Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження примірного договору на поставку спирту на внутрішньому ринку

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           22.09.2004 N 341/550
 
 
        Про затвердження примірного договору
       на поставку спирту на внутрішньому ринку
 
 
   Відповідно до пункту 2 Порядку визначення виробників  і
покупців  спирту  та  здійснення  контролю  за його обігом,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 року N 1266 ( 1266-2002-п ) із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 5 липня  2004  року  N  869
( 869-2004-п ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  примірний  договір на поставку спирту на
внутрішньому ринку згідно з додатком.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики Сергеєва В.В. та заступника Голови
Державної податкової адміністрації України Воссіна О.І.
 
 Міністр аграрної
 політики України                    В.А.Слаута
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                Ф.О.Ярошенко
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України,
                   Державної податкової
                   адміністрації України
                   22.09.2004 N 341/550
 
 
            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
       на поставку спирту на внутрішньому ринку
 
 
 "__" ________ 2004 р.    м. Київ        N ____
 
 
   ______________ спиртовий завод, який діє на підставі Статуту
підприємства (далі - Продавець), в особі директора ______________,
                           (П.І.Б.)
з однієї сторони,
та суб'єкт підприємницької діяльності _______________, який діє на
підставі Статуту (далі - Покупець), в особі директора __________,
                             (П.І.Б.)
з іншої сторони, уклали договір про таке:
 
            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
   1.1. Продавець продає, а Покупець купує спирт з харчової
сировини (далі - спирт) ("Екстра", "Люкс", в/о).
 
         2. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СПИРТУ
 
   2.1. Продавець поставляє спирт у кількості ___________ тис.
дал (вказати річну потребу з розбивкою поквартально).
 
   2.2. Якість спирту, що поставляється, повинна відповідати
нормативним документам.
 
   2.3. Потребу в спирті визначати за напрямками використання:
   на горілку - ____________ тис. дал (вказати сорт спирту з
розбивкою поквартально);
   на лікеро-горілчані вироби - ________ тис. дал (вказати сорт
спирту з розбивкою поквартально);
   на слабоградусні вироби - _________ тис. дал (вказати сорт
спирту з розбивкою поквартально);
   на вино і виноматеріали - _______ тис. дал (вказати сорт
спирту з розбивкою поквартально);
   на потреби охорони здоров'я - _______ тис. дал (вказати сорт
спирту з розбивкою поквартально);
   на лікарські засоби - ________ тис. дал (вказати сорт спирту
з розбивкою поквартально);
   на парфуми  - ________ тис. дал (вказати вид спирту з
розбивкою поквартально);
   тощо - ________ тис. дал (вказати вид або сорт спирту з
розбивкою поквартально).
 
   2.4. Виробнича потужність  підприємства  Покупця  складає
_______ тис. дал/рік.
 
      3. ЦІНА СПИРТУ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ
 
   3.1. Загальна вартість спирту за цим договором складає _____
(тис. грн.), із розрахунку ціни за 1 декалітр спирту, ставки
акцизного збору та податку на додану вартість.
 
            4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
 
   4.1. Оплата товару Покупцем здійснюється шляхом попередньої
оплати на підставі рахунка-фактури, наданого Продавцем.
 
            5. УМОВИ ПОСТАВКИ
 
   5.1. Витрати, пов'язані з транспортуванням, несе Покупець
(Продавець). Вартість транспортних послуг входить (не входить) до
вартості спирту.
 
   5.2. Відвантаження  та  приймання  спирту  здійснюється
відповідно до Інструкції по прийманню, зберіганню, відпуску,
транспортуванню  і  обліку  спирту  етилового,  затвердженої
Міністерством харчової промисловості СРСР від 25.09.1985.
 
   5.3. Датою   відвантаження  вважається  дата  виписки
товарно-транспортної накладної.
 
   5.4. Відвантаження спирту проводиться за наявності необхідних
документів:  наряду на відпуск спирту етилового, оформленого
Департаментом з питань адміністрування акцизного збору і контролю
за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової
адміністрації України,  оригіналу  довідки  органу  державної
податкової служби за місцезнаходженням Покупця про обсяг та мету
використання спирту, довіреності покупця за встановленою формою у
разі отримання спирту представником Покупця у Продавця.
 
   5.5. Спирт транспортують залізничним, автомобільним, річним і
морським транспортом у тарі, дозволеній для транспортування спирту
етилового згідно з нормами та правилами, які діють на цих видах
транспорту.
 
   5.6. Узгодження кожної партії товару Покупець з Продавцем
(далі - Сторони) здійснюють окремими листами.
 
         6. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ
 
   6.1. Продавець зобов'язаний відвантажити спирт протягом _____
днів від моменту надходження коштів на рахунок Покупця.
 
   6.2. Постачальник зобов'язаний повідомити Покупця листом про
дату відвантаження спирту.
 
          7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
   7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим договором
Сторони  несуть  відповідальність  відповідно  до  чинного
законодавства  України.  Невиконання  або неналежне виконання
зобов'язання згідно з договором є його порушенням.
 
   7.2. Всі претензії щодо кількості та якості спирту повинні
бути пред'явлені Покупцем листом протягом 3-х робочих днів від
дати отримання спирту Покупцем.
 
   7.3. У разі встановлення невідповідності якісних показників
спирту етилового діючим вимогам, проби спирту відбираються у
присутності представників Продавця та Торгово-промислової палати і
направляються для проведення арбітражного аналізу до лабораторії,
акредитованої на проведення таких аналізів.
 
   7.4. При встановленні лабораторією невідповідності якості
спирту діючим нормативним документам, одна Сторона повідомляє іншу
та вона приймають узгоджене рішення по суті.
 
   7.5. Претензії у частині кількості спирту повинні  бути
пред'явлені протягом 3-х робочих днів від дати отримання спирту
Покупцем, і одна Сторона повинна повідомити іншу та вони приймають
рішення по суті.
 
            8. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА
 
   8.1. Сторони, які порушили зобов'язання, звільняються від
відповідальності за їх порушення, якщо вони доведуть, що це
порушення сталося внаслідок випадку або обставин непереборної
сили.
   Не вважається  випадком  непереборної  сили,  зокрема,
недодержання своїх обов'язків Продавцем або Покупцем, відсутність
на  ринку  товарів,  потрібних  для  виконання зобов'язання,
відсутність у Продавця або Покупця необхідних коштів.
   Обставини непереборної  сили встановлюються відповідно до
чинного законодавства.
 
   8.2. Сторона, в якої виникли обставини непереборної сили,
зобов'язана протягом 5 робочих днів повідомити іншу Сторону про їх
виникнення.
 
            9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
   9.1. Усі спори, що пов'язані із  цим  договором,  його
укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього
договору, вирішуються шляхом переговорів  між  представниками
Сторін. Якщо спір неможливо вирішити, він вирішується у судовому
порядку відповідно до чинного законодавства.
 
             10. ІНШІ УМОВИ
 
   10.1. Цей договір може бути змінений або доповнений за
взаємною згодою Сторін.
 
   10.2. Всі зміни та доповнення до цього договору є його
невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони виконані у
письмовій формі і підписані обома Сторонами.
 
   10.3. Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, кожен з
яких має юридичну силу.
 
           11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
 
   11.1. Даний договір набуває чинності з моменту підписання
його Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання.
 
            12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 
    ПРОДАВЕЦЬ            ПОКУПЕЦЬ
   Назва Продавця          Назва Покупця
   юридична адреса         юридична адреса
   ідентифікаційний код       ідентифікаційний код
   розрахунковий рахунок      розрахунковий рахунок
   МФО банку            МФО банку
                   номер і дата видачі
                   ліцензії на виробництво
                   адреса місця зберігання
                   спирту

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка