Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових уста...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.12.2006 N 500
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2007 р.
                   за N 48/13315
 
 
    Про затвердження Змін до Положення про оформлення
    та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній
     валюті або банківських металах, заяв про купівлю
    або продаж іноземної валюти або банківських металів
      до уповноважених банків і інших фінансових
         установ та порядок їх виконання
 
 
   Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) та з метою  удосконалення  порядку
оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній
валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж
іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків й
інших фінансових установ та порядку їх виконання, а  також
урегулювання питання зарахування коштів в іноземній валюті на
рахунки бенефіціарів та банків Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. У заголовку та пункті 1 постанови Правління Національного
банку України від 05.03.2003 N 82 ( z0224-03 ) "Про затвердження
Змін до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних
поручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про
купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до
уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх
виконання",  зареєстрованої  в  Міністерстві  юстиції України
20.03.2003 за N 224/7545 (із змінами), слова "Положення про
оформлення та подання клієнтами платіжних поручень в іноземній
валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж
іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і
інших фінансових установ та порядок їх виконання" замінити словами
"Положення  про  оформлення  та  виконання  документів  на
перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або
банківських металів".
 
   2. Затвердити Зміни до Положення про оформлення та подання
клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських
металах,  заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або
банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових
установ  та  порядок  їх виконання, затвердженого постановою
Правління Національного  банку  України від 05.03.2003 N 82
( z0224-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.03.2003 за N 224/7545, із змінами (додаються).
 
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 16.12.2002 N 511 ( z0017-03 ) "Про
дії  уповноважених  банків  України  у  разі  відкликання
банками-нерезидентами розрахункових документів", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 09.01.2003 за N 17/7338.
 
   4. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для керівництва і використання в роботі,
а банкам - до відома їх клієнтів.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
керівників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   6. Постанова  набирає  чинності  з  дня  її  офіційного
опублікування.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   29.12.2006 N 500
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2007 р.
                   за N 48/13315
 
 
               ЗМІНИ
     до Положення про оформлення та подання клієнтами
   платіжних доручень в іноземній валюті або банківських
     металах, заяв про купівлю або продаж іноземної
     валюти або банківських металів до уповноважених
        банків і інших фінансових установ
           та порядок їх виконання
              ( z0224-03 )
 
 
   1. Назву Положення ( z0224-03 ) викласти в такій редакції:
   "Положення про  оформлення  та  виконання  документів на
перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або
банківських металів".
 
   2. У главі 1:
 
   2.1. Пункт 1.1 доповнити словами "а також порядку зарахування
коштів в іноземній валюті або банківських металів на рахунки
бенефіціарів та банків".
 
   2.2. У пункті 1.2:
   в абзаці  другому  слово  "отримувач"  замінити  словом
"одержувач";
   в абзацах третьому, четвертому, шостому, сьомому та восьмому
слово  "клієнт" у всіх відмінках та числах замінити словом
"платник" у відповідному відмінку та числі;
   в абзаці  четвертому  слова  "про  розрахунково-касове
обслуговування" замінити словами "банківського рахунку";
   у другому  реченні  абзаців  шостого  та восьмого слова
"ініціатор цієї операції" виключити;
   після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого
змісту:
   "платник - особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів в
іноземній валюті або банківських металів за допомогою платіжного
доручення в іноземній валюті або банківських металах;
   повідомлення - повідомлення про переказ коштів в іноземній
валюті  або  банківських  металах,  яке надіслане у форматі
міжнародних стандартів за допомогою системи S.W.I.F.T, телекса або
іншими   засобами   передавання   інформації  на  адресу
банків-кореспондентів або банків, що беруть участь у переказі
коштів в іноземній валюті або банківських металів".
   У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом десятим.
 
   2.3. У пункті 1.4:
   у першому  реченні  слова "клієнти уповноважених банків"
замінити словом "платники";
   у другому реченні слово "клієнти" замінити словом "платники".
 
   2.4. Пункт 1.10 доповнити словами "а також на операції з
використанням спеціальних платіжних засобів".
 
   3. У главі 2:
 
   3.1. У пункті 2.4:
   абзац дванадцятий після слів "прізвище, ім'я, по батькові"
доповнити словами "якщо воно є";
   в абзаці  п'ятнадцятому  після  слова  "клієнта"  слова
"уповноваженого банку" виключити;
   в абзацах шістнадцятому та сімнадцятому слова "заповнюється
уповноваженим банком, що обслуговує клієнта" замінити словами
"заповнюється  платником  або  уповноваженим банком, що його
обслуговує";
   абзац двадцять другий доповнити словами "IBAN бенефіціара (за
наявності)";
   у пункті слово "клієнта" замінити словом "платника";
   доповнити пункт новим абзацом двадцятим такого змісту:
   "У платіжному дорученні в іноземній валюті та банківських
металах, за допомогою якого ініціюється переказ коштів в іноземній
валюті в межах України, платник обов'язково має зазначити свою та
бенефіціара резидентність словами "резидент" чи "нерезидент".
   У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять шостий уважати
відповідно абзацами двадцять першим - двадцять сьомим.
 
   3.2. У пункті 2.7:
   слова "клієнта",  "клієнтами" замінити відповідно словами
"платника", "платниками";
   після слів "що обслуговує клієнта" доповнити словами "та/або
в разі зміни, неправильного зазначення платником коду операції за
стандартною  класифікацією  платіжного  балансу,  коду країни
бенефіціара".
 
   3.3. Перше речення пункту 2.8 після слова "вісімнадцятому"
доповнити словом "двадцятому".
 
   3.4. У  пункті  2.9  слова  "Положення  про  здійснення
уповноваженими  банками  операцій  з  банківськими  металами,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
06.08.2003 N 325 ( z0749-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 29.08.2003 за N 749/8070" замінити словами
"нормативно-правових актів Національного банку, що  регулюють
здійснення  уповноваженими  банками  операцій  з банківськими
металами".
 
   4. У главі 3:
 
   4.1. У пункті 3.3:
   в абзаці  сьомому  слова "Правил здійснення операцій на
міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою
Правління Національного банку  України  від 18.03.99 N 127
( z0171-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
18.03.99  за N 171/3464 (далі - Правила)" замінити словами
"нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі
іноземною валютою";
   абзаци двадцять третій - двадцять п'ятий виключити.
   У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - двадцять восьмий
уважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять п'ятим;
   в абзаці двадцять п'ятому слова "про розрахунково-касове
обслуговування" замінити словами "банківського рахунку";
   доповнити пункт абзацом двадцять шостим такого змісту:
   "Уповноважені банки зобов'язані нараховувати, утримувати та
одночасно  з  поданням  заяви про купівлю іноземної валюти,
здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок
клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного
бюджету збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у
встановленому законодавством України розмірі від суми операції з
купівлі безготівкової іноземної валюти, зазначеної в такій заяві".
 
   4.2. У пункті 3.4:
   абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
   "У заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів
клієнт має зазначити про те, що він доручає уповноваженому банку,
який його обслуговує, утримати комісійну винагороду в гривнях з
коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських
металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на поточний
рахунок клієнта в національній валюті".
 
   5. У главі 4:
 
   5.1. У пункті 4.4:
   слово "Правил" замінити словами "нормативно-правових актів
Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою на МВРУ";
   в абзаці другому слова "клієнтами",  "клієнта"  замінити
відповідно словами "платниками", "платника".
 
   5.2. У пункті 4.5:
   в абзацах другому та п'ятому слово "клієнта" замінити словом
"платника";
   доповнити пункт абзацом шостим такого змісту:
   "Документи, які підтверджують законність здійснення платежу,
можуть не надаватися, якщо платник здійснює переказ у межах
України із свого поточного або депозитного рахунку на такі цілі:
поповнення свого поточного (карткового), вкладного (депозитного)
рахунків; погашення кредиту".
 
   5.3. У пункті 4.6:
   у першому  реченні  слово  "клієнтів"  замінити  словом
"платників";
   доповнити пункт новим другим реченням такого змісту: "Якщо в
платіжному дорученні на переказ коштів в іноземній валюті або
банківських металах, що здійснюється за межі України, платник у
графі "Комісійні за рахунок" зазначає "за рахунок бенефіціара
(BEN)", то оплата послуг уповноваженого банку здійснюється з
коштів в іноземній валюті, що переказуються платником".
   У зв'язку з цим друге речення вважати третім реченням;
   у третьому   реченні  слова  "на  розрахунково-касове
обслуговування" замінити словами "банківського рахунку".
 
   5.4. У першому та другому реченнях пункту 4.13 слово "клієнт"
у  всіх  відмінках  замінити словом "платник" у відповідних
відмінках; перше речення після слів "яку проводить платник"
доповнити словами "не відповідає вимогам валютного законодавства
або".
 
   6. У пункті 5.9 глави 5 слова "або іншими  первинними
обліковими документами, які фіксують факт здійснення цих операцій
та можуть складатися як у паперовій, так і в електронній формі"
замінити словами "та іншими документами, що складаються банками
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку
і внутрішніх процедур банку".
 
   7. У пункті 6.5 глави 6 слова "Інструкції про порядок
здійснення контролю і  отримання  ліцензій  за  експортними,
імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою
Правління  Національного  банку України від 24.03.99 N 136
( z0338-99 ) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
28.05.99  за  N  338/3631,  зі  змінами"  замінити  словами
"нормативно-правових  актів Національного банку, що регулюють
порядок здійснення контролю й отримання ліцензій за експортними,
імпортними та лізинговими операціями".
 
   8. У главі 7:
 
   8.1. У пункті 7.1:
   друге речення абзацу першого викласти в такій редакції:
"Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах
може бути відкликане клієнтом у будь-який час до списання суми
коштів з його рахунку і лише в повній сумі, а заяви про купівлю
або продаж іноземної валюти або банківських металів - у повній або
частковій сумі шляхом подання листа про відкликання, складеного в
довільній формі та засвідченого підписами відповідальних осіб
клієнта та відбитком печатки за наявності";
   у третьому  реченні  абзацу  першого   слова   "про
розрахунково-касове обслуговування" замінити словами "банківського
рахунку";
   в абзаці другому слова "клієнтом" та "клієнту" замінити
відповідно словами "платником", "платнику".
 
   8.2. У другому реченні пункту 7.2 слова "Переліку документів
Національного банку України, установ і організацій його системи,
акціонерно-комерційних  та  комерційних  банків  України  із
зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 23.12.96 N 327 ( v0327500-96 ), та
Положення  про  валютний  контроль,  затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 08.02.2000  N  49
( z0209-00 ) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
04.04.2000 за N 209/4430" замінити словами "нормативно-правових
актів Національного банку з питань строків зберігання документів
та валютного контролю".
 
   9. Доповнити Положення ( z0224-03 ) главами 8, 9 такого
змісту:
    "8. Порядок зарахування коштів в іноземній валюті
         на рахунки банку та бенефіціарів
 
   8.1. Уповноважені банки зараховують кошти в іноземній валюті
на  рахунки  банку  та  бенефіціарів  на підставі отриманих
повідомлень.
   У повідомленнях обов'язково мають заповнюватися:
   для бенефіціарів  -  юридичних  осіб  та   фізичних
осіб-підприємців (далі - підприємці): найменування, прізвище та
ім'я, номер рахунку бенефіціара та графа "Призначення платежу";
   для бенефіціара - фізичної особи, якому в уповноваженому
банку не відкрито рахунок: прізвище, ім'я, серія та номер паспорта
(іншого документа, який посвідчує особу).
 
   8.2. У  разі  отримання уповноваженим банком бенефіціара
повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті на користь
юридичної  особи  або  підприємця  (яким відкрито рахунки в
уповноваженому банку), у якому не заповнені найменування та/або
номер рахунку, а на користь фізичної особи - прізвище та/або ім'я,
та/або номер рахунку (якщо в банку немає рахунку фізичної особи -
прізвище та/або ім'я, та/або номер паспорта або іншого документа,
який посвідчує особу), кошти в іноземній валюті за таким переказом
у зв'язку з неможливістю визначити бенефіціара для зарахування
коштів повертаються платнику або зараховуються банком на рахунок
"Кредитові суми до з'ясування". Якщо в реквізитах бенефіціара
виявлено неточності, то уповноважений банк самостійно приймає
рішення щодо зарахування коштів на підставі документів, що надані
бенефіціаром для підтвердження належності йому цих коштів.
 
   8.3. У разі отримання уповноваженим  банком  бенефіціара
повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті на користь
юридичної особи або підприємця, у якому не заповнено графу
"Призначення платежу" - немає посилання на договір або інший
документ, який має силу договору, на виконання  якого  від
нерезидента-платника  надійшли  кошти  в  іноземній  валюті,
уповноважений банк бенефіціара звертається за допомогою наявних
засобів передавання інформації (S.W.I.F.T, телекс та інші) до
банку, що обслуговує платника, та/або  до  бенефіціара  для
з'ясування   цього   реквізиту  в  порядку,  визначеному
нормативно-правовими актами Національного банку.
 
   8.4. Витрати уповноваженого банку, пов'язані із з'ясуванням
реквізитів, мають відшкодовуватися в порядку, передбаченому в
договорі банківського рахунку уповноваженого банку з бенефіціаром,
та відповідно до внутрішніх положень банку.
 
   8.5. У разі надходження до уповноваженого банку бенефіціара
повідомлення (з усіма заповненими реквізитами) про переказ коштів
в іноземній валюті на користь фізичної особи, яка не має рахунків
в уповноваженому банку, ці кошти зараховуються на транзитний
рахунок банку "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку". Виплата їх  фізичним  особам  здійснюється
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що
регулюють порядок здійснення переказів іноземної валюти на користь
фізичних осіб.
 
   8.6. Уповноважений  банк  бенефіціара  зараховує кошти в
іноземній валюті в день, який відповідає  дню  валютування,
зазначеному в повідомленні. Кошти в іноземній валюті мають бути
зараховані на кореспондентський рахунок банку та на розподільні
рахунки юридичних осіб і підприємців або на поточні рахунки
фізичних осіб, якщо їм відкриті рахунки в банку, або на рахунок
"Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку"
(якщо бенефіціарам - фізичним особам не відкрито рахунків), або на
рахунок "Кредитові суми до з'ясування" (за наявності неточностей
чи відсутності реквізитів, визначених у пункті 8.2 цієї глави) не
пізніше дня, наступного за днем отримання уповноваженим банком
виписки з кореспондентського рахунку від банку-кореспондента з
урахуванням у ньому/ній цього переказу на користь бенефіціара.
 
   8.7. Зарахування коштів в іноземній валюті уповноважений банк
оформляє  меморіальними  ордерами  та іншими документами, що
складаються банками відповідно до вимог нормативно-правових актів
Національного банку і внутрішніх процедур банку.
 
   9. Порядок відкликання платіжних доручень в іноземній валюті
 
   9.1. Повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті може
бути відкликано платником лише в повній сумі в будь-який час до
зарахування цих коштів на рахунок бенефіціара.
 
   9.2. Кошти в  іноземній  валюті,  що  обліковуються  на
розподільному  рахунку  або  на  рахунку  "Інша кредиторська
заборгованість за операціями з клієнтами банку", або на рахунку
"Кредитові суми до з'ясування" на час надходження від банків, що
обслуговують платників, або банків-кореспондентів повідомлення про
відкликання коштів в іноземній валюті, самостійно списуються
банком (без доручення клієнта) з  відповідного  рахунку  та
перераховуються за призначенням платнику.
 
   9.3. Кошти в іноземній валюті, що зараховані уповноваженим
банком бенефіціара на рахунок бенефіціара, повертаються платнику
за  платіжним  дорученням  в  іноземній  валюті,  оформленим
бенефіціаром. У разі відмови бенефіціара добровільно повернути
кошти це питання вирішується в судовому порядку".
 
   10. У відмітках до додатків 1-6 до Положення слова "до
Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в
іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або
продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених
банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання"
замінити словами "до Положення про оформлення та  виконання
документів  на перерахування, зарахування, купівлю та продаж
іноземної валюти або банківських металів".
 
   11. У виносках до додатків 2 та 3 до Положення слова
"фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю"
замінити словами "підприємцями".
 
   12. У пунктах 1.7, 1.9 глави 1, пунктах 4.11, 4.14, 4.15
глави 4, пунктах 5.1, 5.2 глави 5, пункті 6.1 глави 6 слова "про
розрахунково-касове обслуговування" замінити словами "банківського
рахунку";
   у пунктах 2.5, 2.6 глави 2, пунктах 4.7, 4.12, 4.14 глави 4,
главах 5 та 6, у додатках 1 та 6 до Положення слово "клієнт" у
всіх відмінках та числах замінити словом "платник" у відповідному
відмінку та числі.
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                    Н.Г.Лапко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка