Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану дій на 2007 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2006 р. N 645-р
                Київ
 
       Про затвердження плану дій на 2007 рік
      щодо реалізації Стратегії розвитку державної
        статистики на період до 2008 року
 
 
   Затвердити план дій на 2007 рік щодо реалізації Стратегії
розвитку державної статистики на період до 2008  року,  що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 18
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 27 грудня 2006 р. N 645-р
 
                ПЛАН
    дій на 2007 рік щодо реалізації Стратегії розвитку
      державної статистики на період до 2008 року
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування заходу   | Строк |  Відповідальні за  |
|               |виконан-|    виконання    |
|               |  ня  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|   I. Поліпшення взаємодії органів державної статистики   |
|        з респондентами та користувачами,        |
|     посилення координації статистичної діяльності     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Удосконалення процедури                   |
|визначення потреб користувачів                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Проведення опитування     |IV   |Держкомстат       |
|користувачів "Статистичного  |квартал |            |
|щорічника України"      |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Розвиток системи поширення                  |
|статистичних даних та                      |
|забезпечення ефективності                    |
|маркетингу                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Проведення прес-конференцій з |протягом|     -"-      |
|актуальних питань       |року  |            |
|соціально-економічного    |    |            |
|становища України       |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Поширення статистичних                    |
|даних за допомогою мережі                    |
|Інтернет                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення структури та  |  -"- |     -"-      |
|наповнення веб-сайта     |    |            |
|Держкомстату         |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Створення розділів:      |    |            |
|               |    |            |
|статистична методологія    |III   |     -"-      |
|               |квартал |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Єдиний державний реєстр    |IV   |     -"-      |
|підприємств та організацій  |квартал |            |
|України            |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Забезпечення створення та                  |
|функціонування Національної                   |
|ради з питань статистики                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Підготовка проекту      |II   |Держкомстат,      |
|нормативно-правового акта щодо|квартал |заінтересовані органи  |
|створення та функціонування  |    |державної влади за   |
|Ради з питань статистики   |    |участю науково-     |
|               |    |дослідних установ    |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Зміцнення нормативно-правової бази у галузі статистики,  |
|     удосконалення статистичної інфраструктури,      |
|   впровадження міжнародних стандартів і рекомендацій    |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Внесення змін до Закону                   |
|України "Про державну                      |
|статистику" ( 2614-12 )                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Доопрацювання проектів Законів|    |            |
|України:           |    |            |
|               |    |            |
|Про внесення змін до деяких  |протягом|Держкомстат       |
|законодавчих актів України  |року  |            |
|щодо організації статистичних |    |            |
|спостережень         |    |            |
|               |--------+------------------------|
|Про сільськогосподарський   |  -"- |Держкомстат       |
|перепис            |    |Мінагрополітики     |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення проекту      |III   |Держкомстат       |
|нормативно-правового акта з  |квартал |            |
|питань підготовки та     |    |            |
|проведення Всеукраїнського  |    |            |
|перепису населення 2011 року |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Розроблення та                        |
|вдосконалення статистичних                   |
|класифікацій                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Визначення концептуальних   |протягом|     -"-      |
|принципів формування     |року  |            |
|класифікаційних груп КВЕД з  |    |            |
|урахуванням результатів    |    |            |
|перегляду стандартних     |    |            |
|міжнародних класифікацій ISIC |    |            |
|та NACE            |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Актуалізація номенклатури   |IV   |     -"-      |
|продукції промисловості    |квартал |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Адаптація Міжнародної     |протягом|Держкомстат       |
|класифікації хвороб та    |року  |МОЗ           |
|споріднених проблем охорони  |    |            |
|здоров'я десятого перегляду до|    |            |
|національних вимог оброблення |    |            |
|даних статистики смертності  |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Впровадження пакета програм  |  -"- |     -"-      |
|для навчання працівників   |    |            |
|органів державної статистики |    |            |
|принципам кодування діагнозів |    |            |
|та причин смерті за      |    |            |
|Міжнародною класифікацією   |    |            |
|хвороб та споріднених проблем |    |            |
|охорони здоров'я десятого   |    |            |
|перегляду           |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Створення автоматизованої                  |
|системи ведення статистичних                  |
|класифікацій                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Впровадження автоматизованої |IV   |Держкомстат       |
|підсистеми ведення      |квартал |            |
|класифікаторів, що      |    |            |
|використовуються в ЄДРПОУ та |    |            |
|статистичних реєстрах     |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Удосконалення ведення                    |
|Єдиного державного реєстру                   |
|підприємств та організацій                   |
|(ЄДРПОУ)                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Проведення пробного обстеження|IV   |Держкомстат       |
|економічного стану      |квартал |            |
|новоутворених підприємств   |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|5. Створення і ефективне                    |
|використання реєстру                      |
|респондентів статистичних                    |
|спостережень                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Упровадження спеціального   |III   |     -"-      |
|програмного модуля визначення |квартал |            |
|основного виду економічної  |    |            |
|діяльності за даними форми  |    |            |
|N 1 - підприємництво     |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Випробування процедур     |IV   |     -"-      |
|формування сукупності одиниць |квартал |            |
|статистичного спостереження за|    |            |
|визначеними критеріями    |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|6. Удосконалення основ вибірки                 |
|для проведення обстежень                    |
|домашніх господарств                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Визначення методології    |  -"- |Держкомстат       |
|формування вибірки для    |    |Інститут демографії та |
|обстежень домашніх господарств|    |соціальних досліджень  |
|               |    |Національної академії  |
|               |    |наук          |
|----------------------------------------------------------------|
|7. Удосконалення методології                  |
|та програм проведення                      |
|вибіркових статистичних                     |
|спостережень                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення:        |    |            |
|               |    |            |
|методологічного та програмного|  -"- |Держкомстат       |
|забезпечення вибіркового   |    |Науково-технічний    |
|обстеження діяльності малих  |    |комплекс статистичних  |
|підприємств          |    |досліджень Держкомстату |
|               |--------+------------------------|
|методологічного забезпечення |протягом|     -"-      |
|вибіркового обстеження    |року  |            |
|діяльності малих підприємств у|    |            |
|сфері послуг         |    |            |
|               |--------+------------------------|
|організаційних та       |IV   |Держкомстат       |
|методологічних підходів до  |квартал |Державна податкова   |
|використання адміністративних |    |адміністрація      |
|даних для потреб статистики  |    |            |
|підприємств          |    |            |
|               |--------+------------------------|
|методологічного та програмного|III   |Науково-технічний    |
|забезпечення вибіркового   |квартал |комплекс статистичних  |
|обстеження підприємств оптової|    |досліджень Держкомстату |
|торгівлі за даними форми   |    |Держкомстат       |
|N 1 - опт (місячна)      |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення методичного та  |  -"- |     -"-      |
|технологічного забезпечення  |    |            |
|вибіркових обстежень     |    |            |
|підприємств стосовно витрат на|    |            |
|робочу силу          |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|    III. Удосконалення процедур збирання, обробки та    |
|        поширення статистичної інформації        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Удосконалення складання                   |
|національних рахунків                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення:         |    |            |
|               |    |            |
|методик складання річних   |IV   |Держкомстат       |
|національних рахунків для   |квартал |            |
|сектору домашніх господарств |    |            |
|та нефінансових корпорацій  |    |            |
|на підсекторному рівні    |    |            |
|               |--------+------------------------|
|методик складання річних   |III   |     -"-      |
|національних рахунків     |квартал |            |
|розподілу та використання   |    |            |
|доходу для економіки в цілому |    |            |
|та її інституційних секторів |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Відпрацювання методологічних |протягом|     -"-      |
|підходів до започаткування  |року  |            |
|розрахунків окремих складових |    |            |
|валового регіонального    |    |            |
|продукту методом кінцевого  |    |            |
|використання         |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Проведення заходів щодо    |  -"- |Держфінпослуг      |
|систематизації показників,  |    |            |
|необхідних для складання   |    |            |
|національних рахунків для   |    |            |
|фінансових корпорацій (крім  |    |            |
|банків)            |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Удосконалення демографічної                 |
|статистики                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення концептуальних  |IV   |Держкомстат       |
|засад формування єдиної бази |квартал |            |
|даних із статистики населення |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Удосконалення         |  -"- |МВС           |
|адміністративного обліку   |    |Мін'юст         |
|механічного руху населення  |    |Держкомстат       |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Створення географічних    |  -"- |Держкомстат       |
|інформаційних систем для   |    |Науково-дослідний    |
|підготовки і проведення    |    |інститут геодезії і   |
|переписів населення,     |    |картографії       |
|вибіркових обстежень населення|    |            |
|та поширення їх результатів  |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Удосконалення вибіркових                   |
|обстежень домашніх господарств                 |
|з питань економічної                      |
|активності і статистики праці                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення методології:  |    |            |
|               |    |            |
|визначення показників     |протягом|Держкомстат       |
|статистики ринку праці    |року  |Мінпраці        |
|               |    |Науково-технічний    |
|               |    |комплекс статистичних  |
|               |    |досліджень Держкомстату |
|               |    |Інститут демографії та |
|               |    |соціальних досліджень  |
|               |    |Національної академії  |
|               |    |наук          |
|               |--------+------------------------|
|визначення показників рівня  |  -"- |Держкомстат       |
|оплати праці та робочого часу |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Удосконалення обстеження                   |
|умов життя домашніх                       |
|господарств                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення для користувачів |друге  |Держкомстат       |
|системи звітів щодо якості  |півріччя|Інститут демографії та |
|даних вибіркового обстеження |    |соціальних досліджень  |
|умов життя домашніх      |    |Національної      |
|господарств          |    |академії наук      |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Удосконалення методології   |  -"- |     -"-      |
|аналізу рівня життя населення |    |            |
|з урахуванням впровадження до |    |            |
|програми обстеження умов життя|    |            |
|домашніх господарств     |    |            |
|показників доступу домашніх  |    |            |
|господарств до окремих товарів|    |            |
|та послуг           |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|5. Удосконалення соціальної                   |
|статистики                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Визначення концептуальних   |IV   |Держкомстат       |
|підходів до формування    |квартал |            |
|агрегованої інформації з   |    |            |
|питань соціальної статистики у|    |            |
|формі матриць допоміжних   |    |            |
|рахунків туризму       |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|6. Визначення та розроблення                  |
|показників статистики бідності                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення інформаційної  |  -"- |Держкомстат       |
|бази та розроблення нових   |    |Мінпраці        |
|методологічних підходів до  |    |Інститут        |
|комплексної оцінки бідності  |    |демографії та      |
|               |    |соціальних досліджень  |
|               |    |Національної      |
|               |    |академії наук      |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Визначення концептуальних   |IV   |Держкомстат       |
|принципів розроблення     |квартал |Інститут демографії та |
|статистико-математичних    |    |соціальних досліджень  |
|моделей підвищення надійності |    |Національної      |
|оцінки показників бідності на |    |академії наук      |
|регіональному рівні      |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Визначення системи критеріїв |  -"- |Інститут демографії та |
|та переліку показників    |    |соціальних досліджень  |
|бідності для поглибленого   |    |Національної      |
|аналізу її стану       |    |академії наук      |
|               |    |Держкомстат       |
|               |    |Мінпраці        |
|----------------------------------------------------------------|
|7. Удосконалення щорічного                   |
|інтегрованого обстеження                    |
|підприємств                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення методології:  |    |            |
|               |    |            |
|структурного обстеження    |  -"- |Держкомстат       |
|підприємств          |    |            |
|               |--------+------------------------|
|обстеження підприємств щодо  |III   |     -"-      |
|споживання ними товарів та  |квартал |            |
|послуг у процесі виробництва |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|8. Удосконалення проведення                   |
|обстеження ділової активності                  |
|підприємств                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Підбір статистичних показників|протягом|Науково-технічний    |
|для удосконалення регресійних |року  |комплекс статистичних  |
|моделей розрахунку окремих  |    |досліджень Держкомстату |
|макропоказників        |    |Держкомстат       |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Випробування алгоритмів    |  -"- |     -"-      |
|згладжування для динамічних  |    |            |
|рядів даних обстежень ділової |    |            |
|активності підприємств    |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення процедури     |  -"- |     -"-      |
|зважування для різних рівнів |    |            |
|агрегації даних обстеження  |    |            |
|ділової активності підприємств|    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|9. Удосконалення статистики                   |
|зовнішньої торгівлі                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Зіставлення даних зовнішньої |щоквар- |Держкомстат       |
|торгівлі методом "дзеркальної"|талу  |Держмитслужба      |
|статистики з основними    |    |            |
|країнами - партнерами     |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Удосконалення методології   |протягом|Держкомстат       |
|розрахунку індексів середніх |року  |            |
|цін, фізичного обсягу та умов |    |            |
|торгівлі у зовнішній торгівлі |    |            |
|товарами           |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|10. Удосконалення статистики                  |
|інвестицій                           |
|зовнішньоекономічної                      |
|діяльності                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Подальше упорядкування обліку |IV   |Держкомстат       |
|нерухомого майна нерезидентів |квартал |            |
|----------------------------------------------------------------|
|11. Удосконалення статистики                  |
|цін                               |
|----------------------------------------------------------------|
|Запровадження розрахунку та  |III   |Держкомстат       |
|опублікування показника    |квартал |Національний банк    |
|базової інфляції       |    |Мінекономіки      |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення проекту:     |IV   |Держкомстат       |
|               |квартал |            |
|методичних рекомендацій щодо |    |            |
|відбору промислової продукції |    |            |
|та підприємств для розрахунку |    |            |
|індексу цін виробників    |    |            |
|промислової продукції     |    |            |
|               |--------+------------------------|
|методичних рекомендацій щодо |III   |     -"-      |
|формування споживчого набору |квартал |            |
|товарів (послуг) -      |    |            |
|представників і вагової    |    |            |
|структури на основі додаткових|    |            |
|джерел інформації для     |    |            |
|розрахунку індексу споживчих |    |            |
|цін              |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|12. Удосконалення статистики                  |
|промисловості                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Створення та опрацювання   |IV   |     -"-      |
|інформаційної бази для    |квартал |            |
|розрахунку індексу      |    |            |
|промислового виробництва   |    |            |
|відповідно до Методики    |    |            |
|розрахунку інтегрального   |    |            |
|індексу виробництва      |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Удосконалення програми    |III   |     -"-      |
|обстежень із статистики    |квартал |            |
|промисловості         |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|13. Удосконалення статистики                  |
|будівництва та інвестицій                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Створення та опрацювання   |IV   |     -"-      |
|інформаційної бази для    |квартал |            |
|розрахунку індексу будівельної|    |            |
|продукції відповідно до    |    |            |
|методики розрахунку      |    |            |
|інтегрального індексу     |    |            |
|виробництва          |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення методологічних  |  -"- |     -"-      |
|підходів до розрахунку індексу|    |            |
|капітальних інвестицій    |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|14. Удосконалення статистики                  |
|внутрішньої торгівлі                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення механізму:   |    |            |
|               |    |            |
|розрахунку короткострокових та|IV   |Держкомстат       |
|річних індикаторів статистики |квартал |            |
|оптової торгівлі       |    |            |
|               |--------+------------------------|
|розрахунку короткострокових та|III   |     -"-      |
|річних індикаторів статистики |квартал |            |
|роздрібної торгівлі і     |    |            |
|ресторанного господарства   |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|15. Удосконалення статистики                  |
|послуг                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення:         |    |            |
|               |    |            |
|методологічних положень    |IV   |     -"-      |
|формування статистичних    |квартал |            |
|спостережень за фінансовими  |    |            |
|послугами           |    |            |
|               |--------+------------------------|
|методики стратифікації та   |  -"- |Держкомстат       |
|формування вибірки малих   |    |Науково-технічний    |
|підприємств у сфері послуг на |    |комплекс статистичних  |
|регіональному рівні      |    |досліджень Держкомстату |
|----------------------------------------------------------------|
|16. Удосконалення статистики                  |
|наукової та інноваційної                    |
|діяльності                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення концептуальних  |протягом|     -"-      |
|підходів до побудови рахунка |року  |            |
|науки             |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення та впровадження  |  -"- |     -"-      |
|форми державного статистичного|    |            |
|спостереження за інноваційною |    |            |
|діяльністю (за стандартами ЄС)|    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|17. Удосконалення статистики                  |
|енергетики                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення системи     |III   |Держкомстат       |
|показників статистики     |квартал |            |
|енергетики з метою складення |    |            |
|енергобалансів згідно з    |    |            |
|міжнародними рекомендаціями  |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|18. Удосконалення                        |
|сільськогосподарської                      |
|статистики                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення:        |    |            |
|               |    |            |
|методологічних рекомендацій  |I    |     -"-      |
|щодо розрахунку індексу    |квартал |            |
|сільськогосподарського    |    |            |
|виробництва          |    |            |
|               |--------+------------------------|
|методики оцінювання показників|протягом|Держкомстат       |
|сільськогосподарської     |року  |Науково-технічний    |
|діяльності домогосподарств (за|    |комплекс статистичних  |
|матеріалами вибіркового    |    |досліджень Держкомстату |
|обстеження)          |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення:         |    |            |
|               |    |            |
|методики складання      |II   |Держкомстат       |
|сільськогосподарських балансів|квартал |            |
|за основними категоріями   |    |            |
|виробників          |    |            |
|сільськогосподарської     |    |            |
|продукції           |    |            |
|               |--------+------------------------|
|методики розрахунку індексу  |IV   |     -"-      |
|цін реалізації        |квартал |            |
|сільськогосподарської     |    |            |
|продукції           |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|19. Удосконалення статистики                  |
|навколишнього природного                    |
|середовища                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення методики    |II   |     -"-      |
|розрахунку викидів у повітря |квартал |            |
|забруднюючих речовин від   |    |            |
|пересувних джерел       |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|20. Удосконалення системи                    |
|показників з метою проведення                  |
|комплексної оцінки                       |
|соціально-економічного                     |
|становища регіонів                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення системи     |протягом|Держкомстат       |
|показників оцінювання     |року  |Мінекономіки      |
|соціально-економічного    |    |            |
|розвитку регіонів       |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення системи показників|IV   |Держкомстат       |
|та методичних рекомендацій  |квартал |            |
|для підготовки        |    |            |
|інформаційно-аналітичного   |    |            |
|видання "Портрет територій"  |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|21. Розроблення системи                     |
|інформаційного забезпечення                   |
|функціонування територій із                   |
|спеціальним статусом                      |
|(депресивні території,                     |
|єврорегіони тощо)                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення системи показників|  -"- |Науково-технічний    |
|оцінювання ефективності    |    |комплекс статистичних  |
|програм подолання       |    |досліджень Держкомстату |
|депресивності територій    |    |Держкомстат       |
|----------------------------------------------------------------|
|22. Створення бази даних про                  |
|соціально-економічний розвиток                 |
|регіонів                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення технічного    |IV   |Держкомстат       |
|завдання та методичних    |квартал |            |
|рекомендацій для створення  |    |            |
|бази даних регіональної    |    |            |
|статистики          |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|     IV. Удосконалення організаційної структури      |
|    і системи управління органів державної статистики    |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Створення системи                      |
|підготовки та навчання                     |
|персоналу                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення стратегії навчання|I    |     -"-      |
|персоналу органів державної  |квартал |            |
|статистики          |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|  V. Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій  |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Розроблення проекту                     |
|модернізації інформаційних і                  |
|комунікаційних технологій                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення проекту      |протягом|     -"-      |
|інформатизації органів    |року  |            |
|державної статистики     |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Модернізація                         |
|програмно-технічної бази                    |
|інформаційної системи органів                  |
|державної статистики                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Оновлення програмно-технічної |  -"- |     -"-      |
|бази органів державної    |    |            |
|статистики на обласному та  |    |            |
|районному рівні        |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Упорядкування інформаційних                 |
|фондів Держкомстату                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Розвиток системи електронного |  -"- |     -"-      |
|документообігу        |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Упровадження спеціалізованих |  -"- |     -"-      |
|пакетів для опрацювання    |    |            |
|статистичних даних      |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Удосконалення технологій                   |
|поширення статистичної                     |
|інформації                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення технології   |  -"- |     -"-      |
|поширення статистичної    |    |            |
|інформації в електронному   |    |            |
|вигляді з використанням    |    |            |
|Інтернет і дисків для лазерних|    |            |
|систем зчитування       |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Здійснення пробного проекту  |IV   |Науково-дослідний    |
|інтегрування базового набору |квартал |інститут геодезії і   |
|геопросторових даних     |    |картографії       |
|загальнодержавного рівня з  |    |Держкомстат       |
|базами даних Держкомстату   |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розроблення науково-технічної |  -"- |     -"-      |
|програми створення цифрових  |    |            |
|адресних планів міст для   |    |            |
|проведення Всеукраїнського  |    |            |
|перепису населення та     |    |            |
|вибіркових обстежень населення|    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|   VI. Розвиток статистики в органах державної влади та   |
|координація дій з питань організації діяльності, пов'язаної із |
| збиранням, опрацюванням, аналізом статистичної інформації та |
|          адміністративних даних           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Удосконалення інформаційної                 |
|бази даних фінансово-бюджетних                 |
|показників                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення системи     |  -"- |Держкомстат       |
|електронного обміну даними  |    |Мінфін         |
|фінансової звітності     |    |            |
|підприємств відповідно до   |    |            |
|законодавства         |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Удосконалення форм звітності |протягом|Мінфін         |
|про виконання державного та  |року  |            |
|місцевих бюджетів       |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Гармонізація показників                   |
|статистики державних фінансів                  |
|з іншими статистичними даними                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Подальше удосконалення    |  -"- |Мінфін         |
|методології консолідації даних|    |Пенсійний фонд     |
|з виконання державного,    |    |Фонд соціального    |
|місцевих бюджетів та бюджетів |    |страхування       |
|Пенсійного фонду України,   |    |від нещасних випадків  |
|фондів соціального страхування|    |на виробництві та    |
|               |    |професійних захворювань |
|               |    |Фонд соціального    |
|               |    |страхування з      |
|               |    |тимчасової втрати    |
|               |    |працездатності     |
|               |    |Фонд          |
|               |    |загальнообов'язкового  |
|               |    |державного соціального |
|               |    |страхування на випадок |
|               |    |безробіття       |
|               |    |Мінпраці        |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Удосконалення системи                    |
|бухгалтерського обліку,                     |
|фінансової звітності та                     |
|поширення фінансово-бюджетної                  |
|інформації                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Подальше підвищення рівня   |протягом|Мінфін         |
|прозорості та публічності   |року  |            |
|фінансово-бюджетних показників|    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Гармонізація показників                   |
|грошово-кредитної та                      |
|банківської статистики,                     |
|статистики платіжного балансу,                 |
|міжнародної інвестиційної                    |
|позиції з іншими статистичними                 |
|даними                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Узгодження статистичних даних |  -"- |Національний банк    |
|платіжного балансу та     |    |Держкомстат       |
|міжнародної інвестиційної   |    |            |
|позиції з системою      |    |            |
|національних рахунків     |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Узгодження даних       |  -"- |     -"-      |
|грошово-кредитної та     |    |            |
|банківської статистики з   |    |            |
|системою національних рахунків|    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|5. Удосконалення митної                     |
|статистики                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення методології   |  -"- |Держмитслужба      |
|ведення митної статистики   |    |            |
|----------------------------------------------------------------|
|6. Розширення взаємного обміну                 |
|даними між Держкомстатом та                   |
|іншими органами державної                    |
|влади                              |
|----------------------------------------------------------------|
|Розширення системи обміну   |III   |Держмитслужба      |
|інформацією з питань     |квартал |Держкомстат       |
|статистики зовнішньої торгівлі|    |            |
|товарами           |    |            |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Розширення системи обміну   |протягом|Держкомстат       |
|інформацією про ринок праці  |року  |Мінпраці        |
|               |    |Пенсійний фонд     |
|------------------------------+--------+------------------------|
|Удосконалення методів контролю|перше  |Держпідприємництво   |
|інформації електронного обміну|півріччя|Держкомстат       |
|реєстраційними відомостями та |    |Державна податкова   |
|даними про взяття на облік та |    |адміністрація      |
|зняття з обліку юридичних осіб|    |Фонд соціального    |
|і фізичних осіб-підприємців  |    |страхування від     |
|               |    |нещасних випадків на  |
|               |    |виробництві та     |
|               |    |професійних захворювань |
|----------------------------------------------------------------|
|7. Уніфікація показників                    |
|статистичної звітності                     |
|правоохоронних органів, судів                  |
|та пенітенціарних закладів                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення показників   |II   |МВС           |
|статистичної звітності    |квартал |СБУ           |
|правоохоронних органів, судів |    |Державна судова     |
|та пенітенціарних закладів  |    |адміністрація      |
|               |    |Державна податкова   |
|               |    |адміністрація      |
|               |    |Держкомстат       |
|               |    |за участю Генеральної  |
|               |    |прокуратури       |
|----------------------------------------------------------------|
|8. Удосконалення обліку                     |
|юридичних осіб та фізичних                   |
|осіб-підприємців                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Удосконалення форми      |I    |Держпідприємництво   |
|документів, на підставі яких |квартал |Держкомстат       |
|відомості про юридичних осіб |    |Державна податкова   |
|та фізичних осіб-підприємців |    |адміністрація      |
|включаються до Єдиного    |    |Фонд соціального    |
|державного реєстру юридичних |    |страхування від     |
|осіб та фізичних       |    |нещасних випадків на  |
|осіб-підприємців       |    |виробництві та     |
|               |    |професійних захворювань |
------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка