Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до розпорядження від 02.12.2003 N 146

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            16.05.2005 N 4039
 
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 червня 2005 р.
                   за N 606/10886
 
 
   Про внесення змін до розпорядження від 02.12.2003 N 146
 
 
   Відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 та статті 34
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), пункту 4 статті 8 Закону
України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ), підпункту 8 пункту 4
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4
квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), та з метою удосконалення
державного регулювання діяльності кредитних  спілок  Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг) П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Унести до розпорядження Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146
( z1225-03 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів
кредитної  спілки  на  депозитні рахунки", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546, такі
зміни:
 
   1.1. Заголовок до розпорядження викласти в такій редакції:
"Про затвердження  Ліцензійних  умов  провадження  діяльності
кредитних спілок з надання фінансових послуг".
 
   1.2. Пункт  1  розпорядження викласти в такій редакції:
"Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних
спілок з надання фінансових послуг (додаються)".
 
   2. Затвердити  Зміни  до  Ліцензійних  умов  провадження
діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованих у
Міністерстві  юстиції  України  25.12.2003  за  N  1225/8546
(додаються).
 
   3. Розпорядження набирає чинності з 1 вересня 2005 року.
 
   4. Кредитні спілки, які мають намір здійснювати діяльність з
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, можуть
подавати до Держфінпослуг заяву та відповідні документи для
отримання ліцензії, починаючи з 10 серпня 2005 року.
 
   5. Юридичному  управлінню  (Ткаченко  Д.В.)  разом  з
Департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
 
   6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника  (Шевченко  Т.М.)  забезпечити  публікацію  цього
розпорядження у засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
 
   7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   N 138 від 16.05.2005
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   16.05.2005 N 4039
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 червня 2005 р.
                   за N 606/10886
 
 
               ЗМІНИ
      до Ліцензійних умов провадження діяльності
     кредитних спілок по залученню внесків (вкладів)
      членів кредитної спілки на депозитні рахунки
              ( z1225-03 )
 
 
   1. Заголовок викласти в такій редакції:
   "Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок з
надання фінансових послуг".
 
   2. У пункті 1.1 розділу 1:
 
   2.1. Перед поняттям "заявник" додати поняття такого змісту:
   "залучені кошти - це грошові кошти, залучені кредитними
спілками від банків, інших установ та організацій, крім коштів
об'єднаних кредитних спілок, залучених кредитними спілками, що є
їх членами. До залучених коштів не відносяться внески членів
кредитних  спілок,  що  спрямовуються на формування капіталу
кредитних спілок".
 
   2.2. Поняття "ліцензіат" викласти в такій редакції:
   "ліцензіат -  кредитна спілка, яка отримала ліцензію на
здійснення зазначеного в ній виду діяльності з надання фінансових
послуг".
 
   2.3. Поняття "ліцензія" викласти в такій редакції:
   "ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
кредитної  спілки  на  провадження зазначеного в ньому виду
діяльності з надання фінансових послуг протягом визначеного строку
за умови виконання ліцензійних умов".
 
   3. Пункт 1.2 розділу 1 доповнити абзацами другим - четвертим
такого змісту:
   "Відповідно до цих Ліцензійних умов кредитні спілки можуть
отримати ліцензії на такі види діяльності з надання фінансових
послуг:
   діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
   діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки".
 
   4. Пункти 1.3-1.5 розділу 1 викласти в такій редакції:
   "1.3. Кредитні  спілки  не  можуть отримати ліцензію на
провадження зазначеного в ній виду діяльності в разі невиконання
ними рішень Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі - Держфінпослуг) щодо застосування заходів
впливу.
   1.4. Філії  та  відділення  кредитної  спілки  (далі  -
відокремлені підрозділи) мають право здійснювати  діяльність,
зазначену в ліцензії, на підставі копії ліцензії кредитної спілки
та за умови дотримання вимог цих Ліцензійних умов.
   1.5. Органом ліцензування діяльності кредитних спілок по
залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки та діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки, є Держфінпослуг".
 
   5. Пункт 1.8 розділу 1 викласти в такій редакції:
   "1.8. Не  допускається  здійснення  кредитними  спілками
діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, без
ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії
недійсною, у разі її тимчасового зупинення або анулювання".
 
   6. В абзаці першому пункту 1.9 розділу 1 слова "(поділу,
приєднання,  злиття)"  замінити словами "(злиття, приєднання,
поділу, перетворення)".
 
   7. Пункт 1.12 розділу 1 викласти в такій редакції:
   "1.12. Ліцензія,  видана кредитній спілці для здійснення
зазначеного в ній виду діяльності з надання фінансових послуг, не
підлягає передачі для використання третіми особами".
 
   8. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:
   "2.1. Для отримання ліцензії на здійснення зазначеного в ній
виду діяльності з надання фінансових послуг заявник особисто або
через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного
департаменту Держфінпослуг із заявою про видачу ліцензії (додаток
1), до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію
кредитної спілки або копія довідки про внесення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена
в установленому законодавством порядку".
 
   9. Пункт 2.18 розділу 2 викласти в такій редакції:
   "2.18. Після видачі кредитній спілці ліцензії на  право
здійснення зазначеного в ній виду діяльності з надання фінансових
послуг відповідна інформація вноситься до Реєстру протягом трьох
робочих днів".
 
   10. Заголовок до розділу 3 викласти в такій редакції:
   "Умови, яким повинен відповідати ліцензіат при провадженні
діяльності з надання фінансових послуг, зазначеної в ліцензії".
 
   11. Пункт 3.10 розділу 3 викласти в такій редакції:
   "3.10. Кредитна спілка зобов'язана здійснювати діяльність з
надання фінансових послуг, зазначену у відповідній ліцензії на
підставі договору, який має відповідати вимогам статті 6 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), а також містити:
   умови, які не суперечать одна одній та не містять положень з
неоднозначним трактуванням;
   порядок нарахування та виплати відсотків процентів (методи
нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму
розрахунку  тощо), у тому числі при достроковому розірванні
договору (стосується діяльності по залученню внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки);
   порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування
процентів, періодичність сплати процентів та форму розрахунку,
інше) (стосується діяльності з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки);
   положення про необхідність підписання додаткового договору в
разі зміни умов цього договору;
   положення про  умови дострокового розірвання договору та
порядок здійснення розрахунків;
   положення про необхідність письмового повідомлення сторін
договору щодо зміни свого місцезнаходження (адреси) однією із
сторін;
   інформацію про забезпечення кредиту (стосується діяльності з
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки);
   графік повернення  основної  суми  кредиту  та погашення
процентів за ним (стосується діяльності з надання фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки)".
 
   12. Абзац третій пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій
редакції:
   "повноваження щодо здійснення діяльності з надання фінансових
послуг, зазначеної в ліцензії, має бути передбачене в положенні
про відповідний відокремлений підрозділ кредитної спілки".
 
   13. У пунктах 4.2-4.4 розділу 4 слова  "діяльність  по
залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки" замінити словами "діяльність з надання фінансових послуг,
зазначену в ліцензії".
 
   14. В абзаці третьому пункту 7.1 розділу 7 слово "ліквідації"
замінити словом "припинення".
 
   15. В абзаці другому пункту 7.3 розділу 7 слова "тимчасової
зупинки" замінити словами "тимчасового зупинення".
 
   16. В абзаці шостому пункту 7.4 розділу 7 слова "послуг по
залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки" замінити словами "фінансових послуг".
 
   17. В абзаці першому і третьому пункту 7.5 розділу 7 слова
"діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки" замінити словами "діяльності з надання
фінансових послуг, зазначеної в ліцензії".
 
   18. Розділ 9 вилучити.
 
   19. Додатки 1-5 викласти в новій редакції (додаються).
 
 Член Комісії - Директор
 департаменту нагляду
 за кредитними установами               А.Я.Оленчик
 
 
                   Додаток 1
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   кредитних спілок з надання
                   фінансових послуг
 
                 Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___   ринків фінансових послуг України
  (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
        про видачу ліцензії на здійснення
        діяльності ________________________
             (указати вид діяльності)
 
 
Заявник _________________________________________________________,
            (повне найменування)
 
місцезнаходження ________________________________________________,
         (пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,
         будинок, квартира)
 
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
 
банківські реквізити:
 
------------------------------------------------------------------
|назва банку   |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місцезнаходження |                       |
|банку      |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  МФО     |                       |
|----------------------------------------------------------------|
|поточний рахунок  |                      |
------------------------------------------------------------------
 
просить видати ліцензію на здійснення діяльності _________________
                     (указати вид діяльності)
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування відокремлених  | Місцезнаходження відокремлених |
|   підрозділів заявника   |   підрозділів заявника   |
|-------------------------------+--------------------------------|
|                |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|                |                |
------------------------------------------------------------------
 (у разі наявності відокремлених підрозділів, які провадитимуть
      діяльність на підставі отриманої ліцензії)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
 Керівник кредитної спілки  ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
               М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   кредитних спілок з надання
                   фінансових послуг
 
                 Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___   ринків фінансових послуг України
  (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
      про переоформлення ліцензії на здійснення
       діяльності __________________________
             (указати вид діяльності)
 
 
Заявник _________________________________________________________,
            (повне найменування)
 
місцезнаходження ________________________________________________,
         (пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,
         будинок, квартира)
 
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
 
банківські реквізити:
 
------------------------------------------------------------------
|назва банку   |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місцезнаходження |                       |
|банку      |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  МФО     |                       |
|----------------------------------------------------------------|
|поточний рахунок  |                      |
------------------------------------------------------------------
 
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ___________ до _____________,
 
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
 Керівник кредитної спілки  ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
               М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   кредитних спілок з надання
                   фінансових послуг
 
                 Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___   ринків фінансових послуг України
  (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
         про видачу дубліката ліцензії
        на здійснення діяльності _____________________
                   (указати вид діяльності)
 
 
Заявник _________________________________________________________,
            (повне найменування)
 
місцезнаходження ________________________________________________,
         (пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,
         будинок, квартира)
 
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
 
банківські реквізити:
 
------------------------------------------------------------------
|назва банку   |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місцезнаходження |                       |
|банку      |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  МФО     |                       |
|----------------------------------------------------------------|
|поточний рахунок  |                      |
------------------------------------------------------------------
 
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ___________ до _____________,
 
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
 Керівник кредитної спілки  ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
               М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   кредитних спілок з надання
                   фінансових послуг
 
                 Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___   ринків фінансових послуг України
  (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
       про анулювання ліцензії на провадження
        діяльності ________________________
             (указати вид діяльності)
 
 
Заявник _________________________________________________________,
            (повне найменування)
 
місцезнаходження ________________________________________________,
         (пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,
         будинок, квартира)
 
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
 
банківські реквізити:
 
------------------------------------------------------------------
|назва банку   |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місцезнаходження |                       |
|банку      |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  МФО     |                       |
|----------------------------------------------------------------|
|поточний рахунок  |                      |
------------------------------------------------------------------
 
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ___________ до _____________,
 
просить анулювати ліцензію у зв'язку з ___________________________
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
 Керівник кредитної спілки  ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
               М.П.
 
 
                   Додаток 5
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   кредитних спілок з надання
                   фінансових послуг
 
                 Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___   ринків фінансових послуг України
  (дата написання заяви)
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
    кредитної спілки про намір здійснювати діяльність
          _________________________
           (указати вид діяльності)
         через відокремлені підрозділи
 
 
Кредитна спілка _________________________________________________,
               (повне найменування)
 
місцезнаходження ________________________________________________,
          (пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,
          будинок, квартира)
 
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
 
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ________________ до ______________,
 
повідомляє, що здійснення діяльності ________________ (указати вид
діяльності) на підставі отриманої ліцензії буде здійснюватись
кредитною спілкою через відокремлені підрозділи:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування відокремленого | Місцезнаходження відокремленого |
|      підрозділу     |      підрозділу      |
|------------------------------+---------------------------------|
|               |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|               |                 |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник кредитної спілки  ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
               М.П.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка