Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Науково-технічну раду Міністерства вугільної промисловості України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             13.12.2005 N 87
 
 
       Про Науково-технічну раду Міністерства
         вугільної промисловості України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                   вугільної промисловості
    N 563 ( v0563644-06 ) від 28.11.2006 
    N 35 ( v0035644-07 ) від 19.02.2007 }
 
 
 
   З метою сприяння ефективності науково-технічної політики у
вугільній промисловості України, залучення видатних науковців та
висококваліфікованих фахівців до обговорення найважливіших питань
функціонування та перспективного розвитку  вугільної  галузі,
керуючись п. 12 Положення про Мінвуглепром України, затвердженого
Указом Президента України від 5 жовтня 2005 року N 1417/2005
( 1417/2005 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити персональний склад Науково-технічної ради (НТР)
Міністерства вугільної промисловості України (додаток 1).
 
   2. Затвердити  Положення  про  Науково-технічну  раду
Міністерства вугільної промисловості України (додаток 2).
 
   3. Головам секцій у двотижневий термін подати голові ради на
затвердження узгоджений з вченим секретарем персональний склад
секцій НТР Мінвуглепрому України. Копії затвердженого складу
секцій надати вченому секретарю.
 
   4. Організацію роботи НТР і контроль за виконанням цього
наказу  покласти  на  першого  заступника Міністра вугільної
промисловості Новікова В.I.
 
 Міністр                         В.Тополов
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінвуглепрому
                   України
                   13.12.2005 N 87
 
 
            ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
        Науково-технічної ради Міністерства
         вугільної промисловості України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Тулуб Сергій     ¦голова Науково-технічної ради (далі -  ¦
¦Борисович       ¦НТР), Міністр              ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Радченко Володимир  ¦перший заступник голови НТР, заступник  ¦
¦Васильович      ¦Міністра                 ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Зюков Юрій Євгенович ¦заступник голови НТР, перший заступник  ¦
¦           ¦Міністра                 ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Півняк Геннадій    ¦заступник голови НТР, академік НАН    ¦
¦Григорович      ¦України, ректор Національного гірничого ¦
¦           ¦університету (за згодою)         ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Болотов Анатолій   ¦член НТР, заступник Міністра       ¦
¦Васильович      ¦                     ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Гнатцов Олег     ¦член НТР, заступник Міністра       ¦
¦Георгійович      ¦                     ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Петренко Дмитро    ¦член НТР, заступник Міністра       ¦
¦Дмитрович       ¦                     ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Фічов Володимир    ¦член НТР, заступник Міністра       ¦
¦Вікторович      ¦                     ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Алдакімов Геннадій  ¦вчений секретар НТР           ¦
¦Дмитрович       ¦                     ¦
------------------------------------------------------------------
 
      1. Секція науки та перспективного розвитку
 
------------------------------------------------------------------
¦Радченко Володимир  ¦голова секції, перший заступник Міністра ¦
¦Васильович      ¦                     ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Сургай Микола     ¦заступник голови секції, директор    ¦
¦Сафонович       ¦Державного науково-дослідного,      ¦
¦           ¦проектно-конструкторського і проектного ¦
¦           ¦інституту вугільної промисловості    ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Коломієць Володимир  ¦заступник голови секції, директор    ¦
¦Олексійович      ¦Департаменту науково-технічних та    ¦
¦           ¦виробничих програм            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. Секція інвестицій і капітального будівництва
 
------------------------------------------------------------------
¦Зюков Юрій Євгенович ¦голова секції, перший заступник Міністра ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Солдатов Володимир  ¦заступник голови секції, директор    ¦
¦Iванович       ¦інституту - голова правління ВАТ     ¦
¦           ¦"Дондіпрошахт" (за згодою)        ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Коровка Олександр   ¦заступник голови секції, начальник    ¦
¦Iванович       ¦Управління інвестицій та капітального  ¦
¦           ¦будівництва               ¦
------------------------------------------------------------------
 
         3. Фінансово-економічна секція
 
------------------------------------------------------------------
¦Фічов Володимир    ¦голова секції, заступник Міністра    ¦
¦Вікторович      ¦                     ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Амоша Олександр    ¦заступник голови секції, академік НАН  ¦
¦Iванович       ¦України, директор Iнституту економіки  ¦
¦           ¦промисловості НАН України (за згодою)  ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Хлапьонов Леонід   ¦заступник голови секції, директор    ¦
¦Юхимович       ¦Фінансово-економічного департаменту   ¦
------------------------------------------------------------------
 
        4. Секція безпеки та охорони праці
 
------------------------------------------------------------------
¦Зюков Юрій Євгенович ¦голова секції, перший заступник Міністра ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Янко Станіслав    ¦заступник голови секції, керівник    ¦
¦Васильович      ¦відділення вугілля, горючих сланців і  ¦
¦           ¦торфу Академії гірничих наук України (за ¦
¦           ¦згодою)                 ¦
¦----------------------+-----------------------------------------¦
¦Брюханов Олександр  ¦заступник голови секції, директор    ¦
¦Михайлович      ¦інституту МакНДI.            ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Склад в редакції Наказів Міністерства вугільної промисловості
N 563 ( v0563644-06 ) від 28.11.2006, N 35 ( v0035644-07 ) від
19.02.2007 }
 
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінвуглепрому
                   України
                   13.12.2005 N 87
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Науково-технічну раду Міністерства
         вугільної промисловості України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Науково-технічна  рада  (НТР)  Мінвуглепрому України
створена відповідно до п. 12 Положення про Міністерство вугільної
промисловості України, затвердженого Указом Президента України від
5 жовтня 2005 року N 1417/2005 ( 1417/2005 ).
 
   1.2. НТР є  дорадчим  органом  Мінвуглепрому  з  питань
науково-технічної  політики, формування перспективних напрямів
науково-технічного розвитку, впровадження досягнень науки, техніки
і технологій у вугільній галузі України.
 
   1.3. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами та розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,
Положенням про  Міністерство  вугільної  промисловості України
( 1417/2005 ), наказами та розпорядженнями Мінвуглепрому України,
а також цим Положенням.
 
     2. Завдання та функції Науково-технічної ради
 
   2.1. Головне завдання НТР полягає у визначенні пріоритетних
напрямків науково-технічної політики, спрямованої на реалізацію
державних  програм  і  рішень у вугільній промисловості для
забезпечений її надійної, безпечної та ефективної роботи.
 
   2.2. НТР відповідно до покладених на неї завдань розглядає:
   - концептуальні питання розвитку вугільної галузі України;
   - найважливіші  науково-технічні  проблеми  та  визначає
пріоритетні напрями наукових досліджень у вугільній галузі;
   - питання організаційно-структурних перетворень Мінвуглепрому
і  формує пропозиції щодо вдосконалення структури управління
вугільною галуззю;
   - науково-технічні  проблеми  експлуатації  обладнання на
підприємствах вугільної промисловості  та  формує  відповідні
рекомендації;
   - розглядає і надає пропозиції щодо проектів програм і планів
науково-дослідних,      дослідно-конструкторських     та
дослідно-технологічних робіт;
   - заслуховує інформацію про стан виконання та результати
науково-дослідних і  дослідно-конструкторських  робіт,  сприяє
впровадженню результатів науково-технічних розробок у виробництво;
   - розглядає і надає пропозиції щодо розробки нормативних
документів, обговорює проекти найважливіших з них; заслуховує
пропозиції підприємств вугільної промисловості з окремих питань,
що  мають  загальногалузеве  значення і розробляє відповідні
рекомендації;
   - обговорює  роботи  і склад авторських колективів щодо
висування цих робіт на здобуття державних премій України;
   - порушує   клопотання  щодо  присвоєння  працівникам
Мінвуглепрому почесних звань (у випадках, передбачених положеннями
про присвоєння цих звань);
   - розглядає  питання  міжнародного   науково-технічного
співробітництва і розробляє рекомендації щодо подальших напрямів
його розвитку;
   - за дорученнями міністерства розробляє рекомендації щодо
головних напрямів діяльності Мінвуглепрому України  і  готує
відповідні пропозиції.
 
         3. Склад Науково-технічної ради
 
   3.1. До складу НТР входять: голова НТР, перший заступник
голови, заступник голови, вчений секретар, голови та співголови
секцій, їх заступники.
 
   3.2. Головою НТР є за посадою Міністр вугільної промисловості
України.
   Першим заступником  голови  є  перший заступник Міністра
вугільної  промисловості  України  відповідно  до  розподілу
обов'язків.
   Вченим секретарем НТР є за посадою начальник відділу науки та
галузевих програм Управління науки та перспективного розвитку.
   Головами секцій  НТР  є  заступники  Міністра  вугільної
промисловості України.
   Співголовами секцій НТР призначаються визнані фахівці  у
відповідних галузях знань.
 
   3.3. Склад  НТР  Мінвуглепрому  України  затверджується
міністром.
 
   3.4. Згідно  з  основними  напрямками  науково-технічної
діяльності Мінвуглепрому створюються секції НТР:
   - науки та перспективного розвитку;
   - інвестицій і капітального будівництва;
   - фінансово-економічна;
   - безпеки та охорони праці.
 
   3.5. Секції НТР у своїй діяльності керуються Положенням про
Науково-технічну раду Мінвуглепрому України та Положенням про
секцію, що затверджується головою НТР та узгоджується з вченим
секретарем НТР.
 
   3.6. Секції НТР складаються з числа відомих  вчених  і
досвідчених фахівців Мінвуглепрому України, Національної академії
наук України, інших міністерств та відомств.
   Персональний склад секції НТР за поданням голови секції
затверджує голова НТР.
 
   3.7. За  необхідності  НТР  може  залучати  спеціалістів
зацікавлених  міністерств,  інших  органів  виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за  погодженням  з  їх
керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції, за
необхідності вводити до свого складу нових членів, а також може
утворювати постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення
виконання завдань ради. На засідання НТР можуть запрошуватися
керівники галузевих профспілок, громадських організацій та засобів
масової інформації.
 
      4. Організація роботи Науково-технічної ради
 
   4.1. За поданням вченого секретаря порядок денний і час
проведення  засідання  визначає голова ради, а у разі його
відсутності - перший заступник голови НТР.
   Рішення НТР  вважаються  правомочними, якщо на засіданні
присутні не менше 50% її членів. Рішення приймаються простою
більшістю голосів членів НТР, присутніх на засіданні, відкритим
голосуванням. У разі рівного розподілу голосів голос голови НТР є
вирішальним. У разі відсутності члена НТР він має право у
письмовій формі надати на засідання свою думку з питання, що
розглядається,  відповідний  документ  додається до протоколу
засідання.
   Рішення, прийняті на засіданнях НТР, оформлюються протоколом
і доводяться до відома структурних підрозділів Мінвуглепрому
України, розсилаються підприємствам вугільної промисловості.
 
   4.2. Голова НТР:
   - керує роботою ради, затверджує плани її роботи,  дає
доручення заступникам, членам НТР на виконання окремих завдань;
   - за необхідності вносить на розгляд оперативні питання,
скликає позачергові засідання;
   - розглядає та затверджує протоколи засідань НТР;
   - контролює стан та результати виконання рішень НТР.
   У разі відсутності голови НТР або за його дорученням роботою
ради керують його заступники.
 
   4.3. Вчений секретар НТР:
   - надає міністру пропозиції щодо проведення засідань НТР та
розгляд матеріалів;
   - організовує проведення засідань;
   - разом з членами НТР готує матеріали до розгляду, проекти
планів роботи НТР, рішень  і  рекомендацій  з  питань,  що
розглядаються;
   - одержує  від  структурних  підрозділів  міністерства,
підприємств вугільної промисловості довідки, пропозиції, проекти
документів та іншу інформацію, необхідну для розгляду питань і
прийняття відповідних рішень, а також інформацію про виконання
прийнятих рішень;
   - порушує  клопотання  перед  міністром  про  видання
організаційно-розпорядчих  документів,  виконання  яких  є
обов'язковим для підприємств вугільної промисловості;
   - за тиждень до проведення засідань НТР розсилає членам ради
порядок денний, проект рішення та інші необхідні матеріали;
   - оформляє та подає голові НТР на затвердження протоколи
засідань;
   - здійснює поточний контроль за станом виконання прийнятих
рішень і доповідає про це голові НТР;
   - здійснює оперативний контроль за роботою секцій, у тому
числі шляхом участі у засіданнях секцій;
   - одержує протоколи засідань секцій, узагальнює питання,
розглянуті на засіданнях секцій;
   - веде та зберігає документацію НТР.
 
   4.4. Члени НТР:
   - визначають основні напрями діяльності НТР;
   - розглядають і погоджують плани роботи НТР, її секцій, а
також зміни структури і персонального складу секцій НТР;
   - розглядають найважливіші питання, які стосуються головних
напрямів діяльності НТР і потребують їх оперативного вирішення;
   - заслуховують інформацію голів та співголів секцій НТР, стан
та результати виконання прийнятих рішень;
   - можуть брати участь у  засіданнях  секцій  з  правом
вирішального голосу.
 
   4.5. Голова секції НТР разом із співголовою:
   - визначають напрями діяльності  секції  і  опрацьовують
пропозиції щодо її персонального складу;
   - здійснюють планування і керують роботою секції;
   - забезпечують  підготовку  матеріалів  до  розгляду  на
засіданнях секції, проводять засідання секції.
   У разі відсутності голови та співголови секції або за їх
дорученням роботою секції керують їх заступники.
 
   4.6. Члени секції НТР:
   - беруть участь у формуванні тематики і планів роботи секції,
вносять пропозиції щодо розгляду окремих питань;
   - беруть  участь  у  розгляді та обговоренні питань на
засіданнях секцій НТР та ради (за запрошенням);
   - за дорученням голови НТР або голови (співголови) секції
готують матеріали до розгляду і доповідають на засіданнях;
   - мають право брати участь у засіданні інших секцій НТР.
 
   4.7. Секретар секції НТР:
   - готує матеріали до розгляду на засіданнях секції;
   - готує проекти рішень і рекомендації секції;
   - організовує проведення засідань секції;
   - оформлює та подає голові секції на затвердження протоколи
засідань секції;
   - у тижневий термін після засідання секції передає копії
протоколу засідань секції вченому секретарю НТР та інформує
письмово про стан виконання попередніх рішень секції та питань,
які виносилися секцією на розгляд НТР;
   - здійснює контроль за виконанням рішень і рекомендацій
секції;
   - веде та зберігає документацію секції.
 
      5. Порядок підготовки і розгляду матеріалів
             на засіданні НТР
 
   5.1. На розгляд НТР виносяться питання, попередньо розглянуті
на  засіданнях  секцій,  що стосуються пріоритетних напрямів
діяльності  Мінвуглепрому  України  і  потребують  прийняття
відповідного рішення.
 
   5.2. Примірник документа, який виноситься на розгляд НТР,
проект рішення, довідки, тези доповідей та іншу інформацію,
необхідну  для  розгляду питань (в кількості, достатній для
ознайомлення членів НТР), і список запрошених готує відповідна
секція НТР. Не пізніше ніж за 10 днів до проведення засідання НТР
ці матеріали подаються секретарем секції вченому секретарю НТР з
метою доведення до відома членів НТР. Забезпечення матеріалами
запрошених на засідання НТР здійснюється секцією, що  готує
матеріали до розгляду.
 
   5.3. У разі недотримання термінів подання матеріалів (проект
рішення, доповіді та іншу інформацію, необхідну для розгляду
питань) їх доведення до відома членів НТР здійснює структурний
підрозділ, що готує матеріали до розгляду.
 
   5.4. Структурний підрозділ, який виносить питання на розгляд
НТР,  надає  необхідну допомогу в організації та проведенні
засідання ради, на якому розглядається питання.
 
   5.5. Хід і результати розгляду питань на засіданні НТР
фіксуються у протоколі. У разі необхідності прийняті рішення
доопрацьовуються протягом двох днів після засідання, візуються
заступником  Міністра  вугільної  промисловості відповідно до
обов'язків і подаються на затвердження голові НТР.
   Прийняті на засіданні рішення, а також необхідн супровідні
матеріали тиражуються і розсилаються у встановленому порядку.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.24789
EUR30.68113
RUB0.40849
PLN7.08457
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка