Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 438
                Київ
 
    Про затвердження Порядку використання у 2007 році
     коштів, передбачених у державному бюджеті для
      створення та розвитку матеріально-технічної
          бази спорту вищих досягнень
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2007  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для створення та
розвитку матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень, що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 438
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2007 році коштів, передбачених
     у державному бюджеті ( 489-16 ) для створення
        та розвитку матеріально-технічної
          бази спорту вищих досягнень
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених  у  державному  бюджеті  (  489-16  )
Мінсім'ямолодьспорту  за  програмою  "Створення  та  розвиток
матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень"  (далі  -
бюджетні кошти).
 
   2. Бюджетні кошти спрямовуються:
 
   закладам фізичної культури і спорту, включеним до переліку
закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази
олімпійської  та  паралімпійської  підготовки,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30
( 30-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 94;
2007 р., N 8, ст. 300) (далі - бази), на будівництво, капітальний
ремонт і реконструкцію будівель і спортивних споруд, необхідних
для забезпечення належної підготовки спортсменів національних
збірних команд до міжнародних змагань, придбання інвентарю та
обладнання, а також на фінансову підтримку баз, що перебувають у
сфері управління Мінсім'ямолодьспорту, для їх поточного утримання
за напрямами витрат, передбаченими планом використання бюджетних
коштів;
 
   на будівництво нових та приведення в належний технічний стан
діючих спортивних споруд з льодовим покриттям, у тому числі
штучним (далі - льодові споруди).
 
   3. Розподіл  бюджетних  коштів  між  базами здійснюється
Мінсім'ямолодьспортом на підставі поданих  ними  обґрунтувань
потреби в бюджетних коштах та детальних розрахунків витрат,
визначених згідно з встановленими нормами та нормативами, діючими
цінами   і   тарифами,  затвердженою  проектно-кошторисною
документацією, плановими обсягами надання базами в поточному році
послуг, пов'язаних з проведенням навчально-тренувальних зборів і
змагань,   передбачених   Єдиним   календарним   планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
 
   Обсяг бюджетних  коштів  для  будівництва,  проведення
капітального ремонту і реконструкції, придбання інвентарю та
обладнання визначається виходячи з наявної об'єктивної потреби у
створенні нових чи підтриманні у належному стані існуючих будівель
і спортивних споруд з урахуванням прогнозних показників доходів і
витрат згідно з фінансовими планами баз на поточний рік та обсягу
витрат, які планується здійснити за рахунок надходжень з інших
джерел.
 
   Обсяг бюджетних  коштів  для  поточного  утримання  баз
визначається виходячи з результатів їх фінансово-господарської
діяльності за минулий рік та відповідних прогнозних показників на
поточний рік згідно з фінансовими планами. Визначений обсяг може
змінюватися Мінсім'ямолодьспортом залежно від результатів аналізу
показників фінансової звітності баз за попередній звітний період
(місяць, квартал).
 
   4. Конкретні напрями витрат на будівництво та приведення в
належний технічний стан льодових споруд та їх обсяги визначаються
Мінсім'ямолодьспортом на підставі заявок, поданих Комітетом по
фізичній культурі та спорту Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, структурними підрозділами з питань фізичної культури і
спорту  обласних,  Київської  і  Севастопольської  міських
держадміністрацій.
 
   Заявки складаються з урахуванням потреби у льодових спорудах,
можливості виділення Мінсім'ямолодьспорту земельних ділянок для їх
будівництва або передачі діючих льодових споруд чи об'єктів
незавершеного   їх   будівництва   до  сфери  управління
Мінсім'ямолодьспорту.
 
   Вимоги щодо форми і строків подачі заявок, технічні та інші
характеристики    льодових    споруд    встановлюються
Мінсім'ямолодьспортом.
 
   5. Спрямування бюджетних коштів базам недержавної  форми
власності, а також на створення та приведення в належний технічний
стан льодових споруд недержавної форми  власності  (або  із
залученням на зазначену мету коштів суб'єктів господарювання
недержавної форми власності) може здійснюватися шляхом укладення з
ними інвестиційних договорів, до яких обов'язково включається
умова щодо формування за рахунок майна, створеного в результаті
використання бюджетних коштів, частки держави у статутному фонді
суб'єкта господарювання.
 
   6. Бюджетні кошти, передбачені на будівництво, проведення
капітального ремонту і реконструкції баз, придбання інвентарю та
обладнання для них, забороняється спрямовувати на: 
   капітальний  ремонт  і  реконструкцію  нових будівель і
спортивних споруд у разі наявності незавершених робіт на інших
будівлях і спортивних спорудах тих баз, яким виділялися бюджетні
кошти на зазначені цілі в попередньому році, та відсутності
коштів, необхідних для їх завершення протягом поточного року;
   придбання обладнання та інвентарю, використання якого не
пов'язане  із  забезпеченням проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань.
 
   7. Помісячний розподіл бюджетних коштів у розрізі баз та
льодових споруд з визначенням конкретних напрямів та обсягів
витрат (далі - розподіл) затверджується Мінсім'ямолодьспортом.
 
   8. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до
Порядку обслуговування  державного  бюджету  за  видатками
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   9. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
проводиться відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   10. До  договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг
включаються такі умови:
 
   строки (етапи)  виконання  робіт  (надання  послуг)  та
відповідальність виконавців (надавачів) за їх порушення;
 
   недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат,
які безпосередньо не пов'язані з їх виконанням (наданням), або
необґрунтованого завищення їх вартості;
 
   сума, визначена в договорі про закупівлю товарів, робіт і
послуг, та зобов'язання сторін договору підлягають відповідному
коригуванню у разі зменшення призначень за бюджетною програмою або
у разі зменшення Мінсім'ямолодьспортом обсягу бюджетних коштів, що
передбачені базі або льодовій споруді згідно з розподілом.
 
   11. Замовник  робіт може здійснювати попередню оплату в
розмірі до 30 відсотків вартості обсягу робіт, який згідно з
договором передбачається виконати протягом поточного року, на
строк до трьох місяців відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти"  (Офіційний  вісник України, 2006 р., N 41,
ст. 2752).
 
   Остаточна оплата вартості виконаних робіт провадиться на
підставі актів приймання-передачі цих робіт.
 
   12. Видатки,  пов'язані  з  фінансуванням  будівництва,
капітального ремонту і реконструкції за рахунок бюджетних коштів,
здійснюються  відповідно  до  Порядку державного фінансування
капітального будівництва,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 13,
ст. 891, N 36, ст. 2403).
 
   13. Мінсім'ямолодьспорт здійснює контроль за дотриманням умов
договорів, укладених з переможцями торгів (тендерів).
 
   14. Мінсім'ямолодьспорт затверджує результативні показники
виконання  бюджетної програми з поквартальною розбивкою, які
подаються до Мінфіну у місячний строк.
 
   Iнформація про виконання квартальних показників подається
Мінфіну до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за
результатами виконання показників за одинадцять місяців.
 
   У разі    невиконання    зазначених    показників
Мінсім'ямолодьспортом створюється комісія, яка розглядає питання
щодо доцільності продовження фінансування. Про рішення комісії
Мінсім'ямолодьспорт письмово повідомляє Мінфін.
 
   У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено
суттєві  порушення,  Мінфін  та Мінсім'ямолодьспорт проводять
узгоджувальні наради, за результатами яких вносять на розгляд
Першого  віце-прем'єр-міністра,  Міністра  фінансів  України
пропозиції щодо подальшого порядку її фінансування.
 
   15. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів
покладається на Мінсім'ямолодьспорт та бази.
 
   16. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка