Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ВЕО "Вітроенергопром" (Новоазовська ВЕС) з 1 січня 2006 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            28.12.2005 N 502
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 лютого 2006 р.
                   за N 161/12035
 
 
     Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
      виконання операцій з дорогоцінними металами,
     що скуповуються у населення у виробах і брухті
 
 
   Відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення бухгалтерського
обліку операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у
населення у виробах і брухті, Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виконання
операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у
виробах і брухті, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 21.05.2003 N 206 ( z0425-03 ) і зареєстрованої в
Міністерстві  юстиції  України 03.06.2003 за N 425/7746, що
додаються.
 
   2. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) внести зміни до
відповідного програмно-технічного комплексу.
 
   3. Державній скарбниці України (М.П.Фатєєв) після державної
реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України довести
її зміст до відома територіальних управлінь Національного банку
України для керівництва і використання в роботі.
 
   4. Постанова набирає чинності з 1 квітня 2006 року.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови П.М.Сенища та директора Державної скарбниці
України М.П.Фатєєва.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   28.12.2005 N 502
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 лютого 2006 р.
                   за N 161/12035
 
 
            ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ
         про порядок виконання операцій
      з дорогоцінними металами, що скуповуються
         у населення у виробах і брухті
              ( z0425-03 )
 
 
   1. У главі 2:
 
   1.1. Абзац перший пункту 2.8 замінити двома абзацами такого
змісту:
 
   "2.8. Якщо продавець цінностей погоджується з їх оцінкою, то
оформляється квитанція на скуплені в населення дорогоцінні метали
у виробах і брухті (далі - квитанція) (додаток 4) у двох
примірниках, яка складається із самої квитанції та ордера для
видачі готівки.
   Квитанція підписується експертом та продавцем цінностей і має
лінію відриву".
   У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно
абзацами третім і четвертим.
 
   1.2. Пункти 2.9 і 2.10 викласти в такій редакції:
 
   "2.9. Перший примірник квитанції експерт залишає у себе,
другий - видає продавцю цінностей. Обидва примірники ордера для
видачі готівки експерт у встановленому порядку передає касиру для
виплати готівки продавцю цінностей (в електронному вигляді - через
працівника служби бухгалтерського обліку).
   Касир виплачує готівку продавцю цінностей лише після того, як
працівник (або працівники) служби бухгалтерського обліку перевірив
цю операцію та підписав ордер для видачі готівки в електронному
вигляді своїм електронним цифровим підписом.
   Продавець цінностей розписується на двох примірниках ордера
для видачі готівки й отримує готівку разом з одним із них, на
якому проставляється відбиток печатки.
 
   2.10. Під час організації роботи зі скуповування цінностей у
територіальних управліннях використовується програмний комплекс
САБО "BARS-Millennium" модуль "Скупка".
 
   1.3. У пункті 2.12:
   в абзаці першому:
   у першому реченні слова "разом з одним примірником квитанції"
виключити;
   третє речення викласти в такій редакції:
   "Після цього експерт складає щоденний опис скуплених або
прийнятих для оцінки цінностей (додаток 5) у двох примірниках
окремо за кожною назвою металу в порядку зростання номерів
квитанцій та відомість про утриманий податок з доходів фізичних
осіб (додаток 6), яка в кінці робочого дня передається працівнику
служби бухгалтерського обліку";
   пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
   "Один примірник щоденного опису скуплених або прийнятих для
оцінки цінностей передається працівнику служби бухгалтерського
обліку для оформлення меморіального ордера, другий - залишається в
експерта".
   У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
 
   1.4. Пункт 2.13 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 2.14 - 2.19 уважати відповідно
пунктами 2.13 - 2.18.
 
   1.5. Пункт 2.18 викласти в такій редакції:
   "2.18. Експерт один раз на місяць (на 1-ше число) складає
звіт про рух скуплених цінностей (додаток 7), який передається для
звіряння з даними бухгалтерського обліку  працівнику  служби
бухгалтерського обліку, після чого повертається експерту.
   Звіт та відповідні документи зберігаються в експерта і після
проведення  документальної  ревізії  передаються  в  архів у
встановленому порядку".
 
   2. Друге речення абзацу третього пункту 3.1 глави 3 викласти
в  такій редакції: "Розмір плати за експертизу визначається
нормативно-правовими актами Національного банку".
 
   3. Пункт 4.18 глави 4 виключити.
 
   4. Додаток 4 викласти в такій редакції:
 
 
                   "Додаток 4
                   до Інструкції про порядок
                   виконання операцій
                   з дорогоцінними металами, що
                   скуповуються у населення
                   у виробах і брухті
 
 
 _____________________________________________________________
      (найменування територіального управління)
 
 
              КВИТАНЦІЯ
      на скуплені в населення дорогоцінні метали
          у виробах і брухті N ____
 
          "___" __________ 200_ року
 
   Куплено у гр. _______________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
   Місце проживання ____________________________________________
 
   Паспорт   серія   _____   N   ________,   виданий
___________________________ "___" _______________________ року.
     (ким)               (коли)
 
   Ідентифікаційний номер (за наявності) ______________________.
 
------------------------------------------------------------------
|Наймену- |Назва |Проба, |Кіль-|Зага- |Знижка|Лігату-|Ціна |Сума |
|вання  |металу|харак- |кість|льна |(г)  |рна  |(грн)|(грн)|
|цінностей|   |терис- |(шт.)|вага |   |вага  |   |   |
|     |   |тика  |   |(г)  |   |(г)  |   |   |
|---------+------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----|
|     |   |    |   |   |   |    |   |   |
|---------+------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----|
|     |   |    |   |   |   |    |   |   |
|---------+------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----|
|Усього  |Х   |Х   |   |   |   |    |Х  |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Сума оцінки ____________________________________________ грн.
 
   Ставка податку з доходів фізичних осіб ___________________ %.
 
   Сума податку з доходів фізичних осіб ___________________ грн.
 
   Сума до виплати ________________________________________ грн.
 
   Оцінку цінностей здійснив, цінності, зазначені в квитанції,
прийняв _________________________________________________________.
         (підпис, ініціали та прізвище)
 
   З оцінкою цінностей, які є моїм особистим майном, у сумі
______________________________________________________ погоджуюся.
           (словами)
 
   Отримувач: _________________________________________________.
            (підпис, ініціали та прізвище)
 
------------------------------------------------------------------
             лінія відриву
 
 _____________________________________________________________
      (найменування територіального управління)
 
 
               ОРДЕР
          для видачі готівки N ____
 
          "___" __________ 200_ року
 
 
------------------------------
|Дебет рахунку |Сума (грн) |
|---------------+------------|
|Кредит рахунку |      |
------------------------------
 
   Куплено в гр. ______________________________________________.
             (прізвище, ім'я, по батькові)
   Місце проживання ___________________________________________.
 
   Паспорт   серія   _____   N   ________,   виданий
_____________________________ "____" _____________________ року.
      (ким)               (коли)
 
   Ідентифікаційний номер (за наявності) ______________________.
 
------------------------------------------------------------------
|Наймену- |Назва |Проба, |Кіль-|Зага- |Знижка|Лігату-|Ціна |Сума |
|вання  |металу|харак- |кість|льна |(г)  |рна  |(грн)|(грн)|
|цінностей|   |терис- |(шт.)|вага |   |вага  |   |   |
|     |   |тика  |   |(г)  |   |(г)  |   |   |
|---------+------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----|
|     |   |    |   |   |   |    |   |   |
|---------+------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----|
|     |   |    |   |   |   |    |   |   |
|---------+------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----|
|Усього  |Х   |Х   |   |   |   |    |Х  |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Сума оцінки ____________________________________________ грн.
 
   Ставка податку з доходів фізичних осіб ___________________ %.
 
   Сума податку з доходів фізичних осіб ___________________ грн.
 
   Сума до виплати ________________________________________ грн.
 
   Готівку за скуплені цінності в сумі _________________________
_________________________________________________________ отримав.
              (словами)
 
   Отримувач: _________________________________________________.
            (підпис, ініціали та прізвище)
 
   Підпис банку ______________________________________________".
 
   5. Додаток 5 виключити.
   У зв'язку з цим додаток 6 уважати додатком 5.
 
   6. Інструкцію після додатка 5 доповнити новим додатком такого
змісту:
 
 
                   "Додаток 6
                   до Інструкції про порядок
                   виконання операцій
                   з дорогоцінними металами, що
                   скуповуються у населення
                   у виробах і брухті
 
 _____________________________________________________________
      (найменування територіального управління)
 
 
            ВІДОМІСТЬ N ________
     про утриманий податок з доходів фізичних осіб
 
          "___" _____________200_ року
 
 _____________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові експерта)
 
------------------------------------------------------------------
|N  |Номер  |Ідентифікаційний |Загальна сума   |Сума податку|
|з/п |квитанції|номер (за    |скуплених     |з доходів  |
|  |     |наявності)    |цінностей     |фізичних  |
|  |     |         |         |осіб (грн) |
|----+---------+-----------------+------------------+------------|
|  |     |         |         |      |
|----+---------+-----------------+------------------+------------|
|  |     |         |         |      |
|--------------+-----------------+------------------+------------|
|Усього    |Х        |         |      |
------------------------------------------------------------------
 
   Експерт ___________________________________________________".
               (підпис)
 
   7. У таблиці додатка 7:
   у назві колонки "Залишок на 01.01.200_" слова та цифри
"Залишок на 01.01.200_" замінити словами та цифрами "Залишок на
01.__.200_";
   у назві колонки "Прибуток" слово "Прибуток" замінити словом
"Надходження";
   у реквізитах підписання слова "Звіт отримав та перевірив:
Бухгалтер _______________________________" замінити словами: "Звіт
      (підпис, ініціали та прізвище)
перевірив ________________________________".
      (підпис, ініціали та прізвище)
 
   8. Додаток 10 викласти в такій редакції:
 
 
                   "Додаток 10
                   до Інструкції про порядок
                   виконання операцій
                   з дорогоцінними металами, що
                   скуповуються у населення
                   у виробах і брухті
 
 _____________________________________________________________
      (найменування територіального управління)
 
 
             ЗВЕДЕНИЙ ОПИС
          відправлених цінностей N ___
          "___" __________ 200_ року
 
 
   Експерт _____________________________________________________
         (підпис ініціали та прізвище)
 
------------------------------------------------------------------
|N |Назва|Про-|Кіль-|Номе-|Кіль-|Зага- |Знижка|Ліга-|Ціна |Сума |
|з/п|мета-|ба |кість|ри  |кість|льна |(г)  |турна|(грн)|(грн)|
|  |лу  |  |кон- |кон- |(шт.)|вага |   |вага |   |   |
|  |   |  |вер- |вер- |   |(г)  |   |(г) |   |   |
|  |   |  |тів |тів |   |   |   |   |   |   |
|  |   |  |(шт.)|   |   |   |   |   |   |   |
|---+-----+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----|
|  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---+-----+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----|
|  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----|
|Усього    |   |Х  |   |   |   |   |Х  |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Матеріально відповідальні особи:
 
   1. ___________________________________;
      (підпис, ініціали, прізвище)
 
   2. ___________________________________;
     (підпис, ініціали, прізвище)
   3. __________________________________".
     (підпис, ініціали, прізвище)
 
 Директор
 Державної скарбниці України              М.П.Фатєєв
 
 Виконавець:
 Головний бухгалтер -
 начальник відділу
 бухгалтерського обліку
 Державної скарбниці України             В.Г.Лісовська
 
 ПОГОДЖЕНО:
 Заступник Голови                    П.М.Сенищ
 _________________
   (дата)

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка