Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            22.12.2005 N 493
 
 
      Про схвалення Змін до Методики розрахунку
        економічних нормативів регулювання
          діяльності банків в Україні
 
 
   Відповідно до вимог постанови Правління Національного банку
України від 01.11.2005 N 407 ( z1400-05 ) "Про затвердження Змін
до Інструкції про порядок регулювання діяльності  банків  в
Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.11.2005
за N 1400/11680, та постанови Правління Національного банку
України від 03.10.2005 N 359 ( z1238-05 ) "Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів Національного банку України",
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції України 21.10.2005 за
N 1238/11518,  Правління   Національного   банку   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Схвалити  Зміни  до  Методики  розрахунку економічних
нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої
постановою Правління Національного банку України від 11.04.2005
N 125 ( v0125500-05, v0264500-03 ) (додаються).
 
   2. Департаменту методології банківського  регулювання  та
нагляду   (Н.В.Іваненко)  та  Департаменту  інформатизації
(А.С.Савченко) внести відповідні зміни до програмного комплексу
автоматизованого розрахунку економічних нормативів.
 
   3. Департаменту  методології  банківського регулювання та
нагляду (Н.В.Іваненко) довести зміст цієї постанови до відома
структурних  підрозділів  центрального апарату, територіальних
управлінь Національного банку України, а також до банків для
керівництва в роботі.
 
   4. Постанова набирає чинності з дня її підписання.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного  банку  України  В.Л.Кротюка,
Департамент банківського регулювання і нагляду (В.О.Зінченко) та
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   СХВАЛЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   22.12.2005 N 493
 
 
               ЗМІНИ
     до Методики розрахунку економічних нормативів
       регулювання діяльності банків в Україні
          ( v0125500-05, v0264500-03 )
 
 
   1. Главу 1 викласти в такій редакції:
 
    "Глава 1. Норматив регулятивного капіталу банку (Н1)
 
   Регулятивний капітал  банку,  невідкоригований на основні
засоби, розраховується за такою формулою:
 
             РК1 = ОК + ДК - В,
 
   де РК1 - регулятивний капітал банку, невідкоригований на
основні засоби;
   ОК - основний капітал (капітал 1-го рівня);
   ДК - додатковий капітал (капітал 2-го рівня);
   В - відвернення.
 
   Основний капітал (ОК):
   ОК = 5000 + 5003 + 5010 + 5020 + 5021+ 5022 + 50301- Рпр/з -
- (5001 + 5002 + + (4300 - 4309) + 4310 + 5031 + 5041) - (РР -
- ФР),
   де Рпр - результат поточного року;
   Рпр/з - результат (збиток) поточного року, що виникає в разі
перевищення витрат над доходами,  що  скориговані  на  суму
неотриманих нарахованих доходів.
   (Рпр розраховується за такою формулою:
 
   Рпр = 5999 - [(Нд/2 + Пнд + Снд) - Рпс] - до 30.03.2006;
   Рпр = 5999 - [(Нд/2 + 1/2Нд/1 + Пнд + Снд) - Рпс] - з
01.04.2006 до 30.06.2006;
   Рпр = 5999 - [(Нд + Пнд + Снд) - Рпс] - з 01.07.2006,
 
   Примітка. Усі виноски зазначені в кінці Методики розрахунку
економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні.
 
   де 5999 - технічний рахунок, за яким визначається результат
(прибуток/збиток)
   поточного року як різниця між класами 6 і 7;
   Нд/1 -  нараховані  доходи,  що обліковуються за даними
аналітичного обліку відповідно до файла С5, строк отримання яких
відповідно до умов передбачений до 3 місяців (до розрахунку
приймаються активні залишки за рахунками нарахованих доходів);
   Нд -  нараховані  доходи  (відповідно  до  файла  С5:
Нд = Нд/1 + Нд/2);
   Нд/2 -  нараховані  доходи,  що обліковуються за даними
аналітичного обліку відповідно до файла С5, строк отримання яких
відповідно до умов угоди не визначений або передбачений більше ніж
через 3 місяці (до розрахунку приймаються активні залишки за
рахунками нарахованих доходів);
   Пнд - прострочені нараховані доходи (1419, 1429, 1509, 1519,
1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219, 2229, 3119,
3219, 3579);
   Снд - сумнівна заборгованість за нарахованими доходами (1780,
2480, 3589);
   Рпс - фактично сформована сума резерву за простроченими понад
31 день і сумнівними до отримання нарахованими доходами (1492,
1493, 1790, 2490, 3191, 3291, 3599).
   Якщо в  результаті  розрахунку  Рпр  отримано  від'ємний
результат, то на цю суму (тобто на суму отриманого збитку - Рпр/з)
зменшується розмір основного капіталу (ОК);
   РР - розрахункова сума резервів за активними операціями банку
(кредитними,  операціями  з  цінними  паперами,  дебіторською
заборгованістю, простроченими понад 31 день і сумнівними до
отримання нарахованими доходами за активними операціями, коштами,
розміщеними  на  кореспондентських  рахунках  у  банках,  що
відображається у відповідних формах звітності банків про стан
формування цих резервів);
   ФР - фактично сформована  сума  резервів  за  активними
операціями, що відображається у відповідних формах звітності
банків про стан формування цих резервів;
   (РР - ФР) - сума недосформованих резервів за активними
операціями банків, що відображається  у  відповідних  формах
звітності банків про стан формування цих резервів та вираховується
з основного капіталу. У разі перевищення суми фактично сформованих
резервів над їх розрахунковою сумою до розрахунку приймається
нуль.
 
   Додатковий капітал (ДК):
   ДК = 1591 + 1593 + 2401 + 3690/12+ 5100/13+ 50301 + 5040 +
+ Рпр/п + СК,
   де Рпр - результат поточного року;
   Рпр/п - результат (прибуток) поточного року, що виникає в
разі перевищення доходів над витратами, що скориговані на суму
неотриманих нарахованих доходів.
   Рпр визначається у вищенаведеному порядку.
   Якщо в результаті  розрахунку  Рпр  отримано  позитивний
результат, то на цю суму (тобто на суму отриманого прибутку -
Рпр/п) збільшується розмір додаткового капіталу (ДК);
   СК -  субординований  капітал. До регулятивного капіталу
включається СК за даними відповідної форми звітності про включення
субординованого боргу (рахунок 3660) у розрахунок регулятивного
капіталу, але не більше ніж 50 відсотків від основного капіталу
(ОК).
   Додатковий капітал (ДК) не може бути  більше  основного
капіталу (ОК).
 
   Відвернення:
    В = (3002 +- 3007/3АП)(4) + (3102 +- 3107/3АП(5)  +
+ (3003/2 + 3005/2 + 3103/2 + 3105/2)(6) +- 3007/2АП(7) +-
+- 3107/2АП(8) - ФРвкл(9) + (3122 + 3123 + 3125) + (3132 + 3133 +
+ 3135) + 1516 + 1524/2(10) + 3212/1(11) + 4102 + 4103 + 4105 +
+ 4202 + 4203 + 4205 + Сз(12) + Сп(13).
   РК1 приймається до розрахунку нормативу максимального розміру
кредитного ризику на одного контрагента (Н7).
   Регулятивний  капітал  банку,  відкоригований  на  суму
перевищення нормативів Н7 та Н9, розраховується за такою формулою:
 
         РК2 = РК1 - СпН7(14) - СпН9(15).
 
   Регулятивний капітал  банку,  відкоригований  на  суму
перевищення основних засобів, розраховується за такою формулою:
 
            РК = РК2 - (ОЗ - РК2),
 
   де РК - регулятивний капітал банку;
   ОЗ - основні засоби:
   ОЗ = (4400 - 4409) + 4430 + 4431 + (4500 - 4509) + 4530;
   (ОЗ - РК2) - розмір перевищення ОЗ над РК2 (якщо ОЗ > РК2, то
до розрахунку приймається різниця ОЗ - РК2, якщо ОЗ < РК2, то до
розрахунку приймається 0).
   РК приймається до розрахунку таких нормативів: адекватності
регулятивного капіталу (Н2); великих кредитних ризиків (Н8);
максимального  сукупного  розміру  кредитів,  гарантій  та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10); інвестування в цінні
папери  окремо  за  кожною  установою (Н11); загальної суми
інвестування (Н12); відкритої (довгої/короткої) валютної позиції
(Н13).
   Розмір регулятивного капіталу банку (РК) не повинен бути
менше  встановленого  Національним  банком значення нормативу
мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1) згідно з
главою 2 розділу II Інструкції".
 
   2. У таблицю "Розподіл активів банку за групами ризику"
глави 2 у колонках 4 та 5 включити такі рахунки та коефіцієнти:
"------------------------------------------------
 |  1408/1       |     0;     |
 |  1408/2       |     20;    |
 |  1418/1       |     0;     |
 |  1418/2       |     20;    |
 |  1428/1       |     0;     |
 |  1428/2       |     20;    |
 |  2800/1       |     100;    |
 |  2800/2       |     0;     |
 |  3540/1       |     100;    |
 |  3540/2       |     0;     |
 |  9023/1       |     0;     |
 |  9023/9       |     100.    |
 ------------------------------------------------"
 
   3. У розшифровці буквеного позначення "ЗА" глави 3:
   доповнити рахунками "3122 + 3123 + 3125 + 3128 + 3132 +
+ 3133 + 3135 + 3138 + 4105 + 4205 + 4208";
   рахунки "4109; 4209" виключити.
 
   4. У главах 7-10:
   рахунки (3003/1**(28) +  3005/1**)  +-  3007/1АП(42)  та
(3103/1** +  3105/1**)  +-  3107/1АП(43)  замінити відповідно
рахунками "[(3003 - 3003/2)**(28) + (3005 - 3005/2**)] +- (3007 -
- 3007/2АП(42) та [(3103 -3103/2**) + (3105 - 3105/2**)] +-
+- (3107 - 3107/2АП(43)".
 
   5. У главах 9, 10:
   у формулах Н9 та Н10 літери та цифру "РК1" та "РК" замінити
літерами "СТ";
   літеру, цифру та слова "РК1 - регулятивний капітал банку,
невідкоригований на основні засоби банку" та "РК - регулятивний
капітал банку" замінити літерами, словами та рахунками "СТ -
статутний капітал банку (5000П - 5001КП - 5002КП)".
 
   6. У главах 11, 12:
 
   6.1. У розшифровці буквеного позначення "Кін":
   доповнити рахунками "3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 +
+ 3135 + 4105 + + 4205";
   рахунки "4109; 4209" виключити.
 
   6.2. У розшифровці буквеного позначення "Вак":
   доповнити рахунками "3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 +
+ 3135 + 4105 + 4205";
   рахунки "4109; 4209" виключити.
 
   7. У розшифровці буквеного позначення "ВПа" глави 13:
   доповнити рахунками "3122 + 3123 + 3125 + 3128 + 3132 +
+ 3133 + 3135 + 3138 + 4105 + 4205 + 4208";
   рахунки "4109; 4209" виключити.
 
   8. У розшифровці буквеного позначення "П" глави 14:
   слова "та  з  урахуванням   пасивного   сальдо   за
кореспондентськими  рахунками,  міжбанківськими  депозитами  і
кредитами" виключити;
   доповнити рахунками "1600П + 1602П + 1610 + 1612 +1615 +
+ (1621 + 1622 + 1623 + 1624) - 1626КП);
   слова та рахунки "пасивне сальдо (1600П - 1500А), (1602П -
- 1502А), [1610 + 1612 +1615 + (1621 + 1622 + 1623 + 1624) -
- 1626КП) - (1510 + 1512 + + 1515 + 1516 + (1521 + 1522 + 1523 +
+ 1524 + 1525) - 1526]" виключити.
 
   9. Примітки 1, 28, 42 та 43 викласти в такій редакції:
   "(1) Балансовий рахунок 5030 "Нерозподілені прибутки минулих
років" включається:
   до основного капіталу до 30.06.2006;
   до додаткового капіталу - з 01.07.2006";
   "(28) Суми  за  рахунками із символом "**" заповнюються
відповідно до файла С5 за даними аналітичного обліку (рахунки
(3003 - 3003/2), (3005 - 3005/2), (3103 - 3103/2), (3105 - 3105/2)
у частині вкладень у капітал установ, що становлять не більше ніж
10 відсотків їх статутного капіталу та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком";
   "(42) Сума  за  рахунком (3007 - 3007/2АП) заповнюється
відповідно до файла С5 за даними аналітичного обліку в частині
рахунків (3003 - 3003/2), (3005 - 3005/2) та включається до
розрахунку з урахуванням суми дооцінки або уцінки цінних паперів";
   "(43) Сума  за  рахунком (3107 - 3107/2АП) заповнюється
відповідно до файла С5 за даними аналітичного обліку в частині
рахунків (3103 - 3103/2), (3105 - 3105/2) та включається до
розрахунку з урахуванням суми дооцінки або уцінки цінних паперів".
 
 Директор Департаменту методології
 банківського регулювання та нагляду         Н.В.Іваненко
 
 Заступник директора Департаменту
 методології банківського регулювання
 та нагляду - начальник управління          І.Ф.Романенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка