Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Київський обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 920 від 29.12.2005
 
 
       Про Київський обласний координаційний
       комітет сприяння зайнятості населення
 
 
   На виконання  Указу  Президента  України  від 11.07.2005
N 1073/2005 (  1073/2005  )  "Про  вдосконалення  державного
регулювання  у сфері зайнятості населення та ринку праці в
Україні", відповідно до Законів України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) (із наступними змінами), "Про місцеві  державні
адміністрації" (із наступними змінами), листа Міністерства праці
та соціальної політики України від 17.08.2005 N ДЦ-08-4407/0/6-05
та з метою підготовки узгоджених рішень щодо здійснення державної
політики з питань зайнятості населення:
 
   1. Підтримати ініціативу Київської облпрофради, Федерації
роботодавців  Київського  регіону  "Київщина"  про  створення
Київського обласного координаційного комітету сприяння зайнятості
населення (далі - Координаційний комітет).
 
   2. Схвалити  проект  Положення  про  Київський  обласний
координаційний комітет сприяння зайнятості населення (додаток 1).
 
   3. Затвердити склад представників від облдержадміністрації до
Координаційного комітету згідно з додатком 2 та надати  їм
повноваження від імені облдержадміністрації здійснювати дії та
приймати рішення відповідно до Положення про Київський обласний
координаційний комітет сприяння зайнятості населення.
 
   4. Рекомендувати для обрання головою Координаційного комітету
заступника голови облдержадміністрації Кондрука Валерія Петровича.
 
   5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 01.10.2002 N 597 "Про координаційну раду
з питань політики зайнятості населення при Київській обласній
державній адміністрації".
 
 Виконуючий обов'язки
 голови адміністрації                 А.Д.Семенюк
 
 
                   Додаток 1
                   СХВАЛЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2005 N 920
 
                              Проект
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Київський обласний координаційний комітет
         сприяння зайнятості населення
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Київський  обласний  координаційний комітет сприяння
зайнятості населення (далі - Координаційний комітет) є постійно
діючим незалежним тристороннім органом у системі соціального
партнерства, який створений з метою підготовки погоджених рішень
щодо реалізації політики у сфері зайнятості населення та розвитку
трудового потенціалу області.
 
   1.2. Координаційний комітет утворюється з однакової кількості
представників  професійних  спілок  та їх об'єднань, органів
виконавчої влади, роботодавців та їх об'єднань або уповноважених
ними  органів,  підприємств  (далі - Сторони) за принципами
добровільності, рівноправності і відповідальності за виконання
прийнятих на себе зобов'язань.
   Професійні спілки  представляє  Київська  обласна  рада
профспілок.
   Роботодавців та  їх  об'єднання  представляє  Федерація
роботодавців Київського регіону "Київщина".
   Органи виконавчої влади представляє Київська обласна державна
адміністрація.
 
   1.3. Координаційний комітет у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами з питань зайнятості населення, наказами Міністерства праці
та соціальної політики України, рішеннями Київської обласної ради,
розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, а також цим
Положенням.
 
   1.4. Персональний  склад представників до Координаційного
комітету від кожної із Сторін визначається та затверджується
рішеннями керівних органів цих Сторін.
 
         2. Склад і порядок формування
           Координаційного комітету
 
   2.1. Координаційний комітет утворюється в кількості 24 осіб.
Кожна  сторона делегує до Координаційного комітету по вісім
представників,  у  тому  числі  одного  члена  секретаріату
Координаційного комітету.
   За погодженням Сторін  кількість  членів  Координаційного
комітету може бути змінена.
 
   2.2. Термін  повноважень  Координаційного комітету одного
скликання - шість років.
 
   2.3. Не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення повноважень
Координаційного  комітету  Сторони  надсилають відповідальному
секретареві Координаційного комітету пропозиції щодо його складу.
 
       3. Повноваження Координаційного комітету
           та представників Сторін
 
   3.1. Повноваження  представників  Київської обласної ради
профспілок, Федерації роботодавців Київського регіону "Київщина"
підтверджуються відповідним протоколом (рішенням). Повноваження
представників  Київської  облдержадміністрації  підтверджується
розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації.
Порядок делегування і відкликання своїх представників Сторони
визначають самостійно.
 
   3.2. Члени Координаційного комітету виконують свої обов'язки
на громадських засадах.
   Член Координаційного  комітету  має  на  засіданні  один
вирішальний голос. У випадку, коли член Координаційного комітету
не може бути присутнім на засіданні, Сторона, яка його делегувала,
може делегувати іншу особу із збереженням права вирішального
голосу.
 
   3.3. Члени Координаційного комітету в межах сфери діяльності
Координаційного комітету шляхом письмового звернення мають право
одержувати у встановленому порядку відповідну інформацію від
органів виконавчої влади, органів  місцевого  самоврядування,
об'єднань професійних спілок та роботодавців, підприємств (окрім
випадків, якщо така інформація є державною  чи  комерційною
таємницею).
 
      4. Основні напрями діяльності та завдання
           Координаційного комітету
 
   4.1. Забезпечення реалізації державної політики у  сфері
зайнятості та проведення заходів, спрямованих на розвиток та
ефективне використання трудового потенціалу області.
 
   4.2. Удосконалення  механізму  взаємодії  та  координації
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян і роботодавців, професійних
спілок,  фондів щодо практичного вирішення питань зайнятості
населення, виконання завдань державної та регіональних програм
зайнятості  населення  на  основі розвитку підприємництва та
самозайнятості населення.
 
   4.3. Вирішення  конкретних  питань  розвитку  трудового
потенціалу в окремих районах та галузях (сферах діяльності)
економіки області, забезпечення зайнятості населення та категорій
громадян, які потребують додаткового соціального захисту і не
здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, професійної
реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
 
   4.4. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування та суб'єктам господарської діяльності практичної і
консультаційно-методичної допомоги з питань зайнятості населення
та підготовки кадрів. На підставі пропозицій юридичних та фізичних
осіб розробка заходів щодо розширення сфери застосування робочої
сили шляхом розвитку підприємництва, перетворення самозайнятості
населення у високоефективний малий і середній бізнес, створення
нових та збереження діючих робочих місць, підвищення якості
робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин, спрямованих
на забезпечення високопродуктивної зайнятості населення.
 
   4.5. Вжиття  заходів щодо створення ефективної підтримки
підприємницької ініціативи населення, у тому числі шляхом сприяння
діяльності інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, проведенню
маркетингових  досліджень  та  розробленню   перспективних
бізнес-планів   для   конкретних   населених   пунктів
(територіально-господарських комплексів), доступності кредитних
ресурсів, наданню виробничих площ та приміщень для розвитку
виробництв, створенню нових робочих  місць,  працевлаштуванню
окремих груп населення та поширення позитивного досвіду із цих
питань.
 
   4.6. Розгляд питань щодо мотивації до праці  економічно
неактивних груп населення працездатного віку, а також питань
економічної активності, трудової міграції населення. Підготовка
рішень щодо залучення таких груп населення до суспільно корисної
діяльності за місцем проживання.
 
   4.7. Обговорення та підготовка пропозицій Міністерству праці
та соціальної політики України, іншим центральним органам влади
щодо внесення змін до чинного законодавства з питань зайнятості
населення,  розвитку  трудового  потенціалу,  підприємництва,
самозайнятості громадян, створення нових робочих місць.
 
        5. Координаційний комітет має право
 
   5.1. Розглядати, обговорювати та вносити на розгляд обласної
державної адміністрації, інших органів виконавчої влади пропозиції
щодо питань, пов'язаних із законодавчим та нормативно-правовим
забезпеченням  зайнятості  населення  та  розвитку  трудового
потенціалу.
 
   5.2. Створювати постійні і тимчасові робочі групи та комісії,
запрошувати на свої засідання і залучати спеціалістів органів
виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,
представників  громадських  організацій,  окремих підприємств,
установ та організацій (за погодженням із їх керівниками) для
підготовки питань, що розглядаються Координаційним комітетом.
 
   5.3. Надавати  пропозиції  щодо  поліпшення  стану  та
удосконалення  механізмів  вирішення  питань,  віднесених  до
компетенції  Координаційного  комітету, Міністерству праці та
соціальної політики України, обласній державній адміністрації,
професійним спілкам та їх об'єднанням, громадським організаціям,
об'єднанням роботодавців, фондам, окремим підприємствам.
 
   5.4. Скликати  наради,  конференції,  "круглі  столи",
організовувати   та   проводити   інші  інформаційні  та
організаційно-методичні заходи.
 
     6. Функції Координаційного комітету відповідно
         до покладених на нього завдань
 
   Координаційний комітет розглядає і приймає рішення з питань:
 
   6.1. Сприяння  реалізації  законодавства  України  щодо
зайнятості населення та розвитку трудового потенціалу, ринку
праці.
 
   6.2. Вивчення стану трудового потенціалу області, зайнятості
окремих категорій громадян і населення у цілому по області,
прогнозування зайнятості населення по окремих галузях (видах
економічної діяльності), розробка відповідних пропозицій щодо
вирішення проблем, що впливають на стан зайнятості населення.
 
   6.3. Економічного стимулювання та заохочення підприємництва з
метою створення нових робочих місць, а також компенсації витрат,
пов'язаних із професійною підготовкою і перепідготовкою осіб, які
потребують соціального захисту.
 
   6.4. Забезпечення участі Сторін у  розробленні  проектів
обласної, районних і міських (міст обласного значення) програм
зайнятості населення, економічного  та  соціального  розвитку
регіону.
 
   6.5. Організаційного та методично-нормативного забезпечення
виконання заходів державних, обласних та регіональних програм у
частині, що відноситься до сфери зайнятості і розвитку трудового
потенціалу.
 
   6.6. Ініціювання організації та проведення заходів з питань
зайнятості населення, розвитку трудового потенціалу та соціального
захисту населення від безробіття.
 
    7. Організація діяльності Координаційного комітету
 
   7.1. Координаційний комітет обирає із числа своїх членів
голову та двох його заступників терміном на один рік, при цьому
голова  Координаційного  комітету  та  його  заступники  є
представниками  різних  Сторін.  Голова  та  його заступники
представляють кожну із Сторін Координаційного комітету.
 
   7.2. Основною формою роботи Координаційного  комітету  є
засідання, які скликаються в міру потреби але не рідше одного разу
у півріччя згідно з планом роботи або:
   за попереднім рішенням Координаційного комітету;
   за пропозицією голови Координаційного комітету;
   на вимогу однієї або кількох Сторін.
 
   7.3. Питання  для  розгляду на засіданні Координаційного
комітету визначаються на основі плану роботи Координаційного
комітету на відповідний рік, а також письмових пропозицій Сторін
або окремих членів Координаційного комітету, надісланих голові
Координаційного  комітету  не  пізніше  ніж  за 15 днів до
запланованого засідання.
   Кожна Сторона  повинна  щорічно  вносити  на  розгляд
Координаційного комітету не менше одного актуального питання з
обґрунтованою довідкою та проектом постанови.
 
   7.4. Засідання Координаційного комітету проводить його голова
або, у випадку його відсутності, один із заступників голови.
 
   7.5. Засідання  Координаційного   комітету   вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 його членів.
 
   7.6. Рішення  Координаційного комітету приймається прямим
відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні
членів  Координаційного комітету і доводиться до відповідних
організацій, установ, підприємств у вигляді витягів із протоколів
його засідань. Рішення Координаційного комітету, прийняті у межах
його компетенції, мають рекомендаційний характер.
 
   7.7. Для  організації  роботи  Координаційного  комітету
створюється секретаріат у складі трьох осіб (по одній від кожної
із  Сторін),  одна  з  яких  є  відповідальним  секретарем
Координаційного комітету. Відповідальний секретар Координаційного
комітету обирається на його засіданні з числа членів секретаріату
Координаційного комітету більшістю голосів, присутніх на засіданні
членів Координаційного комітету.
 
   7.8. Секретаріат:
   проводить організаційну  роботу  щодо проведення засідань
Координаційного комітету;
   здійснює підготовку  протоколів  засідань  Координаційного
комітету та подає їх на підпис голові Координаційного комітету
протягом п'яти днів з дня проведення засідання;
   координує роботу щодо своєчасної підготовки питань, розгляд
яких  запланований  на засіданні Координаційного комітету, і
матеріалів до них;
   не пізніше ніж за сім днів до засідання Координаційного
комітету розсилає Сторонам проект порядку денного, матеріали з
питань, розгляд яких запланований на засіданні Координаційного
комітету, та проекти постанов до них;
   протягом десяти днів з дня проведення засідання надсилає
Сторонам постанови, підписані головою, які були прийняті на
засіданні Координаційного комітету.
 
   7.9. Координаційний комітет діє на підставі цього Положення,
яке затверджується Сторонами Координаційного комітету.
 
   7.10. Витрати, пов'язані  із  діяльністю  Координаційного
комітету, здійснюються Сторонами самостійно. Витрати від Сторони,
що представляє облдержадміністрацію, несе Головне управління праці
та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно із
обласним центром зайнятості.
 
        8. Порядок погодження розбіжностей
 
   8.1. Якщо при голосуванні голоси членів  Координаційного
комітету розділилися на рівні частини, то вирішення питання після
доопрацювання та узгодження переноситься на наступне засідання.
Якщо  рішення не приймається більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Координаційного комітету вдруге, або одна із
Сторін не бере участі у повторному голосуванні, то це питання
знімається з розгляду і рішення щодо нього не приймається.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
 
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2005 N 920
 
               СКЛАД
       представників до Київського обласного
      координаційного комітету сприяння зайнятості
      населення від Київської обласної державної
             адміністрації
 
 
   Кондрук          - заступник голови Київської
   Валерій Петрович       облдержадміністрації;
 
   Голюк           - начальник відділу демографії,
   Леонтій Григорович      трудових ресурсів, ринку праці
                 та зайнятості населення
                 Головного управління праці та
                 соціального захисту населення
                 облдержадміністрації, секретар
                 Координаційного комітету;
 
   Горбаченко         - заступник начальника Головного
   Анатолій Петрович      управління праці та соціального
                 захисту населення
                 облдержадміністрації - начальник
                 управління праці та зайнятості
                 населення;
 
   Карандій          - заступник начальника управління
   Вадим Анатолійович      освіти і науки
                 облдержадміністрації;
 
   Олексієнко         - заступник начальника управління
   Наталія Іванівна       охорони здоров'я
                 облдержадміністрації;
 
   Покотило          - перший заступник начальника
   Олександр Володимирович   Головного управління
                 агропромислового розвитку
                 облдержадміністрації;
 
   Сторожук          - заступник начальника із
   Володимир Семенович     фінансово-економічних питань
                 управління житлово-комунального
                 господарства, промисловості,
                 енергетики, транспорту і зв'язку
                 облдержадміністрації;
 
   Якобінчук         - директор Київського обласного
   Василь Іванович       центру зайнятості.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.07116
EUR30.74833
RUB0.42558
PLN7.1738
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка