Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            23.12.2005 N 494
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2006 р.
                   за N 36/11910
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
               Правління Національного банку
     N 378 ( z1120-06 ) від 26.09.2006 }
 
        Про затвердження Змін до Положення
      про регулювання Національним банком України
    ліквідності банків України шляхом рефінансування,
          депозитних та інших операцій
 
 
 
   Відповідно до статей 15, 25 Закону України "Про Національний
банк  України"  ( 679-14 ) та з метою розширення  переліку
забезпечення кредитів рефінансування Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 24.12.2003 N 584 ( z0097-04 )  і
зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України  22.01.2004
за N 97/8696 (із змінами), що додаються.
 
   2. Департаменту монетарної політики (Н.І. Гребеник) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України, Центральної розрахункової палати і
банків для використання в роботі.
 
   3. Департаменту  інформатизації  (А.С. Савченко)  внести
відповідні  зміни  до  програмно-технологічного  забезпечення
"КредЛайн".
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В. Шаповалова.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   23.12.2005 N 494
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2006 р.
                   за N 36/11910
 
 
               ЗМІНИ
     до Положення про регулювання Національним банком
      України ліквідності банків України шляхом
      рефінансування, депозитних та інших операцій
              ( z0097-04 )
 
 
   1. У розділі II:
 
   1.1. У главі 2:
   у пункті 2.1:
   пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого
змісту:
   "державних цінних паперів (облігації внутрішньої державної
позики), які перебувають у довірчій власності банку (далі -
державні цінні папери, які перебувають у довірчій власності)
згідно з договором управління майном між установником управління і
банком-управителем (далі - договір управління майном) та письмовою
згодою установника управління на передавання державних цінних
паперів, які перебувають у довірчій власності, під забезпечення
кредиту рефінансування Національного банку тільки для кредитів
рефінансування понад 14 днів".
   У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий уважати відповідно
абзацами четвертим - десятим;
   абзац десятий після слів "або  державні  цінні  папери"
доповнити словами "або державні цінні папери, які перебувають у
довірчій власності";
   главу після пункту 2.2 доповнити новим пунктом такого змісту:
   "2.3. Кредит рефінансування строком понад 14 днів  може
надаватися банку під забезпечення державних цінних паперів, які
перебувають у його довірчій власності та строк погашення яких
настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту,
за умови, що:
   державні цінні папери, які перебувають у довірчій власності
банку - клієнта депозитарію державних цінних паперів Національного
банку (депонента клієнта депозитарію), є вільними від застави чи
інших обмежень в обігу;
   строк дії договору управління майном не менший, ніж строк дії
кредитного договору;
   банк-управитель відповідно до договору управління майном є
довірчим власником державних цінних паперів, якими він володіє,
користується і розпоряджається та має право відчужувати їх третім
особам, укладати щодо них договори застави;
   установник управління надав письмову згоду на передавання
державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності
банку,  під забезпечення кредиту рефінансування Національного
банку.
   Територіальне управління одночасно з укладенням кредитного
договору, договору застави приймає на зберігання нотаріально
посвідчені копію договору управління майном та письмову згоду
установника управління на передавання державних цінних паперів,
які перебувають у довірчій власності банку, під забезпечення
кредиту рефінансування Національного банку".
   У зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.15 уважати відповідно пунктами
2.4 - 2.16;
   пункт 2.13 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "під забезпечення державних цінних паперів, які перебувають у
довірчій власності, у розмірі до 95 процентів від їх вартості,
оприбуткованої на позабалансових рахунках банку-управителя, з
урахуванням процентів за користування кредитом, пені та можливих
збитків".
   У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий уважати відповідно
абзацами четвертим - восьмим;
   пункт 2.16 після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "Територіальні управління  мають  перевіряти  правильність
оформлення  договору  управління  майном  та письмової згоди
установника управління на передавання державних цінних паперів,
які перебувають у довірчій власності банку, під забезпечення
кредиту рефінансування Національного банку України".
   У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
 
   1.2. У главі 4:
   абзац сьомий пункту 4.2 після слів "кредиту рефінансування"
доповнити словами "державні цінні папери, які перебувають у
довірчій власності";
   пункт 4.9 після слів "державних цінних паперів" доповнити
словами "державних цінних паперів, які перебувають у довірчій
власності";
   пункт 4.11 доповнити двома абзацами такого змісту:
   "За умови надання під забезпечення кредиту рефінансування
державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності,
Національний  банк перевіряє наявність у банку-управителя на
рахунку в цінних паперах вільних від зобов'язань державних цінних
паперів, які перебувають у довірчій власності, та строки їх
погашення і Департамент монетарної політики передає копію заявки
до  відповідного  територіального  управління  для  подальшої
перевірки.
   Територіальне управління має перевірити оригінал договору
управління майном, відповідність  переліку  і  характеристики
державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності,
запропонованому забезпеченню, витяг з Державного реєстру обтяжень
рухомого майна на предмет відсутності обтяжень державних цінних
паперів, які перебувають у довірчій власності, письмову згоду
установника управління на передавання державних цінних паперів,
які перебувають у довірчій власності, під забезпечення кредиту
рефінансування Національного банку, інші документи, що свідчать
про управління державними цінними паперами, які перебувають у
довірчій власності";
   у пункті 4.21:
   абзац перший після слів "державні цінні папери" доповнити
словами "або державні цінні папери, які перебувають у довірчій
власності" та слова "Департаментом монетарної політики" замінити
словами "відповідним структурним підрозділом Національного банку";
   абзац другий після слів "державних цінних паперів" доповнити
словами "державних цінних паперів, які перебувають у довірчій
власності";
   абзац третій після слів "державні цінні папери" доповнити
словами "(облігації зовнішньої державної позики України)";
   пункт 4.23 після цифр "21" доповнити цифрами "22, 23";
   у пункті 4.24:
   абзац шостий після слів "державних цінних паперів" доповнити
словами "державних цінних паперів, які перебувають у довірчій
власності";
   пункт після абзацу сьомого доповнити трьома новими абзацами
такого змісту:
   "вартість оприбуткування   на  позабалансових  рахунках
банку-управителя державних цінних паперів, які перебувають у
довірчій власності;
   строк дії договору управління майном;
   найменування установника управління".
   У зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий  уважати
відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим.
 
   2. Абзаци другий, четвертий пункту 1.4, абзац перший пункту
1.5 і пункт 1.6 розділу VI після слів "державних цінних паперів"
доповнити словами "державних цінних паперів, які перебувають у
довірчій власності".
 
   3. У додатках 8, 9:
   додатки після абзацу четвертого і таблиці доповнити новим
абзацом і таблицею такого змісту:
   "Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні цінні
папери, які перебувають у довірчій власності(2):
 
------------------------------------------------------------------
|Код цінних|Кількість|Номінальна | Вартість | Дата  |Примітки|
| паперів | цінних |вартість(3)| оприбутку- |погашення|    |
|     | паперів |  (грн)  | вання на |  (3)  |    |
|     |     |      |  поза-  |     |    |
|     |     |      | балансових |     |    |
|     |     |      | рахунках |     |    |
|     |     |      |  (грн)  |     |    |
|----------+---------+-----------+------------+---------+--------|
|  1   |  2  |   3   |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------".
 
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий    уважати
відповідно абзацами шостим - тринадцятим.
 
   4. Додаток 10 після абзацу дев'ятого і таблиці доповнити
новим абзацом такого змісту:
   "Територіальне управління  Національного  банку  України
перевірило договір управління майном N _____ від _____________ між
_______________________________________________________________ та
       (найменування установника управління)
__________________________________________________________________
         (найменування банку-управителя)
 
і письмову згоду установника  управління  на  передавання
державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності,
під  забезпечення  кредиту рефінансування Національного банку
України, що підтверджують наявність державних цінних паперів, які
перебувають  у  довірчій  власності,   у   сумі
_________________________________________ тис. грн (4)".
      (цифрами та словами)
 
   У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий  уважати
відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим.
 
   5. Додаток 11 після абзацу четвертого і таблиці доповнити
новим абзацом і таблицею такого змісту:
   "або такі державні цінні папери, які перебувають у довірчій
власності(2):
 
------------------------------------------------------------------
|Код цінних|Кількість|Номінальна | Вартість | Дата  |Примітки|
| паперів | цінних | вартість | оприбутку- |погашення|    |
|     |паперів | (грн)  | вання на |     |    |
|     |     |      |  поза-  |     |    |
|     |     |      | балансових |     |    |
|     |     |      | рахунках |     |    |
|     |     |      |  (грн)  |     |    |
|----------+---------+-----------+------------+---------+--------|
|  1   |  2  |   3   |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------".
 
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий    уважати
відповідно абзацами шостим - дванадцятим.
 
   6. У додатку 13:
   абзац перший після слів "державних цінних паперів" доповнити
словами "державних цінних паперів, які перебувають у довірчій
власності";
   абзац другий доповнити позначкою "1";
   додаток після таблиці доповнити новим абзацом, таблицею і
виноскою такого змісту:
   "Департамент монетарної політики Національного банку України
відібрав під забезпечення наданого кредиту такі державні цінні
папери, які перебувають у довірчій власності(1):
 
------------------------------------------------------------------
|Код цінних|Кількість|Номінальна | Вартість | Дата  |Примітки|
| паперів | цінних | вартість | оприбутку- |погашення|    |
|     |паперів |  (грн)  | вання на |     |    |
|     |     |      |  поза-  |     |    |
|     |     |      | балансових |     |    |
|     |     |      | рахунках |     |    |
|     |     |      |  (грн)  |     |    |
|----------+---------+-----------+------------+---------+--------|
|  1   |  2  |   3   |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   (1) Заповнюється одна з таблиць залежно від запропонованого
забезпечення".
 
   7. У додатку 14:
   пункт 1.3 після абзацу першого доповнити новим абзацом і
таблицею такого змісту:
   "Під забезпечення надаються такі державні цінні папери, які
перебувають у довірчій власності(2):
 
------------------------------------------------------------------
|Код цінних|Кількість|Номінальна | Вартість | Дата  |Примітки|
| паперів | цінних | вартість | оприбутку- |погашення|    |
|     |паперів |  (грн)  | вання на |     |    |
|     |     |      |  поза-  |     |    |
|     |     |      | балансових |     |    |
|     |     |      | рахунках |     |    |
|     |     |      |  (грн)  |     |    |
|----------+---------+-----------+------------+---------+--------|
|  1   |  2  |   3   |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------
 
на підставі договору управління майном N _____ від ______________,
укладеного між ________________________________________________ та
           (найменування установника управління)
__________________________________".
 (найменування банку-управителя)
 
   У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий уважати  відповідно
абзацами третім - шостим;
   підпункт 2.1.1 пункту 2.1, підпункт 2.2.6 пункту 2.2 після
слів "державні цінні папери" доповнити словами "державні цінні
папери, які перебувають у довірчій власності";
   підпункт 2.1.2 пункту 2.1 після слів "заблокованих державних
цінних паперів", підпункт 2.2.5 пункту 2.2 після слів "державних
цінних  паперів",  підпункт  2.3.4  пункту  2.3  після слів
"розблокування державних цінних  паперів"  доповнити  словами
"державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності";
   підпункт 2.2.7 пункту 2.2 викласти в такій редакції:
   "2.2.7. Ініціювати дострокове розірвання цього договору та
вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за
наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, можливих
збитків та штрафних санкцій у разі виявлення фактів надання
Позичальником недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на
прийняття рішення щодо рефінансування за умови надання кредиту
строком  понад 14 днів, та в разі припинення дії договору
управління майном за умови надання під забезпечення державних
цінних паперів, які перебувають у довірчій власності".
 
   8. Доповнити Положення новими додатками 18, 19 такого змісту:
 
                   "Додаток 18
                   до Положення про регулювання
                   Національним банком України
                   ліквідності банків України
                   шляхом рефінансування,
                   депозитних та інших операцій
 
 
             ДОГОВІР ЗАСТАВИ
      державних цінних паперів, які перебувають
           у довірчій власності(1)
 
 
 м. _______________          "___" ____________ 200_ р.
 
   Національний банк України в особі __________________________
                      (посада, прізвище,
                      ім'я, по батькові)
 
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі _________________,
 
та банк __________________________________________________________
               (назва банку)
 
в особі __________________________________ (далі - Заставодавець),
    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке.
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Предметом застави за цим договором є державні цінні
папери
 
------------------------------------------------------------------
|Код цінних|Кількість|Номінальна | Вартість | Дата  |Примітки|
| паперів | цінних | вартість | оприбутку- |погашення|    |
|     |паперів |  (грн)  | вання на |     |    |
|     |     |      |  поза-  |     |    |
|     |     |      | балансових |     |    |
|     |     |      | рахунках |     |    |
|     |     |      |  (грн)  |     |    |
|----------+---------+-----------+------------+---------+--------|
|  1   |  2  |   3   |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------,
 
які перебувають у довірчій власності  Заставодавця  на підставі
договору управління майном N _____ від ___________, укладеного між
_______________________________________________________________ та
       (найменування установника управління)
______________________________ (далі - договір управління майном).
(найменування банку-управителя)
 
   1.2. Надана застава забезпечує виконання Заставодавцем вимог
Заставодержателя за кредитом рефінансування (далі - кредит),
наданим згідно з кредитним договором N _______ від _____________
(далі - кредитний договір) та будь-якими додатковими договорами до
нього, укладеними між Сторонами, за умовами якого Заставодавець
зобов'язаний повернути  Заставодержателю  кредит  на  суму
_______________________ грн строком з ________ до ________________
 (цифрами та словами)
з нарахуванням процентів у сумі ____________________ грн.
                (цифрами та словами)
 
   1.3. За рахунок заставлених державних цінних паперів, які
перебувають  у  довірчій  власності,  вимоги Заставодержателя
задовольняються в повному обсязі, уключаючи суму основного боргу,
нараховані проценти і збитки, а також витрати на звернення
стягнення на заставлені державні цінні папери, які перебувають у
довірчій власності, та витрати, пов'язані з їх реалізацією.
 
              2. Гарантії
 
   2.1. Заставодавець засвідчує, що:
   2.1.1. Державні цінні папери, які передані  в  заставу,
перебувають у його довірчій власності.
   2.1.2. Будь-яка інформація, надана ним щодо державних цінних
паперів, які перебувають у довірчій власності, на час укладення
цього договору є достовірною.
   2.1.3. Виконано  всі дії, потрібні для підписання цього
договору, немає жодних законодавчих чи договірних обмежень щодо
укладення цього договору.
   2.1.4. Державні цінні папери, які перебувають у довірчій
власності, не обтяжені жодними зобов'язаннями, не заставлені за
іншими зобов'язаннями і не перебувають під арештом.
   2.1.5. У  разі невиконання ним умов кредитного договору
Заставодержатель отримує право  на  задоволення  вимог  щодо
реалізації державних цінних паперів, які перебувають у довірчій
власності, переважно перед іншими кредиторами відповідно до Закону
України  "Про  заставу"  та  статті 73 Закону України "Про
Національний банк України".
 
   2.2. Заставодержатель засвідчує, що:
   2.2.1. Інформація, яка стала йому відома у зв'язку з
укладенням і виконанням цього договору, не розголошуватиметься
третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством
України та цим договором, а також тих, за яких надання такої
інформації третім особам має відбутися у зв'язку з потребою
забезпечення інтересів Заставодержателя, пов'язаних зі збереженням
і реалізацією предмета застави.
 
   2.2.2. Після  повного виконання зобов'язань за кредитним
договором він уживатиме всіх відповідних заходів щодо звільнення
державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності,
від зобов'язань, якими вони обтяжені згідно з умовами цього
договору.
 
         3. Зобов'язання та права Сторін
 
   3.1. Заставодержатель зобов'язується:
   3.1.1. У день підписання цього договору  та  кредитного
договору  надати  до  депозитарію  державних  цінних паперів
Національного банку України відомість сквитованих розпоряджень для
блокування державних цінних паперів, які перебувають у довірчій
власності, зазначених у пункті 1.1 цього договору, що надані під
забезпечення кредиту рефінансування Національного банку України.
   3.1.2. У день виконання зобов'язань за кредитом надіслати до
депозитарію державних цінних паперів Національного банку України
розпорядження про розблокування Заставодавцем державних цінних
паперів, які перебувають  у  довірчій  власності,  зазначених
у пункті 1.1 цього договору, що були заблоковані під забезпечення
кредиту Національного банку України.
   3.1.3. У разі реалізації державних цінних паперів,  які
перебувають  у довірчій власності, у зв'язку з невиконанням
Заставодавцем забезпеченого заставою зобов'язання за кредитним
договором  повернути  Заставодавцю суму, що перевищує розмір
забезпечених цим договором вимог Заставодержателя.
 
   3.2. Заставодержатель має право:
   3.2.1. У разі припинення дії договору управління майном, що
припадає на строк користування кредитом, і за умови невиконання
Заставодавцем обов'язків, передбачених підпунктами 3.3.1, 3.3.3,
3.3.4 цього договору, розірвати в односторонньому порядку цей
договір  та  вимагати  дострокового  повернення  всієї  суми
заборгованості за  наданим  кредитом,  сплати  процентів  за
користування ним, а також можливих збитків і штрафних санкцій.
   3.2.2. У разі прострочення виконання зобов'язань за кредитним
договором та відсутності коштів на кореспондентському рахунку
Заставодавця протягом 10 робочих днів відповідно до статті 73
Закону  України  "Про  Національний банк України" самостійно
розблокувати та частково або повністю  здійснити  реалізацію
предмета застави без звернення до суду шляхом продажу державних
цінних паперів, які перебувають у довірчій власності, що надані в
заставу, і задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості за
наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, штрафних
санкцій.
   3.2.3. У разі неможливості продажу предмета застави залишити
заставлені державні цінні папери, які перебувають у довірчій
власності, у своїй власності до строку їх погашення.
 
   3.3. Заставодавець зобов'язаний:
   3.3.1. Зареєструвати  обтяження (заставу державних цінних
паперів, які перебувають у довірчій власності) за свій рахунок у
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна протягом одного дня з
часу  підписання  цього  договору  та  повідомити  про  це
Заставодержателя протягом одного дня з часу реєстрації з наданням
витягу з реєстру.
   3.3.2. Надати  письмову  згоду установника управління на
передавання державних цінних паперів, які перебувають у довірчій
власності, під забезпечення кредиту рефінансування Національного
банку України, що є невід'ємною частиною цього договору.
   3.3.3. Не відчужувати державні цінні папери, які перебувають
у довірчій власності, у будь-який спосіб, не обтяжувати їх
зобов'язаннями на користь третіх осіб і не передавати права
управління ними іншій особі без отримання попередньої письмової
згоди Заставодержателя.
   3.3.4. Не вносити змін до договору управління майном без
отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя.
   3.3.5. Не  чинити  будь-яких  дій,  що  перешкоджатимуть
здійсненню Заставодержателем передбачених цим договором прав щодо
звернення стягнення чи реалізації державних цінних паперів, які
перебувають у довірчій власності банку.
 
   3.4. Заставодавець має право:
   3.4.1. У день виконання зобов'язань за кредитним договором
надіслати до депозитарію державних цінних паперів Національного
банку України розпорядження про розблокування державних цінних
паперів, які перебувають  у  довірчій  власності,  зазначених
у пункті 1.1 цього договору, які надані під забезпечення кредиту
Національного банку України.
 
          4. Відповідальність Сторін
 
   4.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання
зобов'язань, передбачених цим договором, винна Сторона сплачує
іншій Стороні штраф у розмірі _____________________________ грн.
                 (цифрами та словами)
 
   4.2. Будь-які суперечності між Сторонами вирішуються шляхом
переговорів. Неврегульовані між Сторонами питання за цим договором
підлягають розгляду відповідно до законодавства України.
 
            5. Додаткові умови
 
   5.1. Цей договір набирає чинності з часу  перерахування
відповідно до умов кредитного договору грошових коштів на рахунок
Заставодавця і діє до  повного  виконання  Сторонами  своїх
зобов'язань.
 
   5.2. У разі часткового виконання Заставодавцем зобов'язань за
кредитним договором застава зберігається в початковому розмірі.
 
   5.3. Будь-які зміни до цього договору вносяться за письмовою
згодою Сторін.
 
   5.4. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються в письмовій
формі шляхом відправлення листів або телеграм тощо.
 
   5.5. У разі внесення змін до кредитного договору дія цього
договору не припиняється до повного виконання зобов'язань за
кредитним договором з урахуванням цих змін.
 
   5.6. З усіх питань, що стосуються умов виконання цього
договору,  які  не  врегульовані  ним,  Сторони  керуються
законодавством України.
 
    6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
 
 Заставодавець            Заставодержатель
 
_______________
   (1) Цей договір є зразком.
 
 
                   Додаток 19
                   до Положення про регулювання
                   Національним банком України
                   ліквідності банків України
                   шляхом рефінансування,
                   депозитних та інших операцій
 
 
               ЗГОДА
        на заставу державних цінних паперів,
       які перебувають у довірчій власності(1)
 
 
 м. _______________          "___" ____________ 200_ р.
 
   Як установник управління ____________________________________
                 (для юридичних осіб - повне
__________________________________________________________________
  найменування суб'єкта господарювання, для фізичних осіб -
__________________________________________________________________
     прізвище, ім'я, по батькові, серія, N паспорта,
            коли та ким виданий)
 
даю згоду на передавання державних цінних паперів
 
------------------------------------------------------------------
|Код цінних|Кількість|Номінальна | Вартість | Дата  |Примітки|
| паперів | цінних | вартість | оприбутку- |погашення|    |
|     |паперів |  (грн)  | вання на |     |    |
|     |     |      |  поза-  |     |    |
|     |     |      | балансових |     |    |
|     |     |      | рахунках |     |    |
|     |     |      |  (грн)  |     |    |
|----------+---------+-----------+------------+---------+--------|
|  1   |  2  |   3   |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------,
 
які перебувають у довірчій власності банку-управителя ____________
                           (найменування
 
_________________________ відповідно до договору управління майном
  банку-управителя)
 
від __________ N ____, під забезпечення кредиту рефінансування
Національного банку України на суму _____________________________.
                     (цифрами та словами)
 
   Цією згодою підтверджую, що зазначені дії банку-управителя
відповідають моїм інтересам.
 
 Установник управління               ______________
                            (підпис)
 
_______________
   (1) Ця згода є зразком".
 
   У зв'язку з цим додатки 18-35 уважати відповідно додатками
20-37.
 
   9. У тексті Положення посилання на додатки 22-35 замінити
посиланнями на додатки 24-37, крім пункту 4.23 глави 4 розділу II
Положення.
 
 Директор Департаменту
 монетарної політики                 Н.І.Гребеник

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка