Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів підприємств суднобудівної промисловості

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.03.2007 N 104
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 березня 2007 р.
                   за N 241/13508
 
 
      Про затвердження Порядку конкурсного відбору
     інвестиційних проектів підприємств суднобудівної
             промисловості
 
 
   Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 14.02.2007 N 221 ( 221-2007-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для підтримки підприємств суднобудівної промисловості  шляхом
здешевлення кредитів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  конкурсного відбору інвестиційних
проектів підприємств суднобудівної промисловості (далі - Порядок),
що додається.
 
   2. Департаменту       науково-технічного       та
інноваційно-інвестиційного забезпечення (Ноговіцин О.В.):
 
   2.1. У  встановленому  порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Підготувати проект наказу  Міністерства  промислової
політики України про затвердження складу Міжвідомчої конкурсної
комісії з відбору інвестиційних проектів підприємств суднобудівної
промисловості,  до  якої  включити (за згодою) представників
Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.
 
   3. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення
(Горник В.Г.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.
 
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр промислової
 політики України                    А.Головко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр економіки України               В.О.Макуха
 
 Перший заступник
 Міністра фінансів України               В.А.Копилов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   промислової політики
                   України
                   15.03.2007 N 104
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 березня 2007 р.
                   за N 241/13508
 
 
               ПОРЯДОК
      конкурсного відбору інвестиційних проектів
       підприємств суднобудівної промисловості
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм проведення на конкурсних
засадах  відбору  інвестиційних  проектів,  спрямованих  на
реконструкцію основних виробничих фондів підприємств суднобудівної
промисловості, які реалізуються за рахунок кредитів банків з
частковим відшкодуванням відсоткових ставок за рахунок коштів
державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків
2601310   "Державна  підтримка  підприємств  суднобудівної
промисловості через механізм здешевлення кредитів" ( 489-16 ).
 
   2. Iнвестиційні проекти (далі - Проекти) на конкурс подають
підприємства суднобудівної  промисловості,  які  затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005   року
N 1256 ( 1256-2005-п ) "Про затвердження переліку суднобудівних
підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки
суднобудівної промисловості".
 
   3. Конкурсний відбір Проектів (далі - конкурс) здійснюється
Міжвідомчою конкурсною комісією з відбору Проектів у суднобудівній
галузі  (далі - Комісія), склад якої затверджується наказом
Міністерства промислової політики України (далі - Мінпромполітики
України).
   До складу  Комісії  входять  представники  Міністерства
промислової політики України, а також представники Міністерства
економіки України та Міністерства фінансів України (за згодою).
   Комісія у своїй роботі керується вимогами цього Порядку.
   Iнформаційне та організаційно-технічне забезпечення роботи
Комісії   здійснює   Департамент   науково-технічного   та
інноваційно-інвестиційного забезпечення Мінпромполітики України.
 
   4. Комісія розміщує оголошення про  проведення  конкурсу
Проектів у друкованих засобах масової інформації та на веб-порталі
Мінпромполітики України, яке повинне містити таку інформацію:
   умови та місце його проведення;
   граничний строк подання на конкурс Проектів та документів,
необхідних для участі у конкурсі.
 
   5. Для участі в конкурсі заявник подає до Мінпромполітики
України такі документи:
   відомості про найменування, місцезнаходження юридичної особи,
номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові керівника;
   копії нотаріально  засвідчених  установчих  документів,
документів про його державну реєстрацію та взяття на облік в
органах державної податкової служби;
   копії форм фінансової звітності (форми N 1 ( z0396-99 ), 2
( z0397-99 ), 3 ( z0398-99 ) бухгалтерського обліку), визначених
наказом Міністерства фінансів  України від 31 березня 1999 року
N 87  (  z0391-99 ) "Про затвердження Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку" та зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 21 червня 1999 року за N 391/3684, за останні два роки на
момент останньої звітної дати;
   інформацію про наявність заборгованості перед бюджетами та
державними цільовими фондами;
   виписку з реєстру прав власників іменних цінних паперів (для
акціонерних товариств);
   договір про  наміри кредитування Проекту, укладеного між
виконавцем проекту і банком;
   інвестиційний проект;
   висновок комплексної державної  експертизи  інвестиційного
проекту.
   Керівник заявника відповідає за достовірність  інформації
згідно із законодавством України.
 
   6. До участі в конкурсі не допускаються підприємства або їх
участь у конкурсі може бути припинена, якщо вони:
   визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про
банкрутство;
   перебувають у стадії ліквідації;
   здійснюють провадження господарської діяльності менше двох
років;
   подали недостовірну інформацію щодо  Проекту  або  свого
фінансово-економічного стану;
   є збитковими (не враховуючи підприємств, для яких фінансовим
планом передбачено отримання прибутку за підсумком року);
   мають заборгованість з виплати заробітної плати;
   мають заборгованість перед державним бюджетом за залученими
кредитами, а також із сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів);
   мають невиконані  зобов'язання  щодо   погашення   та
обслуговування кредиту;
   не мають достатньо обігових коштів для забезпечення поточної
діяльності;
   не фінансують частково Проект.
 
   7. Комісія розпочинає приймання документів на участь  у
конкурсі з дня публікації оголошення, зазначеного у пункті 4 цього
Порядку.
   Граничний строк подання на конкурс Проектів повинен бути не
меншим ніж 30 днів від дня публікації оголошення про проведення
конкурсу.
 
   8. Подані  на конкурс документи перевіряються секретарем
комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу
(далі  -  книга  реєстрації). Книга реєстрації повинна бути
пронумерована, прошнурована і засвідчена печаткою Мінпромполітики
України.
   Реєстрація документів проводиться в день їх надходження.
 
   9. Під час вивчення поданих на конкурс документів Комісія
проводить перевірку достовірності наданої інформації. У разі
виявлення недостовірної інформації Комісія приймає вмотивоване
рішення  про відхилення участі у конкурсі заявника, про що
повідомляє його протягом 10 днів з дня реєстрації документів, у
письмовій формі, з обґрунтуванням причин відмови.
 
   10. Документи на участь у конкурсі, одержані Комісією після
закінчення граничного строку відповідно до пункту 4 цього Порядку,
не розглядаються.
 
   11. Заявник не може бути зареєстрований як учасник конкурсу,
якщо документи подані не в повному обсязі, передбаченому пунктом 5
цього Порядку.
   Подані не в повному обсязі документи не реєструються і
повертаються заявнику із зазначенням причин повернення.
 
   12. Заявник може:
   подати на конкурс декілька Проектів;
   звернутися до  Комісії  із  запитом стосовно роз'яснення
конкурсних вимог;
   відкликати Проект, повідомивши про це Комісію у письмовій
формі.
 
   13. Голова Комісії призначає дату  і  місце  проведення
конкурсного відбору.
 
   14. Комісія розглядає та проводить оцінку Проекту на основі
критеріїв, зазначених у пункті 15 цього Порядку.
   Члени Комісії  дають оцінку кожному критерію проекту за
трьохбальною шкалою: "0 балів" - не відповідає критерію, "1 бал" -
відповідає критерію не в повній мірі, "2 бали" - відповідає
критерію.
 
   15. Критерії відбору Проектів мають бути такими:
   максимальна ефективність використання бюджетних коштів;
   ефективність Проекту (обсяг прибутку,  термін  окупності,
створення нових робочих місць, надходження платежів до бюджету);
   технічні основи  організації  майбутнього   виробництва
(технологія та устаткування, технічний рівень нових виробничих
фондів);
   наявність розробленого техніко-економічного обґрунтування та
проектно-кошторисної документації;
   наявність ринків збуту продукції, що вироблятиметься згідно з
Проектом;
   відповідність вимогам  санітарно-гігієнічних,  радіаційних,
екологічних,  архітектурних  та  інших  норм,  установлених
законодавством;
   часткове фінансування Проекту.
 
   16. Проекти, які отримали найбільшу кількість балів,  є
Проектами, які пройшли конкурсний відбір та вважаються переможцями
конкурсу.
 
   17. Рішення Комісії щодо переліку Проектів, які пройшли
конкурсний відбір, приймається на закритому засіданні простою
більшістю голосів у разі участі в голосуванні не менш як двох
третин  її  членів, оформляється протоколом, що підписується
секретарем Комісії, затверджується головою Комісії, розміщується
протягом п'яти робочих днів з моменту затвердження протоколу, на
веб-порталі Мінпромполітики України та доводиться до  відома
заявників.
 
   18. За  результатами  конкурсного відбору Мінпромполітики
України укладає з виконавцем Проекту - переможцем конкурсу договір
на здешевлення кредитів, залучених на реалізацію інвестиційних
проектів, за встановленою формою.
 
 Заступник директора департаменту
 науково-технічного та інноваційно-
 інвестиційного забезпечення -
 начальник відділу                  В.Луговський

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка