Законы Украины

Новости Партнеров
 

Регламент Національної комісії з питань регулювання зв'язку України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
          РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення НКРЗ
                   17.05.2005 N 1
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
      Національної комісії з питань регулювання
             зв'язку України
 
       (Зі змінами, затвердженими Рішенням НКРЗ
           від 24.11.2005 N 132)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
(далі - НКРЗ) є центральним органом  виконавчої  влади  зі
спеціальним статусом, який підконтрольний Президенту України.
 
   1.2. НКРЗ є органом регулювання у сфері телекомунікацій,
сфері користування радіочастотним ресурсом України та у сфері
надання послуг поштового зв'язку.
 
   1.3. Регламент НКРЗ (далі - Регламент) розроблений відповідно
до Законів України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ),  "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), "Про поштовий зв'язок"
( 2759-14 ) та відповідно до Положення про Національну комісію з
питань  регулювання  зв'язку  України,  затвердженого  Указом
Президента України від 21.08.2004 N 943 ( 943/2004 ) (далі
- Положення).
 
   1.4. Регламент визначає:
   а) порядок, терміни формування й оприлюднення порядку денного
НКРЗ та її рішень;
   б) порядок підготовки матеріалів до розгляду на засіданнях
НКРЗ;
   в) порядок проведення засідань та порядок розгляду питань на
засіданнях НКРЗ;
   г) інші питання внутрішньої діяльності НКРЗ.
 
   1.5. НКРЗ  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України й
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим Регламентом.
 
      2. Порядок денний засідань НКРЗ і терміни
            його оприлюднення
 
   2.1. НКРЗ складає графік проведення засідань на квартал, який
затверджується рішенням НКРЗ. Зміни до графіка засідань можуть
уноситися за рішеннями НКРЗ.
 
   2.2. Проект порядку денного засідань НКРЗ готується апаратом
НКРЗ з урахуванням пропозицій Голови, членів НКРЗ та визначених
законодавством термінів розгляду і прийняття рішень, віднесених до
компетенції НКРЗ, та затверджується рішенням НКРЗ.
 
   2.3. Члени НКРЗ мають право з власної ініціативи пропонувати
для включення до порядку денного будь-яких питань, що належать до
компетенції НКРЗ.
 
   2.4. Порядок денний засідань НКРЗ повинен містити інформацію
про дату, час та місце проведення засідань.
 
   2.5. Порядок  денний кожного засідання оприлюднюється не
пізніше ніж за 5 робочих днів до дня його проведення.
 
      3. Порядок підготовки матеріалів до розгляду
            на засідання НКРЗ
 
   3.1. До  розгляду на засідання НКРЗ готуються матеріали
стосовно кожного з питань, уключених до порядку денного, та
необхідний довідковий матеріал.
 
   3.2. Голова та члени НКРЗ не пізніше ніж за два робочих дні
до засідання отримують матеріали засідання з питань, які включені
до порядку денного.
 
          4. Порядок розгляду питань
            на засіданнях НКРЗ
 
   4.1. Розгляд питань та прийняття рішень проводяться НКРЗ
колегіально.
 
   4.2. Рішення НКРЗ приймаються виключно на засіданнях, які
проводяться у формі відкритих або закритих слухань.
 
   4.3. Розгляд питань на засіданнях НКРЗ  здійснюється  з
дотриманням законодавства щодо захисту державної таємниці та іншої
інформації з обмеженим правом доступу.
 
   4.4. У засіданні НКРЗ, що проводиться у формі закритих
слухань (далі - закриті засідання), мають право брати участь
особи, присутність яких при  розгляді  відповідного  питання
передбачена законодавством.
 
   4.5. НКРЗ наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо
оприлюднення матеріалів цього засідання.
 
   4.6. Суб'єкти ринку телекомунікацій можуть бути запрошені для
участі в закритих засіданнях у таких випадках:
   а) за пропозицією Голови або членів НКРЗ;
   б) за вмотивованим письмовим зверненням суб'єкта (суб'єктів)
ринку.
   Мотивом для участі суб'єкта ринку в засіданні може бути
розгляд питань щодо видачі суб'єкту ліцензії чи дозволу, щодо
перевірки його діяльності, щодо розгляду питань пов'язаних з
вирішенням спору, та питання,  що  безпосередньо  стосуються
діяльності суб'єкта ринку телекомунікацій.
 
   4.7. Пропозиція  члена НКРЗ виноситься на голосування і
вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість від
загального складу НКРЗ.
 
   4.8. Рішення щодо участі суб'єкта ринку телекомунікацій за
його зверненням приймається на початку засідання і вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального
складу НКРЗ. В разі якщо звернення суб'єкта ринку щодо участі в
розгляді питання прийняте, зазначене питання переноситься на
наступне засідання, про що суб'єкту повідомляється письмово. В
разі, якщо звернення суб'єкта ринку не підтримується, питання
розглядається згідно з порядком денним."
 
   4.9. Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України
"Про телекомунікації" ( 1280-15 ) у разі розгляду питань, що мають
важливе суспільне значення, засідання  проводяться  у  формі
відкритих слухань (далі - відкриті засідання), у яких мають право
брати участь суб'єкти  ринку  телекомунікацій  і  громадські
організації в установленому НКРЗ порядку.
 
   4.10. Під час засідань НКРЗ ведеться протокол.
 
   4.11. На відкритих засіданнях розглядаються такі питання:
   а) розгляд та обговорення проектів законодавчих актів з
питань, що належать до компетенції НКРЗ;
   б) концепції розвитку телекомунікацій України;
   в) інших концепцій щодо регулювання у сферах телекомунікацій,
надання послуг поштового зв'язку та користування радіочастотним
ресурсом України;
   г) затвердження нормативно-правових актів та  нормативних
документів,  дія  яких  поширюється  на  учасників  ринку
телекомунікацій, ринку послуг поштового зв'язку та користувачів
радіочастотного ресурсу України;
   ґ) інші питання, які за рішенням НКРЗ будуть визначені як
такі, що мають важливе суспільне значення.
 
   4.12. Засідання НКРЗ є легітимними, якщо на них присутні не
менше п'яти членів НКРЗ.
 
   4.13. Рішення НКРЗ уважається прийнятим, якщо за  нього
проголосувала більшість від загального складу НКРЗ. У разі рівного
розподілу голосів голос Голови НКРЗ є ухвальним.
 
   4.14. Член НКРЗ, не згодний з прийнятим рішенням, може
викласти свою окрему думку, яка долучається до протоколу засідання
НКРЗ.
 
   4.15. Рішення приймаються тільки тими членами НКРЗ, які брали
участь у засіданні.
 
   4.16. Усі члени НКРЗ мають рівні права під час розгляду
питань та прийняття рішень на засіданні НКРЗ.
 
   4.17. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів
НКРЗ у можливості ставити запитання учасникам засідань, знімати
поставлені членами НКРЗ запитання, коментувати висловлювання та
запитання членів НКРЗ.
 
   4.18. Члени НКРЗ під час засідань повинні утримуватися від
коментарів, реплік та втручання у дії головуючого.
 
   4.19. На засіданнях НКРЗ, відповідно до компетенції та вимог
законодавства, розглядаються такі питання:
 
   а) обговорення проектів законів та інших нормативно-правових
актів;
   б) затвердження  нормативно-правових актів та нормативних
актів із питань, що належать до компетенції НКРЗ, затвердження
змін до Регламенту НКРЗ;
   в) ліцензування  та  реєстрація  у  сферах  надання
телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв'язку, а також
користування радіочастотним ресурсом України;
   г) розподіл  та присвоєння номерного ресурсу, видача та
скасування дозволів на використання номерного ресурсу;
   ґ) застосування  в  установленому  законодавством порядку
санкцій за порушення законодавства  про  телекомунікації  до
суб'єктів ринку телекомунікацій,  послуг поштового зв'язку та
користувачів радіочастотного ресурсу;
   д) тарифного регулювання у сфері телекомунікацій, на послуги
поштового зв'язку, установлення розрахункових такс за доступ до
телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, плати за
видачу дозволів на експлуатацію;
   е) розробка пропозицій щодо розміру щомісячних зборів за
користування радіочастотним ресурсом України, розмірів плати за
видачу, переоформлення, продовження терміну дії, видачу дубліката
ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
   є) досудове вирішення спорів між операторами, провайдерами
телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;
   ж) планування роботи НКРЗ;
   з) затвердження Статуту  Українського  державного  центру
радіочастот та Положення про Державну інспекцію зв'язку;
   и) затвердження щорічних звітів про діяльність НКРЗ;
   і) прийняття  рішення  про  покладання  на  операторів
телекомунікацій  обов'язків  щодо  розвитку  та  надання
загальнодоступних телекомунікаційних послуг;
   ї) інші питання, які відносяться до компетенції НКРЗ.
 
        5. Порядок проведення засідань НКРЗ
 
   5.1. Засідання скликає та головує на них Голова НКРЗ.
 
   5.2. У визначений у порядку денному час головуючий  на
засіданні, за наявності кворуму, відкриває засідання НКРЗ і
оголошує порядок денний засідання. Питання розглядаються, як
правило, у тій послідовності, у якій їх включено до порядку
денного засідання. Зміна послідовності розгляду питань порядку
денного відбувається за рішенням НКРЗ.
 
   5.3. При наявності обставин, за яких рішення НКРЗ з питання,
включеного до порядку денного, не може бути прийняте на даному
засіданні, розгляд питання за рішенням НКРЗ може бути відкладений
в рамках визначених законодавством термінів для розгляду та
прийняття  рішення  з  відповідного питання. Зокрема, такими
обставинами можуть бути:
   а) відсутність на засіданні учасників засідання, якщо їхня
присутність на засіданні є обов'язковою;
   б) відсутність необхідних матеріалів;
   в) необхідність витребування додаткових матеріалів;
   г) призначення експертизи;
   ґ) необхідність  залучення  до  участі  в  справі інших
зацікавлених осіб;
   д) інші обставини, що перешкоджають розгляду питання НКРЗ.
 
           6. Учасники засідання
 
   6.1. Відповідно  до  підпункту  1  пункту  5  Положення
( 943/2004 ) НКРЗ має право залучати спеціалістів центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ,
організацій усіх форм власності (за  погодженням  з  їхніми
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.
 
   6.2. Учасники  засідання  можуть бути присутні лише при
розгляді того питання порядку денного засідання, для участі в
якому вони запрошені.
 
      7. Права та обов'язки учасників засідання
 
   7.1. Учасники засідання мають право викладати свої думки з
питань, що розглядаються, ставити з дозволу головуючого запитання
іншим  учасникам засідання, подавати письмові пояснення, які
приєднуються до матеріалів засідання.
 
          8. Головуючий на засіданні
 
   8.1. Головує на засіданнях Голова НКРЗ.
 
   8.2. У разі відсутності Голови функції головуючого виконує
один із членів НКРЗ на підставі доручення Голови.
 
   8.3. Головуючий на засіданні НКРЗ:
   а) відкриває, закриває, оголошує  перерви  та  проводить
засідання,  спрямовуючи  розгляд  питань  порядку денного на
забезпечення повного, всебічного й об'єктивного їх розгляду;
   б) повідомляє членів НКРЗ про осіб, присутніх на засіданні;
   в) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;
   г) забезпечує рівні можливості учасникам засідання для участі
в обговоренні питань;
   ґ) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
   д) забезпечує дотримання вимог  цього  Регламенту  всіма
присутніми на засіданні;
   е) уживає заходів щодо дотримання порядку на засіданні;
   є) здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту.
 
         9. Дисципліна та етика засідань
 
   9.1. Учасники засідання надають інформацію, відповідають на
запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні.
 
   9.2. Присутні на засіданні учасники засідання зобов'язані:
   а) вести себе шанобливо щодо членів НКРЗ та інших учасників
засідання;
   б) виконувати  розпорядження  головуючого щодо дотримання
порядку під час засідання;
   в) під час засідання утримуватися від розмов, реплік у
будь-якій формі та не ходити залом без особливої потреби;
   г) не користуватися мобільними телефонами;
   ґ) не створювати інших перешкод  для  нормального  ходу
засідання.
 
   9.3. Особа, яка заважає проведенню засідання, може бути
позбавлена головуючим права присутності на засіданні, за винятком
випадків, якщо таке право передбачене законодавством. Головуючий
може також оголосити перерву або закрити засідання.
 
   9.4. У разі дострокового закриття засідання НКРЗ збирається
на засідання у визначений нею день.
 
        10. Розгляд питання порядку денного
 
   10.1. Розгляд питання починається з виступу члена НКРЗ або
відповідального працівника апарату НКРЗ, який доповідає по суті
питання, що розглядається.
 
   10.2. Доповідач зобов'язаний:
   а) у відведений НКРЗ час  викласти  зміст  питання  та
представити проект його рішення;
   б) відповісти на запитання членів НКРЗ і за необхідності, з
дозволу головуючого, учасників засідання.
 
   10.3. Усім членам НКРЗ на їхнє бажання надається змога
висловитись з обговорюваного питання.
 
        11. Інформація учасників засідання
 
   11.1. Після закінчення доповіді представника НКРЗ та надання
ним відповідей на запитання членів НКРЗ заслуховуються учасники
засідання.
 
   11.2. Учасник засідання повинен доповідати лише з  того
питання, з якого йому надано слово. За звичайних обставин його
виступ не переривається.
 
   11.3. Після закінчення виступу учасника засідання члени НКРЗ
мають право задавати йому питання, а з дозволу головуючого - також
інші учасники засідання.
 
           12. Порядок голосування
 
   12.1. Після закінчення обговорення головуючи оголошує про
закінчення розгляду питання й перехід до голосування.
 
   12.2. Рішення НКРЗ приймаються відкритим голосуванням.
 
   12.3. Після оголошення початку голосуванні ніхто не має права
його переривати. З початку голосування  і  до оголошення його
результатів слово нікому не надається.
 
   12.4. Після закінчення голосування головуючий оголошує його
повні результати та рішення, прийняте за результатами голосування.
 
          13. Протокол засідання НКРЗ
 
   13.1. У протоколі засідання НКРЗ зазначаються
   а) рік, місяць, число проведення засідання;
   б) склад присутніх членів НКРЗ;
   в) прізвища та посади інших учасників засіданя;
   г) питання, що розглядаються;
   ґ) короткий зміст виступу учасників засіданні
   д) посилання на факти, які учасники  засідання  просили
відобразити у протоколі;
   е) результати голосування;
   є) прийняті рішення.
 
   13.2. Протокол засідання НКРЗ повинен бути оформлений і
підписаний протягом трьох робочих днів після дня закінчення
засідання.
 
   13.3. Протокол засідання НКРЗ підписують усі члени НКРЗ, які
брали участь у засіданні.
 
          14. Оформлення й набрання
           чинності рішеннями НКРЗ
 
   14.1. Рішення НКРЗ оформлюються протягом трьох робочих днів
після дня закінчення засідання та підписуються Головою НКРЗ або
членом НКРЗ який виконує його обов'язки на момент підписання
рішення.
 
   14.2. Рішення НКРЗ, прийняті в межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання всіма суб'єктами ринку телекомунікацій
та ринку послуг поштового зв'язку.
 
   14.3. Рішення НКРЗ після їх прийняття у встановленому порядку
в тижневий термін з моменту підписання розміщуються на офіційному
веб-сайті НКРЗ і публікуються у черговому номері Інформаційного
бюлетеня НКРЗ.
 
 Голова                         О.В.Гайдук

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка