Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення тендерного комітету Державної судової адміністрації України з організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та затвердження Положення про цей тендерний комітет

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2005 N 139
 
 
        Про утворення тендерного комітету
       Державної судової адміністрації України
        з організації та здійснення процедур
        закупівель товарів, робіт і послуг
        за державні кошти та затвердження
        Положення про цей тендерний комітет
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та на виконання наказу
Міністерства економіки України від 26.12.2000 N 280 ( z0020-01 )
"Про затвердження Положення про порядок створення та головні
функції  тендерних  комітетів щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", з
метою організації та проведення процедур закупівель Державною
судовою адміністрацією України товарів, робіт і послуг за державні
кошти Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити тендерний комітет Державної судової адміністрації
України з організації та здійснення процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти у складі згідно з додатком.
 
   2. Затвердити  Положення про тендерний комітет Державної
судової адміністрації України з організації та здійснення процедур
закупівель  товарів,  робіт і послуг за державні кошти, що
додається.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної
судової адміністрації  України  від  26.01.2004  N  8/04
( v8_04750-04 ) "Про утворення тендерного комітету Державної
судової адміністрації України з організації та здійснення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за  державні  кошти  та
затвердження Положення про цей тендерний комітет", від 07.09.2005
N 101 ( v0101750-05 ) "Про внесення змін до складу тендерного
комітету з питань організації та проведення торгів (тендерів) на
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                       І.Балаклицький
 
 
                   Додаток
                   до наказу Державної судової
                   адміністрації України
                   29.12.2005 N 139
 
 
               СКЛАД
       тендерного комітету Державної судової
        адміністрації України з організації
      та здійснення процедур закупівель товарів,
         робіт і послуг за державні кошти
 
 
   1. Богданов Леонід Владиславович - заступник Голови Державної
судової адміністрації України, Голова тендерного комітету.
 
   2. Слоніцький Олександр Євгенович - начальник управління
матеріально-технічного та господарського забезпечення Державної
судової адміністрації України.
 
   3. Нетишенська  Олена  Ігорівна  -  начальник управління
бухгалтерського  обліку  та  звітності  Державної  судової
адміністрації України.
 
   4. Онопрієнко  Павло  Іванович  -  начальник  відділу
матеріально-технічного та господарського забезпечення управління
матеріально-технічного та господарського забезпечення Державної
судової адміністрації України.
 
   5. Лісовий  Олексій  Дмитрович  -  завідуючий  сектором
інформаційних  технологій управління матеріально-технічного та
господарського забезпечення  Державної  судової  адміністрації
України.
 
   6. Романчук Людмила Григорівна - головний спеціаліст відділу
забезпечення договірної та претензійно-позовної роботи юридичного
управління Державної судової адміністрації України.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   29.12.2005 N 139
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про тендерний комітет Державної судової
    адміністрації України з організації та здійснення
      процедур закупівель товарів, робіт і послуг
            за державні кошти
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за  державні  кошти"
( 1490-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000
N 1469 (  1469-2000-п  )  "Про  організаційні  заходи  щодо
функціонування  системи  державних  закупівель"  та  наказу
Міністерства економіки України від 26.12.2000 N 280 ( z0020-01 )
"Про затвердження Положення про порядок створення та головні
функції тендерних комітетів щодо організації  та  здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", з
метою організації та проведення процедур закупівель Державною
судовою адміністрацією України (далі - ДСА України) товарів, робіт
і послуг за державні кошти.
 
   1.2. Це Положення визначає  порядок  утворення,  основні
функції, загальні організаційні та процедурні засади діяльності
тендерного комітету Державної судової адміністрації України з
організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти (далі - тендерний комітет), а також
права, обов'язки та відповідальність його членів.
 
        2. Порядок створення та організація
         діяльності тендерного комітету
 
   2.1. Тендерний комітет за своїм типом  є  постійним  і
утворюється наказом ДСА України для організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
   2.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним
законодавством, цим Положенням, наказами ДСА України та рішеннями,
які приймаються самим тендерним комітетом.
 
   2.3. Склад тендерного комітету, положення про  тендерний
комітет затверджуються наказом ДСА України.
 
   2.4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його
голова, на посаду якого призначають одного із заступників ДСА
України або іншу посадову особу ДСА України, яка призначається
Головою ДСА України.
 
   2.5. Голова тендерного комітету організовує його роботу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
тендерний комітет функцій. За рішенням голови тендерного комітету
можуть створюватись окремі робочі групи з числа членів тендерного
комітету для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі
проведення процедур закупівель.
 
   2.6. Робоча група з представників тендерного комітету в
складі не менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних
пропозицій учасників процедур державних закупівель. Робоча група
повинна проводити процедуру  розкриття  тендерних  пропозицій
учасників  процедур державних закупівель відповідно до вимог
тендерної документації та оформити протокол  про  результати
розкриття тендерних пропозицій.
 
   2.7. За  рішенням  голови  тендерного  комітету  можуть
створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань,
що виникають у процесі проведення процедур закупівель, залучатись
у ролі консультантів чи  експертів  спеціалісти  структурних
підрозділів ДСА України.
 
   2.8. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які
проводяться у разі потреби.
 
   2.9. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають
такі питання:
   - планування роботи тендерного комітету;
   - розподіл функцій членів тендерного комітету, окремих його
комісій та груп;
   - здійснення  процедур  закупівель відповідно до чинного
законодавства;
   - прийняття відповідних рішень.
 
   2.10. Рішення  з питань, що розглядаються на засіданнях
тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У
разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є
ухвальним.
 
   2.11. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом,
який підписується усіма членами тендерного комітету, що брали
участь у голосуванні.
 
       3. Головні функції тендерного комітету
 
   3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівель на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій:
   - планування  здійснення  процедур  закупівель  протягом
бюджетного  року  відповідно  до  затвердженого кошторису та
пріоритетності закупівель;
   - вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері державних закупівель;
   - оприлюднення  інформації  про  здійснення  закупівель
відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
   - підготовлення та розсилання необхідної для  проведення
процедур  закупівель  чи  процедури  попередньої кваліфікації
учасників процедур державних закупівель;
   - надання роз'яснень учасникам процедур державних закупівель
щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх
відповідних запитів;
   - проведення процедури попередньої кваліфікації учасників
процедур державних закупівель у разі її застосування;
   - організація приймання, зберігання, розкриття  тендерних
пропозицій,  забезпечення  вибору найбільш вигідної тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
   - ведення необхідної звітності щодо здійснення  процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;
   - у разі надходження скарги від учасника процедур державних
закупівель - забезпечення її належного розгляду відповідно до
чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню
було  подано  до уповноваженого органу з питань координації
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
      4. Права та обов'язки тендерного комітету.
     Повноваження голови, секретаря та інших членів
            тендерного комітету
 
   4.1. Тендерний комітет має право:
   - готувати та подавати на затвердження Голові ДСА України
проекти наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань
щодо проведення процедур закупівель;
   - одержувати від  структурних  підрозділів  ДСА  України
інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
   - залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи у
тендерному комітеті інших працівників ДСА України та на договірних
засадах - сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з
громадських організацій (за їх згодою);
   - використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно ДСА України;
   - у межах затвердженого кошторису ДСА України здійснювати
необхідні для проведення процедур закупівель витрати;
   - готувати пропозиції керівнику організації-замовника щодо
покриття  витрат,  безпосередньо  пов'язаних  з  підготовкою,
друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок
платежів учасників.
 
   4.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
   - від імені ДСА України в межах наданих повноважень та
визначених функцій виступати організатором проведення процедур
закупівель на закупівлю товарів, робіт і послуг;
   - організовувати  проведення  процедур  закупівель  у
відповідності з чинним законодавством, установленими процедурами
закупівель та термінами;
   - забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть
участь у процедурах закупівель, об'єктивний та чесний вибір
переможця;
   - зберігати конфіденційність інформації;
   - у    разі    здійснення    закупівлі    засобів
електронно-обчислювальної   техніки,   у   тому   числі
телекомунікаційного обладнання, послуг у сфері технічного захисту
інформації  і  програмних  продуктів,  включати  в  тендерну
документацію  вимоги  щодо  захисту  інформації,  передбачені
законодавством, та залучати до роботи представників Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби
безпеки України, які погоджують тендерну документацію в частині
захисту інформації;
   - у  разі  здійснення  закупівлі  засобів  програмного
забезпечення включати в тендерну документацію вимоги щодо надання
учасниками  процедури  закупівлі  копії  довідки  Державного
департаменту інтелектуальної власності про внесення  учасника
процедури закупівлі до Реєстру виробників та розповсюджувачів
програмного забезпечення і  дійсності  прав  цього  суб'єкта
реєстрації (учасника процедури закупівлі) на період проведення
тендера;
   - своєчасно готувати письмові роз'яснення стосовно отриманих
на адресу ДСА України скарг від учасників, що беруть участь у
процедурах державних закупівель, щодо можливих порушень процедур
закупівель;
   - своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати
її подання на затвердження Голові ДСА України.
 
   4.3. Голова тендерного комітету:
   - планує проведення засідань тендерного комітету та веде
засідання;
   - пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;
   - вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного
комітету;
   - призначає заступника голови  та  секретаря  тендерного
комітету. У разі відсутності голови тендерного комітету його
обов'язки виконує заступник голови тендерного  комітету.  За
рішенням голови тендерного комітету його заступник може одночасно
бути секретарем тендерного комітету;
   - приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп
тендерного комітету;
   - вносить на розгляд Голові ДСА України пропозиції щодо змін
у складі тендерного комітету;
   - приймає  рішення щодо проведення позапланових засідань
тендерного комітету;
   - подає письмові роз'яснення Голові ДСА України у разі
виявлення порушень у роботі тендерного комітету.
 
   4.4. Голова тендерного комітету (виконуючий обов'язки голови
його заступник) засвідчує своїм підписом такі документи щодо
державних закупівель:
   - оголошення стосовно державних закупівель;
   - запит щодо цінових пропозицій (котирувань), запрошення до
торгів з обмеженою участю та закупівлі в одного учасника;
   - тендерну документацію, включаючи зміни у разі їх внесення;
   - інструкцію щодо підготовки та подання заявок на участь у
попередній кваліфікації;
   - повідомлення  про  акцепт тендерної пропозиції та про
результати торгів;
   - рішення  щодо скарг учасників торгів, що розглядалися
тендерним комітетом;
   - звіт про результати здійснення процедури закупівлі.
   Указані документи  після  підпису  завіряються  печаткою
Державної судової адміністрації України або окремою печаткою
тендерного комітету.
 
   4.5. Секретар тендерного комітету призначається головою на
першому засіданні з членів тендерного комітету. Якщо секретар
тендерного комітету відсутній на засіданні тендерного комітету, то
голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену
тендерного комітету.
 
   4.6. Секретар тендерного комітету:
   - веде та оформляє протоколи засідань тендерного комітету, а
також інші документи за дорученням Голови тендерного комітету;
   - забезпечує  оперативне  інформування  членів тендерного
комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
   - за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу
організаційну роботу;
   - забезпечує  відповідно  до  законодавства  зберігання
документів щодо здійснення державних закупівель.
 
   4.7. Члени тендерного комітету протягом шести місяців з
моменту вступу до тендерного комітету мають отримати відповідні
сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про проходження
навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та
здійснення процедур закупівель.
 
   4.8. Члени тендерного комітету на засіданнях  тендерного
комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо
результатів процедури попередньої кваліфікації учасників процедур
закупівель у разі її застосування, оцінки та зіставлення тендерних
пропозицій, визначення переможця процедур закупівель.
 
   4.9. Члени тендерного комітету мають право:
   - брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та
прийнятті його рішень;
   - ознайомлюватися  з  усіма  матеріалами щодо оцінки та
зіставлення тендерних пропозицій учасників процедур закупівель;
   - виносити питання на розгляд тендерного комітету;
   - заносити свою окрему  думку  до  протоколів  засідань
тендерного комітету.
 
   4.10. Члени тендерного комітету зобов'язані:
   - додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних
закупівель, відповідних нормативно-правових актів ДСА України,
цього Положення;
   - об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції
учасників процедур державних закупівель;
   - забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що
стосується предмета діяльності тендерного комітету.
 
       5. Витрати на організацію та проведення
            процедур закупівель
 
   5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та  проведення  процедур  закупівель  можуть  визначатися  у
відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення
процедури закупівлі, що за поданням голови тендерного комітету
затверджується Головою ДСА України.
 
   5.2. При  розробці кошторису, зазначеного в пункті 5.1,
ураховуються конкретні умови діяльності тендерного комітету, його
тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність
проведення процедури закупівлі тощо. При розрахунку кошторису не
враховуються  витрати, що покриваються за рахунок загального
кошторису, на утримання апарату організації-замовника, зокрема на
оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо.
 
   5.3. Члени тендерного комітету рішенням Голови ДСА України за
поданням голови тендерного комітету в установленому законодавством
порядку можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання робіт,
пов'язаних з організацією процедур закупівель,  зокрема,  за
виконання завдань у неробочий час.
 
   5.4. Витрати  на проведення процедур закупівлі можуть в
установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за
рахунок  коштів,  отриманих від учасників процедур державних
закупівель за надання тендерної  документації  з  урахуванням
статей 20, 29 і 34 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     6. Відповідальність членів тендерного комітету
 
   6.1. Голова тендерного комітету та інші члени тендерного
комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до
своїх повноважень несуть відповідальність згідно із законодавством
за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівель,
правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог
достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки
у веденні звітності.
 
   6.2. При виявленні порушень у роботі тендерного комітету,
зокрема внаслідок розгляду отриманої у відповідності до чинного
законодавства скарги від учасників процедур державних закупівель,
що  беруть  чи брали участь у процедурах закупівлі, голова
тендерного  комітету  подає  письмові  роз'яснення  керівнику
організації-замовника з цього приводу.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка