Законы Украины

Новости Партнеров
 

Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 (Розділи А.1 - А.20)

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
          МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   і введено в дію
                   наказом Держстандарту
                   України
                   29.02.1996 N 89
 
 
         ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
 
            Класифікатор відходів
               ДК 005-96
 
             Розділи А.1 - А.20
 
      (Розділи А.21 - А.30 див. ( va089217-96 ),
    розділи Б.1 - Б.8, В.1 - В.5 див. ( vb089217-96 )
 
 
                   Чинний від 01.10.96 р.
                       до 01.10.97 р.
 
   Класифікатор відходів (далі - КВ) входить до державної
системи  класифікації  та  кодування  техніко-економічної  та
соціальної інформації.
 
   Класифікатор відходів забезпечує інформаційне підтримування у
вирішенні широкого кола питань державного управління відходами та
ресурсовикористанням  на  базі  системи обліку та звітності,
гармонізованої  з  міжнародними системами, зокрема, у галузі
екології, захисту життя та здоров'я населення, безпеки праці,
ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації
продукції (послуг) та систем якості.
 
   Використання  КВ створює нормативну базу для проведення
порівнювального аналізу структури та обсягу утворення відходів у
межах Європейської статистики усіх видів економічної діяльності, у
тому  числі  Європейської  виробничої  статистики, статистики
агрокомплексу, статистики послуг, а також порівнювального аналізу
послуг, пов'язаних з відходами, на міжгалузевому, державному,
міждержавному рівнях.
 
   Об'єктами класифікації у КВ є відходи, під якими розуміють
будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та
життєдіяльності  людини,  внаслідок  техногенних чи природних
катастроф, що не мають свого подальшого призначення за місцем
утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення
захисту навколишнього середовища і здоров'я людей або з метою
повторного  їх  залучення  у  господарську  діяльність  як
матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, а також послуги,
пов'язані з відходами.
 
   До відходів належать:
   -  залишки  сировини, матеріалів, напівфабрикатів, тощо,
утворені в процесі виробництва продукції або виконання робіт і
втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості (відходи
виробництва);
   - розкривні і супутні гірничі породи, що видобуваються у
процесі розроблення родовищ корисних копалин;
   - залишкові продукти збагачення та інших видів первинної
обробки сировини (шлам, пил, відсіви тощо);
   - новоутворені речовини та їх суміші, утворені в термічних,
хімічних та інших процесах і які не є метою даного виробництва
(шлак,  зола,  кубові  залишки, інші тверді та пастоподібні
утворення, а також рідини та аерозолі);
   - залишкові  продукти  сільськогосподарського  виробництва
(у т. ч. тваринництва), лісівництва і лісозаготівель;
   - бракована, некондиційна продукція усіх видів економічної
діяльності або продукція, що забруднена небезпечними речовинами і
не придатна до використання;
   - неідентифікована продукція, застосування (експлуатація) або
вживання якої може спричинити непередбачені наслідки, у т. ч.
мінеральні добрива, отрутохімікати, інші речовини;
   - зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані,
фізично або морально зношені вироби та матеріали, які втратили
свої споживчі властивості (відходи споживання);
   - залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних
матеріалів тощо (побутові відходи);
   - осади очисних промислових споруд, споруд комунальних та
інших служб;
   - залишки від медичного та ветеринарного обслуговування,
медико-біологічної  та  хіміко-фармацевтичної  промисловості,
аптечної справи;
   - залишкові продукти усіх інших видів діяльності підприємств,
установ, організацій і населення;
   - матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів
або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені
чинними нормами, за умови, що використання цих об'єктів та
субстанцій не передбачається (радіоактивні відходи).
 
   У класифікаторі відходів використовують такі терміни та
визначення.
 
   Продукція - результат діяльності або виробничих процесів, що
має  корисні  властивості  та  призначений  для використання
споживачем.
 
   Виріб  -  одиниця промислової продукції, кількість якої
обчислюють у штуках (екземплярах).
 
   Послуга  -  наслідок  безпосередньої  взаємодії  між
постачальником і споживачем, внутрішньої діяльності постачальника
для задоволення потреб споживача.
 
   Примітка. Послуга може бути пов'язана з виробництвом та
постачанням матеріальної продукції.
 
   Бракована продукція - продукція, передавання якої споживачеві
не допускається через наявність дефектів.
 
   Некондиційна продукція - продукція, яка:
   а) не відповідає нормативним вимогам або не придатна для
застосування за призначенням внаслідок забруднення;
   б) не може бути регенерована, відновлена чи використана іншим
способом за місцем її виробництва (утворення);
   в)  підлягає обробленню (переробленню) у спеціалізованих
підприємствах  або  продажу як вторинний матеріальний ресурс
(сировина).
 
   Неідентифікована  продукція  -  продукція,  яка  не має
відповідного до нормативних вимог маркування або для якої відсутні
технічні специфікації (стандарти, технічні умови) і застосування
(споживання, експлуатація) якої може спричинити непередбачені
наслідки.
 
   Зіпсована продукція - продукція:
   а) яка втратила свої функціональні та інші властивості,
встановлені нормативними вимогами, до закінчення терміну служби
(придатності);
   б) подальше застосування якої за її прямим призначенням може
спричинити непередбачені наслідки.
 
   Відпрацьована продукція - продукція:
   а) яка у процесі експлуатації (споживання) втратила свої
функціональні  та  інші властивості, встановлені нормативними
вимогами, після закінчення терміну служби (придатності);
   б)  яка  у  процесі  експлуатації  (споживання)  стала
неремонтоздатною  стосовно відновлення основних функціональних
властивостей відповідно до нормативних вимог;
   в) подальше застосування якої за її прямим призначенням може
спричинити непередбачені наслідки.
 
   Матеріал - первинний предмет праці, який використовують для
виготовлення виробу.
 
   Примітка. Залежно від того, чи входить маса матеріалу до маси
виробу під час виконання технологічного процесу, чи матеріал
витрачається під час виконання технологічного процесу додатково до
вихідного матеріалу розрізняють основні (сировинні) і допоміжні
матеріали.
 
   Напівфабрикат - предмет праці, який підлягає подальшому
оброблюванню на підприемстві-споживачі.
 
   Комплектувальний  виріб  -  виріб  підприємства,  який
застосовують  як  складову частину того, що випускають інші
підприємства.
 
   Небезпечні відходи - відходи, їх суміші, що через кількість,
концентрацію певних компонентів, фізичних, хімічних, інфекційних
характеристик можуть спричинити істотне підвищення смертності або
серйозні незворотні захворювання, а також можуть спричинити значну
небезпеку  зараз або в майбутньому для людей, навколишнього
середовища  і тому вимагають спеціальних методів та засобів
поводження з ними.
 
   Процес - сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого
результату.
 
   Фаза - визначений момент у ході розвитку будь-якого процесу.
 
   Структурно класифікатор відходів складається з двох частин:
класифікації відходів (частина 1), у т. ч. специфічних відходів,
утворюваних у сировинних, видобувних та обробних галузях економіки
(розділ А), а також специфічних відходів, утворюваних у сфері
надання послуг (розділ Б); класифікації послуг, пов'язаних з
відходами (частина 2, розділ В).
 
   Структура коду відходів наведена на рисунку 1.
 
   У  КВ прийнято 11-знакову структуру коду відходів, яка
складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з кількістю
знаків у абетці десять.
 
 XXXX.X.X.XX
 ---- - - --
 |  | | |
 |  | | --- Цифровий індекс виду відходу
 |  | ----- Цифровий індекс  елемента  процесу,  від  якого
 |  |    утворилися відходи
 |  |    а) для відходів вхідних компонентів.
 |  |     1 - відходи основних (сировинних) матеріалів
 |  |     2 - відходи допоміжних матеріалів та речовин
 |  |     3 -  відходи  напівфабрикатів, комплектувальних
 |  |     виробів
 |  |     4 - відходи енергоносіїв
 |  |     9 - відходи інших компонентів
 |  |    б) для виробниче-технологічних відходів
 |  |     1 - відходи гідромеханооброблення
 |  |     2 -  відходи  термічного  та  термомеханічного
 |  |     оброблення
 |  |     3 - відходи фізико-хімічного оброблення
 |  |     4 - відходи хімічного та фотохімічного оброблення
 |  |     5 - від складальних процесів
 |  |     6 - відходи від до допоміжних процесів, у т. ч.
 |  |     промивання  та очищення, складування, пакування,
 |  |     маркування, вантажно-розвантажувальних робіт
 |  |     7 - відходи біологічного оброблення
 |  |     8 - відходи виробничо-технологічні інші, що є
 |  |     важливими для даного угруповання
 |  |     9 - відходи  виробничо-технологічні  інші,  не
 |  |     позначені  іншим  способом,  або  відходи від
 |  |     комбінованих  процесів)  для  відходів кінцевої
 |  |     продукції (від надання послуги):
 |  |     1 - бракована продукція
 |  |     2 - продукція, - забруднена радіонуклідами та
 |  |     (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
 |  |     9 -  відходи  кінцевої продукції (від надання
 |  |     послуги) інші
 |  ------- Цифровий індекс фази процесу, на якій утворилися
 |      відходи
 |       1 - відходи відхідних компонентів для даного виду
 |       діяльності
 |       2 - відходи від процесів виробництва, оброблення,
 |       перероблення (виробничо-технологічні відходи)
 |       3 -  відходи  кінцевої продукції (від надання
 |       послуги)
 ----------- Цифровий індекс виду економічної діяльності, з а
       якої  утворилися  відходи  (гармонізований  або
       пов'язаний з кодами угруповань класифікатора видів
       економічної діяльності - КВЕД ( v0441217-96 )
 
        Рисунок 1 - Структура коду відходів
 
   У разі відсутності деталізації класифікаційного угруповання
за фазами або елементами процесу, від яких утворився відхід у
відповідному розряді коду ставиться цифровий індекс "0".
 
   Спеціалізовані послуги щодо поводження з відходами мають код
вигляду: XXX9.
   Структура коду послуг, пов'язаних з відходами, наведена на
рисунку 2.
   У КВ  прийнято  8-знакову  структуру  коду  послуг, яка
складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з кількістю
знаків у абетці коду десять.
 
 X.X.X.XX
 - - - --
 | | | ------ Цифровий індекс конкретної назви послуги
 | | -------- Цифровий індекс узагальненої назви послуги
 | ---------- Цифровий індекс  виду  послуг  (прогнозування,
 |      експертиза  тощо; надання дозволу, координування
 |      тощо; випробування, вимірювання тощо)
 ------------ Цифровий індекс групи послуг:
        1 - законодавчі послуги
        2 -    управлінські     (адміністративні,
       організаційно-економічні, економічні,    правові,
       соціальні) послуги
        3 - науково-технічні, техніко-методичні послуги
        4 - виробничо-технологічні послуги
        5 - послуги з інфраструктурного забезпечення та
        обслуговування
 
  Рисунок 2 - Структура коду послуг, пов'язаних з відходами
 
   У тексті КВ використовується скорочення "н. в. і. у.", що
означає "не введені в інші угруповання".
 
   Рекомендації щодо  застосування  класифікатора  відходів
викладено у "Довідково-методичних настановах щодо застосування
класифікатора відходів".
 
 
         ЧАСТИНА 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ
 
       РОЗДІЛ А ВІДХОДИ СИРОВИННИХ, ВИДОБУВНИХ
         ТА ОБРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
 
      А.1 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
          ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА
              (група 01)
 
 
   До групи 01 включено відходи, утворювані під час виробництва
продукції сільського господарства та мисливства. Цю діяльність
класифіковано у  групах  01.1,  01.2, 01.3, 01.4, 01.5 КВЕД
( v0441217-96 ).
 
   До групи 01 належать такі класифікаційні угруповання:
   - відходи  виробництва  зернових  культур,  продукції
овочівництва та садівництва (011);
   - відходи  вирощування  тварин  та виробництва продукції
тваринництва (012);
   - відходи  виробництва продукції змішаного господарювання
(013);
   - відходи від надання послуг у рослинництві та тваринництві
(014);
   - відходи мисливства, ловіння пасткою, розведення дичини
(015);
   - послуги  спеціалізовані  щодо  поводження  з відходами
виробництва продукції сільського господарства та мисливства, які
надаються за місцем утворення відходів (0159).
 
   Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до
групи 01, класифіковано таким чином:
   - 0122.2, 0123.2, 0150.2 - у 0121.2;
   - 0122.1, 0123.1 - у 0121.1;
   - 0125.2.6 - у 0121.2.6;
   - відходи     вхідних     компонентів,    відходи
виробничо-технологічні, відходи кінцевої продукції  угруповань
0130, 0141, 0142 подано (класифіковано) у відповідних структурних
елементах угруповань 0111, 0112, 0113, 0121, 0122, 0123, 0124,
0125.
 
   Відходи промивання та очищення під час виробництва продукції
угруповань 0112, 0113 класифіковано у 0111.2.6,
 
   Відходи добрив та матеріалів хімічних інших, які не можуть
бути використані за призначенням під час виробництва продукції
угруповань 0112, 0113, класифіковано у 0111.1.2.
 
 
------------------------------------------------------------------
|   КОД   |    Назва класифікаційного угруповання    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|01      |ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО     |
|       |ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|011     |Відходи виробництва зернових культур, продукції  |
|       |овочівництва та садівництва            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111     |Відходи виробництва хлібних злаків та       |
|       |сільськогосподарських культур, н. в. і. у.    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1    |Відходи вхідних компонентів для виробництва    |
|       |хлібних злаків та сільськогосподарських культур, |
|       |н. в. і. у.                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.1   |Відходи матеріалу посадкового           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.1.01 |Насіння злаків хлібних та культур         |
|       |сільськогосподарських, н. в. і. у., зіпсоване   |
|       |(у т. ч. під час оброблення)           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.2   |Відходи добрив та матеріалів хімічних інших    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.2.01 |Добрива мінеральні зіпсовані, забруднені або   |
|       |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.2.02 |Добрива тваринні та рослинні зіпсовані, забруднені|
|       |або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть  |
|       |бути використані за призначенням         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.2.03 |Засоби хімічного оброблення насіння та захисту  |
|       |рослин (у т. ч. пестициди, інсектициди, гербіциди,|
|       |фунгіциди, регулятори росту рослин, дезінфікуючі |
|       |засоби тощо) зіпсовані, заборонені для вживання, |
|       |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які |
|       |не можуть бути використані за призначенням    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.2.04 |Сировина та матеріали допоміжні інші зіпсовані,  |
|       |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які |
|       |не можуть бути використані за призначенням    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.2.05 |Залишки (пил, порошок, грудки) та суміші добрив  |
|       |мінеральних                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.1.2.06 |Залишки (пил, порошок, грудки) та суміші засобів |
|       |хімічного оброблення рослин            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2    |Відходи виробничо-технологічні, вирощування злаків|
|       |хлібних та культур сільськогосподарських,     |
|       |н. в. і. у.                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.6   |Відходи промивання та очищення          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.6.01 |Відходи промивання та очищення рідкі       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.6.02 |Відходи тканин рослинного походження       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.9   |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені |
|       |іншим способом, або відходи від комбінованих   |
|       |процесів                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.9.01 |Солома колосових                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.9.02 |Солома інша                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.9.03 |Качани кукурудзи обрушені             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.9.04 |Стебла кукурудзи сухі               |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.2.9.05 |Соломка макова                  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3    |Відходи кінцевої продукції виробництва злаків   |
|       |хлібних та культур сільськогосподарських,     |
|       |н. в. і. у.                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1   |Продукція бракована                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.01 |Злаки хлібні некондиційні             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.02 |Картопля некондиційна               |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.03 |Культури бобові некондиційні           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.04 |Плоди та насіння олійні некондиційні       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.05 |Тютюн та махорка некондиційні           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.06 |Буряк цукровий некондиційний           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.07 |Солома та фураж некондиційні           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.08 |Сировина рослинна (у т. ч. волокна луб'яні), яку |
|       |використовують у текстильному виробництві,    |
|       |некондиційна                   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.1.09 |Рослини (у т. ч. ефіроолійні), квіти тощо, які  |
|       |використовують головним чином у парфюмерії,    |
|       |фармацевтиці або як інсектицидні, фунгіцидні чи  |
|       |аналогічні засоби, некондиційні          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.2   |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або)   |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.2.01 |Злаки хлібні, культури зернові інші, забруднені  |
|       |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) |
|       |речовинами                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0111.3.2.02 |Культури сільськогосподарські інші (у т. ч.    |
|       |картопля, бобові, плоди та насіння олійні, тютюн |
|       |та махорка, буряк цукровий, солома та фураж,   |
|       |рослини для текстильного виробництва, рослини для |
|       |парфюмерії та фармацевтики тощо), забруднені   |
|       |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) |
|       |речовинами                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112     |Відходи виробництва овочів, продукції садівницької|
|       |спеціальної та продукції розсадників       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.1    |Відходи вхідних компонентів для виробництва    |
|       |овочів, продукції садівницької спеціальної та   |
|       |продукції розсадників (крім відходів добрив та  |
|       |матеріалів хімічних інших)            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.1.1   |Відходи матеріалу посадкового           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.1.1.01 |Саджанці зіпсовані (у т. ч. від оброблення перед |
|       |посадкою та під час посадки), забруднені або   |
|       |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.1.1.02 |Насіння для вирощування овочів, квітів і матеріалу|
|       |посадкового зіпсоване (у т. ч. під час      |
|       |оброблення), забруднене або неідентифіковане, його|
|       |залишки, які не можуть бути використані за    |
|       |призначенням                   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.1.2   |Відходи матеріалів                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.1.2.01 |Плівка для покриття теплиць зіпсована, забруднена |
|       |або неідентифікована, її залишки, які не можуть  |
|       |бути використані за призначенням         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.1.2.02 |Матеріали інші зіпсовані, забруднені або     |
|       |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.2    |Відходи виробничо-технологічні вирощування овочів,|
|       |продукції садівницької спеціальної та продукції  |
|       |розсадників (крім відходів промивання та очищення)|
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.2.9   |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені |
|       |іншим способом, або відходи від комбінованих   |
|       |процесів                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.2.9.01 |Бадилля овочеве                  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.2.9.02 |Залишки, які утворилися під час догляду за    |
|       |посадками овочів, квітів, саджанців        |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3    |Відходи кінцевої продукції виробництва овочів,  |
|       |продукції садівничої спеціальної та продукції   |
|       |розсадників                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.1   |Продукція бракована                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.1.01 |Коренеплоди та бульбоплоди некондиційні      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.1.02 |Овочі (у т. ч. культури баштанні), н. в. і. у.,  |
|       |некондиційні                   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.1.03 |Гриби некондиційні                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.1.04 |Саджанці та насіння квітів, овочів, культур    |
|       |плодових та ягідних некондиційні         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.1.05 |Підвої (сіянці) культур насіннєвих, культур    |
|       |плодових та насаджень багатолітніх некондиційні  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.1.06 |Матеріал садівничий інший некондиційний      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.1.07 |Квіти зрізані, букети тощо некондиційні      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.2   |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або)   |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0112.3.2.01 |Овочі, продукція садівнича спеціальна та продукція|
|       |розсадників, забруднені радіонуклідами та (або)  |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113     |Відходи вирощування плодів, культур ягідних та  |
|       |горіхоплідних, культур для виробництва напоїв та |
|       |прянощів                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.1    |Відходи вхідних компонентів для вирощування    |
|       |плодів, культур ягідних та горіхоплідних, культур |
|       |для виробництва напоїв та прянощів (крім відходів |
|       |добрив та матеріалів хімічних інших)       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.1.1   |Відходи матеріалу посадкового           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.1.1.01 |Чубуки та саджанці культур плодових, ягідних та  |
|       |горіхоплідних зіпсовані, забруднені або      |
|       |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.1.1.02 |Сировина інша зіпсована, забруднена або      |
|       |неідентифікована, її залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.1.2   |Відходи матеріалів                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.1.2.01 |Плівка для теплиць зіпсована, забруднена або   |
|       |неідентифікована, її залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.1.2.02 |Матеріали інші зіпсовані, забруднені або     |
|       |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.2    |Відходи виробничо-технологічні вирощування плодів,|
|       |культур ягідних та горіхоплідних, культур для   |
|       |виробництва напоїв та прянощів (крім відходів   |
|       |промивання та очищення)              |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.2.9   |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені |
|       |іншим способом, або відходи від комбінованих   |
|       |процесів                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.2.9.01 |Залишки обрізання дерев та догляду за посадками  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.3    |Відходи кінцевої продукції вирощування плодів,  |
|       |культур ягідних та горіхоплідних, культур для   |
|       |виробництва напоїв та прянощів          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.3.1   |Продукція бракована                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.3.1.01 |Виноград некондиційний              |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.3.1.02 |Фрукти, ягоди та горіхи некондиційні       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.3.1.03 |Плоди культур для виробництва напоїв некондиційні |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.3.1.04 |Прянощі необроблені некондиційні         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.3.2   |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або)   |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0113.3.2.01 |Плоди культур ягідних та горіхоплідних, культур  |
|       |для виробництва напоїв та прянощів, забруднені  |
|       |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) |
|       |речовинами                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|012     |Відходи вирощування тварин та виробництва     |
|       |продукції тваринництва              |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121     |Відходи, які утворюються під час вирощування та  |
|       |відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва |
|       |продукції від неї                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.1    |Відходи вхідних компонентів для вирощування та  |
|       |відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва |
|       |продукції від неї                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.1.1   |Фураж та добавки кормові зіпсовані        |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.1.1.01 |Фураж зіпсований, забруднений або         |
|       |неідентифікований, його залишки, які не можуть  |
|       |бути використані за призначенням         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.1.1.02 |Добавки кормові (у т. ч. альбумін), які      |
|       |використовуються під час відгодівлі худоби,    |
|       |зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх  |
|       |залишки, які не можуть бути використані за    |
|       |призначенням                   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.1.1.03 |Сировина інша зіпсована, забруднена або      |
|       |неідентифікована, її залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.2    |Відходи виробничо-технологічні вирощування та   |
|       |відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва |
|       |продукції від неї                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.2.6   |Відходи промивання та очищення          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.2.6.01 |Відходи промивання та очищення рідкі       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.2.6.02 |Відходи тканин тваринного походження       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.2.6.03 |Екскременти, сечовина та гній (включно струхлявіле|
|       |сіно та солома) від худоби            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3    |Відходи кінцевої продукції вирощування та     |
|       |відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва |
|       |продукції від неї                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.1   |Продукція бракована                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.1.01 |Тварини здохлі                  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.1.02 |Молоко сире великої рогатої худоби некондиційне  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.1.03 |Сперма великої рогатої худоби некондиційна    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.1.04 |Продукція від великої рогатої худоби інша     |
|       |некондиційна                   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.2   |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або)   |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.2.01 |Тварини, забруднені радіонуклідами та (або)    |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.2.02 |Молоко великої рогатої худоби, забруднене     |
|       |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) |
|       |речовинами                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0121.3.2.03 |Продукція від великої рогатої худоби інша,    |
|       |забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими   |
|       |(небезпечними) речовинами             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122     |Відходи, які утворюються під час вирощування та  |
|       |відгодівлі овець, кіз, коней, лошаків, мулів та  |
|       |віслюків, одержання продукції від них       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.1    |Відходи вхідних компонентів для вирощування та  |
|       |відгодівлі овець, кіз, коней, лошаків, мулів та  |
|       |віслюків, одержання продукції від них       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.2    |Відходи виробничо-технологічні вирощування та   |
|       |відгодівлі овець, кіз, коней, лошаків, мулів та  |
|       |віслюків, одержання продукції від них       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3    |Відходи кінцевої продукції вирощування та     |
|       |відгодівлі овець, кіз, коней, лошаків, мулів та  |
|       |віслюків, одержання продукції від них       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.1   |Продукція бракована                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.1.01 |Тварини здохлі                  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.1.02 |Вовна овець та кіз некондиційна          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.1.03 |Волосся коней, лошаків, мулів та віслюків     |
|       |некондиційне                   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.1.04 |Молоко овець, кіз, коней некондиційне       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.1.05 |Продукція від овець, кіз, коней, лошаків, мулів  |
|       |та віслюків інша некондиційна           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.2   |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або)   |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.2.01 |Тварини, уражені небезпечними інфекційними    |
|       |захворюваннями або забруднені радіонуклідами   |
|       |та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.2.02 |Вовна овець, кіз та волосся коней, лошаків, мулів |
|       |та віслюків, забруднені радіонуклідами та (або)  |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.2.03 |Молоко овець, кіз, коней, лошаків, мулів та    |
|       |віслюків, забруднене радіонуклідами та (або)   |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0122.3.2.04 |Продукція від овець, кіз, коней, лошаків, мулів та|
|       |віслюків інша, забруднена радіонуклідами та (або) |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0123     |Відходи, які утворюються під час вирощування та  |
|       |відгодівлі свиней                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0123.1    |Відходи вхідних компонентів для вирощування та  |
|       |відгодівлі свиней                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0123.2    |Відходи виробничо-технологічні вирощування та   |
|       |відгодівлі свиней                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0123.3    |Відходи кінцевої продукції вирощування та     |
|       |відгодівлі свиней                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0123.3.1   |Продукція бракована                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0123.3.1.01 |Свині здохлі                   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0123.3.2   |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або)   |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0123.3.2.01 |Свині, уражені небезпечними інфекційними     |
|       |захворюваннями, забруднені радіонуклідами та (або)|
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124     |Відходи вирощування птиці свійської, відходи яєць |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.1    |Відходи вхідних компонентів для вирощування птиці |
|       |свійської                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.1.1   |Відходи кормів                  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.1.1.01 |Корми для відгодівлі птиці свійської зіпсовані,  |
|       |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які |
|       |не можуть бути використані за призначенням    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.1.1.02 |Добавки кормові, які використовуються для     |
|       |відгодівлі птиці свійської, зіпсовані, забруднені |
|       |або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть  |
|       |бути використані за призначенням         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.1.1.03 |Вхідні компоненти інші некондиційні        |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.2    |Відходи виробничо-технологічні вирощування птиці |
|       |свійської                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.2.6   |Відходи промивання та очищення          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.2.6.01 |Відходи промивання та очищення рідкі       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.2.6.02 |Відходи тканин тваринного походження       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.2.6.03 |Послід пташиний                  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.3    |Відходи кінцевої продукції вирощування птиці   |
|       |свійської                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.3.1   |Продукція бракована                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.3.1.01 |Птиця свійська здохла               |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.3.1.02 |Птиця свійська некондиційна            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.3.1.03 |Яйця у шкаралупі (у т. ч. бій яєць) некондиційні |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.3.2   |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або)   |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.3.2.01 |Птиця свійська, забруднена радіонуклідами та (або)|
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0124.3.2.02 |Яйця, забруднені радіонуклідами та (або)     |
|       |шкідливими (небезпечними) речовинами       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125     |Відходи вирощування тварин інших, одержання    |
|       |продукції від них                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125.1    |Відходи вхідних компонентів для вирощування тварин|
|       |інших                       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125.1.1   |Відходи фуражу та кормів             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125.1.1.01 |Фураж для ссавців зіпсований, забруднений або   |
|       |неідентифікований, його залишки, які не можуть  |
|       |бути використані за призначенням         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125.1.1.02 |Добавки кормові, які використовуються під час   |
|       |відгодівлі тварин, зіпсовані, забруднені або   |
|       |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125.1.1.03 |Підкормка для бджіл зіпсована, забруднена або   |
|       |неідентифікована, її залишки, які не можуть бути |
|       |використані за призначенням            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125.1.1.04 |Корми для шовковичного шовкопряду зіпсовані,   |
|       |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які |
|       |не можуть бути використані за призначенням    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125.1.1.05 |Корми для черв'яка червоного каліфорнійського   |
|       |зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх  |
|       |залишки, які не можуть бути використані за    |
|       |призначенням                   |
|-------------+--------------------------------------------------|
|0125.1.1.06 |Корми для тварин лабораторних зіпсовані,     |
|       |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які |

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка