному
транспорті, здійснюється безоплатно в органі ДПС, де підприємством
зареєстровано відповідну книгу ОРО, не пізніше двох робочих днів з
моменту подання ним необхідних документів.
   6.2. До реєстрації для підприємств  зв'язку  приймаються
розрахункові книжки, які виготовлені відповідно до Вимог щодо
виготовлення квитанційних книжок форм N 1, N П-2, N 5, N 47,
затверджених наказом Державного комітету зв'язку України від
07.12.98 N 167 ( z0314-99 ) "Про затвердження бланків квитанційних
книжок форм N 1, N 5, N 47, N П-2, вимог щодо виготовлення та
Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок
у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних
підрозділах", зареєстрованим у Міністерстві  юстиції  України
17.05.99 за N 314/3607.
   До реєстрації  для  підприємств  залізничного  транспорту
приймаються  розрахункові  книжки,  що  складаються з блоків
послідовно  пронумерованих  розрахункових  квитанцій  (квитків
приміського сполучення, абонементних квитків, квитків вихідного
дня, квитанцій для оформлення послуг  тощо),  що  визначені
Положенням про  форму  та  зміст  розрахункових  документів
( z0105-01 ).
 
   6.3. Реєстрація розрахункових книжок здійснюється на підставі
подання підприємством письмової заяви довільної форми, довідки про
реєстрацію книги обліку розрахункових операцій, а також довідки
про  видачу  квитанційних книжок за формою додатка 10 (для
підприємств зв'язку) або довідки про реєстрацію розрахункових
книжок  за  формою додатка 11 (для підприємств залізничного
транспорту) у двох примірниках.
   6.4. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному
розділі Книги облікових форм, записи в обох примірниках довідки
про  видачу  квитанційних книжок або довідки про реєстрацію
розрахункових книжок, які завіряються печаткою  та  підписом
керівника органу ДПС, після чого розрахункові книжки вважаються
зареєстрованими. Один примірник довідки надається підприємству,
другий - залишається в органі ДПС. Кількість розрахункових книжок,
що реєструються одночасно, не обмежується".
 
   15. Пункт 7.2 розділу 7 доповнити новим реченням такого
змісту: "Зазначене не поширюється на транспортні засоби, об'єкти
виїзної торгівлі та пересувної торговельної мережі".
 
   16. Пункт 7.3 розділу 7 доповнити новим реченням такого
змісту: "Записи в книзі слід виконувати кульковою ручкою".
 
   17. Абзац четвертий пункту 7.4 розділу 7 доповнити словами
"та суми розрахунків, при цьому дані за сумами, отриманими від
покупців  (клієнтів),  та дані за сумами, виданими покупцям
(клієнтам), записуються окремо".
 
   18. У пункті 7.5 розділу 7:
 
   18.1. Абзац четвертий доповнити словами "при цьому дані за
сумами, отриманими від покупців (клієнтів), та дані за сумами,
виданими покупцям (клієнтам), записуються окремо".
 
   18.2. Абзац шостий після слова "ремонтів" доповнити словами
"робіт з технічного обслуговування, а також перевірок конструкції
та програмного забезпечення".
 
   19. Абзац другий пункту 7.7 розділу 7 доповнити  новим
реченням такого змісту: "Крім того, у цьому розділі книги або в
книзі за формою додатка 3 можна виконувати додаткові записи, де
підсумовуються дані за розрахунками за день чи за місяць".
 
   20. Пункт 7.10 розділу 7 викласти в такій редакції:
   "7.10. У розділі 4 книги ОРО, зареєстрованої  на  РРО,
обліковуються ремонти, роботи з технічного обслуговування, а також
перевірки конструкції та програмного забезпечення РРО. Графи 1-5
заповнює особа, що здійснює ремонт, технічне обслуговування або
перевірку, графи 6 та 7 - працівник СПД після відновлення
працездатності РРО. У разі виходу РРО з ладу графи 1 та 2 заповнює
працівник СПД безпосередньо після виходу РРО з ладу. При потребі
до розділу 4 книги ОРО може вноситися додаткова інформація".
 
   21. Пункт 7.13 розділу 7 викласти в такій редакції:
   "7.13. У розділі 3 книги ОРО для залізничного транспорту,
зареєстрованої  на  РРО,  графи 1-5 заповнюються до початку
використання розрахункової книжки, графи 6-8 - після відновлення
постачання електроенергії чи повернення РРО після ремонту за
кожний робочий день окремо.
   Книга ОРО,  що використовується для обліку розрахункових
операцій з продажу проїзних і  перевізних  документів  (без
застосування РРО) для проїзду пасажирів або перевезення багажу,
вантажобагажу  залізничним  транспортом,  заповнюється  та
використовується відповідно до Порядку оформлення розрахункових і
звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних
документів  на залізничному транспорті, затвердженого наказом
Міністерства  транспорту  України  та  Державної  податкової
адміністрації України від 24.10.2001 N 712/431 ( z0116-02 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2002  за
N 116/6404 (далі - Порядок N 712/431). До переходу на єдину
автоматизовану систему керування графи щодо сум ПДВ відображаються
на п'ятий день після закінчення звітного місяця загальною сумою".
 
   22. Пункт 7.15 розділу 7 після слова "порушення" доповнити
словом "цілісності".
 
   23. Пункт 8.8 розділу 8 після слова "порушення" доповнити
словом "цілісності".
 
   24. Пункт 8.9 розділу 8 доповнити новим реченням такого
змісту: "Якщо розповсюджувачем є фізична особа - СПД, який
здійснює  реалізацію,  крім білетів державних лотерей, інших
товарів, робіт, послуг з використанням книги ОРО за додатком 3, то
облік розрахункових операцій за реалізовані лотерейні білети можна
вести в цій книзі без обов'язкового ведення книги ОРО за формою
додатка 4".
 
   25. Пункт 9.3 розділу 9 після слів "продажу товару" та
"виміру товару" доповнити словом у дужках "(послуги)".
 
   26. В абзаці другому пункту 9.4 розділу 9 цифру і слова "5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити на число і
слово "100 гривень".
 
   27. Пункт 9.5 розділу 9 доповнити новим реченням такого
змісту: "При продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів
найменування товарів і їх вартість обов'язково записуються у
відривній частині та в корінці розрахункової квитанції".
 
   28. Абзац п'ятий пункту 9.6 розділу 9 викласти в такій
редакції:
   "Розрахункові книжки, зареєстровані на окрему книгу ОРО,
повинні використовуватися послідовно згідно з їх порядковими
номерами та до повного вичерпання розрахункових квитанцій. Якщо в
книзі ОРО обліковуються розрахункові операції за  декількома
місцями  проведення розрахунків, то такої послідовності слід
додержуватися щодо кожного місця проведення розрахунків".
 
   29. Пункт 9.9 розділу 9 доповнити словами "та загальну суму
розрахунків за всіма розрахунковими квитанціями у книжці".
 
   30. Розділ 9 доповнити новими пунктами 9.11 та 9.12 такого
змісту:
   "9.11. Ведення розрахункових книжок, що використовуються на
залізничному транспорті, повинно здійснюватися відповідно  до
розділів 3 і 4 Порядку N 712/431 ( z0116-02 ).
   9.12. У разі порушення цілісності  засобу  контролю  на
розрахунковій  книжці,  виявлення  факту  опломбування книжки
підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається
з номером, що вказаний у довідці про реєстрацію книги обліку
розрахункових операцій,  така  розрахункова  книжка  підлягає
розпломбуванню, після чого керівник місцевого органу ДПС приймає
рішення про скасування  її  реєстрації  чи  про  можливість
переопломбування".
 
   31. У додатку 1 до Порядку:
 
   31.1. Таблицю "Розділ 6. Реєстрація розрахункових книжок"
після графи 7 доповнити новою графою 8  з  назвою  "Номер
установленого засобу контролю". У зв'язку з цим графи 8-10 вважати
відповідно графами 9-11.
 
   31.2. Доповнити додаток текстом такого змісту:
   "Примітка:
   1. За рішенням керівника органу ДПС (його заступника) розділи
Книги облікових форм можна доповнювати графами для внесення
додаткової інформації (назва СПД, назва господарської одиниці
тощо).
   2. Якщо Книга облікових форм чи її окремі розділи ведуться в
електронному вигляді, то у відповідних графах може бути відсутній
підпис представника суб'єкта підприємницької діяльності".
 
   32. У додатку 2 до Порядку назву розділу 4:
   "Облік ремонтів,  робіт  з  технічного  обслуговування і
перевірок конструкції та програмного забезпечення РРО".
 
   33. У додатку 6 до Порядку:
 
   33.1. Розділ "Реєстрація" таблиці "Книги обліку розрахункових
операцій" доповнити новою графою "Підпис, прізвище, ініціали
представника СПД".
 
   33.2. У таблиці "Розрахункові книжки" перед графою "Дата
реєстрації" додати графу з назвою "Номер установленого засобу
контролю", доповнити таблицю новою графою "Підпис, прізвище,
ініціали представника СПД" та в останньому рядку номер "44"
замінити на номер "43".
 
   34. У додатку 7 до Порядку форму реєстраційної сторінки
розрахункової книжки доповнити двома рядками з написами "Загальна
сума розрахунків" та "Номер установленого засобу контролю".
 
   35. Доповнити Порядок новим додатком 11 такого змісту:
 
                   "Додаток 11
                   до Порядку реєстрації
                   та ведення книг обліку
                   розрахункових операцій
                   і розрахункових книжок
 
 
               ДОВІДКА
        про реєстрацію розрахункових книжок
 
 
 Підприємством _______________________ (код за ЄДРПОУ __________)
         (назва підприємства)
 отримано за документом _________________________________________
               (назва та номер документа)
 бланки суворого обліку згідно з наведеним переліком.
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Назва бланка    |Кількість|  Номери бланків  |
|з/п|              |     |----------------------|
|  |              |     | першого |останнього |
|  |              |     |----------+-----------|
|  |              |     |серія| N |серія| N |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 1 |       2       |  3   | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 1 |Квиток приміського     |     |   |  |   |   |
|  |сполучення, код 101    |     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 2 |Квиток приміського     |     |   |  |   |   |
|  |сполучення, код 102    |     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 3 |Абонементний квиток, повний|     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 4 |Абонементний квиток,    |     |   |  |   |   |
|  |пільговий         |     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 5 |Квиток вихідного дня,   |     |   |  |   |   |
|  |місячний          |     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 6 |Квитанція, форма ГУ-57   |     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 7 |Квитанція, форма ГУ-57а  |     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 8 |Квитанція, форма МД4-3   |     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 9 |Квитанція, форма ЛУ-9   |     |   |  |   |   |
|---+---------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
| 10|Квитанція, форма ЛУ-99   |     |   |  |   |   |
|-------------------------------+---------+-----+----+-----+-----|
|             Усього|     | х | х | х | х |
------------------------------------------------------------------
 
         Керівник _______________________________________
                (підпис, прізвище та ініціали)
 
 Зареєстровані в ________________________________________________.
               (назва органу ДПС)
 Реєстрацію здійснив ____________________________________________.
            (посада, підпис, прізвище та ініціали
             посадової особи органу ДПС)
 Начальник державної податкової інспекції _______________________.
                  (підпис, прізвище та ініціали)
 
   М.П.               "___" __________ 20___ року
 
 
 Директор Департаменту
 податкового аудиту та
 валютного контролю                   Л.Є.Боєнко


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка