Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 05.03.2003 N 200

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.05.2005 N 388
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 925 ( v0925342-05 ) від 01.10.2005 )
 
         Про функціональні повноваження
       Голови Державної митної служби України
          та заступників Голови Служби
 
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  функціональні  повноваження  керівництва
Держмитслужби згідно з додатком 1.
 
   2. Установити  виконання  повноважень заступниками Голови
Служби згідно з додатком 2.
 
   3. Установити, що в разі відсутності Голови Служби або одного
із  заступників  Голови  Служби  здійснення його повноважень
забезпечується посадовими особами згідно додатку 3.
 
   4. Уважати такими, що втратили чинність накази Держмитслужби
від 02.03.05  N  135  ( v0135342-05 ), від 11.03.05 N 164
( v0164342-05 ), від 14.03.05 N 167, від 15.03.05  N  172
( v0172342-05 ).
 
   5. Управлінню  справами  (Погорєловій  Т.В.)  забезпечити
тиражування та розсилку наказу  до  структурних  підрозділів
центрального апарату Держмитслужби, регіональних митниць, митниць,
спеціалізованих митних установ і організацій.
 
 Голова Служби                  В.В.Скомаровський
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держмитслужби
                   України
                   13.05.2005 N 388
 
 
          ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
       Голови Державної митної служби України
          та заступників Голови Служби
 
 
       Голова Державної митної служби України
 
   Забезпечує загальне керівництво здійсненням митної справи;
виконання  повноважень  Державної  митної  служби  України
безпосередньо та через митні органи, спеціалізовані митні установи
та організації; організацію та контроль діяльності митних органів;
вирішує питання утворення, реорганізації та ліквідації митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій; визначає
ступінь функціональної відповідальності першого заступника та
заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів
Держмитслужби; реалізовує у межах своєї компетенції державну
кадрову  політику;  подає Президенту України пропозиції щодо
призначення заступників Голови Служби; призначає на посади та
звільняє з посад керівних працівників митних органів і працівників
центрального апарату Держмитслужби;  забезпечує  удосконалення
митної справи на базі досвіду провідних країн світу, рекомендацій
відповідних міжнародних організацій та національних досліджень у
цій  галузі;  втілення  заходів  з  підвищення  ефективності
функціонування митної служби, спрямованих на захист економічних
інтересів України; удосконалення механізму справляння податків і
зборів при здійсненні митного оформлення товарів; здійснення
заходів  по  попередженню  та  профілактиці фактів корупції,
хабарництва та інших правопорушень з боку працівників митних
органів; публічність та відкритість діяльності Держмитслужби,
спрямовані на забезпечення  громадської  підтримки  державної
політики  у  галузі  митної  справи;  раціональне й цільове
використання бюджетних коштів, розподіл видатків на утримання
митних органів; взаємодію з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а
також з відповідними органами іноземних держав та відповідно із
встановленим порядком видає разом з ними спільні акти; ведення
законотворчої роботи Держмитслужби та взаємодію з Верховною Радою
України; координацію  діяльності  Держмитслужби  з  адаптації
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;
розробку проектів пропозицій до міждержавних та міжурядових угод і
договорів; реалізацію положень міжнародних договорів, що регулюють
питання здійснення митного контролю товарів; взаємодію з судовими
та наглядовими органами при розгляді справ, де однією із сторін є
митний орган, а також з органами державної виконавчої служби;
забезпечує керівництво роботою колегії Держмитслужби; затверджує
положення про Наукову раду Держмитслужби та її склад; вирішує
питання затвердження структури центрального апарату Держмитслужби
та затверджує положення про її структурні підрозділи.
   На основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
   Несе відповідальність за неналежне виконання покладених на
Держмитслужбу завдань перед Президентом України і  Кабінетом
Міністрів України.
   Безпосередньо координує роботу першого заступника  Голови
Служби  і  заступників  Голови  Служби з питань організації
правоохоронної діяльності у сфері митної справи; організаційного
забезпечення діяльності митної служби й розбудови та облаштування
митної інфраструктури. Спрямовує, координує та контролює роботу
Департаментів  митних  платежів, кадрової роботи, внутрішньої
безпеки,  міжнародного  митного  співробітництва,  Юридичного
департаменту,  Фінансово-економічного  управління й Управління
бухгалтерського обліку  та  звітності,  Контрольно-ревізійного
відділу,  а  також  сектору  захисту  державної таємниці та
спеціального документального зв'язку.
 
     Загальні обов'язки та права першого заступника
          та заступників Голови Служби
 
   Перший заступник та заступники Голови Служби є керівниками,
які координують, контролюють і спрямовують роботу структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних
установ і організацій, а також несуть персональну відповідальність
перед  Головою  Служби  за неналежне забезпечення реалізації
державної політики у галузі митної справи на визначених напрямах
роботи.
   Вони відповідають: за неналежний стан з розроблення  та
здійснення заходів щодо реалізації митної справи на відповідному
напрямі; організації контролю за виконанням актів законодавства,
розроблення пропозицій щодо вдосконалення цього законодавства;
організації роботи щодо забезпечення подання в установленому
законодавством порядку нормативно-правових актів Держмитслужби на
державну реєстрацію; організації роботи та професійної підготовки
працівників  підпорядкованих структурних підрозділів, а також
працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій на відповідному напрямі.
   Перший заступник та заступники Голови Служби:
   зобов'язані:
   послідовно й наполегливо захищати та відстоювати інтереси
держави;  організовувати роботу по підготовці матеріалів для
внесення змін до правових актів з метою вдосконалення митної
справи на відповідних напрямах; постійно вдосконалювати методи
управління; вивчати та впроваджувати в практику все новітнє,
передове, що сприятиме підвищенню ефективності здійснення митної
справи; поширювати передовий досвід роботи; організовувати подання
методичної  та  практичної  допомоги митним органам; сприяти
підготовці посібників і підручників з митної справи; усебічно
знати  дійсне становище дорученого напряму реалізації митної
справи, стан справ у підпорядкованих підрозділах, митних органах,
спеціалізованих митних установах та організаціях, вживати заходи
щодо покращення їх роботи та забезпечення для  цього  усім
необхідним; вимагати від підлеглих належного виконання завдань та
службових обов'язків; усебічно  знати  якісні  характеристики
посадових осіб, посади яких належать до номенклатури посад Голови
Служби та компетенції;  сприяти  добору  висококваліфікованих
фахівців на ці посади й уносити відповідні пропозиції Голові
Служби; бути організаторами та керівниками роботи з підвищення
професійного рівня зазначених посадових осіб; проводити виховну
роботу у підпорядкованих колективах; контролювати додержання вимог
законодавства, в тому числі норм і правил техніки безпеки,
пожежної безпеки в підрозділах, які вони курирують;
   мають право:
   представляти в установленому  порядку  Кабінет  Міністрів
України у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних
договорів України;
   звертатись від імені Державної митної служби України до
органів державної влади, Національного банку України, прокуратури,
судів, комітетів Верховної Ради України; місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, а також громадян з питань
отримання інформації, документів й матеріалів;
   скликати і проводити наради з питань митної справи, готувати
і приймати рішення;
   залучати в  установленому  порядку  спеціалістів  органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій для розгляду питань діяльності Держмитслужби;
   надавати у  визначених законодавством випадках відповідні
документи й інформацію, підписувати розпорядчі документи, перелік
яких  встановлюється  наказом  Держмитслужби,  з обов'язковою
доповіддю про найбільш важливі з них Голові Служби;
   організовувати роботу з перевірки діяльності митних органів
на відповідному напрямі;
   уносити Голові Служби пропозиції щодо вдосконалення митної
справи;
   від імені Держмитслужби за погодженням з Головою Служби
представляти її інтереси у відносинах з органами державної влади,
місцевого  самоврядування,  а  також з відповідними органами
іноземних держав.
   Перший заступник та заступники Голови Служби ведуть прийом
громадян, представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
та  інших  юридичних осіб; розглядають листи, заяви, скарги
юридичних осіб і громадян в установленому порядку та організують
підготовку відповідей на них; уживають заходів з усунення причин,
що призвели до порушень законних прав цих юридичних осіб і
громадян.
   Першому заступнику  та  заступникам   Голови   Служби
підпорядковуються підрозділи в митних органах згідно наказів
Голови Служби.
 
         Перший заступник Голови Служби
 
   Організує роботу  зі  створення  сприятливих  умов  для
прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон
України шляхом удосконалення механізму митного контролю та форм і
методів митного оформлення; роботу з розроблення спільних з іншими
державними органами, установами, організаціями технологічних схем,
порядків,  інструкцій  та  інших  документів,  що прямо або
опосередковано визначають порядок проведення митного контролю,
оформлення товарів та справляння митних платежів; удосконалення
порядку здійснення митного контролю та митного оформлення та
контролю за їх впровадженням і виконанням митними органами; роботу
з організації та контролю діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, які надають посередницькі послуги в галузі митної
справи; впровадження заходів, спрямованих на  організацію  й
координацію  взаємодії  митних  органів  з  контрольними,
правоохоронними органами та іншими державними  установами  й
організаціями в пунктах пропуску через митний кордон України;
реалізацію митної справи з питань митних  режимів,  митного
оформлення товарів, боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил.
   Здійснює керівництво роботою з впровадження критеріїв оцінки
ризиків при митному оформленні товарів; організації проведення
комплексних  перевірок  службової  та  фінансово-господарської
діяльності митних органів; контролю на основі методів аудиту
додержання  суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності вимог
законодавства з питань митної справи.
   Координує роботу  заступників  Голови  Служби  з  питань
нетарифного регулювання, контролю доставки вантажів та експертної
роботи; забезпечення повноти бази оподаткування та реалізації
державної митно-тарифної політики; організації  правоохоронної
діяльності у сфері митної справи.
   Спрямовує, координує,   контролює   та   несе   повну
відповідальність  за  роботу Департаменту організації митного
контролю,  Департаменту  декларування  та  митних  режимів,
Департаменту аналізу ризиків та аудиту.
 
           Заступник Голови Служби
    (з питань забезпечення повноти бази оподаткування
     та реалізації державної митно-тарифної політики)
 
   Організує роботу  з реалізації митної справи в напрямах
застосування заходів митно-тарифного  регулювання;  визначення
митної  вартості  товарів,  протидії  ухилення  суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності від сплати податків і зборів при
митному оформленні товарів.
   Забезпечує діяльність з ведення митної статистики; надання
інформації з митної статистики та статистики зовнішньої торгівлі
органам державної влади; організацію науково-дослідної діяльності
в митній службі та видання літератури з питань митної справи;
контроль за станом інформаційного й програмного забезпечення в
митних органах, експлуатацією засобів зв'язку.
   Організує проведення робіт з удосконалення та ведення митної
статистики в Україні; звірення даних митної статистики з даними
митних органів інших держав.
   Координує та  контролює  роботу  національної  системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
митної справи.
   Координує питання гендерної рівності та здійснення гендерного
моніторингу у митній службі.
   Спрямовує, координує,   контролює   та   несе   повну
відповідальність за роботу Управління митної вартості, Управління
митно-тарифного регулювання, Департаменту інформаційних технологій
та митної статистики, Академії митної служби України, Київського
та Хмельницького центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів.
 
           Заступник Голови Служби
      (з питань нетарифного регулювання, контролю
       доставки вантажів та експертної роботи)
 
   Організує роботу  з  реалізації митної справи в напрямі
застосування заходів нетарифного регулювання; виконання заходів
захисту  прав  інтелектуальної власності; організацію митного
контролю і митного оформлення товарів, що підлягають експортному
контролю, а також заходів щодо гарантування доставки товарів.
   Здійснює керівництво  роботою  з  ведення  Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та здійснення
експертної роботи.
   Спрямовує, координує,   контролює   та   несе   повну
відповідальність за роботу Управління нетарифного регулювання,
Управління контролю за переміщенням вантажів, Центрального митного
управління лабораторних досліджень та експертної роботи.
 
           Заступник Голови Служби
     (з питань організації правоохоронної діяльності
           у сфері митної справи)
 
   Забезпечує реалізацію митної справи в напрямі правоохоронної
діяльності;  участь  митних  органів  України в міжнародному
співробітництві з питань припинення незаконного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, зброї, історичних і культурних
цінностей; організацію та проведення разом з іншими органами
заходів щодо локалізації конфліктних та надзвичайних ситуацій у
зоні діяльності митних органів України.
   Організує обмін інформацією та взаємодію з правоохоронними,
податковими та контрольними органами щодо організації боротьби з
незаконним переміщенням через митний кордон України товарів, а
також взаємодію з відповідними службами іноземних держав з питань
боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями.
   Курирує роботу Департаменту аналізу ризиків та аудиту з
питань розроблення та впровадження критеріїв оцінки ризиків при
митному оформленні товарів для попередження та недопущення митних
правопорушень,  а  також системи їх аналізу й селекції для
забезпечення попередження та недопущення митних правопорушень.
   Спрямовує, координує,   контролює   та   несе   повну
відповідальність за роботу Департаменту митної варти та боротьби з
контрабандою.
 
            Заступник Голови Служби
       (з питань організаційного забезпечення
        діяльності митної служби й розбудови
       та облаштування митної інфраструктури)
 
   Вирішує питання  з  організаційного  та  документального
забезпечення діяльності Держмитслужби та колегії Держмитслужби;
організує роботу з розроблення стратегічних напрямів розвитку
митної служби України; забезпечує організацію планування роботи
митних органів (в тому числі  Держмитслужби),  гласність  у
діяльності митної служби, створення її позитивного іміджу.
   Організує роботу з реконструкції й  будівництва  пунктів
пропуску через митний кордон України; з облаштування й утримання
об'єктів державної власності, що належать до сфери управління
Державної митної служби України.
   Забезпечує організацію взаємодії з Громадською радою при
Державній митній службі України.
   Забезпечує підготовку проектів програм соціального захисту
працівників митної служби; постачання митних органів транспортом,
технікою, зброєю, спеціальними засобами та іншими матеріальними
ресурсами; унесення пропозицій Голові Служби стосовно ініціювання
Держмитслужбою підготовки відповідних державних програм або щодо
участі в існуючих.
   Організує роботу з охорони  праці,  оздоровчо-масову  та
спортивну роботу.
   Спрямовує, координує,   контролює   та   несе   повну
відповідальність за роботу Департаменту організаційної роботи та
контролю,  Управління  справами,  Прес-служби,  Департаменту
ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації
об'єктів  митної  інфраструктури,  Автотранспортного  митного
господарства.
 
 Начальник Управління
 організаційної роботи                  Л.Г.Козик
 





>





Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка