Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення В. Огризка першим заступником Міністра закордонних справ України - керівником апарату

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
        З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             18.02.2005 N 4
 
 
      Про внесення змін до Інструкції про порядок
      проведення ревізій та перевірок по коштах
         Фонду соціального страхування з
         тимчасової втрати працездатності
 
 
   Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Внести до Інструкції про порядок проведення ревізій та
перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від
19 вересня  2001 року N 38 ( va038503-01 ) (із змінами і
доповненнями, внесеними постановами правління Фонду від 29 березня
2002 року N 4 ( v0004598-02 ), від 18 квітня 2003 року N 18
( v0018598-03 ), від 4 березня 2004 року N 17 ( v0017598-04 ),
такі зміни:
 
   1.1. У  пункті  4.6  розділу  4  "Обов'язки,  права та
відповідальність перевіряючих і посадових осіб":
   - після слова "особи" доповнити словом "зобов'язані";
   - слово "підписують" замінити словом "підписати".
 
   1.2. У розділі 15 "Перевірка страхувальників":
   - в  абзаці  2 пункту 15.2 після слова "здійснюватись"
доповнити словами "камеральні перевірки";
   - пункт 15.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Камеральною вважається перевірка, яка проводиться робочим
органом  Фонду  на підставі даних, зазначених у звітах про
нараховані внески, перерахування та  витрати,  пов'язані  із
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності";
   - пункт 15.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Для проведення позапланової ревізії за мотивами, зазначеними
у підпункті "е" цього пункту, призначаються інші ревізори робочого
органу Фонду";
   - в абзаці першому пункту 15.14:
   а) після слова "акт" виключити  слова  "і  підписується
ревізором, який її проводив, керівником, головним бухгалтером та
головою Комісії /уповноваженим/  із  соціального  страхування
перевіряємої організації";
   б) після слів "В акті" доповнити словом "ревізії";
   - в абзаці третьому пункту 15.14 після слова "перевіряється"
поставити крапку і доповнити новими реченнями такого змісту:
   "Акт ревізії або перевірки підписується ревізором, який її
проводив, керівником, головним бухгалтером та головою комісії
/уповноваженим/  із  соціального  страхування  перевіряємої
організації. У разі відмови ними підписувати акт  ревізором
складається акт в довільній формі про відмову посадових осіб від
підписання акта, який разом з актом про проведення ревізії або
перевірки офіційно надсилається керівництву об'єкта контролю до
відома";
   - абзац четвертий пункту 15.14 викласти у такій редакції:
   "- при наявності заперечень або зауважень до акта ревізії
(перевірки) керівник, головний бухгалтер чи інші особи, які
підписують акт, в день його передачі роблять про це застереження
перед своїми підписами із зазначенням дати та роблять запис "з
вимогами п. 15.14 Інструкції про порядок проведення ревізій та
перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності від 19.09.2001 р. N 38 ( va038503-01 )
ознайомлений" і не пізніше ніж через п'ять календарних днів з дня
підписання із зауваженнями подають до нього письмові пояснення чи
заперечення. У цей же термін страхувальник має право заперечення
або пояснення по акту ревізії надіслати поштовим відправленням з
повідомленням  про вручення. Оформлення зазначеного поштового
відправлення здійснюється згідно з Порядком оформлення поштових
відправлень  з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових
документів і  декларацій,  затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів України від 28.07.97 р. N 799 ( 799-97-п ). Якщо
протягом зазначеного терміну пояснення чи зауваження стосовно акта
не надійдуть або поштове відправлення здійснене з порушенням цього
терміну, то акт ревізії вважається узгодженим. У виняткових
випадках, за письмовим зверненням керівника об'єкта контролю,
термін подання пояснення чи зауваження може бути продовжений
керівником, за дорученням якого проводилася ревізія. Контролюючий
орган Фонду зобов'язаний не пізніше 20 календарних днів  з
наступного дня після закінчення ревізії з урахуванням заперечень
або зауважень за їх наявності щодо правомірності дій перевіряючих
розглянути їх та прийняти мотивоване рішення, яке вручається
заявнику під розписку або надсилається  платнику  поштою  з
повідомленням про вручення";
   - абзац шостий пункту 15.14 викласти у такій редакції:
   "- за матеріалами акта ревізії протягом 20 календарних днів
керівники виконавчої дирекції Фонду та його  відділень,  їх
заступники  приймають рішення про застосування фінансових та
штрафних санкцій до  страхувальника  за  встановленою  формою
(додаток 1)  відповідно  до ст. 28, 30 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ). У рішенні вказуються суми
фінансових санкцій, які належить зарахувати в рахунок бюджету
Фонду, відобразити у звіті страхувальника  по  коштах  Фонду
(Ф4-ФСС з ТВП ( v0032598-03 ). Облік рішень проводиться за
встановленою  формою  (додаток  2).  Рішення  надсилається
страхувальнику  з  супроводжувальним  листом-повідомленням про
обов'язок платника страхових внесків зарахувати в рахунок бюджету
Фонду, відобразити у звіті страхувальника (Ф4-ФСС з ТВП) суму
зобов'язання по коштах Фонду, визначену робочим органом Фонду, в
якому зазначаються підстава для такого нарахування, посилання на
норму чинного законодавства, відповідно до якої був зроблений
розрахунок або перерахунок зобов'язань по коштах Фонду, сума до
зарахування неправомірно витрачених страхувальником  страхових
коштів, нарахованої пені та штрафних санкцій за їх наявності,
граничні строки їх зарахування, а також попередження про наслідки
їх невідображення у звіті (Ф4-ФСС з ТВП) в установлений строк та
граничні строки, передбачені цією Інструкцією для оскарження
нарахованого  зобов'язання  (штрафних  санкцій і пені за їх
наявності) по коштах Фонду.
   Рішення про застосування та зарахування до бюджету Фонду,
відображення у звіті (Ф4-ФСС з ТВП ( v0032598-03 ) сум фінансових
(штрафних)  санкцій,  неправомірних витрат, донарахованих сум
внесків та пені за порушення законодавства про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та лист-повідомлення про обов'язок
платника страхових внесків зарахувати до бюджету Фонду ці платежі
вважаються надісланими (врученими):
   - юридичній особі, якщо їх передано посадовій особі такої
юридичної особи під розписку або надіслано поштовим відправленням
з повідомленням про вручення;
   - фізичній особі, якщо їх вручено особисто такій фізичній
особі або її законному представникові чи надіслано поштовим
відправленням на її адресу за місцем проживання або останнього
відомого місця її знаходження. Поштове відправлення висилається з
поміткою "Вручити особисто. З рекомендованим повідомленням".
 
   1.3. Інструкцію доповнити новим розділом такого змісту:
   "16. Оскарження рішень за матеріалами ревізій
 
   16.1. Обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування сум
фінансових та штрафних санкцій за матеріалами ревізій, здійснене
робочим органом Фонду, є помилковим, покладається на платника
страхових внесків.
   У разі коли платник страхових внесків вважає, що орган Фонду
невірно визначив суму фінансових та штрафних санкцій або прийняв
будь-яке  інше  рішення,  що  суперечить  законодавству  про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, або виходить за межі його компетенції,
встановленої  законодавством,  такий  страхувальник має право
звернутися до органу Фонду із скаргою про перегляд цього рішення,
яка  подається  у  письмовій формі та може супроводжуватися
документами, розрахунками та доказами, які страхувальник вважає за
потрібне надати.
   Скарга повинна бути подана органу Фонду протягом десяти
календарних днів, наступних за днем отримання страхувальником
рішення органу Фонду, що оскаржується. Орган Фонду зобов'язаний
прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти
календарних днів від дня отримання скарги страхувальником на його
адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під
розписку. У разі коли орган Фонду надсилає страхувальнику рішення
про  повне  або  часткове  незадоволення його скарги, такий
страхувальник має право звернутися протягом десяти календарних
днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою
до органу Фонду вищого рівня, а при повторному повному або
частковому незадоволенні скарги - до органу Фонду вищого рівня із
дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку
оскарження та зазначеного двадцятиденного строку для відповіді на
нього.
   Керівник органу Фонду (або його заступник) може прийняти
рішення про продовження строків розгляду скарги страхувальника
понад строки, визначені в абзаці третьому цього пункту, але не
більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити про це
страхувальника до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в
абзаці третьому цього пункту.
   Якщо вмотивоване  рішення  за  скаргою страхувальника не
надсилається страхувальнику протягом двадцятиденного строку або
протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу Фонду
(або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною
на користь страхувальника з дня, наступного за останнім днем
зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною
на користь страхувальника, якщо рішення керівника органу Фонду
(або його заступника) про продовження строків її розгляду не було
надіслано страхувальнику до закінчення двадцятиденного строку,
зазначеного в абзаці третьому цього пункту.
   Остаточне рішення  вищого (центрального) органу Фонду за
заявою страхувальника не підлягає подальшому адміністративному
оскарженню, але може бути оскаржене у судовому порядку.
   У разі коли останній день строків, зазначених у абзаці
третьому цього пункту або встановлених за рішенням керівника
органу Фонду (або його заступника) у випадках, визначених у абзаці
четвертому цього пункту, припадає на вихідний або святковий день,
останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий
день.
   Строки подання заяви про перегляд рішення органу Фонду можуть
бути продовжені за письмовим запитом страхувальника, якщо такий
страхувальник протягом зазначених строків:
   - перебував за межами України;
   - перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України
у складі команди (екіпажу) таких суден;
   - перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;
   - мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи
полоном на території інших держав або через інші обставини
непереборної сили, підтверджені документально;
   - був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або
перебував у розшуку у випадках, передбачених законодавством.
 
   16.2. Страхувальник зобов'язаний письмово повідомляти орган
Фонду про кожний випадок судового оскарження його рішень".
 
   1.4. У зв'язку з тим, що Інструкцію доповнено новим розділом
шістнадцять, розділ шістнадцять вважати розділом сімнадцять.
 
   1.5. Додаток 1 до Інструкції викласти у новій редакції
(додається).
 
   1.6. У додатку 2 до Інструкції:
   - назву журналу обліку рішень викласти у такій редакції:
   "Журнал обліку рішень про застосування та зарахування до
бюджету Фонду соціального страхування  з  тимчасової  втрати
працездатності сум фінансових (штрафних) санкцій за результатами
документальних ревізій (перевірок)";
   - у колонці п'ять слова "штрафних (фінансових)" замінити на
слова "фінансових (штрафних)";
   - колонку сім вилучити, у зв'язку з чим колонку вісім вважати
колонкою сім.
 
 Голова правління                    О.В.Гаряча
 
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції про порядок
                   проведення ревізій та
                   перевірок по коштах Фонду
                   соціального страхування з
                   тимчасової втрати
                   працездатності, затвердженої
                   постановою правління Фонду
                   19.09.2001 N 38
                   ( va038503-01 ),
                   зі змінами, внесеними
                   постановою правління Фонду
                   18.02.2005 N 4
 
 
        ___________________________________
            (назва органу Фонду)
 
              РІШЕННЯ N
      про застосування та зарахування до бюджету
      Фонду соціального страхування з тимчасової
      втрати працездатності, відображення у звіті
       (Ф4-ФСС з ТВП) сум фінансових (штрафних)
      санкцій, неправомірних витрат, донарахованих
     сум внесків та пені за порушення законодавства
         про загальнообов'язкове державне
           соціальне страхування
 
 
 "___" ____________ 200_ р.     _________________________
                     (місце прийняття)
 
 
   Я, __________________________________________________________
     (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає
_________________________________________________________________,
рішення) розглянувши матеріали документальної ревізії (перевірки)
__________________________________________________________________
    (назва підприємства чи прізвище, ініціали платника,
__________________________________________________________________
  код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ДРФО - для фізичних осіб)
 
з питань _________________________________________________________
__________________________________________________________________
(акт від ________________), якою виявлено порушення ______________
     (дата складання)
__________________________________________________________________
  (назва законодавчого акта, номер статті (пункту, підпункту))
__________________________________________________________________
     і за наслідками якої донараховано (застосовано)
__________________________________________________________________
             до бюджету Фонду
__________________________________________________________________
             (назва платежу)
__________________________________________________________________
     (сума фінансових (штрафних) санкцій у гривнях)
__________________________________________________________________
 
на підставі: _____________________________________________________
          (зазначити назву та статті закону, яким
__________________________________________________________________
    запроваджується відповідний платіж і передбачається
__________________________________________________________________
          відповідальність платника)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
та керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням", визначив суму платежу та вирішив
зарахувати до бюджету Фонду у вигляді ____________________________
                      (назва платежу)
__________________________________________________________________
    (назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
 
 
платежі та фінансові (штрафні) санкції в таких розмірах:
__________________________________________________________________
 (назва платежу, сума фінансових (штрафних) санкцій по кожному
__________________________________________________________________
       платежу та їх загальна сума в гривнях)
_________________________________________________________________,
які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають
зарахуванню до бюджету Фонду у повному обсязі. Зараховану суму
відобразити у звіті про нараховані страхові внески, перерахування
та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (Ф4-ФСС
з ТВП)
__________________________________________________________________
    (вказати назву платежу, код рядка у звіті та суму)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
У разі незарахування _____________________________________________
             (назва підприємства чи прізвище,
__________________________________________________________________
            ініціали платника)
 
суми страхових  платежів  і  фінансових (штрафних) санкцій у
визначений строк до бюджету Фонду, матеріали будуть передані
відповідним органам згідно з чинним законодавством.
 
Це рішення може бути оскаржене ___________________________________
                 (назва підприємства чи прізвище,
__________________________________________________________________
            ініціали платника)
 
протягом десяти днів, наступних за днем його отримання, до
__________________________________________________________________
     (вказати робочий орган Фонду вищого рівня)
 
  ___________________________   ________  ____________________
  (посада особи, яка прийняла   (підпис)  (прізвище, ініціали)
      рішення)
 
Перший примірник рішення отримано:
 
  ___________________________   ________  ____________________
  (посада особи, яка прийняла   (підпис)  (прізвище, ініціали)
      рішення)
 
"___" _____________ 200_ року
(дата отримання рішення)

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка