Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 8 вересня 2004 р. N 1190
                Київ
 
         Про утворення Головної державної
       інспекції на автомобільному транспорті
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 347 ( 347-2005-п ) від 11.05.2005
      N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006
      N 1022 ( 1022-2006-п ) від 26.07.2006 }
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 20 травня 2004 р.
N 570 ( 570/2004 ) "Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських
перевезень автомобільним транспортом" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Головну державну інспекцію на автомобільному
транспорті як урядовий орган державного управління у складі
Міністерства транспорту та зв'язку.
 
   2. Затвердити Положення про Головну державну інспекцію на
автомобільному транспорті (додається).
 
   3. Розмістити Головну державну інспекцію на автомобільному
транспорті по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.
( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 347
( 347-2005-п ) від 11.05.2005 )
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 вересня 2004 р. N 1190
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Головну державну інспекцію
          на автомобільному транспорті
 
 
   1. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
(Головавтотрансінспекція)  є  урядовим  органом  державного
управління,  що  діє  у  складі  Мінтрансзв'язку  і  йому
підпорядковується.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 347
(  347-2005-п ) від 11.05.2005, N 387 ( 387-2006-п ) від
29.03.2006 }
 
   2. Головавтотрансінспекція у своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та
наказами Мінтрансзв'язку.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
( 387-2006-п ) від 29.03.2006 }
 
   3. Основними завданнями Головавтотрансінспекції є:
 
   участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
автомобільного транспорту загального користування;
 
   виконання відповідно до законодавства дозвільно-реєстраційних
та контрольно-наглядових функцій у сфері автомобільного транспорту
загального користування;
 
   узагальнення практики  застосування  законодавства  про
автомобільний  транспорт,  розроблення  пропозицій  щодо його
удосконалення і подання їх на розгляд Міністра транспорту та
зв'язку.
 
   4. Головавтотрансінспекція відповідно до покладених на неї
завдань:
 
   1) здійснює державний контроль за додержанням суб'єктами
господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного
транспорту загального користування, вимог  законодавства  про
автомобільний  транспорт,  норм  та стандартів, що регулюють
організацію перевезення пасажирів  і  вантажів  автомобільним
транспортом загального користування;
 
   2) здійснює державний нагляд за забезпеченням суб'єктами
господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного
транспорту  загального  користування,  безпеки  автомобільних
перевезень;
 
   3) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням
вітчизняними та іноземними автоперевізниками норм міжнародних
конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення;
 
   4) видає відповідно до законодавства ліцензії на  право
провадження  господарської  діяльності щодо надання послуг з
перевезень пасажирів  і  вантажів  автомобільним  транспортом
загального  користування  (крім надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі) і господарської діяльності щодо
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі та
ліцензійні картки; здійснює контроль за додержанням ліцензійних
умов; { Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006 }
 
   5) розробляє   в   установленому   порядку   проекти
нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
 
   5-1) здійснює в межах, визначених Мінтрансзв'язку, управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери управління
зазначеного Міністерства; { Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1
згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006 }
 
   5-2) замовляє, постачає, зберігає, веде облік і звітність про
використання бланків ліцензійних карток, що додаються до ліцензій
щодо надання послуг  з  перевезення  пасажирів  і  вантажів
автомобільним транспортом загального користування і з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі; { Пункт 4 доповнено підпунктом
5-1 згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006 }
 
   6) бере участь відповідно до покладених на неї завдань у:
 
   розробленні та виконанні державних цільових та інших програм
у сфері безпеки автомобільних перевезень; { Абзац другий підпункту
6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022
( 1022-2006-п ) від 26.07.2006 }
 
   роботі державних  комісій  з  прийняття  в  експлуатацію
транспортних засобів, об'єктів і споруд автомобільного транспорту
загального користування;
 
   здійсненні відповідно до законодавства стандартизації  та
сертифікації  послуг  з  перевезення  пасажирів  і  вантажів
автомобільним транспортом загального користування;
 
   здійсненні міжнародного співробітництва у сфері автомобільних
перевезень;
 
   розробленні норм  і  стандартів  безпеки  автомобільних
перевезень;
 
   роботі  конкурсних  комітетів, що проводять конкурси на
перевезення  пасажирів  на  автобусних  маршрутах  загального
користування; { Підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006 }
 
   7) забезпечує  реалізацію  державної  політики  стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням;
 
   8) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
 
   5. Головавтотрансінспекція має право:
 
   перевіряти додержання  суб'єктами  господарювання,  які
провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального
користування, законодавства про автомобільний транспорт, норм та
стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом загального користування;
 
   залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до її компетенції;
 
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади,  органів  місцевого  самоврядування  та  суб'єктів
господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного
транспорту загального користування, інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
 
   забороняти експлуатацію автомобільних транспортних засобів і
надання послуг та виконання робіт, що створюють загрозу життю та
здоров'ю людей, до усунення порушень вимог законодавства про
автомобільний транспорт;
 
   проводити перевірку  автомобільних  транспортних  засобів
загального  користування  щодо  їх  відповідності  вимогам
законодавства про автомобільний транспорт;
 
   вимагати від  посадових  осіб  підприємств,  установ  та
організацій усунення  виявлених  порушень  законодавства  про
автомобільний транспорт;
 
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції.
 
   6. Працівники   Головавтотрансінспекції   мають   право
безперешкодного доступу на територію підприємств, установ та
організацій, які провадять діяльність у сфері автомобільного
транспорту  загального користування усіх форм власності, для
виконання покладених на неї завдань.
 
   7. Головавтотрансінспекція у процесі виконання покладених на
неї завдань взаємодіє з Державтоінспекцією, органами виконавчої
влади  та  органами  місцевого  самоврядування,  громадськими
організаціями.
 
   8. Головавтотрансінспекція для виконання покладених на неї
завдань може за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку
утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності
працівників Головавтотрансінспекції.
 
   9. Головавтотрансінспекція видає накази з питань, що належать
до її компетенції.
 
   10. Головавтотрансінспекцію   очолює   начальник,  який
призначається на посаду і звільняється з  посади  Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку.
 
   Начальник Головавтотрансінспекції  є  за посадою Головним
державним інспектором України на автомобільному транспорті.
 
   11. Начальник Головавтотрансінспекції має трьох заступників,
у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра  транспорту  та  зв'язку,  погодженим з начальником
Головавтотрансінспекції.
 
   12. Начальник Головавтотрансінспекції:
 
   здійснює керівництво діяльністю Головавтотрансінспекції, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на неї
завдань;
 
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади начальників
структурних     підрозділів,     інших     працівників
Головавтотрансінспекції, крім своїх заступників;
 
   розподіляє обов'язки  між  заступниками, визначає ступінь
відповідальності своїх заступників та начальників структурних
підрозділів Головавтотрансінспекції;
 
   притягає до  дисциплінарної  відповідальності  начальників
структурних     підрозділів,     інших     працівників
Головавтотрансінспекції, крім своїх заступників;
 
   підписує накази   Головавтотрансінспекції,   організовує
перевірку їх виконання;
 
   затверджує положення   про   структурні   підрозділи
Головавтотрансінспекції;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
 
   13. Перший заступник начальника Головавтотрансінспекції є за
посадою першим заступником Головного державного інспектора України
на  автомобільному  транспорті,  а  заступники  начальника
Головавтотрансінспекції  за  посадою - заступниками Головного
державного інспектора України на автомобільному транспорті.
 
   Посадові особи  інспекторського  складу  -  начальники
структурних підрозділів Головавтотрансінспекції, на які покладено
здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та їх
заступники є за посадою старшими державними інспекторами на
автомобільному транспорті, головні та провідні спеціалісти -
державними інспекторами на автомобільному транспорті.
 
   14. Посадові    особи    інспекторського    складу
Головавтотрансінспекції мають посвідчення, забезпечуються форменим
одягом,  зразки  і  порядок  видачі  яких  затверджуються в
установленому законодавством порядку.
 
   15. Для узгодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції  Головавтотрансінспекції, обговорення найважливіших
напрямів її діяльності утворюється колегія у складі начальника
Головавтотрансінспекції (голова колегії), його заступників та
начальників структурних підрозділів Головавтотрансінспекції.
 
   Персональний склад колегії та положення про неї затверджує
Міністр транспорту та зв'язку.
 
   Рішення колегії   проводяться   в   життя   наказами
Головавтотрансінспекції.
 
   16. Граничну чисельність працівників Головавтотрансінспекції
за поданням її начальника затверджує Міністр транспорту та зв'язку
у межах граничної чисельності працівників цього Міністерства,
встановленої Кабінетом Міністрів України.
 
   17. Структуру Головавтотрансінспекції та її територіальних
органів  затверджує її начальник за погодженням з Міністром
транспорту та зв'язку.
{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
( 387-2006-п ) від 29.03.2006 }
 
   18. Штатний  розпис  і  кошторис  Головавтотрансінспекції
затверджує її начальник за погодженням з Міністром транспорту та
зв'язку і Мінфіном.
 
   19. Утримання Головавтотрансінспекції здійснюється за рахунок
державного бюджету.
 
   20. Головавтотрансінспекція  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного
казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка