Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку та подання банками (материнськими банками) фінансового звіту за 2006 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         27.12.2006 N 12-111/1629-14069
 
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку України
                   Центральній
                   розрахунковій палаті
                   Банкам України та їх філіям
                   Асоціації українських банків
                   Асоціації "Український
                   кредитно-банківський союз"
 
 
        Про підготовку та подання банками
           (материнськими банками)
         фінансового звіту за 2006 рік
 
  { В доповнення до Листа додатково див. Лист Національного
                            банку
   N 12-111/163-1166 ( v1166500-07 ) від 05.02.2007 }
 
 
 
   Відповідно до  статті  69  Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) банки (материнські банки)
подають Національному банку України (далі - Національний банк)
річний (консолідований) фінансовий звіт.
 
   1. Річний та консолідований фінансові звіти за 2006 рік
банками (материнськими банками) подаються в обсязі, визначеному
Iнструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової
звітності  банків  України, затвердженою постановою Правління
Національного банку 07.12.2004 N 598 ( z1660-04 ) (із змінами)
(далі - Iнструкція), та у порядку, визначеному Положенням про
порядок  подання  банками  до  Національного  банку  України
аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової
звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку
09.09.2003 N 389 ( z0871-03 ) (із змінами).
 
   2. Материнський  банк  під  час складання консолідованої
фінансової звітності за 2006 рік з метою узгодження облікової
політики учасника консолідованої групи, що відрізняється від
прийнятої для подібних операцій і подій за схожих обставин із
своєю обліковою політикою, здійснює відповідні коригування.
 
   У разі,  якщо неможливо визначити вплив зміни облікової
політики щодо порівняльної інформації за попередній  період,
материнський  банк  узгоджує  облікову  політику  учасника
консолідованої групи зі своєю обліковою політикою перспективно (в
поточному та майбутніх періодах, на які впливає зміна).
 
   3. Після формування і надання 3 січня 2007 року звіту форма
N 1Д "Баланс банку" ( z0353-03 ) за 30 грудня 2006 року у
розгорнутому вигляді банки відкривають повторно операційний день
за 30 грудня 2007 року з окремою ознакою і здійснюють операції по
закриттю залишків за рахунками класів 6, 7 згідно з п. 1.3 глави 1
розділу III Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків
України, затверджених постановою Правління Національного банку
18.06.2003 N 255 ( z0583-03 ) (із змінами), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904.
 
   Після здійснення цих операцій банки формують файл 01 за
30 грудня 2006 року, який передають електронною поштою 4 січня
2007  року згідно з листом "Про регламент роботи в період
завершення звітного року" від 19.12.2006 N  25-211/2855-13646
( v2855500-06 ).
 
   4. У січні 2007 року, починаючи з 4 січня до дати надання
файлу 02 банки здійснюють, у разі необхідності, коригуючі проводки
згідно з Положенням про формування коригуючих проводок,  що
здійснюються банками України, затвердженим постановою Правління
Національного банку 09.10.2001 N 427 ( z0909-01 ) (із змінами),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  26.10.2001  за
N 909/6100.
 
   Рахунки доходів та витрат (6, 7 клас) до 22 січня 2007 року
за коригуючими проводками можуть мати активно-пасивні залишки.
 
   Коригуючі проводки здійснюються на базі щоденного балансу за
30 грудня  2006  року  (файл  01  із залишками на рахунках
класів 6, 7).
 
   Різниця між залишками за рахунками файлу 02 в порівнянні з
даними 25  файлу  може  виникати за рахунками класів 6, 7,
груп 380, 504, розділу 39.
 
   Розбіжності між залишками за цими рахунками можуть бути в
результаті закриття та  перерахування  залишків.  За  іншими
розбіжностями, які виникали між даними файлу 02 з 25, мають бути
надані пояснення.
 
   Суттєві помилки попереднього періоду, виявлені  під  час
складання фінансової звітності за 2006 рік, слід виправляти
ретроспективно, порівняльна інформація має бути переобрахована.
 
   У фінансовій звітності банк (материнський банк) розкриває
інформацію про кожну статтю фінансових звітів, на яку впливає
зміна облікових політик або виправлення помилок.
 
   5. Прибуток (збиток), отриманий за 2006 рік, (на розсуд
банку) може зазначатися у формах статистичних звітів (файли 01,
25, 81) на рівні філії або на балансі банку (головної установи).
Тобто у зведеному статистичному звіті банк може зазначати залишок
одночасно за балансовими рахунками 5040 "Прибуток звітного року,
що очікує затвердження" і 5041 "Збиток звітного року, що очікує
затвердження".
 
   При цьому під час розрахунку регулятивного  капіталу  в
основному та в додатковому капіталі замість балансових рахунків
5041 і 5040 відповідно буде враховуватися сальдо групи балансових
рахунків 504: в основному капіталі - активне сальдо 504 групи, а в
додатковому капіталі - пасивне сальдо 504 групи.
 
   При поданні фінансової звітності за 4 квартал 2006 року та за
рік банк зазначає у звітах лише прибуток або збиток.
 
   6. Відповідно до статті 14 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та статті 70
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 )
банки (материнські банки) публікують річну та  консолідовану
фінансову звітність, підтверджені аудитором, який має сертифікат
на аудиторську перевірку банків з урахуванням  рекомендацій,
наданих Національним   банком   листом   від   20.04.2006
N 43-211/2488-4425 ( v4425500-06 ).
 
   7. Відповідальність за своєчасне та якісне складання річного
та консолідованого фінансових звітів покладається на керівників,
головних бухгалтерів банків (материнських банків) та керівників
відповідних служб банку (материнського банку).
 
 Заступник Голови                    П.М.Сенищ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка