Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку розроблення та видання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки Державним комітетом ядерного регулювання України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            05.05.2004 N 78-а
 
 
          Про внесення змін до Порядку
       розроблення та видання норм та правил
      з ядерної та радіаційної безпеки Державним
       комітетом ядерного регулювання України
 
 
   З метою  визначення  порядку  застосування  міжнародних
документів у сфері використання ядерної енергії, ядерної та
радіаційної безпеки при підготовці нормативно-правових актів, а
також приведення Порядку розроблення та видання норм та правил з
ядерної  та радіаційної безпеки Державним комітетом ядерного
регулювання України, затвердженого наказом Держатомрегулювання
України від  23  травня  2003 р. N 66 ( v0066578-03 ), у
відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 року N 472 ( 472-2004-п ) "Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести до Порядку розроблення та видання норм та правил з
ядерної та радіаційної безпеки Державним комітетом  ядерного
регулювання України, затвердженого наказом Держатомрегулювання
України від 23 травня 2003 р. N 66 ( v0066578-03 ), зміни, що
додаються.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держатомрегулювання Ревякіна О.М.
 
 Голова                        В.В.Грищенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   ядерного регулювання
                   України
                   05.05.2004 N 78-а
 
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до Порядку розроблення
        та видання норм та правил з ядерної
      та радіаційної безпеки Державним комітетом
         ядерного регулювання України,
      затвердженого наказом Держатомрегулювання
        України від 23 травня 2003 р. N 66
             ( v0066578-03 )
 
 
   1. У пунктах 2.1 та 5.1 слова "постанови Кабінету Міністрів
України від 31.07.2000 р. N 1182 "Про затвердження Положення про
порядок підготовки проектів регуляторних актів" виключити.
 
   2. У пункт 2.1 внести наступні зміни:
   абзац другий доповнити словами "та формується на основі
затвердженого плану діяльності Кабінету Міністрів України  з
підготовки проектів регуляторних актів";
   доповнити абзацом такого змісту:
   "Плани на наступний календарний рік затверджуються не пізніше
15 грудня поточного року та оприлюднюються не пізніше, як у
десятиденний строк після їх затвердження".
 
   3. Доповнити пункт 6.3 новою частиною такого змісту:
   "При цьому розробник проекту регуляторного акта встановлює
строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, який повинен бути не
менше місяця і не більше трьох місяців з дня оприлюднення проекту
регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу".
 
   4. Пункт 8.5.2 викласти в такій редакції:
   "Процедурні питання погодження проекту регуляторного акта
врегульовані статтею 21 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ).
   Для погодження до спеціально уповноваженого органу подаються:
   - проект регуляторного акта;
   - аналіз регуляторного впливу цього проекту;
   - копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з
метою одержання зауважень і пропозицій".
 
   5. Пункт 8.8.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:
   "д) завірена копія рішення  Держпідприємництва  чи  його
територіального органу про погодження проекту регуляторного акта
або копія рішення Урядового комітету економічного розвитку та з
питань  європейської  інтеграції  чи  завірена копія рішення
апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного
розробника проекту регуляторного акта щодо відмови у погодженні
проекту регуляторного акта (для регуляторних актів)".
 
   6. У пункт 10.5 внести наступні зміни:
   частину другу  доповнити  словами "та постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 р. N 308 ( 308-2004-п ) "Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта";
   доповнити новою частиною такого змісту:
   "Звіт про відстеження результативності регуляторного акта не
пізніше  наступного  робочого  дня  з дня його оприлюднення
передається до спеціально уповноваженого органу".
 
   7. Доповнити Порядок розділом 12 такого змісту:
   "12. Порядок застосування міжнародних документів у сфері
використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки при
розробці національних нормативно-правових актів у цій сфері
 
   12.1. Одним з шляхів удосконалення нормативно-правової бази
України у сфері використання ядерної енергії є застосування
відповідних міжнародних документів. Напрямок державної політики
щодо гармонізації національних законодавчих актів, норм, правил та
стандартів,  а  також  процедур  оцінювання  відповідності з
європейськими документами передбачено статтями 51 та 56 Угоди про
партнерство  та співробітництво між Україною та Європейським
Співтовариством та  їх  державами-членами  від  14  червня
1994 року  ( 998_012 ). Шляхи та темпи реалізації окремих
пріоритетів, обумовлених ходом проведення економічних реформ та
спрямованих на досягнення критеріїв, що випливають із цілей союзу
держав, встановлені у Програмі інтеграції України до Європейського
Союзу, схваленої  Указом  Президента  України від 14 вересня
2000 року N 1072/2000 ( 1072/2000 ). Пріоритетні положення цієї
Програми реалізуються шляхом виконання заходів, що затверджуються
розпорядженнями Кабінету Міністрів України щорічно. Зазначені
заходи,  які  відносяться до компетенції Держатомрегулювання,
впроваджуються шляхом включення до відповідних планів роботи
Держатомрегулювання.
   Україна є країною - членом МАГАТЕ та відповідно до Програми
технічного співробітництва з МАГАТЕ отримує допомогу, зокрема
стосовно створення системи нормативно-правового регулювання в
сфері використання ядерної енергії, ядерної  та  радіаційної
безпеки, гармонізованої з загально визнаними міжнародними вимогами
в цій сфері. Однією з форм цієї допомоги є забезпечення України з
боку  МАГАТЕ  проектами  стандартів з безпеки та прийнятими
стандартами, які  мають  рекомендаційний  характер  щодо  їх
використання країнами-членами. Стандарти МАГАТЕ з безпеки являють
собою розвинену нормативну базу, яка відображає сучасні підходи до
забезпечення безпеки і відповідні вимоги, та охоплює усі сфери
використання ядерної енергії у мирних цілях. Тому застосування
стандартів  МАГАТЕ  з  безпеки,  а  також  актів вторинного
законодавства Європейського Союзу (директив, регламентів, рішень,
рекомендацій або висновків тощо у сфері використання ядерної
енергії, ядерної та радіаційної безпеки)  для  удосконалення
національної системи нормативно-правового регулювання є найбільш
ефективним, з точки зору економії, ресурсів і часу. Але такий
підхід потребує розумного співвідношення застосування міжнародних
документів та технічних стандартів країни походження  певних
проектів,  установок та обладнання, які використовуються або
плануються до використання в Україні.
 
   12.2. Основними  термінами  щодо застосування міжнародних
документів є:
   міжнародні документи - стандарти МАГАТЕ з безпеки, акти
вторинного  законодавства  Європейського  Союзу  (директиви,
регламенти, рішення, рекомендації або висновки тощо у сфері
використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки);
   застосування/імплементація (міжнародного   документа)   -
будь-яке використання міжнародного документа з метою регулювання
безпеки у певній сфері використання ядерної енергії в Україні.
Міжнародний документ може бути застосований  шляхом  прямого
застосування, прийняття (з редакційними змінами та технічними
відхиленнями), трансформації;
   пряме застосування    -    видання    національного
нормативно-правового акта, ідентичного міжнародному документу;
   прийняття (з редакційними змінами та технічними відхиленнями)
- видання національного нормативно-правового акта на  основі
відповідного міжнародного документа, із зазначенням будь-яких
відхилень від міжнародного документа;
   трансформація -  видання  гармонізованого  національного
нормативно-правового акта на основі відповідного міжнародного
документа шляхом його суттєвого перероблення;
   редакційна зміна - будь-яка дозволена зміна, що не змінює
змісту міжнародного документа;
   технічне відхилення / виправлення - будь-яка розбіжність між
технічним  змістом  (структурою  документа,  його  побудовою,
викладенням та оформленням) міжнародного документа і відповідного
національного, яка не порушує його еквівалентності;
   структура документа  -  порядок  розташування  пунктів,
підпунктів, параграфів, таблиць, рисунків, додатків;
   ідентичний нормативно-правовий   акт   -   національний
нормативно-правовий акт, який є ідентичним за змістом і формою
подання відповідному міжнародному документу;
   гармонізовані (еквівалентні)   документи   -  документи
(міжнародні документи та національні нормативно-правові акти), які
забезпечують загальне однозначне розуміння вимог безпеки;
   модифікований нормативно-правовий  акт  -  національний
нормативно-правовий  акт,  який  має технічні відхилення від
відповідного міжнародного документа.
 
   12.3. Порядок застосування міжнародних документів в Україні
має забезпечувати:
   однозначну та  легку  простежуваність  впровадження  в
національні  нормативно-правові  акти  положень  відповідних
міжнародних документів;
   надання можливості в обґрунтованих випадках внесення змін та
технічних відхилень  у  національні  нормативно-правові  акти
порівняно з впроваджувальними міжнародними документами;
   чітку ідентифікацію будь-яких розбіжностей між національним і
впроваджувальним міжнародним документом;
   мінімізацію кількості та важливості розбіжностей.
 
   12.4. До  методів  застосування  міжнародних  документів
відносяться:
   пряме застосування;
   прийняття (з   редакційними   змінами  та  технічними
відхиленнями);
   перероблення (розроблення на основі міжнародного документа
гармонізованого національного нормативно-правового акта).
 
   12.5. У разі використання  методу  прямого  застосування
Держатомрегулювання  після  здійснення  зазначених у п. 12.8
підготовчих  процедур  видає  у  встановленому   порядку
нормативно-правовий акт, ідентичний міжнародному документу. У
вступі або у додатку до цього акта надається пояснення щодо його
ідентичності певному міжнародному документу, а також відповідна
інформація чи інструкції щодо його застосування.
 
   12.6. У разі використання методу прийняття (з редакційними
змінами та технічними відхиленнями) міжнародний документ видається
після здійснення зазначених у п. 12.8 підготовчих процедур як
модифікований національний нормативно-правовий акт. За потреби
технічні відхилення та їх причини можуть бути наведені у додатку
до акту. Цей метод має перевагу в тому, що використовується повний
текст міжнародного документа і є можливість внести дозволені
редакційні  зміни та/чи технічні поправки, які не порушують
еквівалентності з відповідним міжнародним документом.
 
   12.7. У разі трансформації міжнародного документа на його
основі готується національний нормативно-правовий акт, який може
містити значні відхилення від  міжнародного  документа,  але
обов'язковою умовою є його гармонізація. Хоча перероблення і є
діючим методом прийняття  міжнародних  документів  можливість
пропустити важливі відхилення, які можуть бути замасковані змінами
у викладі положень чи вживанні  слів,  утруднює  порівняння
міжнародного документа з відповідними національними і визначення
ступеня їхньої відповідності. У разі перероблення міжнародного
документа у пояснювальній записці до відповідного національного
нормативно-правового акта зазначаються відхилення та їх причини.
   Нормативно-правові акти,   які  суперечать  міжнародним
документам, можуть прийматися лише за наявності  достатнього
обґрунтування необхідності прийняття такого акта і на певний чітко
визначений у наказі, яким він затверджується, термін.
 
   12.8. Послідовність  дій  щодо  застосування  міжнародних
документів:
 
   1. Визначення  міжнародних  документів,  які  регулюють
діяльність у відповідній сфері.
   У разі прийняття рішення щодо  необхідності  розроблення
певного нормативно-правового акта з метою регулювання безпеки у
відповідній сфері використання  ядерної  енергії  структурний
підрозділ, у компетенції якого знаходиться цей акт, здійснює
моніторинг існуючих міжнародних документів в цій сфері, перелік та
тексти  яких  розміщено  у  локальній  мережі  та веб-сайті
Держатомрегулювання.
 
   2. Переклад міжнародних документів на українську мову.
   У разі, якщо за результатами моніторингу та попереднього
аналізу знайденого документа зроблено попередній висновок, що за
своїм змістом він задовольняє потребам, завдання щодо перекладу
цього документа на українську мову включається до плану НДДКР.
 
   3. Здійснення детального аналізу міжнародного документа.
   Після перекладу документа проводиться його детальний аналіз
щодо відповідності законодавству та державній політиці України у
сфері використання ядерної енергії, національним підходам щодо
забезпечення  безпеки,  а  також  економічних, соціальних та
політичних наслідків прийняття тощо.
 
   4. Надання  рекомендацій  щодо  застосування міжнародного
документа.
   За результатами   вищезазначеного   аналізу   надаються
рекомендації щодо застосування міжнародного документа, а також
певного методу відповідно до п. 12.4 цього нормативного акта.
 
   5. Підготовка  національного  нормативно-правового  акта
відповідно до обраного методу застосування міжнародного документа.
 
   6. При  використанні  будь-якого  з методів застосування
міжнародних документів, зазначених у п. 12.4 цього акта, процедури
його  внутрішнього  та  зовнішнього  погодження  здійснюються
відповідно до вимог розділу 8 цього акта".
 
 Заступник начальника
 Юридичного управління               З.В.Калашнікова

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка