Законы Украины

Новости Партнеров
 

Дворічна угода про співробітництво між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2006/2007 рр.

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

             Дворічна угода
     про співробітництво між Міністерством охорони
     здоров'я України та Європейським регіональним
     бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я
             на 2006/2007 рр.
 
 
   Дата підписання:    28.12.2005 р.
   Дата набуття чинності: 28.12.2005 р.
 
               Вступ
 
   Стратегія Європейського  регіонального  бюро  ВООЗ  щодо
співробітництва  з  країнами  "Адаптація служб Бюро з метою
задоволення нових потреб" (EUR/RC50/10), ухвалена Регіональним
Комітетом ВООЗ на його 50-й сесії, є відповіддю на неодноразові
вимоги країн-членів та керівних органів ВООЗ щодо фокусування
роботи  ВООЗ  на рівні країн таким чином, щоб задовольнити
специфічні потреби країн у сфері охорони здоров'я та підвищити
ефективність програм, які здійснюються в них.
 
   В цьому контексті, цей документ є дворічною угодою про
співробітництво (ВСА) між  урядом  України  та  Європейським
регіональним бюро ВООЗ на період 2006 - 2007 рр. Даний документ
було розроблено шляхом послідовних домовленостей за участю органів
охорони здоров'я на рівні країни та ВООЗ на регіональному та
національному рівнях стосовно специфічних стратегічних потреб
України у сфері охорони здоров'я.
 
   Відправною точкою  процесу, що сприяв напрацювання цього
документа, є пріоритети здоров'я на рівні країни, надані органами
охорони здоров'я країни. Паралельно, секретаріат ВООЗ сформулював
пріоритети ВООЗ в галузі співробітництва з країною на дворіччя
2006 - 2007 рр., враховуючи глобальні пріоритети та напрямки
політики ВООЗ, зусилля інших партнерів щодо надання допомоги
країні,  а  також наявний потенціал та можливості ВООЗ. Ці
пріоритети співробітництва були в подальшому  відображені  у
пріоритетних напрямках роботи Європейського регіону ВООЗ. Потім
спільні пріоритетні напрямки співпраці було розглянуто разом із
органами охорони здоров'я країни, і був досягнутий конценсус
відносно представлення їх в даному ВСА.
 
   Цей документ складається з двох частин:
 
   1. У першій частині наведено узгоджені спільні пріоритетні
напрямки  співпраці  (тобто стратегічні цілі, яких має бути
досягнуто спільними зусиллями Уряду та ВООЗ) у дворіччі 2006 -
2007 рр. Для кожного пріоритетного напрямку секретаріат ВООЗ
визначив один або декілька очікуваних результатів на рівні країни,
яких має бути досягнуто впродовж вказаного дворічного періоду.
Наприкінці цієї частини наведено проект загального бюджету ВСА, з
урахуванням коштів основного бюджету ВООЗ та інших фінансових
джерел, управління якими здійснюватиметься в рамках ВСА. Між тим,
наведений бюджет не враховує вартість робочого часу співробітників
ВООЗ.
 
   2. У другій частині ВСА у табличній формі наведено інформацію
щодо  розподілення цього бюджету між спільними пріоритетними
напрямками співробітництва з визначенням підрозділу ЄРБ ВООЗ, що
виконуватиме функції координатора пріоритетного напрямку. В цій
частині визначено розподіл бюджету та відповідальний технічний
відділ ЄРБ ВООЗ для кожного очікуваного результату на рівні
країни. Також, тут містяться відомості про взаємозв'язок з іншими
можливими пріоритетними напрямками діяльності в рамках ВСА та
очікуваними результатами, яких має бути досягнено в рамках усієї
Організації (OWERs), наведеними у програмному бюджеті ВООЗ на 2006
- 2007 рр. До того ж, для кожного очікуваного результату на рівні
країни  наведено  перелік  продуктів,  що  може  передбачати
співробітництво з іншими технічними підрозділами  ЄРБ  ВООЗ.
Нарешті, як вказано у документі, представленому на 55-й сесії
Європейського регіонального комітету ВООЗ (EUR/RC55/9 Rev. 1
"Наступний етап здійснюваної Європейським регіональним бюро ВООЗ
стратегії підтримки країн: зміцнення систем охорони здоров'я"),
кожний продукт діяльності відповідає категорії згідно однієї або
декількох функцій системи охорони здоров'я, якими є:
 
   - політика у сфері охорони здоров'я та  інші  елементи
управління (ST)
 
   - функція фінансування системи охорони здоров'я (FN)
 
   - функція генерування ресурсів системи охорони здоров'я (RG)
 
   - надання послуг у сфері охорони здоров'я (SD)
 
   Очікується,  що  такий  розподіл за категоріями функцій
сприятиме підвищенню ефективності співробітництва та забезпечить
кращу  відповідність між  різними функціями, необхідними для
розвитку системи охорони здоров'я та зміцнення здоров'я.
 
   Розподіл бюджету в межах ВСА визначає граничний  рівень
ресурсів, що витрачатимуться на рівні країни, як з основного
бюджету ВООЗ, так і з будь-яких інших джерел. Заходи ВООЗ,
організовані  за  принципом  "міждержавних  заходів",  що
передбачатимуть залучення України, буде також зараховано до цього
єдиного  бюджету,  призначеного для забезпечення співпраці з
Україною. Іншою мовою, кошти, зазначені у ВСА,  є  фондами
Організації,  виділеними  для  забезпечення  співробітництва
Регіонального бюро з країною. Належне виконання  відповідних
робочих планів згідно очікуваних результатів буде єдиною підставою
вивільнення цих коштів.
 
   Після підписання ВСА детальний  робочий  план  здіснення
програмної  діяльності  в країні буде негайно розроблено та
узгоджено  працівниками  технічних  підрозділів  ЄРБ  ВООЗ,
відповідальних за очікувані результати на рівні країни, та їхніми
національним партнерами. Цей робочий план визначатиме, для кожного
очікуваного результату на рівні країни та кожного продукту,
необхідні детальні відомості щодо здійснюваної діяльності або
надання послуг, бюджету, показників очікуваного результату з
базовими та цільовими показниками, відповідального співробітника
ВООЗ, партнера в країні, внесків інших партнерів, основних етапів
та термінів здійснення. Ефективна реалізація розпочнеться на
початку дворіччя 2006 - 2007 рр. За загальну координацію та
управління програмою в країні відповідає керівник Бюро ВООЗ в
Україні.
 
   Ця Дворічна  угода  про співробітництво розглядається як
рамкова, і до неї можна вносити зміни за спільною письмовою згодою
між країною та ЄРБ ВООЗ, наприклад, у зв'язку зі змінами в галузі
охорони здоров'я в країні, особливими потребами, що виникли
впродовж цього дворічного періоду, змінами здатності Регіонального
бюро виконувати належним чином узгоджені види діяльності або в
разі збільшення обсягів фінансування. При цьому будь-яка із сторін
може виступити з пропозицією щодо внесення змін. До партнерів ВООЗ
належить  не  лише  відповідальний за досягнення очікуваного
результату співпраці у відповідній сфері, але також і керівник
Бюро ВООЗ в Україні.
 
   Необхідно також зазначити, що засади цієї Дворічної угоди є
відкритими для подальшого розвитку та залучення внесків з інших
джерел  з метою додаткового забезпечення реалізації існуючих
пріоритетних напрямків співпраці та/або заходів у сфері охорони
здоров'я, які не увійшли до ВСА з огляду на недостатність наявних
коштів. Зокрема, ЄРБ ВООЗ сприятиме поліпшенню взаємодії зі
штаб-квартирою ВООЗ у Женеві з метою забезпечення максимальної
ефективності заходів на рівні країни в дусі дотримання принципу
"Єдина ВООЗ".
 
     ЧАСТИНА 1. Дворічна угода про співробітництво
            на 2006 - 2007 рр.
 
   1. Пріоритети
 
   Після вищезгаданих домовленостей між Україною та ЄРБ ВООЗ
такі  тематичні галузі вважаються пріоритетними галузями для
спіробітництва:
 
   1. Зміцнення ключових функцій системи охорони здоров'я
 
   2. Підвищення ефективності у сприянні здоров'ю і профілактиці
неінфекційних захворювань
 
   3. Розвиток системи нагляду за інфекційними захворюваннями та
розширення масштабів відповіді на ВІЛ/СНІД,  туберкульоз  та
інфекції, що запобігаються шляхом вакцинації
 
   4. Охорона здоров'я матерів, дітей та підлітків
 
   Детально пріоритети наведено нижче:
 
   Пріоритет 1:  Зміцнення ключових функцій системи охорони
здоров'я
 
   Для досягнення цього пріоритету ми обрали такі очікувані
результати, яких має бути досягнено впродовж 2006 - 2007 рр.:
 
   а) Політику  охорони здоров'я розроблено з наголосом на
питання рівності
 
   б) Покращена функція надання послуг населенню з особливою
увагою до первинного рівня системи охорони здоров'я та якості
надання послуг
 
   в) Здійснено аналіз можливих політичних рішень для зниження
розрізненості  об'єднання  фінансових  коштів, і підготовлено
рекомендації щодо здійснення реформи фінансування системи охорони
здоров'я у відподвідності до принципів ВООЗ щодо досягнення
всезагального охоплення та такі, що засновуються на концепції
фінансування систем охорони здоров'я, розробленої відділом HSF ЄРБ
ВООЗ
 
   г) Зміцнення  фармацевтичного  сектора  з  наголосом  на
поліпшення  регуляторного  потенціалу та розробку формулярної
системи
 
   д) Внесок до якості функціонування системи охорони здоров'я з
наголосом на питання безпеки крові
 
   Пріоритет 2: Підвищення ефективності у сприянні здоров'ю і
профілактиці неінфекційних захворювань
 
   Для досягнення цього пріоритету ми обрали такі очікувані
результати, яких має бути досягнено впродовж 2006 - 2007 рр.:
 
   а) Підсилено  потенціал  з  профілактики та контролю за
неінфекційними захворюваннями
 
   б) Розроблено проект національної політики з  психічного
здоров'я  та план дій на основі Європейського плану дій з
психічного здоров'я та розпочато процес запровадження
 
   Пріоритет 3: Розвиток системи епідеміологічного нагляду за
інфекційними захворюваннями та розширення масштабів відповіді на
ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та інфекції, що  запобігаються
шляхом вакцинації
 
   Для досягнення цього пріоритету ми обрали такі очікувані
результати, яких має бути досягнено впродовж 2006 - 2007 рр.:
 
   а) Надані нормативні посібники для запобігання ВІЛ/СНІД,
лікування, догляду та підтримки та контролю за ІПСШ
 
   б) Посилено національні зобов'язання та доступні фінансові та
кадрові ресурси, необхідні для розширення доступу до лікування
ІПСШ/ВІЛ/СНІД та підвищення їхньої профілактики
 
   в) Розширено ефективні, доступні, безпечні та рівні послуги з
профілактики, лікування та догляду крізь систему охорони здоров'я
 
   г) Посилено національні системи звітності та нагляду за
ІПСШ/ВІЛ/СНІД  для  забезпечення  достовірнішої  стратегічної
інформації про масштаби епідемії та відповіді на неї
 
   д) Запровадження  глобальної  стратегії  боротьби   з
туберкульозом, рекомендованої ВООЗ
 
   е) Глобальну   стратегію  боротьби  з  туберкульозом,
рекомендовану ВООЗ, включено до довгострокового національного
плану
 
   є) Державі надано сприяння в організації доступу до коштів
GFATM та їхньому розподілі з метою боротьби з туберкульозом
 
   ж) Зміцнення систем імунізації за допомогою високоякісної і
безпечної служби імунізації
 
   з) Прискорення втілення стратегій з досягнення елімінації
кору та краснухи, викорінення поліомієліту та контролю дифтерії
шляхом  вживання  додаткових  заходів з імунізації в рамках
налагоджених систем імунізації та епідеміологічного нагляду
 
   і) Посилення епідеміологічного  нагляду  для  ефективного
моніторингу системи імунізації та оцінки тягаря захворювань, що
запобігаються шляхом вакцинації
 
   и) Зміцнення національної системи епідеміологічного нагляду з
метою поліпшення виявлення та реагування на випадки захворювань
 
   Пріоритет 4: Охорона здоров'я матерів, дітей та підлітків
 
   Для досягнення цього пріоритету ми обрали такі очікувані
результати, яких має бути досягнено впродовж 2006 - 2007 рр.:
 
   а) Поліпшення репродуктивного здоров'я молоді
 
   б) Національні стратегії та політика переглянуті, розвинені
та втілені з метою поліпшення дитячого та підліткового здоров'я
 
   Як згадувалось  вище,  ВООЗ  продовжуватиме  підтримувати
вищезгадані  пріоритетні  напрямки  і  з  додаткових  джерел
фінансування, за їх наявності. Таку інформацію буде наведено в
вигляді Додатка до цієї угоди, і вона постійно оновлюватиметься
впродовж дворіччя для визначення індикативних цифр для такої
додаткової допомоги. Всі аспекти роботи на рівні країни щодо
політики у сфері охорони здоров'я та системи охорони здоров'я
будуть  узгоджені  відповідальною  особою  зі  стратегічного
планування, за підтримки Відділу політики та систем охорони
здоров'я країн, якщо необхідно.
 
   2. Бюджет
 
Розрахунковий    Бюджет ВООЗ для  US 240,000 дол.
загальний бюджет:  співробітництва  (основний бюджет)
          з країною     US 1,310,000 дол.
                    (інші джерела)
 
               Разом  US 1,550,000 дол.
 
   3. Зобов'язання Уряду України та ВООЗ
 
   1. Зобов'язання Уряду
 
   Уряд має надавати всі кадрові, матеріально-технічні ресурси,
обладнання, а також покривати місцеві витрати, необхідні для
технічного співробітництва. Вітатимуться зусилля  Уряду  щодо
залучення додаткових коштів на підтримку вищезгаданих заходів.
ВООЗ може надати допомогу в цій роботі.
 
   2. Зобов'язання ВООЗ
 
   ВООЗ погоджується здійснювати, в межах наявних коштів та у
відповідності до діючих нормативних актів, вище згадані програмні
заходи/витрати. Окремі угоди будуть укладені з метою субсидування
будь-яких місцевих витрат або надання прямої фінансової підтримки
у перебігу виконання програми.
 
    ЧАСТИНА 2. Огляд очікуваних результатів та заходів
         з пріоритетних сфер діяльності
 
   Пріоритет 1:  Зміцнення ключових функцій системи охорони
здоров'я
 
   Основний бюджет: 120,000 дол.
   (Передбачуване позабюджетне фінансування: дол. 0)
 
   Координатор пріоритетного напрямку: НРЕ
 
-----------------------------------------------------------------------------
|Очікувані      |Відпові-|Техніч-|   Продукти   |Функціональна  |
|результати     |дальний |ний  |          |сфера системи  |
|Внесок до OWER   |відділ |відділ |          |охорони     |
|Бюджет       |ЄРБ   |ЄРБ  |          |здоров'я     |
|Внесок до інших   |ВООЗ  |ВООЗ  |          |(управління - ST,|
|пріоритетів на рівні|    |    |          |фінанси - FN,  |
|країни       |    |    |          |генерація    |
|          |    |    |          |ресурсів - RG,  |
|          |    |    |          |надання послуг - |
|          |    |    |          |SD)       |
|          |    |    |          |-----------------|
|          |    |    |          |ST |FN |RG |SD |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Політику охорони  | HPE  | HPE |Зібрано доказову  | Х |  |  | Х |
|здоров'я      |    |    |інформацію про   |  |  |  |  |
|розроблено з    |    |    |перешкоди щодо   |  |  |  |  |
|наголосом на    |    |    |рівного доступу до |  |  |  |  |
|питання рівності  |    |    |допомоги      |  |  |  |  |
|          |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|OWER: 2.5.2     |    | НРЕ |Розбудова     | Х |  |  |  |
|          |    |    |потенціалу для   |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |оцінки       |  |  |  |  |
|15,000 дол.     |    |    |функціонування   |  |  |  |  |
|          |    |    |систем охорони   |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |здоров'я та    |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |розробки політики |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|2, 3, 4       |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Покращена функція  | CCS  | CCS |Здійснено аналіз  |  |  |  | Х |
|надання послуг   |    |    |первинного рівня  |  |  |  |  |
|населенню з     |    |    |системи охорони  |  |  |  |  |
|особливою увагою  |    |    |здоров'я з     |  |  |  |  |
|до первинного    |    |    |особливим     |  |  |  |  |
|рівня системи    |    |    |наголосом на її  |  |  |  |  |
|охорони здоров'я  |    |    |ефективність та  |  |  |  |  |
|та якості надання  |    |    |якість допомоги  |  |  |  |  |
|послуг       |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|          |    | CCS |Розроблено     |  |  |  | Х |
|OWER: 2.5.4     |    | HOS |стратегію зміцнення|  |  |  |  |
|          |    |    |первинного рівня  |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |системи охорони  |  |  |  |  |
|45,000 дол.     |    |    |здоров'я з     |  |  |  |  |
|          |    |    |наголосом на    |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |інтегруванні    |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |послуг, що     |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |надаються на даний |  |  |  |  |
|          |    |    |момент лікарняними |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |службами або    |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |вертикальними   |  |  |  |  |
|2, 3, 4       |    |    |програмами, та   |  |  |  |  |
|          |    |    |поліпшення їхньої |  |  |  |  |
|          |    |    |якості       |  |  |  |  |
|          |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|          |    | HRH |Розроблено     |  |  | Х |  |
|          |    |    |практичні посібники|  |  |  |  |
|          |    |    |та інструменти, які|  |  |  |  |
|          |    |    |підвищать     |  |  |  |  |
|          |    |    |потужність країни в|  |  |  |  |
|          |    |    |підготовці медичних|  |  |  |  |
|          |    |    |кадрів з особливим |  |  |  |  |
|          |    |    |наголосом на    |  |  |  |  |
|          |    |    |показники якості  |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Здійснено аналіз  | HSF  | HSF |Аналіз ситуації та | Х | Х |  |  |
|можливих політичних |    |    |діалог з залученими|  |  |  |  |
|рішень для зниження |    |    |сторонами з метою |  |  |  |  |
|розрізненості    |    |    |досягнення     |  |  |  |  |
|об'єднання     |    |    |загального     |  |  |  |  |
|фінансових коштів, і|    |    |розуміння існуючої |  |  |  |  |
|підготовлено    |    |    |системи      |  |  |  |  |
|рекомендації щодо  |    |    |фінансування з   |  |  |  |  |
|здійснення реформи |    |    |точки зору її   |  |  |  |  |
|фінансування системи|    |    |функцій та цілей і |  |  |  |  |
|охорони здоров'я у |    |    |завдань політики  |  |  |  |  |
|відповідності до  |    |    |фінансування    |  |  |  |  |
|принципів ВООЗ   |    |    |системи охорони  |  |  |  |  |
|щодо досягнення   |    |    |здоров'я для    |  |  |  |  |
|всезагального    |    |    |розробки основи для|  |  |  |  |
|охоплення та такі, |    |    |рекомендацій з   |  |  |  |  |
|що засновуються на |    |    |реформ фінансування|  |  |  |  |
|концепції      |    |    |системи охорони  |  |  |  |  |
|фінансування систем |    |    |здоров'я      |  |  |  |  |
|охорони здоров'я,  |    |    |          |  |  |  |  |
|розробленої відділом|    |    |          |  |  |  |  |
|HSF ЄРБ ВООЗ    |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|OWER: 2.3.1     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |          |  |  |  |  |
|20,000 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|2, 3, 4       |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Зміцнення      | HTP  | HTP |Надано пакет послуг|  |  |  |  |
|фармацевтичного   |    |    |для посилення   |  |  |  |  |
|сектора з наголосом |    |    |регуляторного   |  |  |  |  |
|на поліпшення    |    |    |потенціалу в галузі|  |  |  |  |
|регуляторного    |    |    |забезпечення якості|  |  |  |  |
|потенціалу та    |    |    |лікарських засобів,|  |  |  |  |
|розробку      |    |    |включаючи питання |  |  |  |  |
|формулярної системи |    |    |біоеквівалентності |  |  |  |  |
|          |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|OWER: 2.2.1     |    | HTP |Розроблено проект |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |Національного   |  |  |  |  |
|20,000 дол.     |    |    |формуляра     |  |  |  |  |
|          |    |    |лікарських засобів |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|позабюджетне    |    | HTP |Українським    |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |учасникам надано  |  |  |  |  |
|          |    |    |підтримку з питань |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |участі в тренінгах |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |щодо Раціонального |  |  |  |  |
|3          |    |    |використання    |  |  |  |  |
|          |    |    |лікарських засобів |  |  |  |  |
|          |    |    |та посилення    |  |  |  |  |
|          |    |    |регуляторного   |  |  |  |  |
|          |    |    |потенціалу     |  |  |  |  |
|          |    |    |Державної служби  |  |  |  |  |
|          |    |    |лікарських засобів |  |  |  |  |
|          |    |    |та виробів     |  |  |  |  |
|          |    |    |медичного     |  |  |  |  |
|          |    |    |призначення    |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Внесок до якості  | QHS  | QHS |Розроблено     | Х |  |  |  |
|функціонування   |    |    |національну    |  |  |  |  |
|системи охорони   |    |    |програму з     |  |  |  |  |
|здоров'я з наголосом|    |    |пропагування    |  |  |  |  |
|на питання безпеки |    |    |добровільного   |  |  |  |  |
|крові        |    |    |безкоштовного   |  |  |  |  |
|          |    |    |донорства     |  |  |  |  |
|OWER: 2.1.1     |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|          |    | QHS |Здійснено розбудову|  |  | Х | Х |
|Основний бюджет:  |    |    |потенціалу з    |  |  |  |  |
|20,000 дол.     |    |    |управління якістю в|  |  |  |  |
|          |    |    |службах переливання|  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |крові з метою   |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |запобігання    |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |внутрішньолікарня- |  |  |  |  |
|          |    |    |ного поширення   |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |захворювань, що  |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА: 3 |    |    |передаються через |  |  |  |  |
|          |    |    |кров        |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
   Пріоритет 2:  Підвищення ефективності роботи зі сприяння
здоров'ю та профілактиці неінфекційних захворювань
 
   Основний бюджет: 20,000 дол.
   (Передбачуване позабюджетне фінансування: дол. 0)
 
   Координатор пріоритетного напрямку: NCL
 
-----------------------------------------------------------------------------
|Очікувані      |Відпові-|Техніч-|   Продукти   |Функціональна  |
|результати     |дальний |ний  |          |сфера системи  |
|Внесок до OWER   |відділ |відділ |          |охорони     |
|Бюджет       |ЄРБ   |ЄРБ  |          |здоров'я     |
|Внесок до інших   |ВООЗ  |ВООЗ  |          |(управління - ST,|
|пріоритетів на рівні|    |    |          |фінанси - FN,  |
|країни       |    |    |          |генерація    |
|          |    |    |          |ресурсів - RG,  |
|          |    |    |          |надання послуг - |
|          |    |    |          |SD)       |
|          |    |    |          |-----------------|
|          |    |    |          |ST |FN |RG |SD |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Підсилено потенціал | NCD  | NCD |Дослідження    | Х |  |  |  |
|з профілактики та  |    | NFS |факторів ризику  |  |  |  |  |
|контролю за     |    |    |для розробки    |  |  |  |  |
|неінфекційними   |    |    |політики з контролю|  |  |  |  |
|захворюваннями   |    |    |за неінфекційними |  |  |  |  |
|          |    |    |захворюваннями   |  |  |  |  |
|OWER: 1.11.01    |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|          |    | NCD |Аналіз політики  | Х |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |щодо профілактики |  |  |  |  |
|20,000 дол.     |    |    |та контролю за   |  |  |  |  |
|          |    |    |гіпертензією    |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА: 1 |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Розроблено проект  | MNH  | MNH |Національна    | Х |  |  |  |
|національної    |    |    |політика з     |  |  |  |  |
|політики з     |    |    |психічного здоров'я|  |  |  |  |
|психічного здоров'я |    |    |та план дій    |  |  |  |  |
|та план дій на   |    |    |розроблені на   |  |  |  |  |
|основі Європейського|    |    |основі       |  |  |  |  |
|плану дій з     |    |    |Європейського плану|  |  |  |  |
|психічного здоров'я |    |    |дій з психічного  |  |  |  |  |
|та розпочато процес |    |    |здоров'я      |  |  |  |  |
|запровадження    |--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|          | MNH  | MNH |Розбудова     |  |  | Х |  |
|OWER 1.9.1     |    |    |потенціалу за   |  |  |  |  |
|          |    |    |допомогою     |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |навчальних курсів |  |  |  |  |
|немає фінансування |    |    |для підтримання  |  |  |  |  |
|          |    |    |реформи в галузі  |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |психічного     |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |здоров'я      |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА: 1 |    |    |          |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
   Пріоритет 3: Розвиток системи епідеміологічного нагляду за
інфекційними захворюваннями та розширення масштабів відповіді на
ВІЛ-інфекцію/СНІД,  туберкульоз та інфекції, що запобігаються
шляхом вакцинації
 
   Основний бюджет: 70,000 дол.
   (позабюджетне фінансування: 1,310,000 дол.)
 
   Координатор пріоритетного напрямку: CDS
 
-----------------------------------------------------------------------------
|Очікувані      |Відпові-|Техніч-|   Продукти   |Функціональна  |
|результати     |дальний |ний  |          |сфера системи  |
|Внесок до OWER   |відділ |відділ |          |охорони     |
|Бюджет       |ЄРБ   |ЄРБ  |          |здоров'я     |
|Внесок до інших   |ВООЗ  |ВООЗ  |          |(управління - ST,|
|пріоритетів на рівні|    |    |          |фінанси - FN,  |
|країни       |    |    |          |генерація    |
|          |    |    |          |ресурсів - RG,  |
|          |    |    |          |надання послуг - |
|          |    |    |          |SD)       |
|          |    |    |          |-----------------|
|          |    |    |          |ST |FN |RG |SD |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Надані нормативні  | SHA  | SHA |Розроблені     | Х |  |  | Х |
|посібники для    |    |    |національна    |  |  |  |  |
|запобігання     |    |    |політика, посібники|  |  |  |  |
|ВІЛ/СНІД, лікування,|    |    |та інші інструменти|  |  |  |  |
|догляду та підтримки|    |    |для програми    |  |  |  |  |
|та контролю за ІПСШ |    |    |ІПСШ/ВІЛ/СНІД з  |  |  |  |  |
|          |    |    |метою       |  |  |  |  |
|OWER: 1.5.6     |    |    |універсального   |  |  |  |  |
|          |    |    |доступу до     |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |профілактики    |  |  |  |  |
|7,500 дол.     |    |    |ВІЛ/СНІД,     |  |  |  |  |
|          |    |    |лікування та    |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |догляду      |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |          |  |  |  |  |
|100,000 дол.    |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА: 1 |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Посилено національні| SHA  | SHA |Поліпшено     | Х |  |  |  |
|зобов'язання та   |    |    |мобілізацію    |  |  |  |  |
|доступні фінансові |    |    |кадрових та    |  |  |  |  |
|та кадрові ресурси, |    |    |фінансових ресурсів|  |  |  |  |
|необхідні для    |    |    |для боротьби з   |  |  |  |  |
|розширення доступу |    |    |ІПСШ/ВІЛ/СНІД,   |  |  |  |  |
|до лікування    |    |    |включаючи залучення|  |  |  |  |
|ІПСШ/ВІЛ/СНІД та  |    |    |всіх уражених груп,|  |  |  |  |
|підвищення їхньої  |    |    |та національну   |  |  |  |  |
|профілактики    |    |    |відповідь     |  |  |  |  |
|          |    |    |громадського    |  |  |  |  |
|OWER: 1.5.1     |    |    |суспільства на   |  |  |  |  |
|          |    |    |ІПСШ/ВІЛ/СНІД   |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |          |  |  |  |  |
|7,500 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |          |  |  |  |  |
|150,000 дол.    |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Розширено ефективні,| SHA  | SHA |Підвищено     | Х |  |  | Х |
|доступні, безпечні |    | HIP |потужність     |  |  |  |  |
|та рівні послуги з |    | HTP |лікування та    |  |  |  |  |
|профілактики,    |    |    |догляду хворих на |  |  |  |  |
|лікування та догляду|    |    |ІПСШ/ВІЛ/СНІД,   |  |  |  |  |
|крізь систему    |    |    |служб з тестування,|  |  |  |  |
|охорони здоров'я  |    |    |консультування та |  |  |  |  |
|          |    |    |профілактики,   |  |  |  |  |
|OWER: 1.5.1     |    |    |особливо для    |  |  |  |  |
|          |    |    |вразливих груп   |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |(споживачі     |  |  |  |  |
|15,000 дол.     |    |    |ін'єкційних    |  |  |  |  |
|          |    |    |наркотиків,    |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |робітники     |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |комерційного    |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |сексу, чоловіки, що|  |  |  |  |
|200,000 дол.    |    |    |мають секс з    |  |  |  |  |
|          |    |    |чоловіками,    |  |  |  |  |
|          |    |    |ув'язнені)     |  |  |  |  |
|          |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|          |    | SHA |Розширення     |  |  |  |  |
|          |    | HIP |масштабів у    |  |  |  |  |
|          |    |    |зменшенні шкоди,  |  |  |  |  |
|          |    |    |доступі до     |  |  |  |  |
|          |    |    |антиретровірусної |  |  |  |  |
|          |    |    |терапії, лікування |  |  |  |  |
|          |    |    |та догляду для   |  |  |  |  |
|          |    |    |споживачів     |  |  |  |  |
|          |    |    |ін'єкційних    |  |  |  |  |
|          |    |    |наркотиків     |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Посилено національні| SHA  | SHA |Поліпшено     | Х |  |  | Х |
|системи звітності та|    |    |епідеміологічний  |  |  |  |  |
|нагляду за     |    |    |нагляд, моніторинг |  |  |  |  |
|ІПСШ/ВІЛ/СНІД для  |    |    |та оцінку щодо   |  |  |  |  |
|забезпечення    |    |    |ІПСШ/ВІЛ/СНІД   |  |  |  |  |
|достовірнішої    |    |-------+-------------------+----+----+---+---|
|стратегічної    |    | SHA |Встановлено    | Х |  |  | Х |
|інформації про   |    |    |національну    |  |  |  |  |
|масштаби епідемії  |    |    |систему нагляду та |  |  |  |  |
|та відповіді на неї |    |    |моніторингу за   |  |  |  |  |
|          |    |    |резистентністю до |  |  |  |  |
|OWER: 1.5.7     |    |    |ліків проти ВІЛ  |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |          |  |  |  |  |
|0 дол.       |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |          |  |  |  |  |
|80,000 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Запровадження    | TUB  | TUB |Поширення     |  |  |  | Х |
|глобальної стратегії|    |    |глобальної     |  |  |  |  |
|боротьби з     |    |    |стратегії боротьби |  |  |  |  |
|туберкульозом,   |    |    |з туберкульозом,  |  |  |  |  |
|рекомендованої ВООЗ |    |    |рекомендованої   |  |  |  |  |
|          |    |    |ВООЗ, у      |  |  |  |  |
|OWER: 1.12.01    |    |    |Харківській,    |  |  |  |  |
|          |    |    |Херсонській,    |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |Донецькій,     |  |  |  |  |
|0 дол.       |    |    |Дніпропетровській, |  |  |  |  |
|          |    |    |Запорізькій    |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |областях та АР   |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |Крим        |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |          |  |  |  |  |
|700,000 дол.    |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 4        |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Глобальну стратегію | TUB  | TUB |Просування та   | Х |  |  |  |
|боротьби з     |    |    |сприяння глобальній|  |  |  |  |
|туберкульозом,   |    |    |стратегії боротьби |  |  |  |  |
|рекомендовану ВООЗ, |    |    |з туберкульозом,  |  |  |  |  |
|включено до     |    |    |рекомендованої   |  |  |  |  |
|довгострокового   |    |    |ВООЗ, на      |  |  |  |  |
|національного плану |    |    |національному   |  |  |  |  |
|          |    |    |рівні       |  |  |  |  |
|OWER: 1.12.02    |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |          |  |  |  |  |
|15,000 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 4        |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Державі надано   | TUB  | TUB |Сприяння GFATM   |  |  | Х |  |
|сприяння в     |    |    |в підтримці    |  |  |  |  |
|організації доступу |    |    |боротьби з     |  |  |  |  |
|до коштів GFATM та |    |    |туберкульозом   |  |  |  |  |
|їхньому розподілі з |    |    |          |  |  |  |  |
|метою боротьби з  |    |    |          |  |  |  |  |
|туберкульозом    |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|OWER: 1.12.04    |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |          |  |  |  |  |
|0 дол.       |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |          |  |  |  |  |
|30,000 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 4        |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Зміцнення систем  | VPI  | VPI |Розроблено     | Х |  |  | Х |
|імунізації за    |    |    |політику,     |  |  |  |  |
|допомогою      |    |    |фіналізовано    |  |  |  |  |
|високоякісної і   |    |    |технічні посібники |  |  |  |  |
|безпечної служби  |    |    |та вжито заходів, |  |  |  |  |
|імунізації     |    |    |спрямованих на   |  |  |  |  |
|          |    |    |розбудову     |  |  |  |  |
|OWER: 1.6.6     |    |    |потенціалу для   |  |  |  |  |
|          |    |    |поліпшення послуг, |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |якості та безпеки з|  |  |  |  |
|3,000 дол.     |    |    |планової      |  |  |  |  |
|          |    |    |імунізації,    |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |включаючи нові   |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |вакцини та вакцини |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |з низьким     |  |  |  |  |
|25,000 дол.     |    |    |коефіцієнтом    |  |  |  |  |
|          |    |    |використання    |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 4        |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Прискорення втілення| VPI  | VPI |Технічна та    | Х |  | Х | Х | Х     Х  Х
|стратегій з     |    |    |політична     |  |  |  |  |
|досягнення     |    |    |підтримка для   |  |  |  |  |
|елімінації кору та |    |    |розгляду,     |  |  |  |  |
|краснухи,      |    |    |ухвалення та    |  |  |  |  |
|викорінення     |    |    |запровадження   |  |  |  |  |
|поліомієліту та   |    |    |відповідних    |  |  |  |  |
|контролю дифтерії  |    |    |національних    |  |  |  |  |
|шляхом вживання   |    |    |стратегій,     |  |  |  |  |
|додаткових заходів з|    |    |включаючи     |  |  |  |  |
|імунізації в рамках |    |    |запровадження   |  |  |  |  |
|налагоджених систем |    |    |додаткових заходів |  |  |  |  |
|імунізації та    |    |    |з імунізації та  |  |  |  |  |
|епідеміологічного  |    |    |епідеміологічний  |  |  |  |  |
|нагляду       |    |    |нагляд з      |  |  |  |  |
|          |    |    |лабораторним    |  |  |  |  |
|OWER: 1.6.6     |    |    |підтвердженням за |  |  |  |  |
|          |    |    |поліомієлітом,   |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |кором, краснухою, |  |  |  |  |
|4,000 дол.     |    |    |синдромом вродженої|  |  |  |  |
|          |    |    |краснухи та    |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |дифтерією     |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |          |  |  |  |  |
|13,000 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 4        |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Посилення      | VPI  | VPI |Остаточні варіанти |  |  |  | Х |
|епідеміологічного  |    |    |технічних     |  |  |  |  |
|нагляду для     |    |    |посібників та   |  |  |  |  |
|ефективного     |    |    |документів     |  |  |  |  |
|моніторингу системи |    |    |підготовлено;   |  |  |  |  |
|імунізації та оцінки|    |    |проведено заходи з |  |  |  |  |
|тягаря захворювань, |    |    |розбудови     |  |  |  |  |
|що запобігаються  |    |    |потенціалу для   |  |  |  |  |
|шляхом вакцинації  |    |    |зміцнення     |  |  |  |  |
|          |    |    |епідеміологічного |  |  |  |  |
|OWER: 1.6.5     |    |    |нагляду за     |  |  |  |  |
|          |    |    |імунізацією та   |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |цільовими     |  |  |  |  |
|3,000 дол.     |    |    |інфекціями     |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування:    |    |    |          |  |  |  |  |
|12,000 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 4        |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Зміцнення      | CSR  | CSR |Технічна допомога |  |  |  |  |
|національної системи|    |    |для зміцнення   |  |  |  |  |
|епідеміологічного  |    |    |систем       |  |  |  |  |
|нагляду з метою   |    |    |епідеміологічного |  |  |  |  |
|поліпшення виявлення|    |    |нагляду та     |  |  |  |  |
|та реагування на  |    |    |механізмів раннього|  |  |  |  |
|випадки захворювань |    |    |повідомлення та  |  |  |  |  |
|          |    |    |відповідних дій  |  |  |  |  |
|OWER: 1.04.02    |    |    |-------------------+----+----+---+---|
|          |    |    |Технічна допомога |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |для зміцнення   |  |  |  |  |
|15,000 дол.     |    |    |національного   |  |  |  |  |
|          |    |    |епідеміологічного |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |нагляду за грипом |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |та лабораторної  |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |потужності для   |  |  |  |  |
|          |    |    |діагностування   |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |грипу       |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 4        |    |    |          |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
   Пріоритет 4: Охорона здоров'я матерів, дітей та підлітків
 
   Основний бюджет: 20,000 дол.
   (Передбачуване позабюджетне фінансування: 0 дол.)
 
   Координатор пріоритетного напрямку: FCH
 
-----------------------------------------------------------------------------
|Очікувані      |Відпові-|Техніч-|   Продукти   |Функціональна  |
|результати     |дальний |ний  |          |сфера системи  |
|Внесок до OWER   |відділ |відділ |          |охорони     |
|Бюджет       |ЄРБ   |ЄРБ  |          |здоров'я     |
|Внесок до інших   |ВООЗ  |ВООЗ  |          |(управління - ST,|
|пріоритетів на рівні|    |    |          |фінанси - FN,  |
|країни       |    |    |          |генерація    |
|          |    |    |          |ресурсів - RG,  |
|          |    |    |          |надання послуг - |
|          |    |    |          |SD)       |
|          |    |    |          |-----------------|
|          |    |    |          |ST |FN |RG |SD |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Поліпшення     | RHR  | CAH |Розвиток      |  |  |  | Х |
|репродуктивного   |    | SHA |потенціалу для   |  |  |  |  |
|здоров'я молоді   |    | CCS |запровадження   |  |  |  |  |
|          |    |    |дружнього до    |  |  |  |  |
|OWER: 1.10.2    |    |    |молоді підходу в  |  |  |  |  |
|          |    |    |первинній медичній |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |допомозі      |  |  |  |  |
|10,000 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 3        |    |    |          |  |  |  |  |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Національні     | CAH  | RHR |Підтримка в    | Х |  |  |  |
|стратегії та    |    | NCD |перегляді та    |  |  |  |  |
|політика      |    | CDS |розвитку      |  |  |  |  |
|переглянуті,    |    |    |національної    |  |  |  |  |
|розвинені та втілені|    |    |політики та    |  |  |  |  |
|з метою поліпшення |    |    |стратегії в галузі |  |  |  |  |
|дитячого та     |    |    |дитячого та    |  |  |  |  |
|підліткового    |    |    |підліткового    |  |  |  |  |
|здоров'я      |    |    |здоров'я      |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|OWER: 01.01.04 OSER:|    |    |          |  |  |  |  |
|1.01.04.01     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |          |  |  |  |  |
|10,000 дол.     |    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Передбачуване    |    |    |          |  |  |  |  |
|позабюджетне    |    |    |          |  |  |  |  |
|фінансування: 0 дол.|    |    |          |  |  |  |  |
|          |    |    |          |  |  |  |  |
|Внесок до інших   |    |    |          |  |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |          |  |  |  |  |
|1, 3        |    |    |          |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
   Управління та координація виконання ВСА
 
   Основний бюджет: 10,000 дол.
 
   Координатор: Бюро ВООЗ в Україні та MSP
 
-----------------------------------------------------------------------------
|Очікувані      |Відпові-|Техніч-|   Продукти   |Функціональна  |
|результати     |дальний |ний  |          |сфера системи  |
|Внесок до OWER   |відділ |відділ |          |охорони     |
|Бюджет       |ЄРБ   |ЄРБ  |          |здоров'я     |
|Внесок до інших   |ВООЗ  |ВООЗ  |          |(управління - ST,|
|пріоритетів на рівні|    |    |          |фінанси - FN,  |
|країни       |    |    |          |генерація    |
|          |    |    |          |ресурсів - RG,  |
|          |    |    |          |надання послуг - |
|          |    |    |          |SD)       |
|          |    |    |          |-----------------|
|          |    |    |          |ST |FN |RG |SD |
|--------------------+--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Посилено координацію| OIC  | OIC |Партнерство та   | Х |  |  |  | Х
|програми в країні  | MSP  |    |координація з   |  |  |  |  |
|          |    |    |основними     |  |  |  |  |
|OWER: 5.1.2     |    |    |партнерами на рівні|  |  |  |  |
|          |    |    |країни, включаючи |  |  |  |  |
|Основний бюджет:  |    |    |спільні заходи з  |  |  |  |  |
|10,000 дол.     |    |    |ООН        |  |  |  |  |
|          |--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|Внесок до інших   |    | OIC |Сприяння та    | Х |  |  |  |
|пріоритетів ВСА:  |    |    |доступність    |  |  |  |  |
|1, 2, 3, 4     |    |    |політики ВООЗ на  |  |  |  |  |
|          |    |    |рівні країни    |  |  |  |  |
|          |    |    |(включаючи     |  |  |  |  |
|          |    |    |Всесвітні дні   |  |  |  |  |
|          |    |    |здоров'я)     |  |  |  |  |
|          |--------+-------+-------------------+----+----+---+---|
|          |    | MSP |Управління     | Х |  | Х |  |
|          |    | OIC |діяльністю     |  |  |  |  |
|          |    |    |ВООЗ в країні   |  |  |  |  |
|          |    |    |(включаючи     |  |  |  |  |
|          |    |    |представництво   |  |  |  |  |
|          |    |    |ВООЗ) та адекватна |  |  |  |  |
|          |    |    |відповідь на    |  |  |  |  |
|          |    |    |непередбачувані  |  |  |  |  |
|          |    |    |запити країни   |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Від Міністерства охорони          Від Європейського
 здоров'я                  регіонального бюро
                       ВООЗ
 
 Міністр охорони здоров'я          Регіональний директор
 
 Д-р Ю. В. Поляченко             Д-р Марк Данзон

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка