Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2007-2008 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1051 від 18.12.2006
 
 
        Про проект Програми розвитку малого
        підприємництва в Київській області
            на 2007-2008 роки
 
 
   Відповідно до  Законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації"  (  586-14 ), "Про державну підтримку малого
підприємництва" ( 2063-14 ),  Методичних  рекомендацій  щодо
формування і реалізації регіональних програм розвитку малого
підприємництва, затверджених головою Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва у 2004 році, та з
метою забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й
підвищення його ролі у соціально-економічному житті області:
 
   1. Схвалити  погоджений представництвом Держпідприємництва
України в Київській області та Міністерством економіки України
проект Програми розвитку малого підприємництва в Київській області
на 2007-2008 роки (далі - Програма), що додається.
 
   2. Заступникові голови облдержадміністрації Ковбасюку Ю.В. у
встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією
проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.
 
   3. Після затвердження у встановленому порядку Програми:
 
   3.1. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним
підрозділам обласної державної адміністрації, обласним установам
та організаціям, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст
обласного значення) забезпечити безумовне виконання цієї Програми.
Про хід її виконання інформувати облдержадміністрацію  через
Головне управління економіки облдержадміністрації щокварталу до 15
числа місяця, наступного за звітним кварталом.
 
   3.2. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного
значення)  розробити  та  затвердити в установленому порядку
відповідні місцеві програми.
 
   4. Координацію роботи щодо виконання цієї Програми покласти
на Головне управління економіки облдержадміністрації.
 
   5. Головному  фінансовому  управлінню облдержадміністрації
спільно з Головним управлінням економіки облдержадміністрації
передбачити в обласному бюджеті кошти на фінансування заходів
Програми, виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів.
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Ковбасюка Ю.В.
 
 Голова адміністрації                В.І.Ульянченко
 
 
 ПОГОДЖЕНО              СХВАЛЕНО
 Міністерством економіки України   розпорядженням Київської
 від 21.11.2006            обласної державної
                   адміністрації
 ПОГОДЖЕНО              від 18.12.2006 N 1051
 Представництвом Держпідприємництва
 України в Київській області
 від 21.11.2006 N 121-10/502
 
                   Проект
 
               ПРОГРАМА
         розвитку малого підприємництва
       у Київській області на 2007-2008 роки
 
    I. Паспорт Програми розвитку малого підприємництва
       в Київській області на 2007-2008 роки
 
   - Назва Програми: Програма розвитку малого підприємництва в
Київській області на 2007-2008 роки.
 
   - Підстави розробки:
   - Закон  України  "Про  державну  підтримку  малого
підприємництва" ( 2063-14 );
   - Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні" ( 2157-14 );
   - Закон України "Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України" ( 1602-14 );
   - Закон України "Про державні цільові програми" ( 1621-15 );
   - Указ  Президента  України  від  12.05.2005 N 779/2005
( 779/2005 ) "Про лібералізацію підприємницької діяльності та
державну підтримку підприємництва";
   - Указ Президента України  від  15.07.2000  N  906/2000
( 906/2000 ) "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого
розвитку підприємницької діяльності";
   - Указ Президента України від 03.07.2000 N 849 ( 849/2000 )
"Про сприяння  підготовці  управлінських  кадрів  для  сфери
підприємництва";
   - Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію Указу
Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння
підготовці управлінських  кадрів  для  сфери  підприємництва"
( 1358-2000-п );
   - Спільний наказ Міністерства економіки України та Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 06.03.2006 N 82/20 ( v0082665-06 )  "Про  затвердження
Рекомендацій щодо порядку часткового відшкодування з місцевих
бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами
малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних
проектів";
   - відповідні  акти  Кабінету  Міністрів  України,  інші
нормативно-правові документи щодо регулювання та розвитку малого
підприємництва, а також Методичні рекомендації щодо формування і
реалізації програм розвитку малого підприємництва, затверджені
головою Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва у 2004 році.
 
   - Розробник  Програми:  Київська   обласна   державна
адміністрація.
 
   - Мета  Програми:  забезпечення стійкого розвитку малого
підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному
житті області як одного з найвідповідальніших критеріїв оцінки
результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади  та
органів місцевого самоврядування.
 
   - Пріоритети Програми: пріоритетними напрямами підтримки та
розвитку малого підприємництва Київської області визначені:
   - підвищення ефективності реалізації державної регуляторної
політики;
   - удосконалення  системи  державної  реєстрації суб'єктів
господарювання та дозвільної системи;
   - удосконалення  фінансово-кредитної  та  інвестиційної
підтримки;
   - впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення
суб'єктів малого підприємництва;
   - удосконалення інфраструктури підтримки суб'єктів малого
підприємництва та їх інформаційного забезпечення;
   - розвиток системи освітніх послуг для малого та середнього
підприємництва.
 
   - Завдання Програми:
   - формування  сприятливих  нормативно-правових  умов  для
започаткування  та  ефективного  провадження  підприємницької
діяльності;
   - запровадження фінансово-кредитних  механізмів  підтримки
малого підприємництва;
   - удосконалення  ресурсної  підтримки  суб'єктів  малого
підприємництва;
   - подальший  розвиток  інфраструктури  підтримки  малого
підприємництва, підвищення якості та розширення спектру їх послуг;
   - розширення  можливостей  інформаційного  забезпечення
суб'єктів малого підприємництва;
   - забезпечення зайнятості населення шляхом створення нових
(економічно доцільних) робочих місць, самозайнятості;
   - підвищення рівня підприємницької активності  сільського
населення;
   - розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для
сфери малого підприємництва;
   - підвищення підприємницької культури населення.
 
   - Основні принципи Програми:
   - принцип об'єктивності (Програма розробляється на основі
інформації органів державної статистики, центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування);
   - принцип гласності (доступність для громадськості);
   - принцип самостійності (полягає в тому, що місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх
повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання
Програми. Розроблення Програми забезпечує координацію діяльності
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);
   - принцип рівності (дотримання прав та врахування інтересів
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб'єктів
підприємницької діяльності).
 
   - Терміни реалізації Програми: 2007-2008 роки.
 
   - Обсяг фінансування: Обсяг фінансування Програми розвитку
малого підприємництва в Київській області на 2007-2008 роки з
обласного бюджету планується в таких розмірах:
   - на 2007 рік (1) - 820,0 тис. грн.
   - на 2008 рік (*) - 863,0 тис. грн.
 
   Примітка.
   (1) Розрахунок  обсягу  бюджетного  фінансування  носить
попередній характер. Остаточний обсяг  фінансування  Програми
затверджується рішенням обласної ради.
 
   - Очікувані результати: Підвищення ролі малого підприємництва
у соціально-економічному розвитку Київської області сприятиме:
   - зростанню кількості суб'єктів малого підприємництва;
   - зростанню податкових надходжень від  суб'єктів  малого
підприємництва до бюджетів усіх рівнів;
   - створенню  нових  робочих  місць  суб'єктами  малого
підприємництва;
   - збільшенню  обсягів  реалізації  продукції   малими
підприємствами у загальному обсязі реалізації продукції регіону.
 
                        Таблиця 1
 
------------------------------------------------------------------
| N |Очікувані кінцеві результати |Вихідні дані|  Очікувані  |
|п/п| від реалізації Програми   | на початок|  результати  |
|  |               |дії Програми|----------------|
|  |               |(очік. 2006 | 2007 | 2008 |
|  |               |року)    | рік | рік  |
|  |               |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
| 1 |       2        |   3   |  4 |  5  |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|1. |Кількість малих підприємств, |  10600  | 11000| 11400 |
|  |одиниць            |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|2. |Кількість малих підприємств  |   58  |  60 |  63  |
|  |на 10 тис. осіб населення   |      |    |    |
|  |(одиниць)           |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|3. |Кількість фізичних осіб -   |  81648  | 84302| 87253 |
|  |підприємців, одиниць     |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|4. |Кількість фермерських     |  1481  | 1484 | 1487 |
|  |господарств, одиниць     |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|5. |Загальна площа сільгоспугідь |  122,2  | 122,6| 122,9 |
|  |фермерських господарств    |      |    |    |
|  |(з урахуванням орендованих  |      |    |    |
|  |земель), тис. га       |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|6. |Середньорічна кількість    |  75,0  | 77,0 | 80,0 |
|  |зайнятих працівників на    |      |    |    |
|  |малих підприємствах      |      |    |    |
|  |(тис. осіб), всього      |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|7. |Обсяги реалізованої      |  3800,0 | 4500,0| 5000,0 |
|  |продукції (робіт, послуг)   |      |    |    |
|  |малих підприємств, млн. грн. |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|8. |Частка малого підприємництва |   7,0  | 7,4 | 7,8  |
|  |у загальному обсязі      |      |    |    |
|  |реалізованої продукції    |      |    |    |
|  |(робіт, послуг) регіону, %  |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|9. |Сума надходжень до бюджетів  |  640,0  | 710,0| 780,0 |
|  |усіх рівнів від суб'єктів   |      |    |    |
|  |малого підприємництва,    |      |    |    |
|  |млн. грн.           |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|10.|Частка податкових надходжень |  28,0  | 30,0 | 33,0 |
|  |від діяльності малого     |      |    |    |
|  |підприємництва у загальному  |      |    |    |
|  |обсязі податкових надходжень, |      |    |    |
|  |%               |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|11.|Кількість об'єктів      |   135  | 148 | 164  |
|  |інфраструктури підтримки   |      |    |    |
|  |малого підприємництва,    |      |    |    |
|  |одиниць:           |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|  |- бізнес-центрів       |   7   |  8 |  9  |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|  |- бізнес-інкубаторів     |   4   |  5 |  6  |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|  |- лізингових центрів     |   11  |  12 |  13  |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|  |- фондів підтримки      |   13  |  14 |  15  |
|  |підприємництва        |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|  |- небанківських фінансових  |   31  |  34 |  38  |
|  |кредитних установ       |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|  |- інвестиційних фондів    |   2   |  3 |  3  |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|  |- технопарків         |   -   |  - |  -  |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|  |- інформаційно-консультативних|   67  |  72 |  80  |
|  |установ            |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|12.|Громадські об'єднання     |   94  |  98 | 104  |
|  |підприємців          |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|13.|Кількість безробітних, які  |  6,95  | 6,98 | 7,15 |
|  |пройдуть підготовку,     |      |    |    |
|  |перепідготовку та       |      |    |    |
|  |підвищення кваліфікації,   |      |    |    |
|  |тис. осіб           |      |    |    |
|---+------------------------------+------------+-------+--------|
|14.|Кількість створених нових   |  13,6  | 14,2 | 14,9 |
|  |робочих місць, тис. одиниць  |      |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     II. Аналіз стану розвитку малого підприємництва
            в Київській області
 
   Мале підприємництво - це багатогранне соціально-економічне
явище, розвиток якого суттєво впливає на загальний стан економіки
і є виразним показником становлення демократичного суспільства.
Зміцнення цього сектора сприяє вирішенню проблеми зайнятості
населення, насиченню вітчизняного ринку товарами і послугами,
підвищенню добробуту громадян і держави в цілому.
 
   У сучасних умовах мале підприємництво є потужним ресурсом
розвитку економіки області. Ефективне його використання у значній
мірі залежить від системного програмного регулювання цієї сфери на
місцевому рівні.
 
  Протягом 2000-2005 років в області тривала тенденція щодо
збільшення кількості малих підприємств (рис. 1). Кількість малих
підприємств у 2005 році склала 10052 одиниці, що на 11,8 % більше,
ніж у 2004 році (8994 одиниць). Очікується, що у 2006 році
кількість малих підприємств збільшиться на 5,5% і складатиме 10600
одиниць.
 
               Рис.1
 
             ( ra051155-06 )
 
   Кількість малих  підприємств  на  10 тис. осіб наявного
населення у 2005 році становила 57 одиниць. Протягом 2000-2005
років цей показник має стійку тенденцію до зростання (33 одиниці у
2000 році, 36 одиниць у 2001 році, 43 одиниці у 2002 році, 48
одиниць у 2003 році, 50 одиниць у 2004 році) (рис.2). Очікується,
що у 2006 році кількість малих підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення збільшиться до 58 одиниць.
 
               Рис.2
 
             ( ra051155-06 )
 
   Кількість фізичних осіб - підприємців у 2005 році склала
79220 одиниць, що на 13,3% більше ніж у 2004 році. Очікується, що
у 2006 році їх кількість буде нараховувати 81648 одиниць.
 
   За період 2000-2005 років частка малих підприємств, що діють
у виробничій сфері,  зросла  з  34,5%  до  37,9  відсотка.
Спостерігаються  позитивні  зміни у напрямку переорієнтування
суб'єктів підприємницької діяльності на інші сфери, зокрема у
сільське господарство, будівництво, транспорт та зв'язок, туризм,
готельне господарство. У галузевій структурі малих підприємств
продовжується зменшення питомої ваги торговельних підприємств (з
44,7% - у 2000 році до 33,4% - у 2005 році); питома вага малих
підприємств із здійсненням операцій з нерухомістю збільшилася з 9
0 до 15,5%, транспорту і зв'язку - з 4,0% до 4,6%, готельного
господарства - з 2,5% до 2,9%, з надання колективних і громадських
послуг - з 2,9% до 3,1 відсотка.
 
   Постійно зростає щорічний  обсяг  реалізованої  продукції
(робіт, послуг) малих підприємств (рис. 3), який у 2000 році
становив 692,6 млн. грн., а у 2005 році зріс майже у 5 разів і
досяг 3198,6 млн. грн. або 6,2% до загального обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) в цілому в області.
 
               Рис. 3
 
             ( ra051155-06 )
 
   Збільшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг)
малих підприємств сприяло зростанню надходжень до бюджетів усіх
рівнів від суб'єктів малого підприємництва (рис. 4). Так у 2005
році сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого
підприємництва становила 565,0 млн. грн., що на 36,3% більше ніж у
2004 році. Очікується, що у 2006 році відповідний показник
збільшиться у порівнянні з 2005 роком на 13,3% і становитиме 640,0
млн. грн.
 
   Частка податкових надходжень від діяльності суб'єктів малого
підприємництва у загальному обсязі податкових надходжень  по
області збільшилася з 8,7% у 2000 році до 27,5% у 2005 році. У
2006 році очікується зростання цього показника до 28,0 відсотків.
 
               Рис. 4
 
             ( ra051155-06 )
 
   Невід'ємним компонентом   розвитку   підприємництва   є
вдосконалення його інфраструктури, тобто сукупності державних,
приватних та громадських інститутів, що обслуговують інтереси
суб'єктів підприємницької діяльності області, забезпечують їх
господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності.
 
   Протягом 2000-2005 років у районах та містах області тривала
робота щодо створення нових об'єктів інфраструктури підтримки
підприємництва з орієнтацією на місцеві потреби суб'єктів малого
підприємництва.
 
   У Київській  області стимулюється розвиток інфраструктури
підтримки підприємництва, що складається з 7 бізнес-центрів, 4
бізнес-інкубаторів,  13  фондів  підтримки підприємництва, 11
лізингових організацій, 29 кредитних спілок, 2 інвестиційних
компаній, 64 інформаційно-консультативних установ, 93 регіональних
громадських об'єднань підприємців. Очікується, що у 2006 році
кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва буде
збільшена на 3 інформаційно-консультативні установи та 2 кредитні
спілки.
 
            III. Заходи Програми
 
   Програма складається з п'яти розділів, які містять заходи
щодо її реалізації (додаються), а саме:
 
    I. Впорядкування нормативно-правового регулювання
          підприємницької діяльності:
 
   Впорядкування нормативно-правового        регулювання
підприємницької  діяльності  направлене  на  удосконалення
нормативно-правових  актів загальнодержавного та регіонального
рівнів, організацію контролю за додержанням законів та інших
нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток підприємництва.
 
     II. Фінансово-кредитна та інвестиційна політика
         підтримки малого підприємництва
 
   Фінансово-кредитна та  інвестиційна  підтримка   малого
підприємництва  в  області  передбачає мобілізацію фінансових
ресурсів з усіх  джерел  фінансування,  передбачених  діючим
законодавством, для забезпечення ефективного функціонування малого
бізнесу. Підтримка здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів,
інших  джерел фінансування. При цьому передбачається сприяти
розвитку  мережі  фінансових  установ,  що  кредитують  малі
підприємства на пільгових умовах.
 
   Реалізація заходів Програми з питань фінансово-кредитної та
інвестиційної  політики  дозволить  розширити  коло  джерел
фінансування  малих  підприємств  і  збільшити можливість та
ймовірність отримання ними фінансово-кредитної допомоги, в першу
чергу  тими  суб'єктами малого підприємництва, що здійснюють
діяльність у виробничій, інноваційній сферах та сфері послуг.
 
   Одним з  пріоритетних  напрямів  Програми  є  підтримка
інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва.
 
     III. Ресурсна та інформаційна підтримка розвитку
           малого підприємництва
 
   Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб'єктів
господарювання передбачає постійне підтримання в актуальному стані
банку  даних  нежитлових  приміщень,  об'єктів  незавершеного
будівництва та обладнання, що можуть бути передані підприємцям в
оренду або у власність шляхом аукціонів і конкурсів, тендерів,
створення умов для розвитку лізингу, поліпшення умов ресурсного
забезпечення малого підприємництва комплектуючими запчастинами,
пально-мастильними матеріалами, добривами, посівним матеріалом
тощо.
 
   Інформаційна підтримка та  робота  із  засобами  масової
інформації охоплює заходи щодо створення системи забезпечення
інформацією суб'єктів малого підприємництва, формування позитивної
громадської  думки,  розповсюдження інформації про діяльність
суб'єктів малого підприємництва, активізації участі представників
громадських об'єднань підприємців у роботі координаційних рад з
питань розвитку малого підприємництва, видання  інформаційних
бюлетенів,  довідників, використання телебачення і преси для
оперативного інформування суб'єктів підприємництва, залучення до
співпраці  регіональної  торгово-промислової  палати  з метою
отримання підприємцями новітньої ділової інформації тощо.
 
       IV. Формування інфраструктури підтримки
           малого підприємництва
 
   Основними елементами  існуючого  базового  блоку об'єктів
інфраструктури розвитку підприємництва, в тому числі  малого
підприємництва, є обласний державно-комунальний Фонд підтримки
підприємництва, міські та районні фонди підтримки підприємництва,
відділення   банків,   бізнес-центри,   бізнес-інкубатори,
інформаційно-консультативні  служби,  громадські  об'єднання
підприємців.
 
   У перспективі  обласний  інфраструктурний  блок  буде
доповнюватись за рахунок створення нових  бізнес-інкубаторів,
бізнес-центрів, фондів підтримки підприємництва, кредитних спілок,
розширення мережі інформаційно-консультативної служби.
 
      V. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері
           малого підприємництва
 
   Підготовка та  перепідготовка  кадрів для малого бізнесу
передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення
кваліфікації представників бізнесу та органів державної влади для
роботи в умовах ринкової  економіки,  запровадження  системи
підготовки та перепідготовки кадрів для малого підприємництва
через учбові центри на базі професійних технічних училищ, вищих
навчальних закладів, центрів зайнятості, підготовки кадрів для
підприємницької діяльності з числа незайнятого населення.
 
        IV. Організація виконання Програми
          та контроль за її виконанням
 
   Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом
поетапного та якісного виконання заходів усіма  виконавцями,
підвищення  ефективності  взаємодії з питань розвитку малого
підприємництва місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності, їх об'єднань
та об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва.
 
   Контроль за виконанням Програми здійснює головне управління
економіки облдержадміністрації.
 
   Виконавці, які  є  відповідальними за реалізацію заходів
Програми, щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним
періодом,   інформують   головне   управління   економіки
облдержадміністрації про стан їх виконання. Узагальнена інформація
розглядається на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва  при  Київській   облдержадміністрації   та
оприлюднюється у засобах масової інформації.
 
   Головне управління    економіки    облдержадміністрації
щоквартально, до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом,
інформує Міністерство економіки України, Державний комітет України
з питань регуляторної політики  та  підприємництва,  Комісію
Київської обласної ради з питань промисловості, підприємництва та
торгівлі про стан виконання Програми.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка