Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про Третейську палату України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

     ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДДІВ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Першим Всеукраїнським
                   з'їздом третейських суддів
                   16.09.2005
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Третейську палату України
 
 
          Стаття 1. Загальні положення
 
   1.1. Третейська палата України є постійно діючим органом
третейського самоврядування, який діє на підставі Закону України
"Про третейські суди" ( 1701-15 ) та цього Положення.
 
   1.2. Третейська   палата   України   є   самоврядною,
представницькою, неприбутковою організацією, має статус юридичної
особи,  власну  печатку,  штамп,  символіку,  зразки  яких
затверджуються Президією Третейської палати України.
 
   1.3. Третейська палата України як юридична особа має право
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових
і немайнових прав, відкривати рахунки у банківських установах та
виступати позивачем і відповідачем у судах.
 
   1.4. Рішення про утворення Третейської палати України та
затвердження її Положення приймається на Всеукраїнському з'їзді
третейських суддів. Третейська палата України набуває повноважень
юридичної особи з дня її державної реєстрації.
 
   1.5. Найменування Третейської палати України:
   - повна назва українською мовою  -  "Третейська  палата
України";
   - повна назва російською мовою - "Третейская палата Украины";
   - повна назва англійською мовою - "The Arbitration Chamber of
Ukraine".
 
   1.6. Місце знаходження Третейської палати України: 01034,
Україна, м. Київ вул. Рейтарська, 19-б.
 
    Стаття 2. Всеукраїнський з'їзд третейських суддів
 
   2.1. Вищим  органом  Третейської  палати  України  є
Всеукраїнський з'їзд третейських суддів (далі - З'їзд).
 
   2.2. З'їзд скликається за необхідністю, але не рідше ніж один
раз на три роки.
 
   2.3. Порядок скликання та проведення З'їзду встановлюється
відповідним регламентом.
 
   2.4. До повноважень З'їзду належить:
   2.4.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та
припинення діяльності Третейської палати України.
   2.4.2. Затвердження Положення про Третейську палату України,
внесення доповнень та змін до нього.
   2.4.3. Обрання та звільнення з посади Голови Третейської
палати України.
   2.4.4. Обрання персонального складу Ревізійної комісії та її
голови.
   2.4.5. Затвердження звітів Голови Третейської палати України
та голови Ревізійної комісії.
   2.4.6. Обрання  первинного  персонального  складу  членів
Третейської палати України.
   2.4.7. Розгляд  та  вирішення  будь-яких  інших  питань
третейського самоврядування, встановлених відповідним регламентом.
 
   Стаття 3. Мета та завдання Третейської палати України
 
   3.1. Метою  діяльності  Третейської  палати  України  є
представництво та захист соціальних, професійних прав та інтересів
третейських суддів і третейських судів в органах державної влади
та місцевого самоврядування.
 
   3.2. До завдань Третейської палати України належить:
   3.2.1. Всебічно  сприяти  підвищенню  ролі  третейського
судочинства і статусу третейського судді.
   3.2.2. Створення умов для активної діяльності третейських
суддів та судів на основі єдності їх професійних інтересів.
   3.2.3. Удосконалення та розвиток  діяльності  третейських
судів.
   3.2.4. Сприяння розвитку міжнародних  зв'язків  з  метою
зміцнення наукових і професійних контактів членів Третейської
палати  України,  третейських  суддів,  обміну  досвідом,
співробітництво з організаціями з альтернативного вирішення спорів
та третейськими судами інших країн.
   3.2.5. Здійснення методичної та видавничої діяльності.
   3.2.6. Підготовка пропозицій та  рекомендацій  з  питань
розвитку третейського судочинства в Україні.
   3.2.7. Аналіз та узагальнення практики правозастосування і
моніторинг діяльності третейських судів.
   3.2.8. Організація кваліфікаційної підготовки  (підвищення
кваліфікації) третейських суддів.
   3.2.9. Забезпечення гарантій незалежності третейських суддів
і невтручання у діяльність постійно діючих третейських судів.
   3.2.10. Організація співпраці з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами
тощо.
   3.2.11. Третейська палата України реалізує свою мету та
завдання через власні структурні органи.
 
       Стаття 4. Повноваження та компетенція
          Третейської палати України
 
   4.1. Повноваження  Третейської палати України передбачені
статтею 58 Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ) та цим
Положенням.
   4.1.1. Представляти та захищати соціальні і професійні права
та інтереси третейських суддів і третейських судів.
   4.1.2. Здійснювати методичну та видавничу роботу.
   4.1.3. Аналізувати  практику правозастосування третейських
судів.
 
   4.2. До компетенції Третейської палати України належить:
   4.2.1. Заснування  засобів  масової інформації, створення
установ, організацій та підприємств, які необхідні для виконання
статутних завдань.
   4.2.2. Визначення основних напрямів, пріоритетів та форм
діяльності Третейської палати України для реалізації її цілей та
завдань.
   4.2.3. Розгляд та затвердження річних і перспективних планів
розвитку Третейської палати України, кошторисів та звітів про їх
виконання, що подаються Президією Третейської палати України.
   4.2.4. Підготовка звіту про діяльність Третейської палати
України на Всеукраїнський з'їзд третейських суддів.
   4.2.5. Скликання чергових, а в разі потреби - позачергових
з'їздів.
   4.2.6. Визначення  порядку  скликання  чергового   та
позачергового з'їздів.
   4.2.7. Визначення розміру та порядку сплати членських та
цільових внесків.
   4.2.8. Відзначення та нагородження третейських суддів та
працівників апарату за досягнення у роботі, в межах затвердженого
кошторису витрат.
   4.2.9. Прийняття та звільнення від обов'язків члена Президії,
заступників Голови та відповідального секретаря Третейської палати
України за поданням Голови Третейської палати України.
 
   4.3. Для  виконання  своїх повноважень Третейська палата
України має право виступати засновником юридичних осіб, які
необхідні  для виконання її статутних завдань та створювати
постійно діючі комісії, тимчасові комісії та робочі групи з
питань, віднесених до її компетенції.
 
        Стаття 5. Члени Третейської палати
         України, їх права та обов'язки
 
   5.1. Членство у Третейській палаті України є добровільним і
може бути індивідуальним, колективним та почесним.
 
   5.2. Індивідуальними  членами  Третейської палати України
можуть бути третейські судді та інші особи, що визнають положення
і сприяють та підтримують цілі та діяльність організації.
 
   5.3. Колективними членами Третейської палати України можуть
бути колективи третейських судів, що визнають положення і сприяють
та підтримують цілі та діяльність організації.
 
   5.4. Почесними членами Третейської палати України можуть бути
особи, які зробили вагомий внесок у діяльність та розвиток
Третейської  палати  України.  Почесні  члени  мають  право
консультативного голосу на Президії Третейської палати України.
 
   5.5. Порядок обрання первинного складу членів Третейської
палати України визначається цим Положенням. Обрання нових членів
Третейської палати визначається ст. 8 цього Положення.
 
   5.6. Члени Третейської палати України набувають відповідних
повноважень з дня обрання Всеукраїнським з'їздом третейських
суддів чи згідно ст. 8 цього Положення.
 
   5.7. Повноваження члена Третейської палати України не можуть
передаватися іншим особам.
 
   5.8. Кожному  члену Третейської палати України видається
відповідне посвідчення встановленого зразка, який затверджується
Президією Третейської палати України.
 
   5.9. Член  Третейської  палати  України  є представником
Третейської палати  України  в  адміністративно-територіальній
одиниці від якої він обраний, якщо інше не передбачено рішенням
Третейської палати України.
 
   5.10. Члени Третейської палати України мають право:
   5.10.1. Брати  участь  та  вносити  пропозиції  під час
обговорення питань, що розглядаються на засіданнях Третейської
палати України.
   5.10.2. Обирати та бути обраними  в  органи  управління
Третейської палати України.
   5.10.3. Отримувати інформацію про діяльність  Третейської
палати України.
   5.10.4. Здійснювати науково-методичні розробки  з  питань
розвитку третейських судів.
   5.10.5. Брати участь у програмах підвищення кваліфікації
третейських   суддів,   аналізі   та  розробці  проектів
нормативно-правових актів щодо діяльності третейських судів.
   5.10.6. Отримувати   винагороду  за  науково-методичну,
педагогічну та іншу роботу, виконану згідно із затвердженою
програмою в межах кошторису Третейської палати України.
   5.10.7. Вийти з членів Третейської палати України, подавши
відповідну заяву Голові Третейської палати України.
 
   5.11. Члени Третейської палати України мають зобов'язання:
   5.11.1. Виконувати рішення керівних  органів  Третейської
палати України, дотримуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ),  інших законів
України, норм цього Положення.
   5.11.2. Бути присутніми на засіданнях Третейської палати
України.
   5.11.3. Виконувати рішення Всеукраїнського з'їзду третейських
суддів та Третейської палати України.
   5.11.4. Сплачувати членські внески в  Третейську  палату
України.
 
     Стаття 6. Структура Третейської палати України
 
   6.1. Третейська палата України складається з таких органів:
   - Голова Третейської палати України;
   - Президія Третейської палати України;
   - Секретаріат Третейської палати України;
   - Ревізійна комісія Третейська палати України.
 
      Стаття 7. Голова Третейської палати України
 
   7.1. Третейську палату України очолює Голова, який здійснює
повсякденне керівництво нею.
 
   7.2. Головою Третейської палати України може бути обраний
громадянин України, який має вищу юридичну освіту, високі моральні
та професійні якості і є третейським суддею постійно діючого
третейського суду.
 
   7.3. Голова  Третейської  палати  України  обирається
Всеукраїнським з'їздом третейських суддів строком на три роки.
Одна і та сама особа може бути Головою Третейської палати України
не більше двох термінів.
 
   7.4. Повноваження  Голови  Третейської  палати  України
припиняються достроково у разі:
   7.4.1. Особистої заяви про складання повноважень.
   7.4.2. Набрання обвинувальним вироком суду законної сили.
   7.4.3. Визнання судом недієздатним або безвісно відсутнім.
   7.4.4. Припинення громадянства України або виїзду на постійне
місце проживання за межі України.
   7.4.5. Фізичної  неспроможності  виконувати свої посадові
обов'язки.
   7.4.6. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови
Третейської палати України із зазначених підстав приймається
Третейською  палатою  України  з  наступним  затвердженням
Всеукраїнським з'їздом третейських суддів.
 
   7.5. Дострокові вибори Голови Третейської палати України
проводяться на позачерговому Всеукраїнському з'їзді третейських
суддів не пізніше трьох місяців з моменту настання обставин,
передбачених п. 7.4 ст. 7 цього Положення.
 
   7.6. За відсутністю Голови його повноваження виконує перший
заступник Голови Третейської палати України.
 
   7.7. Повноваження Голови Третейської палати України:
   7.7.1. Представляє Третейську палату України у взаєминах з
органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними
та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами.
   7.7.2. Діє без доручення від імені  Третейської  палати
України,  у тому числі укладає правочини, що не заборонені
законодавством України.
   7.7.3. Організовує діяльність Третейської палати України,
скликає та проводить засідання Всеукраїнського з'їзду третейських
суддів та президії Третейської палати України.
   7.7.4. Видає накази, розпорядження та інші документи, що
стосуються діяльності Третейської палати України.
   7.7.5. Підписує рішення Третейської палати України.
   7.7.6. Вносить на розгляд Третейської палати України подання
про затвердження кандидатур на  посади  першого  заступника,
заступників Голови та відповідального секретаря Третейської палати
України.
   7.7.7. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками.
   7.7.8. Затверджує порядок денний засідання Всеукраїнського
з'їзду третейських суддів та Третейської палати України.
   7.7.9. Відкриває рахунки в установах банків, користується
печаткою та виконує інші повноваження, які пов'язані з управлінням
фінансово-господарською діяльністю Третейської палати України.
   7.7.10. Приймає та звільняє технічних працівників Третейської
палати України шляхом видання наказів та розпоряджень.
   7.7.11. Несе персональну відповідальність за ефективне
використання майна та коштів Третейської палати України і
створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її
членів.
   7.7.12. Має право бути третейським суддею у вирішенні спорів
у третейському суді.
   7.7.13. Вносить на розгляд Третейської палати України подання
про дострокове припинення повноважень членів Президії, заступників
Голови та відповідального секретаря Третейської палати України.
 
     Стаття 8. Президія Третейської палати України
 
   8.1. З метою оперативного прийняття рішень для досягнення
цілей та завдань Третейської палати України на період  між
засіданнями Третейської палати України створюється колегіальний
виконавчий орган - Президія Третейської палати України.
 
   8.2. До складу Президії Третейської палати України входить за
посадою Голова, перший заступник, заступники Голови та 9 членів,
обраних Третейською палатою України зі свого складу, з правом
голосу.
 
   8.3. До складу Президії також можуть входити асоціативні та
почесні члени з правом дорадчого голосу, які мають бути обрані на
попередньому засіданні Президії за поданням члена Президії.
 
   8.4. Член Президії Третейської палати України є представником
Третейської палати  України  в  адміністративно-територіальної
одиниці від якої він обраний, якщо інше не передбачено рішенням
Третейської палати України.
 
   8.5. Засідання Президії скликаються  Головою  Третейської
палати України, але не рідше ніж раз на місяць та вважаються
повноважними при наявності більше ніж половини її членів.
 
   8.6. Повноваження Президії Третейської палати України:
   8.6.1. Обрання  першого  заступника,  заступників голови,
відповідального секретаря Третейської палати України за поданням
Голови Третейської палати України.
   8.6.2. Забезпечення виконання рішень Всеукраїнського з'їзду
третейських суддів та Третейської палати України.
   8.6.3. Затвердження структури управління, штатного розпису
Секретаріату та технічного персоналу за поданням Голови.
   8.6.4. Розробка та подання на затвердження Третейської палати
України  кошторису на фінансове, господарське, організаційне,
матеріально-технічне та інформаційне  забезпечення  діяльності
Палати.
   8.6.5. Розгляд заяв та прийом в члени Третейської палати
України з подальшим повідомленням Третейської палати України.
   8.6.6. Участь у роботі міжнародних організацій, конференцій
та з'їздів з питань третейського судочинства.
   8.6.7. Підготовка пропозицій щодо забезпечення ефективної
роботи Третейської палати України.
   8.6.8. Розробка та подання пропозицій Третейської палати
України до суб'єкта законодавчої ініціативи щодо внесення змін та
доповнень до Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ).
   8.6.9. Вносить  на  засідання Третейської палати України
подання щодо відзначення та нагородження третейських суддів та
працівників апарату за досягнення у роботі.
   8.6.10. Розгляд пропозицій про внесення змін та доповнень до
цього Положення, інших документів, що регламентують внутрішню
організацію та діяльність Третейської палати України та винесення
їх на Всеукраїнський з'їзд третейських суддів.
   8.6.11. Затвердження зразків символіки, штампу, печатки та
інших атрибутів Третейської палати України.
 
     Стаття 9. Секретаріат Третейської палати України
 
   9.1. У складі Третейської палати України діє Секретаріат.
 
   9.2. Секретаріат  допомагає  Голові в організації роботи
Третейської палати України та здійснює інші функції, необхідні для
забезпечення діяльності Третейської палати України та її членів
відповідно до цього Положення.
 
   9.3. Секретаріат очолює Відповідальний секретар Третейської
палати України. Відповідальний секретар повинен мати вищу юридичну
освіту, бути третейським суддею постійно діючого Третейського
суду.
 
          Стаття 10. Ревізійна комісія
          Третейської палати України
 
   10.1. Ревізійна комісія Третейської палати України обирається
Всеукраїнським з'їздом третейських суддів у складі п'ятьох осіб.
 
   10.2. Голова Ревізійної комісії Третейської палати України
обирається Всеукраїнським з'їздом третейських суддів з числа
членів Ревізійної комісії.
 
   10.3. Ревізійна  комісія здійснює контроль за фінансовою
діяльністю Третейської палати України, цільовим та ефективним
використанням коштів та майна Третейської палати України.
 
   10.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Третейської
палати України Голова Третейської палати України, його заступники,
відповідальний секретар Третейської палати України.
 
      Стаття 11. Засідання Третейської палати України
 
   11.1. Засідання  Третейської  палати  України скликаються
Президією або Головою Третейської палати України у разі потреби,
але не рідше ніж раз на рік. Засідання Третейської палати України
вважаються повноважними за наявності більш як половини її складу.
 
       Стаття 12. Рішення Третейської палати України
 
   12.1. Рішення Третейської палати України приймається  на
засіданні Третейської палати України та Президії Третейської
палати України з питань, віднесених до їхньої компетенції, простою
більшістю голосів та підписується Головою Третейської палати
України. Проект рішення Третейської палати України готується
Секретаріатом.
 
   12.2. Рішення Третейської палати України, які прийняті у
межах своєї компетенції, є обов'язковими  для  всіх  членів
Третейської палати України та органів третейського самоврядування
постійно діючих третейських судів.
 
   12.3. Рішення Третейської  палати  України  можуть  бути
скасовані Всеукраїнським з'їздом третейських суддів.
 
     Стаття 13. Фінансово-матеріальне забезпечення
          Третейської палати України
 
   13.1. Третейська палата України веде бухгалтерський облік та
складає звітність в порядку, визначеному чинним законодавством
України.
 
   13.2. Майно Третейської палати України формуються за рахунок:
   13.2.1. Щорічних та цільових внесків третейських суддів -
членів Третейської палати України.
   13.2.2. Добровільних благодійних внесків інших фізичних та
юридичних осіб.
   13.2.3. Інших   надходжень,   не  заборонених  чинним
законодавством України.
 
   13.3. Майно Третейської палати України формується за рахунок
власних коштів і становить її власність.
 
   13.4. Кількісний штат та розмір заробітної плати працівників
Третейської палати України встановлюється штатним розписом, який
готується Головою Третейської палати України та затверджується
Президією Третейської палати України. З працівниками укладаються
трудові договори, відповідно до норм трудового законодавства
України.
 
   13.5. Діловодство, бухгалтерський облік та інші види робіт
щодо забезпечення діяльності Третейської палати України можуть
виконувати на договірних умовах окремі особи, які не є членами
Третейської палати України.
 
   13.6. Обсяги та цілі використання майна і коштів Третейської
палати України визначаються відповідними кошторисами та планами,
які затверджуються рішенням Третейської палати України чи Президії
в межах її компетенції.
 
         Стаття 14. Припинення діяльності
          Третейської палати України
 
   14.1. Діяльність  Третейської  палати  України може бути
припинена:
   - за рішенням Всеукраїнського з'їзду третейських суддів;
   - за рішенням компетентного суду у випадках, передбачених
законодавством України.
 
   14.2. У разі ліквідації Третейської палати України, її активи
передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або
зараховуються в дохід державного бюджету.
 
         Стаття 15. Заключні положення
 
   15.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються
Всеукраїнським з'їздом третейських суддів та підлягають державній
реєстрації.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.08041
EUR32.27562
RUB0.42998
PLN7.52258
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка