Законы Украины

Новости Партнеров
 

Галузева угода між Міністерством палива та енергетики України і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

       МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
     ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
       НЕЗАЛЕЖНА ПРОФСПІЛКА ГІРНИКІВ УКРАЇНИ
 
              29.12.2003
 
 
             ГАЛУЗЕВА УГОДА
       між Міністерством палива та енергетики
       України і всеукраїнськими профспілками
         вугільної промисловості України
              (укр/рос)
 
     (з доповненнями та змінами від 03.07.2001 р.,
       від 15.02.2002 р., від 20.09.2002 р.,
        від 10.12.2002 р., від 01.07.2003 р.
           та від 29.12.2003 р.)
 
 
             1. Сторони угоди
 
   Міністерство палива  та  енергетики   України   (далі
Мінпаливенерго) в особі Міністра, що діє на підставі Положення про
Мінпаливенерго, затвердженого Указом Президента  України  від
14.04.2000 року N 598/2000 ( 598/2000 ), як уповноважене на
управління державним майном вугільної промисловості, з однієї
сторони і Профспілка працівників вугільної промисловості України в
особі голови, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13.03.2000 за N 1355, Незалежна
профспілка гірників України в особі голови, що діє на підставі
Статуту,  зареєстрованого  в  Міністерстві статистики України
01.04.96 за N 1038/96, (далі Профспілки) з іншого боку, керуючись
Законом України "Про колективні договори й угоди" ( 3356-12 ),
уклали дану галузеву угоду (далі Угода) на підставі чинного
законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження
інтересів трудящих, Работодавців і уповноважених ними органів.
 
            2. Термін дії Угоди
 
   2.1. Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до
укладання нової або перегляду цієї Угоди.
 
   2.2. Кожна із сторін, що уклали Угоду, не може, протягом
терміну її дії, в односторонньому порядку призупинити виконання
взятих на себе зобов'язань. Угода може бути анульована, продовжена
доповнена або змінена тільки за взаємної домовленості сторін,
відповідні пропозиції можуть вноситись за ініціативою будь-якої з
сторін.
 
   2.3. У  випадку реорганізації Сторін та підприємств, що
належать до сфери управління, виконання зобов'язань переходить до
правонаступників.
 
            3. Сфера дії Угоди
 
   3.1. Угода поширюється на працівників, що працюють на умовах
найму на підприємствах, в об'єднаннях, компаніях, товариствах,
організаціях і установах вугільної промисловості (видобувних,
перероблювальних, шахтовуглебудівельних,        вугільного
машинобудування,  ДВГРС,  реструктуризації підприємств галузі,
вуглегеології, галузевої науки, інших підприємствах виробничої та
соціальної інфраструктури галузі), що належать до сфери управління
Мінпаливенерго України та інших підприємств галузі, у тому числі і
ті, що знаходяться у процедурі банкрутства згідно з Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ), незалежно від форм власності та
господарювання (далі Підприємство), на учнів, що навчаються в
галузевій системі підготовки і перепідготовки кадрів, а також на
непрацюючих членів профспілок - інвалідів і пенсіонерів галузі,
безробітних, звільнених з підприємств галузі.
 
   3.2. Положення Угоди є обов'язковими до застосування при
укладанні угод на рівні компаній, об'єднань (комбінатів), трестів,
колективних  і  індивідуальних  трудових  договорів для всіх
підприємств, що перебувають у сфері дії сторін, незалежно від форм
власності та господарювання, а також під час розгляду трудових
спорів.
 
           4. Загальні положення
 
   4.1. Угода є юридичним документом, що  містить  взаємні
зобов'язання керівництва Мінпаливенерго та Профспілок, учасників
Угоди, спрямованим на забезпечення ефективної діяльності галузі та
задоволення економічних і соціальних інтересів і потреб трудящих.
 
   4.2. Сторони, що домовляються, зацікавлені в створенні та
підтриманні гармонійних виробничих і соціальних відносин між
працівниками і Роботодавцем.
 
   4.3. У процесі реалізації Угоди сторони знаходитимуть шляхи
до взаєморозуміння   і   конструктивного   співробітництва,
визнаватимуть  і  поважатимуть права іншої сторони, сумлінно
виконуватимуть взяті на себе зобов'язання.
 
   4.4. Мінпаливенерго,  разом  з  керівниками  Підприємств,
зобов'язані  забезпечити  економічно  доцільну  зайнятість
працівників, постійно  вдосконалювати  умови  їхньої  праці,
задовольняти  соціальні  потреби трудящих, по мірі зростання
ефективності виробництва  підвищувати  матеріальний  добробут,
виявляти  турботу  про  їхнє здоров'я, створювати умови для
професійного зростання.
 
   4.5. Угодою встановлюються додаткові мінімальні гарантії з
урахуванням норм і рекомендацій Міжнародної організації праці та
Всесвітньої організації охорони здоров'я, ратифікованих Україною,
понад гарантії, встановлені чинним законодавством України.
   Чинні та прийняті нові нормативні акти, що забезпечують вищі
гарантії,  ніж  передбачені  Угодою,  мають  пріоритет перед
відповідними положеннями Угоди.
 
   4.6. Мінпаливенерго, Профспілки зобов'язують Підприємства, що
належать  до  сфери управління Мінпаливенерго, при укладанні
колективних договорів забезпечити виконання встановлених Угодою
мінімальних соціальних гарантій працівникам та їхнім сім'ям та не
обмежують права трудових колективів у розширенні цих гарантій з
власних джерел.
   Інші Підприємства  вугільної  промисловості при укладанні
колективних договорів можуть застосовувати положення зазначеної
Угоди.
   У разі  відсутності  колективних  договорів  на  окремих
Підприємствах  сторони  вживають  необхідних  заходів для їх
укладання.
 
   4.7. Сторони домовились, що в період дії Угоди центральні
органи Профспілок не будуть ініціювати і організовувати страйки з
включених до неї питань за умови своєчасного виконання стороною
Роботодавця своїх зобов'язань.
   Сторони вживають  застережних  заходів  щодо  запобігання
конфліктних ситуацій на Підприємствах, а також  застосовують
оперативні дії щодо розгляду трудових спорів, що виникають.
 
   4.8. Професіональні спілки представляють інтереси працівників
у всіх органах влади і господарських органах.
 
   4.9. Питання ліквідації, реорганізації,  перепрофілювання,
перепідпорядкування або зміни форми власності підприємств, їх
структурних (виробничих) підрозділів розглядаються з обов'язковою
участю органів Профспілок відповідного рівня.
 
   4.10. Органи  Профспілок  мають  право  вимагати  від
представників  Роботодавця  відповідних  рівнів  призупинення
виконання рішень, що суперечать змісту Угоди. У випадку відмови
профспілковий орган може оскаржити це рішення через суд.
 
   4.11. В інтересах підвищення рівня життя трудящих сторони
зобов'язуються:
   - сприяти успішній діяльності Підприємств, необхідній для
підвищення  рівня  заробітної плати і розширення пільг, які
забезпечують належний рівень життя;
   - розглядати  і  подавати на розгляд органам державного
управління пропозиції з удосконалення взаємовідносин між державою
і Підприємствами галузі в усіх сферах виробництва;
   - всіляко  сприяти  забезпеченню  зайнятості,  можливості
просування по службі та професійного зростання.
 
   4.12. Мінпаливенерго зобов'язується приймати нормативні та
розпорядчі документи із соціально-економічних питань Підприємств
після їхнього попереднього узгодження з центральними органами
Профспілок (у порядку і за переліком згідно з додатком 1 до
розділу 4 Угоди), а також оперативно забезпечувати їх рішеннями
колегії Міністерства з питань роботи  підприємств  вугільної
промисловості та прийнятою галузевою нормативною документацією з
вказаного переліку питань (додаток 1 до розділу  4  Угоди),
включивши Профспілки до списку обов'язкової розсилки документів
Міністерства.
   Галузеві нормативні документи, що потребують, відповідно до
чинного законодавства, погодження з профспілками, вводяться в дію
після їхнього підписання профспілками - учасниками Угоди.
   Міністерство та підприємства інформують профспілкові органи
відповідного  рівня про призначення або звільнення керівника
Підприємства, директорів шахт, структурних підрозділів апарату
Міністерства шляхом надання копії наказу.
 
   4.13. Роботодавець або уповноважений ним орган за запитом
Профспілок відповідного рівня надає їм безкоштовно інформацію щодо
соціально-економічної  і  фінансово-господарської  діяльності
Підприємств відповідно до чинного законодавства. Відповідний орган
Профспілки  несе  відповідальність  за  розголошення  наданої
інформації, яка містить державну і комерційну таємниці. Без
додаткових  запитів центральному органу Профспілки інформація
надається за переліком і в терміни, викладені в додатку 2 до
розділу 4 Угоди.
   Профспілкам надається  інформація  стосовно  обсягів  та
розподілу коштів, що надходять на рахунки підприємства та їх
підрозділів, які мають заборгованість працівникам із заробітної
плати.
 
   4.14. Сторони домовились, що під час проведення перевірок
контрольно-ревізійним  управлінням  Мінпаливенерго  Підприємств
вугільної  промисловості до складу комісій будуть включатись
повноважні  представники  Профспілок  відповідних  рівнів  за
погодженням.
 
   4.15. Джерелами фінансування положень цієї Угоди є кошти
Підприємств, отримані в результаті їхньої фінансово-господарської
діяльності, а також кошти державної підтримки, що виділяються з
державного бюджету, і позабюджетних джерел на ці цілі. Віднесення
витрат з реалізації положень цієї Угоди на собівартість продукції
(робіт, послуг) або на прибуток, що залишається в розпорядженні
Підприємства, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
   Сторони будуть спільно добиватися забезпечення  джерелами
фінансування положень Угоди.
 
   4.16. Міністерство разом з профспілками організовують роботу
щодо укладання на Підприємствах колективних договорів та контроль
за їх виконанням. Не рідше одного разу на рік розглядають підсумки
виконання колдоговорів окремих підприємств, які належать до сфери
управління  Мінпаливенерго,  на  спільних  засіданнях колегії
Міністерства та керівних органів профспілок.
 
 
                   Додаток 1
                   до розділу 4 Угоди
 
 
               ПОРЯДОК
        узгодження з центральними органами
    профспілок-учасників Угоди нормативно-розпорядчих
          документів Мінпаливенерго
 
 
   1. Узгодженню  підлягають  нормативно-розпорядчі документи
(накази, положення, інструкції, програми тощо) з наведеного нижче
переліку  питань,  які Мінпаливенерго направляє Підприємствам
галузі.
 
   2. Проекти цих  документів  направляються  відповідальним
виконавцем до центральних органів Профспілок на погодження.
 
   3. Для  ознайомлення  з  документом, що підготовлюється,
вироблення своєї позиції, підготовлення зауважень і пропозицій
Профспілкам надається до 10 днів, для окремих складних і об'ємних
документів (проекти  галузевих  норм,  програм,  положень,
інструкцій) - до 30 днів.
 
   4. Відлік  часу  ведеться  з дня реєстрації надходження
документа.
 
   5. У процесі узгодження  документа  сторони  зобов'язані
консультуватися між собою, для чого на документі або в супровідній
записці до нього, мають бути зазначені номери телефонів, прізвище,
ім'я, по батькові відповідальних виконавців даного документа.
 
               ПЕРЕЛІК
       питань, за якими нормативно-розпорядчі
         документи Мінпаливенерго повинні
          погоджуватися з Профспілками
 
   1. Введення нових форм і систем  оплати  праці,  нових
нормативів і скасування старих, установлення (зміни) тарифних
ставок (окладів) і посадових окладів, систем преміювання, доплат,
винагороди за вислугу років.
 
   2. Організація  трудових  відносин,  укладання  трудових
договорів.
 
   3. Галузеві нормативні акти з охорони праці; комплексна
програма поліпшення стану безпеки і гігієни праці; галузеві
положення, рекомендації, інструкції з питань охорони і гігієни
праці.
 
   4. Програма зайнятості, документи з її реалізації.
 
   5. Реорганізація, ліквідація, перепрофілювання Підприємств
галузі, зміни їхньої форми власності (приватизація, корпоратизація
передача в оренду, акціонування тощо).
 
   6. Тривалість додаткових відпусток.
 
   7. Розвиток соціальної сфери, програми розвитку шахтарських
міст і селищ.
 
   8. Забезпечення трудящих, пенсіонерів і інвалідів побутовим
паливом.
 
   9. Відшкодування  шкоди  працівникам  у  випадку  втрати
працездатності у зв'язку з трудовим каліцтвом, у т.ч. виплати
моральної шкоди, одноразових допомог тощо.
 
   10. Розвиток страхування, страхової медицини, додаткового
соціального страхування.
 
   11. Питання екології.
 
   12. Медичне обслуговування працівників  галузі  (підземні
оздоровпункти,  профілакторії, цехові служби), оздоровлення їх та
членів їхніх сімей.
 
   13. Дотримання  прав  профспілкових  органів  та  їхніх
працівників.
 
 
                   Додаток 2
                   до розділу 4 Угоди
 
 
               ПЕРЕЛІК
        статистичної і галузевої звітності,
      яка надається Мінпаливенерго Профспілкам
 
 
   1. Виконання плану видобутку вугілля (форма ДО 90) - щодоби.
 
   2. Основні показники роботи вугільної промисловості України -
щомісяця.
 
   3. Оперативні дані про середню заробітну плату працівників і
деяких основних професій (посад) по об'єднаннях (підприємствах) -
щомісяця.
 
   4. Про заборгованість з виплати заробітної плати, нарахувань
на заробітну плату, щомісячних регресних позовів по об'єднаннях
(підприємствах) - двічі на місяць.
 
   5. Про стан умов і безпеки праці (форма N 1-УБ) - щорічно,
копія галузевого звіту.
 
   6. Про травматизм на виробництві та матеріальні наслідки
(форма N 7-ТНВ) - щорічно, копія галузевого звіту.
 
   7. Оперативна інформація про аварії, нещасні випадки (по
телефону).
 
   8. Звітність про відпуск  палива  на  побутові  потреби
працівників (N 4 МТП) - щокварталу.
 
            5. Трудові відносини
 
   5.1. Трудові  відносини  між Роботодавцем та працівником
виникають від дня укладання трудового договору, який оформлюється
наказом (розпорядженням) про приймання на роботу, а також і тоді
коли наказ не був підписаний, але працівника було допущено до
роботи.
   Контрактна форма трудового договору на підприємствах галузі
застосовується у випадках, передбачених законами України.
   Працівник повинен бути ознайомлений з колективним договором
та правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства під
розпис (в особистій картці форми П-2).
   Умови, про  які  домовилися при укладанні індивідуальних
трудових договорів, не можуть погіршувати положення, визначені
даною Угодою та колективним договором.
   Забороняється включати до трудових договорів,  умови  що
погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством
договорами та Угодою.
   Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання
роботи, не обумовленої трудовим договором. Зміна істотних умов
праці провадиться  у  порядку,  визначеному  статтею 32 КЗпП
( 322-08 ) за письмової згоди  працівника,  крім  випадків,
визначених законодавством.
 
   5.2. Адміністрація не заважатиме переведенню працівника за
його заявою на інше Підприємство галузі за умови погодження такого
переведення між керівниками цих Підприємств. Переведення має бути
надано не пізніше 14 днів від дня подання заяви.
   Переведення на роботу за тією ж професією (посадою) не
потребує додаткового медичного  обстеження,  якщо  не  минув
встановлений термін дії попереднього медпрофогляду.
   Звільнення та прийняття працівника за особистою заявою з
одного Підприємства галузі на інше, а також переведення не
переривають трудовий стаж, обчислюваний для встановлення виплат та
компенсацій відповідно до даної Угоди та колективних договорів, за
умови, якщо період між звільненням з попереднього місця роботи і
прийняттям на нове місце не перевищує одного місяця.
 
   5.3. Розірвання трудового договору з працівником - членом
Профспілки - за ініціативою Роботодавця здійснюється відповідно до
чинного законодавства тільки після попереднього погодження з
профспілковим  органом  Підприємства,  крім  випадків  повної
ліквідації  Підприємства.  Розірвання  трудового  договору  з
працівником - членом профспілки за ініціативою Роботодавця або
уповноваженого ним органу на підставах, передбачених розділом 9
Гірничого закону України ( 1127-14 ), проводиться за згодою
профспілкового органу Підприємства.
   Після розірвання  трудового  договору  за  ініціативою
Роботодавця  працівник  отримує  засвідчену копію наказу про
звільнення з зазначенням статті КЗпП України ( 322-08 ), згідно з
якою провадиться його звільнення.
 
   5.4. Роботодавець або уповноважений ним орган створює умови
забезпечення необхідного вищого рівня професійної  підготовки
працівників протягом всього часу їхньої роботи.
 
   5.5. Права  та  обов'язки  працівника і Роботодавця або
уповноваженого ним органу  в  разі  тимчасового  переведення
працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором,
регулюються статтею 33 КЗпП України ( 322-08 ).
 
   5.6. Керівник Підприємства, з яким уповноважений Роботодавцем
орган уклав  контракт,  доводить  до відома керівних органів
Профспілок відповідного рівня додаткові умови найму та показники
стимулювання, які включені до його контракту. Умови контракту, що
передбачають  додаткові  умови  найму  (вище  передбачених
законодавством  та даною Угодою, що реалізуються за рахунок
Підприємства),  можуть  бути  включені  до  контракту  після
обов'язкового погодження з відповідним органом Профспілок або
трудовим  колективом  (підприємство,  товариство  -  профком;
об'єднання, холдингова компанія - терком).
 
   5.7. До трудових договорів (контрактів), які укладаються з
керівниками Підприємств, включається положення про обов'язкове
виконання ними даної Угоди, колективних договорів.
 
   5.8. Трудові  договори  (контракти),  які  укладаються з
керівниками Підприємств, в обов'язковому порядку мають передбачати
персональну  відповідальність  за виконання зобов'язань перед
бюджетом та Пенсійним фондом з оплати податків,  зборів  і
обов'язкових платежів, за невиконання Підприємством зобов'язань з
виплати заробітної плати працівникам або недотримання графіка
погашення заборгованості із заробітної плати.
 
   5.9. Контракти з керівниками Підприємств, а також трудові
договори, які укладаються з посадовими особами, які безпосередньо
керують виробничими технологічними процесами, в обов'язковому
порядку повинні передбачати персональну відповідальність за стан
охорони праці на кожному робочому місці (технічної, пожежної
безпеки і промислової санітарії) та екологічної безпеки  на
Підприємстві.
 
   5.10. Розірвання  трудових  договорів  з  працівниками
підприємств що  приватизуються,  з  ініціативи  власника  або
уповноваженого ним органу забороняється протягом 6 місяців від дня
переходу до нього прав власності, за винятком звільнення на
підставі пункту 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України.
 
         6. У сфері виробничої діяльності
 
   Мінпаливенерго зобов'язується:
 
   6.1. Здійснювати  контроль  за  дотриманням встановленого
порядку, проведення тендерів Підприємствами галузі на придбання
товарів,  проведення  робіт, надання послуг згідно з чинним
законодавством.
 
   6.2. Враховуючи  низький  технічний  рівень  багатьох
Підприємств:
   - забезпечити концентрацію науково-технічного потенціалу і
фінансових  засобів  на  розв'язанні  найважливіших  проблем
пріоритетних напрямків розвитку галузі відповідно до "Концепції
формування і реалізації науково-технічної політики у вугільній
промисловості України":
   - контролювати витрачання коштів, що залучаються в галузеву
науку, а також результати впровадження виконаних науково-технічних
розробок;
   - забезпечити  розробку  технологій, устаткування, машин,
механізмів, інструмента, пристроїв і приладів , що не поступаються
світовому рівню з продуктивності, надійності, ремонто-придатності,
ступеня автоматизації, безпеки експлуатації в умовах жорстких норм
охорони праці і промсанітарії;
   - сприяти розробленню та організації виробництва засобів
індивідуального  захисту шахтарів, комплексу технічних засобів
прогнозування і контролю шахтної атмосфери для запобігання вибухам
метану і вугільного пилу.
 
   6.3. З метою поліпшення виробничо-господарської діяльності і
фінансового стану Підприємств вугільної промисловості центрального
району Донбасу (ЦРД), а також зниження соціальної напруги в цьому
регіоні постійно виконувати необхідні заходи та програми.
   У 1-му півріччі 2004 року розробити заходи щодо подальшого
розвитку підприємств вугільної промисловості ЦРД, з наступним їх
включенням  до  державної  програми  "Українське  вугілля"
( 1205-2001-п ) з затвердженням у Кабінеті Міністрів України.
 
   6.4. З метою удосконалення знань з правил безпеки, нових
технологій проведення гірничих робіт, підвищення професіоналізму,
регулярно (один раз за 3-5 роки)  підвищувати  кваліфікацію
керівників і спеціалістів у галузевих центрах підготовки, інших
навчальних закладах. Вважати підвищення  кваліфікації  кадрів
невід'ємною складовою частиною виробничої діяльності Підприємств і
розглядати зростання професійного рівня працівника як основного
критерію при встановленні окладу, призначенні на нову посаду.
Кошти на вказані цілі обов'язково передбачати в колективних
договорах.
   Підприємство на умовах передбачених у колективному договорі в
порядку визначеним чинним законодавством за згодою з профкомом
направляє своїх працівників на навчання  за  спеціальностями
необхідними  на Підприємстві або оплачує навчання в учбових
закладах України за умови подальшого відпрацювання не менше трьох
років на Підприємстві, або повернення витрачених на навчання
коштів.
 
   6.5. При  встановленні  завдання  Підприємствам вугільної
промисловості на поставку вугілля енергогенеруючим  компаніям
Мінпаливенерго забезпечує повноту і своєчасність його оплати
грошима з урахуванням вартості спожитої електроенергії.
   Якщо енергогенеруючі  компанії  не  в  повному  обсязі
розраховуються за вугілля, поставлене відповідно до затвердженого
Мінпаливенерго місячного завдання, Підприємства, що постачають
вугілля, мають право у наступному місяці зменшити поставку вугілля
генеруючим компаніям, в обсягах, еквівалентних сумам недоплат.
 
   6.6. Використати всі  передбачені  чинним  законодавством
України  можливості  для  запобігання банкрутству Підприємств
вугільної  промисловості,  включаючи  обов'язкову   участь
представників Міністерства на всіх стадіях розгляду справ про
банкрутство вугільних Підприємств галузі, де є частка державної
власності, узгодження уповноважених на проведення санації і плану
проведення санації. Керівник Підприємства, проти якого розпочата
справа  щодо  його  банкрутства, повинен в триденний термін
сповістити про це Мінпаливенерго.
 
        7. У сфері економічної діяльності
 
   Мінпаливенерго зобов'язується:
 
   7.1. Проводити  техніко-економічну експертизу технічних і
робочих проектів будівництва та реконструкції об'єктів Підприємств
вугільної промисловості з метою уникнення в проектах неефективних
рішень.
 
   7.2. З  метою  забезпечення стабільного функціонування і
розвитку галузі при розрахунку витрат на виробництво і розміру
держпідтримки передбачати:
   а) капітальні вкладення на реконструкцію шахтного фонду,
розвиток виробничої та соціальної сфери вугільних Підприємств
галузі;
   б) неоднаковість  у  Підприємств  гірничо-геологічних  та
технічних умов;
   в) витрати на реалізацію мінімальних соціальних і трудових
гарантій, передбачених чинним законодавством і цією Угодою.
 
   7.3. Вирішувати в Уряді питання:
   - визначення  обсягів  державної  підтримки,  при  цьому
враховувати витрати на підтримку потужності, відновлення очисних
забоїв, придбання устаткування і соціальну сферу;
   - фінансування капітального будівництва вугільних Підприємств
з державного бюджету;
   - фінансування з державного бюджету реконструкції промислових
об'єктів  для  підтримки і приросту потужності, капітального
будівництва житлово-соціальних і побутових об'єктів, передбачених
постановами Кабінету Міністрів України.
 
   Сторони погодились, що:
 
   7.4. Профспілки мають право, за погодженням з трудовими
колективами і на договірній основі, передавати Підприємствам
(об'єднанням)  галузі  або  місцевим  органам  самоврядування
приналежні їм установи соцкультпобуту.
 
   7.5. Всі установи і організації, що перебувають на балансі
Підприємства та які не належать до його основної діяльності,
можуть передаватися у ведення місцевих органів самоврядування за
згодою Роботодавця, профспілкового комітету і зборів (конференції)
трудового колективу відповідно до чинного законодавства.
   З метою зберігання лікувально-оздоровчої бази шахтарів усім
вугільним Підприємствам забороняється  передавання  санаторіїв,
санаторіїв-профілакторіїв, пансіонатів, баз відпочинку, дитячих
оздоровчих закладів у комунальну та іншу власність без попередньої
згоди керівних органів сторін, що підписали цю Угоду.
 
   7.6. Профспілкові органи і комітети на всіх рівнях:
   - приймають участь у розгляді та захисті економічних програм
діяльності Підприємств;
   - беруть участь у переговорах з питань  корпоратизації,
перепрофілювання виробництва,    приватизації,   ліквідації,
реорганізації або консервації, включаються до складу комісій з
розгляду цих питань;
   - спільно з керівниками Підприємств забезпечують у колективах
широку  гласність  проведення приватизації, організовують, із
залученням спеціалістів,  навчання  робітників  Підприємств,
профспілкового активу основам приватизації;
   - беруть участь у вирішенні питань продажу і здачі в оренду
приміщень  і  об'єктів  соцкультпобуту. Профспілки здійснюють
громадський контроль за коштами, отриманими від продажу або здачі
в оренду приміщень і об'єктів соцкультпобуту;
   - здійснюють громадський контроль за розподілом безоплатно
переданих або проданих на пільгових умовах акцій.
   Відповідний орган Профспілки висуває на конференції (зборах)
трудового колективу кандидатів для обрання до спостережної ради
акціонерного товариства з дорадчим голосом.
 
   7.7. Члени  трудового  колективу  Підприємстваі,   що
приватизується, мають право на першочергове пільгове придбання
акцій відповідно до чинного законодавства.
 
   7.8. Штатні працівники Профспілки мають право на придбання
акцій відповідного Підприємства, яке приватизується, на умовах
реалізації акцій робітникам Підприємства.
 
   7.9. Профспілки на всіх  рівнях  здійснюють  громадський
контроль за надходженням, розподілом і цільовим використанням
бюджетних коштів державної підтримки.  Роботодавець  і  його
представники сприяють у цьому Профспілкам.
   У разі коли Підприємство несвоєчасно сплачує заробітну плату
або має заборгованість з неї, відповідний профспілковий орган має
право перевірити надходження та використання коштів, отриманих від
реалізації продукції.
 
   7.10. У разі виникнення справи про банкрутство керівник
Підприємства протягом 3-х днів ставить про це до відома профком
Підприємства і при наявності заборгованості по профспілкових
внесках сприяє залученню профкому до списку кредиторів (терміново
надає довідку про заборгованість  по профспілковим внескам та
іншим обов'язковим відрахуванням тощо).
 
   7.11. Мінпаливенерго спільно з всеукраїнськими профспілками
вугільної промисловості створить у 1-му кв. 2004 року комісію для
підготовки питання щодо створення в галузі професійного фонду
недержавного пенсійного страхування, як це передбачено чинним
законодавством, з можливим залученням до цього інших діючих у
галузі суб'єктів господарювання.
 
         8. Робочий час, час відпочинку
 
   Сторони погодились, що:
 
   8.1. Трудовий розпорядок Підприємства містить:
   - порядок чергування робочого часу і часу відпочинку;
   - розпорядок праці структурних підрозділів Підприємства;
   - внутрішній трудовий розпорядок дня працівників Підприємства
(час  прибуття  на  Підприємство,  на  проведення  нарядів,
переодягнення, пересування до робочого місця тощо аж до самого
вибуття з Підприємства) встановлюється відповідними Правилами, які
є невід'ємною частиною колективного договору;
   - графік роботи і маршрут руху службового автотранспорту з
доставки працівників на роботу та з роботи;
   - перелік професій і посад з ненормованим робочим днем.
   Порядок ознайомлення з Правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку визначається колективним договором і контролюється
профспілковим комітетом Підприємства.
 
   8.2. Тривалість робочого часу не може перевищувати:
   для працівників, зайнятих на підземних роботах - 30 годин на
тиждень;
   для майстрів гірничих - 35 годин на тиждень з урахуванням
часу видачі нарядів і здавання звітів;
   для інших працівників - 40 годин на тиждень.
   Понадурочними вважаються роботи понад встановлену цією Угодою
тривалість робочого часу.
 
   8.3. Працівнику  надаються два вихідних дні на тиждень.
Загальним вихідним днем є неділя, крім робіт на процесах, що
забезпечують життєдіяльність Підприємства. Перелік таких робіт
(дільниць, цехів,  професій)  узгоджується  з  профспілковими
комітетами  Підприємств  та додається до Правил внутрішнього
трудового розпорядку.
   Остання неділя  серпня  є  професійним святом робітників
вугільної промисловості - Днем Шахтаря. Компенсація за роботу в
цей день працівникам, для яких цей день є вихідним, провадиться в
порядку, визначеному ст. 72 КЗпП України ( 322-08 ).
 
   8.4. Час вимушеного неоплачуваного перебування працівника на
Підприємстві, регламентований згідно з Правилами внутрішнього
трудового розпорядку (включаючи перерви на обід або відпочинок) не
повинен перевищувати 1 годину.
   Час вимушеного перебування на Підприємстві понад установлений
неоплачуваний ліміт підлягає оплаті згідно з п. 9.6 Угоди.
   Конкретний механізм реалізації даного положення регулюється
колективним договором.
 
   8.5. Доставка працівників на роботу  і  з  роботи  має
здійснюватися  службовим  транспортом  за  умови  знаходження
Підприємства на відстані більше 3 км від населеного пункту
(мікрорайону) і відсутності інших видів громадського транспорту.
   Питання організації  перевезення  робітників обумовлюється
колективними договорами на Підприємствах.
   Якщо час на перевезення від населеного пункту до підприємства
та назад перевищує 1,5 години, працівникам проводиться доплата
згідно з п. 9.7. Угоди.
 
   8.6. Щорічні  відпустки  трудящим  Підприємств  вугільної
промисловості  надаються тривалістю і в порядку, визначеному
Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) і Постановою
Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про відпустки" ( 505/96-ВР ).
   Зберігається відпустка  раніше  встановленої  загальної
тривалості за працівником, який користувався відпусткою більшої
тривалості ніж визначено відповідно  до  законів  і  других
нормативно-правових актів, на весь час його роботи на даному
Підприємстві на посадах, професіях, роботах, що давали йому право
на цю відпустку і за наявності умов, за якими вона надавалася.
   Такий же порядок поширюється на працівника, прийнятого на
Підприємство за переведенням з іншого Підприємства вугільної
галузі Мінпаливенерго. При цьому тривалість відпустки  цього
працівника не може бути вище тривалості відпустки працівників
даного Підприємства, яка була встановлена на цих роботах до
прийняття Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ). Частина
відпустки, яка перевищує тривалість встановлену законодавством,
оплачується за рахунок прибутку Підприємства.
   Щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці і за особливий характер праці (статті 7 і 8 Закону
України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) надається працівникам,
зайнятим в несприятливих умовах праці за відповідними Списками
виробництв підприємств, цехів, професій і посад, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290
( 1290-97-п ) (додаток N 1 і N 2).
   Конкретна тривалість цих відпусток встановлюється колективним
або трудовим договором залежно від результатів атестації робочих
місць за умовами праці (під час надання щорічних додаткових
відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці) і часу
зайнятості працівника в цих умовах.
   До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки
(ст. 7  і  8 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
зараховується  час  перебування  працівника  по  тимчасовій
непрацездатності  у  зв'язку  з  травмою на виробництві (за
відсутності його вини) та профзахворюванням. При цьому загальна
тривалість  основної  та  додаткової  відпусток  не  повинна
перевищувати 69 календарних днів на рік. Ця частина додаткової
відпустки надається за рахунок коштів Підприємства.
 
   8.7. Графік  відпусток  складається  адміністрацією  з
урахуванням  побажань  працівників,  інтересів  виробництва і
погоджується з профспілковими комітетами до початку календарного
року.
   Про дату  початку  його  відпустки  працівник  письмово
інформується не пізніше, ніж за два тижні до встановленого
графіком його початку.
   У разі порушення строків інформування про  час  надання
відпустки  або  несвоєчасної  сплати  відпускних, за вимогою
працівника роботодавець повинен перенести відпустку на інший
період за згодою працівника
 
   8.8. Підприємство  з  прибутку,  що  залишається в його
розпорядженні на умовах, обумовлених в колективному договорі, може
проводити часткову оплату відпусток за сімейними обставинами, що
надаються відповідно до ст. 25 Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ).
 
       9. У сфері нормування та оплати праці
 
   Мінпаливенерго зобов'язується:
 
   9.1. За погодженням з Профспілками затверджувати норми праці,
обов'язкові  для  застосування  на  Підприємствах  галузі,
встановлювати  термін  їхнього  впровадження  та застосування
("Перелік галузевих нормативних матеріалів з праці, які належить
централізовано розробити для підприємств вугільної промисловості
України в 2004-2007 рр. відповідно до постанови Кабінету Міністрів
від 18.03.03 р. N 356" та "Перелік галузевих норм і нормативів
трудових затрат обов'язкових для застосування на підприємствах
вугільної промисловості України" наведені в додатках N 32 і N 33).
   Централізовано розроблені норми та нормативи з праці, не
погоджені  з  Профспілками,  вважати  рекомендаційними  до
застосування.
 
   9.2. При організації нормування праці виходити з таких умов:
   9.2.1. Впровадження,  заміна  та  перегляд  норм  праці
проводиться  Роботодавцем  за  погодженням  з  відповідним
профспілковим органом;
   9.2.2. Основою до заміни або перегляду норм праці можуть
бути:
   - впровадження у виробництво за ініціативою  Роботодавця
організаційно-технічних і господарських заходів, що забезпечують
зростання продуктивності праці;
   - зміна гірничо-технічних, гірничо-геологічних, технологічних
і організаційних умов, виходячи з яких були визначені норми праці;
   - виявлення помилково встановлених норм праці;
   - виконання норм праці менше ніж на 90%, або їх перевиконання
на 20% і більше протягом двох місяців поспіль більшістю робітників
відповідної професії структурного підрозділу Підприємства. При
цьому досягнення високого рівня виробітку за рахунок застосування
працівниками (бригадою), за власною ініціативою, нових засобів
праці та передового досвіду, удосконалення своїми силами робочих
місць, підвищення своєї професійної майстерності не може бути
підставою для перегляду встановлених норм праці за ініціативою
адміністрації.
   9.2.3. В усіх випадках впровадження та зміни норм праці
обов'язкове їх економічне обґрунтування.
   За наявності обґрунтованих заперечень з боку профспілкового
органу Роботодавець, або уповноважений ним орган, не має права
впроваджувати нові, заміняти або переглядати норми праці.
 
   Сторони вирішили, що:
 
   9.3. Трудові відносини будуються на засадах формування та
регулювання ринку робочої сили. Вартість робочої сили пропонується
галузевими профспілками вугільної промисловості, які захищають
професійні  інтереси своїх членів, і визначається в процесі
переговорів між Профспілками та Роботодавцем.
   Забезпечується щорічне  проведення  розрахунків  фактичної
вартості робочої сили та публікація цих даних у засобах масової
інформації.
   9.4. Основою організації оплати праці, передбаченою Угодою,
є:
   9.4.1. Умови оплати праці, міжкваліфікаційні та міжпосадові
співвідношення, розміри тарифних ставок і посадових  окладів
працівників  Підприємств і організацій, включаючи працівників
загальних (наскрізних) професій та посад, їхніх  структурних
підрозділів,  що виконують роботи, які відповідають основній
діяльності Підприємств вугільної галузі та шахтного будівництва,
визначаються Додатком до розділу 9 Угоди (далі Додаток), чинним
законодавством і впроваджуються в порядку та терміни, встановлені
законодавством  під  контролем Мінпаливенерго, яке забезпечує
реалізацію державної політики щодо оплати праці та соціального
захисту працівників вугільної промисловості.
   На Підприємствах встановлюється мінімальна місячна тарифна
ставка робітника I розряду на рівні, не нижчому від законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної  плати.  Сторони
домовились забезпечити темпи зростання реальної заробітної плати,
не нижче темпів зростання реального  валового  продукту  за
відповідний рік.
   9.4.2. Перегляд діючих і встановлення нових тарифних ставок
(окладів), посадових окладів працівників Підприємств проводиться у
порядку та терміни встановлені законодавством, шляхом множення
мінімальної  годинної тарифної ставки (мінімального місячного
окладу), встановленої Мінпаливенерго за згодою з Профспілками, на
міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка