Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження методичних вказівок "Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обґрунтуванні безпечних обсягів викидів"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.04.2004 N 226
 
 
        Про затвердження методичних вказівок
      "Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів
       в атмосферному повітрі при обґрунтуванні
          безпечних обсягів викидів"
 
 
   Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  методичні  вказівки "Оцінка рівнів вмісту
зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обґрунтуванні
безпечних обсягів викидів", що додаються.
 
   2. Департаменту   державного  санітарно-епідеміологічного
нагляду Міністерства охорони здоров'я України  ці  методичні
вказівки  довести  до  установ  і  закладів  державної
санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади в установленому порядку.
 
   3. Контроль  за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту  державного  санітарно-епідеміологічного  нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С.П.
 
 Перший заступник Міністра,
 Головний державний санітарний
 лікар України                    О.В.Лапушенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   28.04.2004 N 226
 
 
            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
      "Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів
       в атмосферному повітрі при обґрунтуванні
          безпечних обсягів викидів"
 
 
   Методичні вказівки призначені для установ, організацій та
закладів, яким надається право на розробку  документів,  що
обґрунтовують безпечні обсяги викидів зварювальних аерозолів з
врахуванням характеру сумісної біологічної дії шкідливих речовин -
складових  цих  аерозолів, - а також для органів державної
санітарно-епідеміологічної служби при проведенні оцінки рівнів
забруднення атмосферного повітря населених місць зварювальними
аерозолями з метою  перевірки  додержання  вимог  "Державних
санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць
(від  забруднення  хімічними  і  біологічними  речовинами)"
(ДСП-201-97) ( v0201282-97 ).
 
           1. Нормативні посилання
 
   1. Закон  України  "Про  забезпечення  санітарного  та
епідемічного благополуччя населення" (ст. 19) ( 4004-12 ).
 
   2. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (ст. 11)
( 2707-12 ).
 
   3. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд
в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
22.06.99 N 1109 ( 1109-99-п ).
 
   4. Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали
такі дозволи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 302 ( 302-2002-п ).
 
   5. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря
(від забруднення хімічними та біологічними речовинами), ДСП-201-97
( v0201282-97 ).
 
   6. ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила
установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными
предприятиями".
 
   7. Методика расчета концентраций в  атмосферном  воздухе
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86.
 
   8. Список  орієнтовних  безпечних  рівнів  впливу (ОБРВ)
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць,
затверджений постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 21.03.2002 р. N 11.
 
   9. Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від
процесів  електро-,  газозварювання,  наплавлювання, електро-,
газорізання та напилювання металів (затверджено Мінекоресурсів
України від 11.01.03 р. (м. Київ - 2003 р.).
 
     2. Коротка характеристика зварювальних аерозолів
 
   Дугові, плазмові,   газополум'яні   методи  зварювання,
наплавлення та різка металів є найпоширенішими технологічними
процесами,  що  використовуються  в  народному  господарстві.
Утворюваний при вказаних видах робіт "зварювальний аерозоль"
об'єднує багатокомпонентні суміші хімічних речовин, яким властива
несприятлива біологічна дія при інгаляційному надходженні  в
організм  людини.  Термін  "зварювальний аерозоль" вказує на
спільність фізико-хімічної природи сумішей його твердої і газової
складової (ТСЗА і ГСЗА), але не характеризує відмінності їх
хімічного складу. Разом з тим кожна хімічна сполука має свої
особливості біологічної дії на організм. Звідси випливає, що
якоїсь однієї  нормативної  величини  (ГДК  або  ОБРВ)  для
зварювального аерозолю не може бути встановлено.
 
   Склад ТСЗА і ГСЗА залежить від вихідних зварювальних і
присадочних матеріалів (електроди, дріт, флюси тощо), рецептури
основного (зварюваного, наплавленого або розрізуваного) металу,
режимів зварювання, наплавки, різання та застосованих в цих
процесах захисних газів та газових сумішей.
 
   В ТСЗА містяться оксиди заліза, марганцю, хрому, нікелю,
титану, кремнію, ванадію, міді та інші речовини.  ГСЗА,  в
основному, містить фтористий водень, оксиди вуглецю і азоту.
Складові зварювальних аерозолів на теперішній час мають нормативні
значення ГДК та ОБРВ для атмосферного повітря населених місць.
 
       3. Принцип оцінки зварювальних аерозолів
 
   В основу  оцінки  надходжень  зварювальних  аерозолів  в
атмосферу, з метою обґрунтування безпечних для здоров'я обсягів
викидів,  покладено визначення показника гранично допустимого
забруднення (ГДЗ)  атмосферного  повітря,  який  характеризує
інтенсивність  та характер сумісного впливу всієї сукупності
присутніх у ньому шкідливих домішок (ТСЗА та ГСЗА).
 
   ГДЗ розраховується у відповідності з вимогами розділу 8
ДСП-201-97 ( v0201282-97 ) за формулою (1):
 
           ГДЗ = К.к.д. х 100%,           (1)
 
   де К.к.д.  -  коефіцієнт  комбінованої  дії забруднюючої
речовини.
 
   Враховуючи, що зварювальні аерозолі являють собою складні
суміші хімічних речовин з встановленими експериментально та не
встановленими К.к.д., для розрахунку коефіцієнту комбінованої дії
складної  суміші  (К.к.д.  )  використовується  формула (2)
              с.с.
ДСП-201-97 ( v0201282-97 ):
 
          ----------------------------------------
   К.к.д.   = V n    2     2        2   (2)
      с.с.   S К.к.д. + К.к.д. + ... + К.к.д. + n,
               1     2        n
 
   де К.к.д.   - коефіцієнт комбінованої дії складної суміші;
       с.с.
 
   S - знак суми;
 
   К.к.д. -  коефіцієнти комбінованої дії сумісно присутніх
речовин
 
   1, 2,  ... n  (приведені  у  додатку  1 А, ДСП-201-97
( v0201282-97 );
 
   n - число речовин у суміші, значення К.к.д. яких відсутні в
офіційних списках.
 
   Оцінка вмісту зварювального аерозолю в атмосферному повітрі
населених місць проводиться  шляхом  співставлення  сумарного
показника  забруднення  (SПЗ),  який  визначається на основі
розрахункових (або фактичних) концентрацій забруднюючих речовин -
складових конкретного зварювального аерозолю - з відповідним ГДЗ
(п. 8.12, ДСП-201-97 ( v0201282-97 ).
 
        4. Методика визначення величин ГДЗ
           зварювальних аерозолів
 
   Для  визначення  ГДЗ  конкретним  зварювальним аерозолем
необхідно використати дані, які характеризують хімічний склад
аерозолю, що являє собою складну суміш хімічних речовин, а також
значення гігієнічних нормативів допустимого вмісту в атмосферному
повітрі кожної хімічної речовини - його складової (ГДК або ОБРВ).
 
   Хімічний склад  основних  видів  зварювальних  аерозолів
наводиться в   збірнику   "Показники   емісії   (питомі
викиди) забруднюючих   речовин   від   процесів  електро-,
газозварювання,  наплавлювання,  електро-,  газорізання  та
напилювання металів",     затвердженому     Мінекоресурсів
України 11.01.03 р., (Київ - 2003 р.) [9]. Гранично допустимі
концентрації  (ГДК  або  ОБРВ) хімічних речовин - складових
зварювальних аерозолів - наведені в додатку N 1 Б до ДСП-201-97
( v0201282-97 ) та списку "Орієнтовних безпечних рівнів впливу
(ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених
місць" (затвердженому постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 21.03.2002 р. N 11).
 
   Визначення ГДЗ конкретного зварювального аерозолю ґрунтується
на вимозі, згідно з якою концентрація кожної речовини, що входить
до складу аерозолю, не перевищуватиме рівня її ГДК (або ОБРВ).
Приклад розрахунку ГДЗ приведений у додатку 1.
 
      5. Методика визначення сумарного показника
     забруднення атмосферного повітря (SПЗ) сумішшю
        забруднюючих речовин (в тому числі
          зварювальними аерозолями)
 
   У відповідності з вимогами ДСП-201-97 (  v0201282-97  )
фактичний  чи  прогнозний  (розрахунковий) рівень забруднення
атмосферного повітря сумішшю речовин (в тому числі  сумішшю
речовин - складових зварювальних аерозолів) розраховується за
формулою (3) ДСП-201-97:
 
         C       C         C       (3)
         1       2         n
   SПЗ = ( --------- + --------- + ... + --------- ) х 100%,
       ГДК х К   ГДК х К     ГДК х К
         1  1    2  2      n  n
 
   де
 
   SПЗ - сумарний показник забруднення (у%);
 
   S - знак суми;
 
   C , C ... C - значення  фактичних   або   прогнозних
   1  2   n
концентрацій речовин, що входять до складу суміші (у мг/куб. м);
 
   K , K ... K - значення коефіцієнтів, які враховують клас
   1  2    n
небезпечності відповідної речовини: для речовин 1-го класу - 0,8,
2-го класу - 0,9, 3-го класу - 1,0, 4-го класу - 1,1;
 
   ГДК ,  ГДК  ...  ГДК  - значення гранично допустимих
    1    2      n
максимальних  разових  концентрацій  відповідних  забруднюючих
речовин, що входять до складу суміші (у мг/куб. м).
 
   Примітки:
   а) у випадку відсутності значень ГДК   при прогнозуванні
                      м.р.
приземних концентрацій приймаються значення ОБРВ без врахування
значень коефіцієнтів К;
   б) для  оцінки  прогнозних  (розрахункових)  концентрацій
використовується значення максимальних разових ГДК;
   в) у відповідності з ОНД-86 "Методика расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий" (п. 8.1) для речовин, які мають встановлені лише
середньодобові гранично допустимі концентрації, використовується
наближене співвідношення між максимальними значеннями разових і
середньодобових  концентрацій,  які  (згідно  з  результатами
спеціальних досліджень) становлять для сполук металів, що входять
до складу зварювальних аерозолів, 3:1. Тому для оцінки прогнозних
(розрахункових) приземних концентрацій окремих оксидів металів -
складових зварювальних аерозолів - максимальні разові ГДК яких не
приведені в офіційних переліках, їх значення приймаються на рівні:
 
   оксид заліза  - 0,12 мг/куб. м;
 
   оксид міді   - 0,006 мг/куб. м;
 
   оксид нікелю  - 0,003 мг/куб. м;
 
   оксид алюмінію - 0,03 мг/куб. м;
 
   оксид ванадію  - 0,006 мг/куб. м;
 
   оксид молібдену - 0,06 мг/куб.м;
 
   оксид кобальту - 0,003 мг/куб. м;
 
   оксид цинку   - 0,15 мг/куб. м.
 
   Гігієнічні нормативи (ОБРВ) допустимого вмісту в атмосферному
повітрі оксиду вольфраму та діоксиду титану становлять відповідно
0,1 мг/куб. м та 0,5 мг/куб. м.
 
   Для визначення сумарного показника забруднення атмосферного
повітря (SПЗ) сумішшю речовин, які є складовими лише зварювальних
аерозолів, необхідно мати визначені розрахунковим шляхом або
встановлені за  даними  фактичних  досліджень  концентрації
(у мг/куб. м) кожної речовини окремо в залежності від хімічного
складу конкретного виду зварювального аерозолю.
 
   У випадках, коли забруднення атмосферного повітря створюється
як  джерелами  викидів зварювальних аерозолів, так і іншими
джерелами з аналогічним та іншим хімічним складом, при визначенні
SПЗ враховуються концентрації всіх наявних речовин.
 
   Розрахункові (прогнозні) концентрації окремих забруднюючих
речовин, які необхідно враховувати при визначенні SПЗ сумішшю
речовин - складових зварювальних аерозолів, - визначаються за
діючою методикою ("Методика расчета концентраций в атмосферном
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий",
ОНД-86) на основі затверджених Мінекоресурсів України "Показників
емісії (питомих викидів)..." [9] речовин, що виділяються у повітря
при  відповідних  технологічних  процесах  електрозварювання,
газозварювання, газорізання і т.п. (на об'єктах, що проектуються)
або визначених шляхом натурних вимірювань грам-секундних викидів
даних речовин (на діючих об'єктах) за методиками, затвердженими
Мінекоресурсів України у встановленому порядку.
 
         6. Методика оцінки забруднення
       атмосферного повітря сумішшю речовин,
       що надходять зі зварювальними аерозолями
 
   Визначений показник  сумарного  забруднення  атмосферного
повітря (SПЗ) зіставляється з визначеним для даної конкретної
суміші забруднюючих речовин нормативним показником (ГДЗ).
 
   У випадку перевищення ГДЗ визначається кратність перевищення
та перелік провідних речовин, обсяги викидів в атмосферу яких
необхідно зменшити в першу чергу (або вжити  інших  заходів
для забезпечення  показника сумарного забруднення атмосферного
повітря - SПЗ - на рівні або  нижче  ГДЗ)  за  ДСП-201-97
( v0201282-97 ) (п.п. 8.17-8.18).
 
   Обсяги окремих забруднюючих речовин (в тому числі складових
компонентів зварювальних аерозолів), що при викиді та розсіюванні
в атмосферному повітрі забезпечать додержання показника сумарного
забруднення (SПЗ) на території житлової зони на  рівні  або
нижче ГДЗ, вважаються допустимими та безпечними.
 
   Приклади розрахунків валових викидів в атмосферу хімічних
речовин - складових компонентів зварювальних аерозолів - та оцінки
рівня забруднення ними приземного шару атмосферного повітря для
встановлення безпечних  обсягів   викидів   наводяться   у
додатках 1, 2, 3.
 
 
                             Додаток 1
 
 
               ПРИКЛАД
       розрахунку ГДЗ зварювального аерозолю,
      який утворюється в процесі ручного дугового
      електрозварювання чорних металів електродами
              "УОНИ-13/55"
 
 
   Хімічний склад зварювального аерозолю, що утворюється при
використанні електродів "УОНИ-13/55" під час ручного дугового
електрозварювання, приймається за таблицею N 1 (див. збірник
"Показники емісії (питомі викиди)Е", Київ - 2003 р., додаток А,
п. 1.36) [9]; значення  ГДК    та  встановленого  значення
               м.р.
коефіцієнта  комбінованої  дії (К.к.д.) речовин при сумісній
присутності у повітрі приймаються за ДСП-201-97 (додатки N 1 А та
N 1 Б) ( v0201282-97 ):
 
   Таблиця 1 - Хімічна  характеристика  ТСЗА,  ГСЗА  при
         використанні електродів "УОНИ-13/55"
 
------------------------------------------------------------------
| N |        |Значення | N |         |Значення |
|п/п| Речовини ТСЗА |ГДК (у  |п/п| Речовини ГСЗА |ГДК (у  |
|  |        |мг/куб. м)|  |         |мг/куб. м)|
|---+----------------+----------+---+-----------------+----------|
| 1.|Заліза оксид  |  0,12  | 5.|Фториди погано  |  0,2  |
|  |        |     |  |розчинні     |     |
|  |        |     |  |неорганічні   |     |
|  |        |     |  |(фторид натрію, |     |
|  |        |     |  |гексафтор-силікат|     |
|  |        |     |  |натрію) у    |     |
|  |        |     |  |перерахунку на  |     |
|  |        |     |  |фтор       |     |
|---+----------------+----------+---+-----------------+----------|
| 2.|Марганцю оксид |  0,01  | 6.|Водень фтористий |  0,02  |
|---+----------------+----------+---+-----------------+----------|
| 3.|Кремнію сполуки |  0,15  | 7.|Азоту оксиди (у |  0,085 |
|  |(за пилом    |     |  |перерахунку на  |     |
|  |неорганічним з |     |  |NO )       |     |
|  |вмістом SiO > |     |  | 2       |     |
|  |      2  |     |  |         |     |
|  |70%)      |     |  |         |     |
|---+----------------+----------+---+-----------------+----------|
| 4.|Фториди добре  |  0,03  | 8.|Вуглецю оксид  |  5   |
|  |розчинні    |     |  |         |     |
|  |неорганічні   |     |  |         |     |
|  |(фторид натрію, |     |  |         |     |
|  |гексафтор-   |     |  |         |     |
|  |силікат     |     |  |         |     |
|  |натрію) у    |     |  |         |     |
|  |перерахунку на |     |  |         |     |
|  |фтор      |     |  |         |     |
------------------------------------------------------------------
 
     --------------------------------------------------
ГДЗ = ( V К.к.д.                   + n ) х 100.
        HF + фториди добре та погано розчинні
 
   К.к.д. -   коефіцієнт   комбінованої   дії  фтористих
сполук (HF + фториди добре та погано розчинні), який згідно
додатку N 1 А, ДСП-201-97 ( v0201282-97 ), становить 0,8;
 
   n -  число  компонентів,  для  яких  не  встановлено
значення К.к.д.
 
   Розрахунок:
 
            ---------
        ГДЗ = ( V  2   ) х 100% = 237,5%
             0,8 + 5
 
   У випадках, коли сума ГДК (ОБРВ) речовин ТСЗА перевищує
значення  ГДК    (0,5  мг/куб.  м),  встановленої  для
        м.р.
недиференційованого за хімічним складом пилу,  величина  ГДЗ
коригується.
 
   Приклад:
   У таблиці  2  приведений  хімічний  склад  аерозолю,
що утворюється у процесі напівавтоматичного зварювання  сталі
у середовищі  вуглекислого газу з застосуванням зварювального
дроту 08ХГН2МТ  (див.  збірник  "Показники  емісії  (питомі
викиди)...", Київ - 2003 р., додаток А, п.8.12) [9].
 
   Таблиця 2 - Хімічний склад (ТСЗА, ГСЗА), що утворюється при
         зварюванні сталі з застосуванням дроту 08ХГН2МТ
 
------------------------------------------------------------------
|  |          |Значення |  |       |Значення  |
| N |  Речовини ГСЗА  |ГДК   (у| N |Речовини ГСЗА|ГДК   (у |
|п/п|          |  м.р.  |п/п|       |  м.р.  |
|  |          |мг/куб. м)|  |       |мг/куб. м) |
|---+-------------------+----------+---+-------------+-----------|
| 1.|Титан та його   |  0,5  | 5.|Оксид вуглецю|  5    |
|  |оксиди (за TiO )  |     |  |       |      |
|  |       2  |     |  |       |      |
|---+-------------------+----------+---+-------------+-----------|
| 2.|Заліза оксид    |  0,12  | 6.|Оксиди азоту |  0,085  |
|  |          |     |  |(за діоксидом|      |
|  |          |     |  |азоту)    |      |
|---+-------------------+----------+---+-------------+-----------|
| 3.|Хрому оксид (за  |  0,0015 |  |       |      |
|  |Cr O )       |     |  |       |      |
|  | 2 3       |     |  |       |      |
|---+-------------------+----------+---+-------------+-----------|
| 4.|Сполуки кремнію (за|  0,15  |  |       |      |
|  |пи-лом неорганічним|     |  |       |      |
|  |з вмістом SiO >  |     |  |       |      |
|  |       2   |     |  |       |      |
|  |70%)        |     |  |       |      |
------------------------------------------------------------------
              --
          ГДЗ = ( V 6 ) х 100% = 245%.
 
   Визначаємо суму ГДК   речовин ТСЗА:
            м.р.
 
     0,5 + 0,12 + 0,0015 + 0,15 = 0,7715 мг/куб. м
 
   Визначаємо різницю між одержаною величиною  та  ГДК
                               м.р.,
встановленою для недиференційованого за складом пилу (примітка 1,
стор. 53 ДСП-201-97 ( v0201282-97 ):
 
           0,7715 - 0,5 = 0,2715
 
   Визначаємо суму всіх ГДК   речовин ТСЗА та ГСЗА:
               м.р.
 
         0,7715 + 5,0 + 0,085 = 5,8565
 
   Визначаємо суму ГДК   речовин ТСЗА та ГСЗА (при умові
            м.р.
додержання ТСЗА на нормативному рівні - 0,5 мг/куб. м):
 
           5,8565 - 0,2715 = 5,585
 
   Складаємо співвідношення  та  знаходимо  величину  ГДЗ,
скориговану з врахуванням додержання ТСЗА на нормативному рівні:
 
   5,8565 - 245%       5,585 х 245
              х = ----------- приблизно = 234%
   5,585 - х          5,8565
 
   ГДЗ = 234%.
 
 
                             Додаток 2
 
 
               ПРИКЛАД
      розрахунку викидів в атмосферу компонентів
     зварювального аерозолю, що утворюється в процесі
    ручного дугового електрозварювання з застосуванням
           електродів марки НЖ-13
 
 
   За рік використовується електродів у кількості - 1000 кг,
tpik = 700 год. Згідно з таблицею N 1 (див. збірник "Показники
емісії (питомі викиди)...", Київ - 2003 р., додаток А, п. 1.83)
[9] в  атмосферу  виділяються:  оксиди заліза (питомі викиди
M   = 0,83 г/кг), нікель  (питомі  викиди M  = 0,1 г/кг),
 Fe O                       NiG
  2 3
оксиди хрому (питомі викиди M   = 0,24 г/кг), оксиди кремнію
                CrO
                 3
(питомі викиди M   = 0,30 г/кг), марганець і його   сполуки
        SiO
          2
(питомі викиди M   = 0,53 г/кг), молібден (питомі    викиди
        MnO
          2
M   = 0,08 г/кг),  вольфрам  (питомі викиди M  = 0,07 г/кг),
 MoO                       WO
  2                       3
фтористий водень (питомі викиди М  = 1,6 г/кг), оксиди вуглецю
                 HF
 
(питомі викиди М  = 0,30 г/кг), оксиди азоту (питомі  викиди
         CO
M  = 0,15 г/кг).
 NO
  2
 
   Розрахунок викидів забруднюючих речовин (г/сек) проводимо за
формулою:
      M х P
   M  = -----,                       (4)
   сек   t
 
   де: М - питомі викиди, г/кг;
 
   Р - вага одного електрода, Р = 58 г;
 
   t - час спалювання одного електрода, t = 83 сек.
 
   M   (сек) = 0,83 х 0,058/83 = 0,00058 г/сек;
   Fe O
    2 3
 
   M   (сек) = 0,10 х 0,058/83 = 0,00007 г/сек;
   NiO
 
   M   (сек) = 0,24 х 0,058/83 = 0,00017 г/сек;
   CrO
     3
 
   M   (сек) = 0,30 х 0,058/83 = 0,00021 г/сек;
   SiO
     2
 
   M   (сек) = 0,53 х 0,058/83 = 0,00037 г/сек;
   MnO
     2
 
   M   (сек) = 0,08 х 0,058/83 = 0,0006 г/сек;
   MoO
     2
 
   M   (сек) = 0,07 х 0,058/83 = 0,00005 г/сек;
   WO
    3
 
   М   (сек) = 1,60 х 0,058/83 = 0,0011 г/сек;
   HF
 
   М   (сек) = 0,30 х 0,058/83 = 0,0002 г/сек;
   CO
 
   M   (сек) = 0,15 х 0,058/83 = 0,0001 г/сек.
   NO
    2
 
   Протягом року викиди забруднюючих речовин становитимуть:
                6
   M   (рік) = 0,83 х 150/10 = 0,00013 т/рік;
   Fe O
    2 3
                6
   M   (рік) = 0,10 х 150/10 = 0,00002 т/рік;
   NiO
                6
   M   (рік) = 0,24 х 150/10 = 0,00004 т/рік;
   CrO
     3
                6
   M   (рік) = 0,30 х 150/10 = 0,00005 т/рік;
   SiO
     2
                6
   M   (рік) = 0,53 х 150/10 = 0,00008 т/рік;
   MnO
     2
                6
   M   (рік) = 0,08 х 150/10 = 0,00001 т/рік;
   MoO
     2
                6
   M   (рік) = 0,07 х 150/10 = 0,00001 т/рік;
   WO
    3
                6
   М   (рік) = 1,60 х 150/10 = 0,00024 т/рік;
   HF
                6
   М   (рік) = 0,30 х 150/10 = 0,00005 т/рік;
   CO
                6
   M   (рік) = 0,15 х 150/10 = 0,00002 т/рік.
   NO
    2
 
 
                             Додаток 3
 
 
               ПРИКЛАД
      розрахунку викидів в атмосферу компонентів
    зварювального аерозолю, що утворюється при ручному
      дуговому електрозварюванні з застосуванням
           електродів марки МР-3
 
 
   За рік використовується електродів типу МР-3 у кількості -
120 кг, tpik = 100 год. Згідно з таблицею N 3 (див. збірник
"Показники емісії (питомі викиди)...", Київ - 2003 р., додаток А,
п. 1.85) [9] в атмосферу виділяються: оксиди заліза (питомі викиди
M   = 5,32 г/кг),  оксиди  кремнію  (питомі    викиди
 Fe O
  2 3
 
M   = 1,23 г/кг),    марганець і   його      сполуки
 SiO
  2
(питомі  викиди M   = 1,80 г/кг),   фтористий    водень
          MnO
           2
(питомі   викиди М  =  0,4 г/кг),  оксиди  азоту  (питомі
          HF
викиди M  = 0,80 г/кг) та  оксиди  вуглецю  (питомі викиди
    NO
     2
М  = 1,95 г/кг).
 CO
 
   Розрахунок моментального  викиду  забруднюючих  речовин
проводимо за формулою:
 
      М х Р
   М  = -----,                       (4)
   сек   t
 
   де: М - питомі викиди, г/кг;
 
   Р - вага одного електрода, Р = 58 г;
 
   t - час спалювання одного електрода, t = 83 сек.
 
   M   (сек) = 5,32 х 0,058/83 = 0,0037 г/сек;
   Fe O
    2 3
 
   M   (сек) = 1,23 х 0,058/83 = 0,00086 г/сек;
   SiO
     2
 
   M   (сек) = 1,80 х 0,058/83 = 0,00126 г/сек;
   MnO
     2
 
   M   (сек) = 0,40 х 0,058/83 = 0,00028 г/сек;
   HF
 
   M   (сек) = 1,95 х 0,058/83 = 0,0014 г/сек;
   CO
 
   M   (сек) = 0,80 х 0,058/83 = 0,00056 г/сек;
   NO
    2
 
   На протязі року викиди забруднюючих речовин становитимуть:
 
                6
   M   (рік) = 5,32 х 120/10 = 0,00064 т/рік;
   Fe O
    2 3
                6
   M   (рік) = 1,23 х 120/10 = 0,00015 т/рік;
   SiO
     2
                6
   M   (рік) = 0,80 х 120/10 = 0,00022 т/рік;
   MnO
     2
                6
   M   (рік) = 0,40 х 120/10 = 0,00005 т/рік;
   HF
                6
   M   (рік) = 1,95 х 120/10 = 0,00023 т/рік;
   CO
                6
   M   (рік) = 0,80 х 120/10 = 0,00010 т/рік;
   NO
    2
 
 
                             Додаток 4
 
 
               ПРИКЛАД
      розрахунку викидів в атмосферу компонентів
    зварювального аерозолю та оцінки рівня забруднення
    ним атмосферного повітря з врахуванням присутності
      у повітрі інших речовин (від інших джерел
             підприємства)
 
 
   Коротка характеристика підприємства
 
   Підприємство спеціалізується  на  поточному  ремонті  і
технічному  обслуговуванні  шляхових  (залізничних)  машин,
автотранспорту і інших машин та механізмів. Виробничі ділянки
включають  експериментальний  цех  (з токарним і ковальським
відділеннями,  зварювальним  постом,  заточною  ділянкою),
деревообробну ділянку, дві невеликі котельні, що працюють на
твердому паливі (кам'яне  вугілля  марки  ГР),  акумуляторне
відділення та  допоміжні  виробництва  і  об'єкти  (гараж на
9 автомашин з майстернями, склад паливно-мастильних матеріалів,
склади вугілля, щебеню, піску).
 
   На підприємстві є 32 джерела викидів в атмосферу (в тому
числі 3 джерела, де має місце утворення та викид в атмосферу
зварювального аерозолю).
 
              Джерело N 6
 
   Зварювальний пост, розташований в експериментальному цеху,
призначений для ручного електрозварювання електродами марки АНО-4.
Річні витрати електродів - 450 кг (0,8 кг на годину).
 
   Грам-секундні викиди визначені на основі натурних вимірювань.
 
            Розрахунок викидів
 
   Питомі викиди:
 
   Fe O - 5,41 г/кг; Mn - 0,69 г/кг.
    2 3
 
   Разовий: Fe O : 0,8 х 5,41/3600 = 0,0012 г/ сек.
        2 3
                  -6
   Валовий викид: 450 х 5,41 х 10  = 0,00243 т/рік.
 
   MnO : 0,8 х 0,69/3600 = 0,00015 г/сек.
    2
             -6
      450 х 0,69 х 10  = 0,00031 т/рік.
 
              Джерело N 14
 
   АНО - 0,7 кг/год. - 350 кг/рік
    4
 
   Fe O : 0,7 х 5,41/3600 = 0,00105 г/сек.
    2 3
              -6
      5,41 х 350 х 10  = 0,0019 т/рік
 
   MnO : 0,69 х 0,7/3600 = 0,00013 г/сек.
    2
             -6
      0,69 х 350 х 10  = 0,00024 т/рік.
 
              Джерело N 15
 
   АНO - 0,6 кг/год. - 740 кг/рік
    4
 
   Fe O : 0,6 х 5,41/3600 = 0,0009 г/сек.
    2 3
              -6
      740 х 5,41 х 10  = 0,004 т/рік.
 
   MnO : 0,6 х 0,69/3600 = 0,000115 г/сек.
    2
             -6
      740 х 0,69 х 10  = 0,00051 т/рік.
 
              Джерело N 16
 
   Газорізання сталі: 1 год. на добу; 300 годин на рік, товщина
металу - 10 мм.
 
   Fe O - 127,2 г/год. - 0,0353 г/сек - 0,0382 т/рік.
    2 3
 
   MnO - 3,79 г/год. - 0,00105 г/сек - 0,00114 т/рік.
    2
 
   СO - 63,4 г/год. - 0,0176 г/сек - 0,019 т/рік.
 
   NO - 61,1 г/год. - 0,017 г/сек - 0,0183 т/рік.
    2
 
              Джерело N 11
 
   Зварювальні роботи в ангарах N 1 і N 2 в період ведення
ремонтних робіт важких машин; витрати електродів марки
 
   АНO - 1 кг на годину - 700 кг на рік.
    4
 
   Fe O : 1 х 5,41/3600 = 0,0015 г/сек.
    2 3
              -6
      700 х 5,41 х 10  = 0,0038 т/рік.
 
   MnO : 1 х 0,69/3600 = 0,00019 г/сек.
    2
             -6
      700 х 0,69 х 10  = 0,000483 т/рік.
 
   Від усіх наявних на підприємстві джерел викидів (включаючи
зазначені джерела)  в  атмосферне  повітря  будуть  надходити
25 речовин, серед яких розрахунок розсіювання є доцільним для
таких речовин: азоту діоксиду, азоту оксиду, ангідрид сірчистого,
вуглецю  оксиду,  пилу  деревного,  пилу  абразивного,  пилу
неорганічного (з вмістом SiO - 20-70%), марганцю діоксиду, заліза
              2
оксиду.
 
   Результати розрахунку розсіювання викидів вказаних речовин з
врахуванням фонових концентрацій показали, що максимальні приземні
концентрації їх на межі санітарно-захисної зони та на території
найближчої житлової зони складатимуть:
 
   NO - 0,005 мг/куб. м,
    2
 
   NO - 0,024 мг/куб. м,
 
   SO - 0,15 мг/куб. м,
    2
 
   пил деревний - 0,02 мг/куб. м,
 
   пил абразивний - 0,048 мг/куб. м,
 
   пил неорганічний (SiO - 20-70%) - 0,075 мг/куб. м,
             2
 
   Fe O - 0,0045 мг/куб. м,
    2 3
 
   MnO - 0,0005 мг/куб. м.
    2
 
             Розрахунок ГДЗ
 
------------------------------------------------------------------
|  |              | Гранично допустимі |     |
| N |   Перелік речовин,   |   концентрації  | Клас  |
|п/п|що викидаються в атмосферу,|   (мг/куб. м)   | небез- |
|  |розрахунок яких є доцільним|---------------------|печності |
|  |              |Максимальна|Середньо-|     |
|  |              |  разова | добова |     |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 1.|Азоту діоксид       |  0,085  | 0,04  |   2  |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 2.|Азоту оксид        |  0,4   | 0,06  |   3  |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 3.|Ангідрид сірчистий     |  0,5   | 0,05  |   3  |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 4.|Вуглецю оксид       |  5,0   | 3,0  |   4  |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 5.|Пил деревний        |  0,1*  | -   |   -  |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 6.|Пил абразивний       |  0,04*  | -   |   -  |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 7.|Зола кам'яновугільна (пил |  0,3   | 0,1  |   3  |
|  |неорганічний з вмістом   |      |     |     |
|  |SiO 20-70%)        |      |     |     |
|  |  2            |      |     |     |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 8.|Марганцю діоксид      |  0,01  | 0,001 |   2  |
|---+---------------------------+-----------+---------+----------|
| 9.|Заліза оксид        |   -   | 0,04  |   3  |
------------------------------------------------------------------
_______________
   *Прийняті величини ОБРВ: в зв'язку з відсутністю ГДК.
 
   За ДСП-201-97 ( v0201282-97 ) ("Державні санітарні правила
охорони  атмосферного  повітря  (від забруднення хімічними і
біологічними речовинами)", розділ 8) розрахунок ГДЗ проводиться за
формулою:
 
   ГДЗ = К.к.д. х 100%
 
          ------------------------------------------
         V    2      2        2
   К.к.д.   =  К.к.д.  + К.к.д.  + ... + К.к.д.  + n;
      с.с.      1     2         n
 
                   -------
                  V 2
   К.к.д.     = 1;   ГДЗ =  1 + 7 х 100 = 282%;
      SO + NO
       2
 
але враховуючи, що суміш містить тверді речовини, розраховується
уточнена величина   ГДЗ   з   врахуванням   необхідності
додержання ГДК   для недиференційованого за  фізико-хімічним
       м.р.
складом пилу  -  0,5  мг/куб.  м  (ДСП-201-97,  Додаток  Б
"Примітки 1, 2" ( v0201282-97 ).
 
   Приклад розрахунку поправки:
   - розраховується сума ГДК   всіх речовин, що входять до
               м.р.
складу газопилової суміші:
 
 0,085 + 0,4 + 0,5 + 5 + 0,1 + 0,04 + 0,3 + 0,12 + 0,01 = 6,555;
 
   - розраховується сума ГДК   всіх твердих речовин, що
                 м.р.
входять  до  складу  газопилової  суміші (пил деревний, пил
абразивний, пил неорганічний з вмістом SiO  20-70%, марганцю
                        2
діоксид, заліза оксид):
 
       0,1 + 0,04 + 0,3 + 0,01 + 0,12 = 0,57;
 
   - знаходиться різниця між сумою ГДК   всіх твердих речовин
                    м.р.
та ГДК   недиференційованого за фізико-хімічним складом пилу:
   м.р.
 
            0,57 - 0,5 = 0,07;
 
   - знаходиться різниця між сумою ГДК   всіх  речовин, що
                     м.р.
входять до складу газоповітряної суміші, та встановленою різницею
між сумою ГДК   недиференційованого за фізико-хімічним складом
       м.р.
пилу:
 
            6,555 - 0,07 = 6,485.
 
   Уточнена величина ГДЗ розраховується за відношенням:
 
                  6,485 х 282
   6,555 - 282,0%       х = ----------- приблизно = 279%
                    6,555
   6,485 - х
 
   Очікуваний розрахунковий  рівень  забруднення атмосферного
повітря складною сумішшю речовин виражається показником сумарного
забруднення, який розраховується за формулою:
 
        C      C         C
         1      2         n
   SПЗ = ( --------- + --------- + ... + --------- ) = х 100%.
       ГДК х К  ГДК х К     ГДК х К
        1  1   2  2      n  n
 
   Розрахункові максимальні концентрації окремих речовин (в тому
числі складових зварювального аерозолю) у повітрі  на  межі
санітарно-захисної зони складають:
 
   діоксид азоту         - 0,005 мг/куб. м,
   оксид азоту          - 0,024 мг/куб. м,
   сірчистий ангідрид       - 0,15  мг/куб. м,
   оксид вуглецю         - 0,15  мг/куб. м,
   пил деревний          - 0,02  мг/куб. м,
   пил абразивний         - 0,048 мг/куб. м,
   пил неорганічний (SiO 20-70%) - 0,075 мг/куб. м,
             2
   оксид заліза          - 0,0045 мг/куб. м,
   діоксид марганцю        - 0,0005 мг/куб. м.
 
       0,005    0,024   0,15   0,15   0,02
  SПЗ = ( ------------ + ------- + ------- + ------- + ---- +
      0,085 х 0,09  0,4 х 1  0,5 х 1  5 х 1,1  0,1
 
     0,048  0,075   0,0045   0,0005
    + ----- + ------- + -------- + ---------- ) х 100 =
     0,04  0,3 х 1  0,12 х 1  0,01 х 0,9
 
    = ( 0,065 + 0,06 + 0,3 + 0,273 + 0,2 + 1,2 + 0,25 +
 
   + 0,0375 + 0,056 ) х 100 приблизно = 2,20 х 100 = 220%
 
   Кратність перевищення ГДЗ складе:
 
   SПЗ  220
   --- = --- приблизно = 0,79 рази
   ГДЗ  279
 
   Обсяги викидів в атмосферу речовин (в тому числі компонентів
зварювального аерозолю), які забезпечили показник (ПЗ на рівні
220%, оцінюються як допустимі та безпечні (при ГДЗ 279%) і,
виходячи з прийнятих у проекті умов їх розсіювання, можуть
викидатися в атмосферу.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка