Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про постійно діючий Третейський суд при Торгово-промисловій палаті України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      ПРЕЗИДІЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
              22.09.2004
             протокол N 52(1)
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про постійно діючий Третейський суд при
        Торгово-промисловій палаті України
 
 
          Стаття 1. Загальні положення
 
   1. Третейський суд при Торгово-промисловій палаті України
(далі - Третейський суд) є самостійним, недержавним, незалежним,
постійно діючим Третейським судом, що здійснює свою діяльність
згідно з Законом  України  "Про третейські суди" ( 1701-15 ),
Регламентом  постійно  діючого  Третейського  суду   при
Торгово-промисловій палаті України та цим Положенням.
 
   2. Третейський суд утворюється без статусу юридичної особи.
 
   3. Утворення  і  діяльність  Третейського  суду  не  є
підприємницькою діяльністю.
 
        Стаття 2. Засновник Третейського суду
 
   1. Засновником Третейського суду є Торгово-промислова палата
України.
 
   2. Президія Торгово-промислової палати України затверджує це
Положення, Регламент постійно діючого Третейського суду та Список
третейських суддів, сприяє діяльності Третейського суду.
 
   3. Засновник забезпечує Третейський суд при ТПП України всім
необхідним рухомим і нерухомим майном для забезпечення його
нормальної роботи.
 
      Стаття 3. Місцезнаходження Третейського суду
 
   Місцезнаходження Третейського суду є: Україна, 01601, МСП,
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.
 
        Стаття 4. Завдання Третейського суду
 
   Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових
прав  та  охоронюваних законом інтересів сторін третейського
розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно
до закону.
 
      Стаття 5. Принципи організації та діяльності
            Третейського суду
 
   Третейський суд утворюється та діє на принципах:
 
   1) законності;
 
   2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки
законові;
 
   3) рівності всіх учасників третейського  розгляду  перед
законом і Третейським судом;
 
   4) змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському
суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
 
   5) обов'язковості для сторін рішень Третейського суду;
 
   6) добровільності утворення Третейського суду;
 
   7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення
чи обрання у конкретній справі;
 
   8) арбітрування;
 
   9) самоврядування третейських суддів;
 
   10) всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів;
 
   11) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на
будь-якій стадії третейського розгляду.
 
      Стаття 6. Право передачі спору на розгляд
            Третейського суду
 
   1. Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на
розгляд Третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних
чи господарських правовідносин, незалежно від того, носять вони чи
ні договірний характер, крім випадків, передбачених  Законом
України "Про третейські суди" ( 1701-15 ).
 
   2. Не можуть передаватися на розгляд Третейському суду:
   а) справи  у   спорах   про   визнання   недійсними
нормативно-правових актів;
   б) справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні,
розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із
задоволенням державних потреб;
   в) справи, пов'язані з державною таємницею;
   г) справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин,
крім  справ  у  спорах, що виникають із шлюбних контрактів
(договорів);
   д) справи  про відновлення платоспроможності боржника чи
визнання його банкрутом;
   є) справи, однією із сторін яких є орган державної влади,
орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація,
казенне підприємство;
   ж) інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню
виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом
України;
   з) справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом
України.
 
   3. Спір може бути переданий на розгляд Третейського суду за
наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам
Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ).
 
   4. Спір може бути переданий на вирішення Третейського суду до
прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами,
з того ж предмета і з тих самих підстав.
 
    Стаття 7. Організаційна структура Третейського суду
 
   1. Третейський суд складається з голови, двох заступників
голови, третейських суддів, а також секретаріату.
 
   2. Третейський суд має Президію, членами якої є голова
Третейського суду та його заступники.
 
   Стаття 8. Голова Третейського суду та його заступники
 
   1. Голова Третейського суду та його заступники призначаються
Президією Торгово-промислової палати України строком на 4 роки.
 
   2. Голова  Третейського  суду  організовує  діяльність
Третейського суду, виконує функції,  передбачені  Регламентом
Третейського  суду,  без  спеціального  доручення представляє
Третейський суд в його стосунках в Україні і за кордоном.
 
   3. Функції заступників голови Третейського суду визначаються
головою Третейського суду.
 
   4. Голова Третейського суду і його заступники мають право
бути третейськими суддями при розгляді спорів Третейським судом.
 
   5. В період відсутності голови Третейського суду його функції
виконує за призначенням голови Третейського суду один з його
заступників.
 
        Стаття 9. Президія Третейського суду
 
   1. Президія Третейського суду розглядає питання, віднесені до
її компетенції Регламентом Третейського суду, а також розглядає
питання розповсюдження інформації про діяльність Третейського
суду.
 
   2. Голова Третейського суду одночасно є головою Президії
Третейського суду.
 
   3. Рішення Президії Третейського суду приймаються простою
більшістю голосів членів Президії.
 
   4. В засіданнях Президії Третейського суду приймає участь
секретар Третейського суду в якості секретаря Президії.
 
   5. Рішення  Президії  Третейського  суду  оформлюються
протоколами.
 
        Стаття 10. Секретаріат Третейського суду
 
   1. Секретаріат очолюється секретарем Третейського суду.
 
   2. Секретар  Третейського  суду  призначається  наказом
Президента Торгово-промислової палати України за поданням Президії
Третейського  суду.  Співробітники  секретаріату призначаються
Президентом Торгово-промислової палати України за поданням голови
Третейського суду.
 
   3. Секретар організовує діловодство та виконує інші функції,
передбачені Регламентом Третейського суду при ТПП України.
 
   4. При здійсненні покладених на нього функцій  секретар
підпорядковується голові Третейського суду.
 
           Стаття 11. Третейські судді
 
   1. Третейськими суддями можуть бути особи, обрані сторонами,
або особи, призначені головою Третейського  суду  за  умови
дотримання Регламенту Третейського суду при Торгово-промисловій
палаті України.
 
   2. При виконанні своїх функцій третейські судді неупереджені,
незалежні і підкоряються тільки законові.
   Третейські судді не є представниками сторін.
 
   3. Президія Торгово-промислової палати України затверджує
Список   третейських   суддів   Третейського   суду  при
Торгово-промисловій палаті  України,  в  якому  зазначається:
прізвище, ім'я та по-батькові третейського судді, дата його
народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи,
загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю.
 
   4. Не можуть включатися до Списку третейських суддів, особи
які відповідно  до  Закону  України  "Про  третейські  суди"
( 1701-15 ) не можуть бути третейськими суддями, а саме:
   а) особи, які не досягли  повноліття,  та  особи,  які
перебувають під опікою чи піклуванням;
   б) особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами
безпосередньо чи визначеної у Регламенті Третейського суду;
   в) особи, які мають судимість;
   г) особи, визнані в судовому порядку недієздатними.
 
   5. Президія Торгово-промислової палати України може виключити
третейського суддю зі Списку третейських суддів у наступних
випадках:
   а) на прохання третейського судді;
   б) некомпетентності третейського судді, що виявилась при
третейському розгляді справ;
   в) систематичного  невиконання  третейським  суддею своїх
повноважень;
   г) розголошення конфіденційної інформації щодо спорів, які
розглядаються Третейським судом.
 
       Стаття 12. Самоврядування третейських суддів
 
   1. Для представництва та захисту інтересів третейських суддів
Третейського суду утворюються органи третейського самоврядування.
 
   2. Органом самоврядування третейських суддів Третейського
суду при Торгово-промисловій палаті України є збори третейських
суддів, які скликаються по мірі необхідності, але не менше одного
разу на рік.
 
   3. Головою зборів третейських суддів є голова Третейського
суду.
 
   4. До компетенції зборів третейських суддів відносяться:
   а) аналіз практики правозастосування при розгляді спорів
Третейським судом;
   б) питання організації методичної роботи;
   в) вибір  делегатів  на Всеукраїнський з'їзд третейських
суддів;
   г) надання рекомендацій Президії Торгово-промислової палати
України щодо включення кандидатур у Список третейських суддів;
   д) інші питання, які стосуються діяльності Третейського суду
та внесені до порядку денного зборів третейського суду на вимогу
не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.
 
   5. Збори третейських суддів є правомочними, якщо на них
присутні не менше як 2/3 від загальної кількості третейських
суддів.
 
   6. Рішення зборів третейських суддів є прийнятими в разі,
якщо за них проголосувала більшість із третейських  суддів,
присутніх на зборах.
 
   7. Порядок ведення зборів третейських суддів та порядок
денний зборів визначається Головою зборів. До порядку денного
включаються також будь-які питання, якщо цього вимагають не менше
як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.
 
      Стаття 13. Підстави та порядок припинення
          діяльності Третейського суду
 
   1. Діяльність  Третейського  суду припиняється у випадку
припинення діяльності (ліквідації) засновника Третейського суду -
Торгово-промислової палати України у встановленому законодавством
порядку.
 
   2. Діяльність Третейського суду може бути припинена  за
рішенням Президії Торгово-промислової палати України у інших
випадках, зокрема, економічної недоцільності подальшого існування
Третейського суду.
 
   3. Діяльність  Третейського  суду  припиняється також за
рішенням компетентного суду у випадках, передбачених законом.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка