Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 411 від 20.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ               юстиції України
                   25 лютого 1997 р.
 vd961220 vn411            за N 50/1854
 
 
     Про затвердження Правил технічної експлуатації
            залізниць України
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
   N 226 ( z0036-99 ) від 08.06.98
   N 386 ( z0607-99 ) від 23.07.99 
   N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
 
 
   Згідно з Указом Президента України від 27 червня 1996 року
N 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" з метою
забезпечення безпечного функціонування залізничного транспорту
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Правила  технічної  експлуатації залізниць
України (додаються) та ввести їх в дію з 1 квітня 1997 року.
   2. Головному  управлінню  безпеки руху та охорони праці
(Давидов Л.М.)  разом  із  Головним  управлінням  правового
забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л.М.) в установленому
порядку зареєструвати зазначені Правила в Міністерстві юстиції
України.
   3. Керівникам залізниць України забезпечити виконання вимог
Правил технічної експлуатації залізниць України.
   4. Наказ  Мінтрансу від 16 січня 1995 року N 27 "Про
затвердження Правил технічної експлуатації залізниць  України"
вважати таким, що не набрав чинності.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Реву В.М.
 
 Міністр                        П.Данькевич
 
                       Затверджено
                  наказом Міністерства транспорту
                  України від 20 грудня 1996 р.
                  N 411
 
               Правила
       технічної експлуатації залізниць України
 
   ( У тексті Правил слова "відділка залізниці" замінено
    словами "дирекції залізничних перевезень" згідно з
    Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
 
               Вступ
 
   1. Правила технічної експлуатації залізниць України (далі -
Правила)  встановлюють  основні  положення та порядок роботи
залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні
розміри,  норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та
рухомого складу і вимоги, які ставляться до  них,  систему
організації руху поїздів та принципи сигналізації.
   2. Правила технічної експлуатації обов'язкові  для  усіх
підрозділів та працівників залізничного транспорту. Виконання
Правил технічної експлуатації забезпечує злагодженість усіх ланок
залізничного транспорту, чітку та безперебійну роботу залізниць і
безпеку руху.
   Правила можуть бути змінені наказом Міністра  транспорту
України.
   3. Питання  технічної  експлуатації  залізниць  України
регулюються також Інструкцією з сигналізації на залізницях України
та Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях
України.
   Усі інструкції, які регулюють питання технічної експлуатації,
проектування  та  будівництва залізниць, споруд, пристроїв і
рухомого складу, мають відповідати вимогам цих Правил.
 
 
   Розділ 1. Загальні обов'язки працівників залізничного
        транспорту
 
   1.1 Основними обов'язками працівників залізничного транспорту
є: задоволення потреб щодо перевезень пасажирів та вантажів при
безумовному забезпеченні безпеки руху та збереження вантажів, що
перевозяться, ефективне використання технічних засобів, дотримання
вимог охорони праці та навколишнього  природного середовища.
( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   1.2. Кожний працівник, пов'язаний з рухом поїздів, несе в
межах своїх обов'язків особисту відповідальність за виконання
Правил технічної експлуатації, вимог охорони праці й безпеку руху.
   Відповідальність за  дотримання   Правил   працівниками
залізничного транспорту покладається на керівників відповідних
підрозділів.
   Порушення Правил працівниками залізничного транспорту тягне
за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
   1.3. Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний
подавати сигнал зупинки поїзду чи маневруючому составу, а також
вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують
життю  та  здоров'ю  людей або безпеці руху. При виявленні
несправностей споруд пристроїв чи пошкодження рухомого складу, які
створюють загрозу безпеці руху, або забруднення навколишнього
природного середовища, працівник повинен негайно вжити заходів для
огородження небезпечного місця та усунення несправності. ( Пункт
1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   1.4. Працівники залізничного транспорту повинні забезпечувати
безпеку пасажирів, створювати їм необхідний комфорт, культурно
обслуговувати їх на вокзалах, у поїздах, бути ввічливими й
люб'язними у спілкуванні з усіма особами, які  користуються
послугами залізничного транспорту, та одночасно вимагати від них
виконання діючих на залізничному транспорті правил.
   1.5. Працівники залізничного транспорту повинні утримувати у
належному стані робоче місце та довірені їм технічні засоби.
   Працівники, для  яких  встановлені форма одягу та знаки
розрізнення, повинні бути одягнені по формі у відповідності з
Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту
України.
   Кожний працівник  залізничного  транспорту  зобов'язаний
дотримуватись вимог стандартів і метрологічних норм та правил,
правил й інструкцій з охорони  праці  і  пожежної  безпеки,
встановлених для роботи, яка ним виконується.
   Відповідальність за  виконання  цих Правил та інструкцій
покладається на виконавців та керівників відповідних підрозділів.
   1.6. Забороняється  допускати  на  локомотиви,  у кабіни
управління  моторвагонних  поїздів,  спеціального  самохідного
рухомого складу та інших рухомих одиниць, до сигналів, стрілок,
апаратів, механізмів та інших пристроїв, які забезпечують безпеку
руху поїздів, а також у приміщення, звідки здійснюється управління
сигналами та цими пристроями, осіб, які не мають права доступу до
них. ( Абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 386 ( z0607-99 ) від 23.07.99 )
   Управляти локомотивами,    моторвагонними    поїздами,
спеціальним  самохідним  рухомим  складом  й іншими рухомими
одиницями, сигналами, апаратами, механізмами й іншими пристроями,
пов'язанними із забезпеченням безпеки руху поїздів, а також
переводити  стрілки  мають  право тільки уповноважені на це
працівники під час виконання ними службових обов'язків. ( Абзац
другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 386 ( z0607-99 ) від 23.07.99 )
   Працівники залізничного  транспорту,  які  проходять  у
встановленому порядку  стажування  як  другі  особи,  можуть
допускатися до управління локомотивами, моторвагонними поїздами,
спеціальним  самохідним  рухомим  складом  й іншими рухомими
одиницями, сигналами, стрілками, апаратами й механізмами та іншими
пристроями, пов'язаними із забезпеченням безпеки руху поїздів,
тільки під наглядом і під особисту відповідальність працівників,
які безпосередньо обслуговують ці пристрої. ( Абзац третій пункту
1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 386
( z0607-99 ) від 23.07.99 )
   1.7. Особи,  які влаштовуються на роботу на залізничний
транспорт на роботу, пов'язану з рухом поїздів, повинні пройти
професійне навчання, а працівники локомотивних бригад і поїзні
диспетчери, крім того, професійний відбір, витримати перевірку і в
майбутньому періодично перевірятися на знання: ( Абзац перший
пункту 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   - Правил технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ);
   - Інструкції з сигналізації на залізницях України (ІСИ);
   - Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях
України (ІРП);
   - посадових інструкцій та інших документів, які встановлюють
обов'язки працівників;
   - правил та інструкцій з охорони праці;
   - Положення  про  дисципліну  працівників  залізничного
транспорту України.
   Усі інші  працівники  повинні  знати  загальні обов'язки
працівників залізничного транспорту, передбачені цими Правилами,
Правила та інструкції з охорони праці, посадові інструкції та інші
документи, які встановлюють обов'язки працівників.
   Працівники залізничного  транспорту,  на  яких у порядку
ущільнення робочого дня або суміщення професій  покладається
виконання додаткових обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів,
допускаються до цієї роботи тільки після перевірки їх знань
відповідних правил та інструкцій.
   Перелік посад і професій, для заняття  яких  працівники
підлягають перевірці, передбаченій цим пунктом, обсяг знань для
кожної посади (професії), порядок  проведення  перевірок  при
прийнятті на роботу та періодичних встановлюється Міністерством
транспорту України. ( Абзац десятий пункту 1.7 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 )
від 19.03.2002 )
   1.8. Особи, які приймаються на залізничний транспорт на
посади, пов'язані з рухом поїздів, повинні пройти медичний огляд
для визначення придатності їх для виконання відповідної роботи.
Надалі періодичне медичне ообстеження цих працівників проводиться
відповідно до порядку, встановленого Державною адміністрацією
залізничного транспорту України.
   Особи, молодші 18 років, не допускаються до заняття посад та
професій, передбачених Переліком важких  робіт  і  робіт  із
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці   неповнолітніх,   затвердженим   наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року
N 46 ( z0176-94 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
28 липня 1994 року за N 176/385, безпосередньо пов'язаних з рухом
поїздів.
   1.9. Працівники залізничного транспорту повинні оберігати
майно залізниці та вантажі, що перевозяться.
   1.10. Не  допускається  виконання обов'язків працівниками
залізничного транспорту, які перебувають у стані алкогольного,
токсичного або наркотичного сп'яніння. Особи, виявлені у такому
стані,  негайно  усуваються  від роботи на них накладається
дисциплінарне стягнення. ( Пункт 1.10 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від
19.03.2002 )
 
 
            Споруди та пристрої
       Розділ 2. Загальні положення. Габарит
 
   2.1. Споруди та пристрої залізниць, повинні утримуватися у
справному стані.
   Запобігання появи   несправностей   та   забезпечення
довгострокової служби споруд та пристроїв мають бути головними у
роботі осіб, які відповідають за їх утримання.
   Відповідальність за  стан  споруд  і  пристроїв  несуть
працівники, які безпосередньо їх обслуговують, та  керівники
підприємств, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди та
пристрої.
   Відповідно до своїх обов'язків кожен з цих працівників на
своїй ділянці повинен знати правила експлуатації та стан споруд і
пристроїв, систематично перевіряти їх та забезпечувати високу
якість утримання, технічного обслуговування і ремонту.
   2.2. Споруди,  пристрої,  механізми  та обладнання мають
відповідати затвердженій проектній документації та  технічним
умовам. На основні споруди, пристрої, механізми та обладнання
мають бути технічні паспорти, які містять в собі найважливіші
технічні та експлуатаційні характеристики.
   Споруди та пристрої залізниць мають відповідати вимогам, які
забезпечували б  пропуск  поїздів з найбільшими встановленими
швидкостями: пасажирських - 140 км/год, рефрижераторних - 120
км/год, вантажних - 90 км/год. На конкретних ділянках залізниць
відповідно до переліку, затвердженого Державною адміністрацією
залізничного транспорту України, встановлюються диференційовані
швидкості.
   Додаткові вимоги до споруд та пристроїв на ділянках, де
пасажирські поїзди рухаються із швидкістю більше 140 км/год.,
встановлюються відповідною  інструкцією Державної адміністрації
залізничного транспорту України.
   Внесення змін у конструкції споруд та пристроїв допускається
тільки з дозволу тих посадових осіб, які мають право затверджувати
проектну документацію на ці споруди та пристрої.
   Класифікація, строки періодичних ремонтів і норми утримання
основних  споруд  та  пристроїв  встановлюються  Державною
адміністрацією залізничного транспорту України.
   Вказівки та  типові  технологічні  процеси  з технічного
обслуговування, ремонту  та  утримання  споруд  і  пристроїв
затверджуються відповідними управліннями Державної адміністрації
залізничного транспорту України.
   2.3. Заново побудовані та реконструйовані лінії, споруди,
пристрої та будівлі повинні бути прийняті в постійну експлуатацію
приймальними  комісіями  відповідно  до  Правил  приймання в
експлуатацію  закінченого  будівництва  об'єктів  залізничного
транспорту та метрополітенів.
   Заново побудовані та реконструйовані споруди і  пристрої
вводяться в дію тільки після затвердження технічної документації,
яка встановлює порядок їх роботи, та забезпечує охорону праці й
безпеку руху (технічно-розпорядчі акти, інструкції для роботи),
і після перевірки знання вказаної документації працівниками, які
обслуговують ці споруди та пристрої.
   2.4. Споруди та пристрої загальної мережі залізниць України і
під'їзних колій від станції примикання до території промислових та
транспортних підприємств мають  відповідати  вимогам  габариту
наближення споруд С, встановленого Державним стандартом.
   Споруди та пристрої, які знаходяться на території та між
територіями заводів, фабрик, майстерень, депо, річкових і морських
портів, шахт, вантажних районів, баз, складів, кар'єрів, лісових
та торфових розробок, електростанцій та інших промислових та
транспортних  підприємств  (у  тому  числі системи Державної
адміністрації залізничного транспорту України) мають відповідати
вимогам габариту наближення споруд Сн, встановленого Державним
стандартом.
   Вимоги габаритів С  і  Сн  мають  бути  дотримані  при
проектуванні, будівництві,  реконструкції  залізниць, під'їзних
колій, споруд та пристроїв на  них,  при  електрифікації  й
будівництві других колій, а також усіх споруд і пристроїв, які
експлуатуються і які раніше  були  приведені  до  зазначених
габаритів.
   Особливості  застосування  габаритів С і Сн при новому
будівництві та реконструкції залізниць, споруд і пристроїв, вимоги
до існуючих споруд та пристроїв, побудованих за старими нормами,
які не відповідають вимогам габаритів С та Сн, порядок перевірки
габаритів споруд та пристроїв і усунення негабаритних місць
обумовлені  Инструкцией  по  применению габаритов приближения
строений ГОСТ 9238-83. ( Абзац четвертий пункту 2.4 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 )
від 19.03.2002 )
   При плануванні перебудови існуючих споруд та пристроїв, які
не відповідають вимогам габаритів С і Сн, у першу чергу повинні
враховуватись  об'єкти,  які  не забезпечують транспортування
перспективного рухомого складу габаритів Тпр і Тц, а також
завантажених за зональним габаритом вантажів.
   Забороняється порушувати габарити споруд та пристроїв при
проведенні різних ремонтних, будівельних та інших робіт.
   2.5. Відстань між осями колій на перегонах двоколійних колій
на прямих ділянках має бути не менша 4100 мм.
   На триколійних та чотириколійних ділянках відстань між осями
другої і третьої колії на прямих ділянках має бути не менша 5000
мм.
   Відстань між осями суміжних колій на станціях на прямих
ділянках має бути не менша 4800 мм, на другорядних коліях і коліях
вантажних районів - не менша 4500 мм. При розміщенні на станціях
головних колій  крайніми  з  дозволу  начальника  залізниці
допускається відстань між ними 4100 мм. Відстань між осями колій,
призначених для безпосереднього перевантаження вантажів з вагона у
вагон, може становити 3600 мм.
   Горизонтальні відстані на кривих ділянках між осями суміжних
колій і  між віссю колії та габаритом наближення споруд на
перегонах і станціях визначаються Інструкцією із застосування
габаритів наближення споруд.
   2.6. Навантажений на відкритому рухомому складі вантаж (з
урахуванням упаковки та закріплення) повинен розміщуватися у межах
габаритів навантаження,  визначених  Державною  адміністрацією
залізничного транспорту України.
   Вантажі, які не можуть бути розміщені на відкритому рухомому
складі в межах габаритів навантаження, перевозяться згідно з
порядком,  встановленим  Державною адміністрацією залізничного
транспорту України.
   Для перевірки правильності розміщення вантажів  у  межах
зазначеного габариту в місцях масового навантаження (на під'їзних
коліях, у морських і річкових портах), на станціях перевантаження
встановлюються габаритні ворота.
   Розвантажені та підготовлені до навантаження біля  колії
вантажі укладаються і закріплюються таким чином, щоб габарит
наближення споруд не порушувався.
   Вантажі (крім баласту, розвантаженого для робіт на колії) при
висоті до 1200 мм мають знаходитися від зовнішньої грані головки
крайньої рейки не ближче 2,0 м, а при більшій висоті - не ближче
2,5 м.
 
    Розділ 3. Споруди та пристрої колійного господарства
 
   3.1. Усі елементи залізничної колії (земляне полотно, верхня
будова та штучні споруди) за міцністю, стійкістю і станом мають
забезпечувати безпечний і плавний рух поїздів із швидкостями,
встановленими на даній ділянці.
   3.2. Розміщення та технічне оснащення  дистанцій  колій,
колійних  машинних  станцій  та  інших підприємств колійного
господарства мають забезпечувати виконання необхідних робіт щодо
утримання й ремонту залізничної колії, споруд та пристроїв для
виконання заданих розмірів руху із встановленими швидкостями.
   3.3. Вимоги до конструкцій споруд та пристроїв, порядок їх
утримання  й  експлуатації,  не  враховані  в цих Правилах,
встановлюються Державною адміністрацією залізничного транспорту
України.
           План та профіль колії
 
   3.4. Залізнична колія по відношенню до радіусів кривих,
сполучення прямих та кривих, крутості ухилів має відповідати
затвердженому плану й профілю ліній. ( Пункт 3.4 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 )
від 19.03.2002 )
   3.5. Станції, роз'їзди і обгонні пункти мають розміщуватись
на  горизонтальній площадці. В окремих випадках допускається
розміщення їх на ухилах, що не перевищують 0,0015; у важких умовах
допускається збільшення ухилу, але не більш як до 0,0025.
   В особливо важких умовах на роз'їздах та обгонних пунктах
поздовжнього або напівпоздовжнього типу, а з дозволу Державної
адміністрації залізничного транспорту України - й на проміжних
станціях,  на  яких не передбачаються маневри і відчеплення
локомотива чи вагонів від состава, допускаються ухили більше
0,0025 у межах станції. Допускаються також в особливо важких
умовах з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту
України ухили більше 0,0025 при подовженні приймально-відправних
колій  на  існуючих станціях за умови вжиття заходів проти
самовільного виходу  вагонів  або составів (без локомотивів).
( Абзац другий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   Для запобігання самовільного виходу вагонів або составів (без
локомотивів) на станціях, роз'їздах і обгонних пунктах заново
побудовані та реконструйовані приймально-відправні колії, на яких
передбачається відчеплення локомотивів від вагонів та проведення
маневрових  операцій,  повинні  мати  поздовжній  профіль  з
протиухилами в бік обмежувальних стрілок та відповідати нормативам
на його проектування. ( Абзац третій пункту 3.5 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 )
від 19.03.2002 )
   У необхідних випадках для попередження самовільного виходу
вагонів на інші колії передбачається влаштування  запобіжних
тупиків, охоронних стрілок, скидальних башмаків або стрілок.
( Абзац четвертий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   В усіх  випадках  розміщення станцій, роз'їздів обгонних
пунктів на ухилах мають бути забезпечені умови зрушення з місця
поїздів встановленої вагової норми.
   3.6. Станції, роз'їзди та обгонні пункти, а також окремі
парки й витяжні колії мають розташовуватись на прямих ділянках. У
несприятливих умовах допускається розміщення їх на кривих радіусом
не менше 1500 м. В особливо несприятливих умовах допускається
зменшення радіусу кривої до 600 м, а у гірських умовах - до 500 м.
   3.7. План та профіль головних та станційних колій, а також
під'їзних колій, які належать залізниці підлягають періодичній
інструментальній перевірці.
   Організація робіт  з  інструментальної перевірки плану й
профілю колій, виготовлення відповідної технічної документації, а
також  складання  масштабних  та  схематичних планів станцій
покладається на служби колії залізниць із залученням для виконання
цих  робіт  проектних  інститутів,  проектно-наукових  та
проектно-кошторисних груп, які мають право на виконання цих робіт.
   Дистанції колій повинні мати:
   - креслення й описи всіх споруд та пристроїв колійного
господарства, що знаходяться в дистанції, а також відповідні
стандарти та норми;
   - масштабні й схематичні плани станцій, поздовжні профілі
усіх головних та станційних колій, сортувальних гірок, а також
під'їзних колій, де обертаються локомотиви залізниці.
   Поздовжні профілі сортувальних гірок, підгіркових та витяжних
колійна  сортувальних,  дільничних  і  вантажних  станціях
перевіряються не рідше одного разу на три роки, на  решті
станційних колій профіль перевіряється не рідше одного разу на 10
років. Після кожної перевірки у місячний термін дані про стан
плану й профілю колії продаються службою колії начальнику служби
перевезень. Поздовжній профіль головних колій  на  перегонах
перевіряється  в період проведення капітального й середнього
ремонту колій. За результатами перевірок встановлюються конкретні
строки виконання робіт по виправленню профілю. Ділянки, на яких
виконується реконструкція колії та інші роботи, що викликають
зміну плану й профілю, перевіряються виконавцями робіт після їх
закінчення з поданням у дистанцію колії, а на станціях - і
начальнику станції відповідної документації.
   Зміна профілю й плану колії на електрифікованих ділянках
проводиться  за  узгодженням  із  начальником  дистанції
електропостачання.
   При спорудженні  на  території  станції  нових об'єктів,
розширенні або перенесенні існуючих будь-яка організація,  що
виконує такі  роботи,  повинна  негайно передавати начальнику
дистанції колії і начальнику станції виконавчу документацію, що
визначає прив'язку об'єкта до існуючого розвитку станції.
 
   Земляне полотно, верхня будова колії та штучні споруди
 
   3.8. Ширина земляного полотна зверху на прямих ділянках колії
має відповідати верхній будові колії. На існуючих лініях до їх
реконструкції допускається ширина земляного полотна не менша: на
одноколійних - 5,5 м, двоколійних - 9,6 м, а в скельових та
дренуючих грунтах не менша: на одноколійних - 5,0 м, двоколійних -
9,1 м. Мінімальна ширина узбіччя земляного полотна зверху має бути
0,4 м з кожного боку колії.
   На кривих ділянках радіусом меншим 2000 м земляне полотно
розширюється за встановленими нормами.
   Для залізничних колій, що будуються, та других колій ширина
земляного  полотна  зверху має відповідати вимогам Державних
будівельних норм і правил України.
   Брівка земляного полотна у місцях розливу води має бути не
менш ніж на 0,5 м вище максимальної висоти накочування хвилі при
сильних вітрах.
   3.9. Ширина колії на дерев'яних шпалах між  внутрішніми
гранями головок рейок на прямих ділянках і на кривих радіусом
650 м і більше - 1520 мм. Ширина колії на дерев'яних шпалах більш
крутих кривих повинна бути:
   при радіусі від 649 м до 450 м - 1530 мм;
   при радіусі від 449 м і менше - 1535 мм.
   Для колії на залізобетонних шпалах ширина колії на прямих і
кривих при радіусі 300 м і більше - 1520 мм.
   На існуючих лініях з раніше укладеною колією допускається на
прямих і кривих ділянках колії радіусом більше 650 м розмір ширини
колії - 1524 мм. При цьому на більш крутих кривих  ширина
приймається:
   при радіусі від 650 м до 450 м - 1530 мм;
   при радіусі від 449 м до 350 м - 1535 мм;
   при радіусі від 349 м і менше - 1540 мм.
   Відхилення від встановлених розмірів ширини колії, які не
потребують усунення на прямих і кривих ділянках колії, не повинні
перевищувати по розширенню +8 мм і по звуженню - 4 мм. На
ділянках, де встановлені швидкості руху 50 км/год і менше, - по
розширенню +10 мм, а по звуженню - 4 мм.
   Ширина колії більше 1548 мм і менше 1510 мм не допускається.
   Порядок укладання  і  експлуатації  безстикової колії на
залізобетонних шпалах  встановлюється  інструкцією  Державної
адміністрації залізничного транспорту України.
   3.10. Верх головок рейок обох ниток колії на прямих ділянках
має бути на одному рівні. Дозволяється на прямих ділянках колії
утримувати одну рейкову нитку на 6 мм вище другої згідно з
нормами, встановленими  відповідною  інструкцією   Державної
адміністрації залізничного транспорту України.
   Підвищення зовнішньої рейкової нитки на кривих ділянках колії
в залежності  від радіусу кривої та швидкостей руху по ній
встановлюється наказом начальника залізниці у відповідності з
інструкцією  Державної  адміністрації  залізничного транспорту
України.
   Підвищення зовнішньої рейкової нитки не має перевищувати
150 мм. У необхідних випадках на кривих ділянках головної колії
максимальне підвищення зовнішньої рейкової нитки може допускатися
з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України
й більше 150 мм.
   Величини допустимих відхилень у рівні розміщення рейкових
ниток від встановлених норм на прямих та кривих ділянках колії
встановлюються Державною адміністрацією залізничного транспорту
України.
   3.11. Перелік особливо великих і важливих штучних споруд та
порядок нагляду за ними, а також порядок нагляду за деформованими
або тими, що знаходяться у складних інженерно-геологічних умовах,
ділянками   земляного   полотна  встановлюється  Державною
адміністрацією залізничного транспорту України. ( Абзац перший
пункту 3.11 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   Мости й тунелі за  переліком,  затвердженим  начальником
залізниці, огороджуються   контрольно-габаритними  пристроями,
обладнуються оповісною  сигналізацією  й   загороджувальними
світлофорами.
   Штучні споруди мають бути оснащені протипожежними засобами,
виходячи із встановлених Державною адміністрацією залізничного
транспорту України  норм,  і  в  необхідних  випадках  мати
пристосування для огляду.
   Усі мости класифікуються за вантажопідйомністю на основі
діючих розрахункових норм та відповідних інструкцій Державної
адміністрації залізничного транспорту України.
   3.12. Контроль за станом колії та споруд на залізницях мають
здійснювати   лабораторії   дефектоскопії,   мостовипробні,
тунелеобстежувальні,  колієобстежувальні, габаритообстежувальні,
обстежувальні водолазні станції, для чого мають застосовуватися
колієвимірювальні  вагони  й  візки,  вагони-дефектоскопи,
дефектоскопні  візки.  Періодичність перевірки головних колій
колієвимірювальними вагонами встановлюється окремою інструкцією
Державної адміністрації залізничного транспорту України. ( Абзац
перший пункту 3.12 розділу 3 в редакції Наказу Мінтрансу N 179
( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   Періодичність перевірки головних колій колієвимірювальними
вагонами встановлюється начальником залізниці, але не менш ніж два
рази на місяць по маршруту прямування пасажирських поїздів зі
швидкістю більше 60 км/год.
   Норми утримання  колії  шириною  1435  мм,  експлуатація
суміщеної колії із шириною колії 1520 мм та 1435 мм установлюються
за чинними в Україні нормами. ( Абзац третій пункту 3.12 розділу 3
в редакції Наказу Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
 
          Рейки та стрілочні переводи
 
   3.13. Рейки та стрілочні переводи на головних і станційних
коліях  за  потужністю  й  станом  мають відповідати умовам
експлуатації  (вантажонапруженості,  осьовим  навантаженням  і
швидкостям руху поїздів).
   Норми  граничного  зносу  рейок та стрілочних переводів
встановлюються інструкцією Державної адміністрації залізничного
транспорту України. ( Абзац другий пункту 3.13 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 )
від 19.03.2002 )
   3.14. Стрілочні переводи повинні мати хрестовини таких марок:
   - на головних та приймально-відправних пасажирських коліях -
не крутіше 1/11, а перехресні переводи й поодинокі, які є
продовженням перехресних, - не крутіше 1/9; стрілочні переводи,
якими пасажирські поїзди проходять тільки прямою колією переводу,
можуть  мати  хрестовини  марки 1/9. Допускається відхилення
пасажирських поїздів на бокову колію стрілочними переводами марки
1/9, якщо заміна таких переводів на марку 1/11 викликає перебудову
стрілочних горловин, здійснити яку на цей час неможливо;
   - на приймально-відправних коліях вантажного руху -  не
крутіше 1/9, а симетричні - не крутіше 1/6;
   - на інших коліях - не крутіше 1/8, а симетричні - не крутіше
1/4,5.
   Перед вістряками усіх протишерсних стрілочних переводів на
головних коліях мають укладатися відбійні бруси.
   Укладення заново стрілочних переводів у головні колії на
кривих ділянках не допускається.
   У виняткових випадках таке укладання може проводитись тільки
з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.
   Застосування заново перехресних стрілочних переводів і глухих
пересічень допускається тільки з дозволу Головного управління
колії Державної адміністрації залізничного транспорту України.
   Централізовані стрілки в залежності від кліматичних та інших
умов обладнуються  пристроями  механізованої  очистки  або
сніготанення.
   3.15. Забороняється експлуатувати стрілочні переводи та глухі
пересічення,  в  яких  допущена хоча б одна із перелічених
несправностей:
   роз'єднання стрілочних вістряків та рухомих осердь хрестовин
з тягами;
   відставання вістряка  від  рамної рейки, рухомого осердя
хрестовини від вусовика на 4 мм і більше, виміряне біля вістряка й
осердя тупої хрестовини проти першої тяги, біля осердя гострої
хрестовини - у вістрі осердя при замкнутому положенні стрілки;
   вищерблення вістряка  або  рухомого  осердя,  при  якому
створюється небезпека набігання гребеня, і в усіх  випадках
вищерблення довжиною:
   на головних коліях - 200 мм і більше,
   на приймально-відправних коліях - 300 мм і більше,
   на інших станційних коліях - 400 мм і більше;
   пониження вістряка проти рамної рейки й рухомого осердя проти
вусовика на 2 мм і більше, виміряне в розрізі, де ширина головки
вістряка або рухомого осердя зверху 50 мм і більше;
   відстань між робочою гранню осердя хрестовини та робочою
гранню головки контррейки менша 1472 мм;
   відстань між робочими гранями головки контррейки й вусовика
більша 1435 мм;
   злам вістряка або рамної рейки;
   злам хрестовини (осердя, вусовика або контррейки);
   розрив контррейкового болта в одноболтовому або  обох у
двоболтовому вкладиші.
   Відсутність закладки на нецентралізованих стрілках або якщо
закладка не забезпечує щільне прилягання гостряка до рамної рейки
проти першої тяги і відстань між гостряком і рамною рейкою
становить 4 мм і більше. ( Пункт 3.15 розділу 3 доповнено абзацом
чотирнадцятим згідно з Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від
19.03.2002 )
   Вертикальне та бокове зношення рамних рейок,  вістряків,
вусовиків та осердя хрестовин і порядок експлуатації їх при
перевищенні норм граничного встановлюється інструкцією Державної
адміністрації  залізничного  транспорту  України.  ( Абзац
п'ятнадцятий пункту 3.15 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   3.16. Рейки  на  головних  коліях  мають  перевірятися
вагоном-дефектоскопом за графіком, затвердженим начальником служби
колії.
   Рейки та   стрілочні   переводи   на   головних   і
приймально-відправних коліях перевіряються дефектоскопними візками
за графіком, затвердженим начальником дистанції колії. Порядок
пропуску поїздів по рейках і елементах стрілочних переводів, які
мають небезпечні  дефекти  (гостродефектні),  до  їх  заміни
встановлюється Державною адміністрацією залізничного транспорту
України.
   3.17. Укладання та  зняття стрілочних переводів і глухих
пересічень  на станціях та перегонах виконуються за наказом
начальника залізниці. ( Абзац перший пункту 3.17 розділу 3 в
редакції Наказу Мінтрансу N 179 ( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   Заново укладені й перебудовані стрілочні переводи та глухі
пересічення на станціях і стрілочні переводи  на  перегонах
приймаються  до  експлуатації  комісією,  яка  призначається
начальником  дирекції  залізничних  перевезень  (начальником
залізниці) і, як правило, включаються в залежність. Тимчасово не
включені в залежність стрілочні переводи можуть бути прийняті
комісією,  але  при  цьому  начальником дирекції залізничних
перевезень (начальником залізниці) встановлюється порядок огляду,
закріплення вістряків та перевірки цих стрілок.
   3.18. Контрольними стрілочними замками мають бути обладнані
нецентралізовані стрілки:
   розміщені на коліях, по яких  проводиться  приймання  і
відправлення поїздів, а також охоронні, що ведуть:
   на колії, виділені для стоянки вагонів з небезпечними
вантажами класу 1 (вибухові матеріали відповідно до ГОСТ 19433-88
"Грузы опасные. Классификация и маркировка"); ( Абзац третій
пункту 3.18 в редакції Наказу Мінтрансу N 386 ( z0607-99 ) від
23.07.99 )
   на колії, призначені для стоянки відбудовних та пожежних
поїздів;
   у запобіжні й уловлюючі тупики;
   на колії,  виділені  для  відстою  вагонів-дефектоскопів,
колієвимірювальних вагонів, колійних машин.
   Стрілки й  рухомі  осердя хрестовин (крім розміщених на
гіркових та сортувальних коліях), у тому числі централізовані та
ті,  що  мають  контрольні  замки,  мають  бути  обладнані
пристосуваннями для можливості замикання їх навісними замками. Ці
пристосування мають забезпечувати щільне прилягання вістряка до
рамної рейки, рухомого осердя хрестовини до вусовика.
   3.19. Нецентралізовані  стрілки  мають  бути  обладнані
стрілочними покажчиками, які освітлюються або не освітлюються, що
вказується в технічно-розпорядчому акті станції.
   Стрілки, які  включені  до електричної централізації, та
стрілки підгіркових горлових сортувальних парків покажчиками не
обладнуються.
   3.20. Ремонт та поточне утримання стрілочних переводів та
глухих пересічень, встановлення, ремонт та утримання стрілочних
покажчиків, скидних вістряків, башмакоскидачів, поворотних брусів,
шарнірно-колінчастих  замикачів  виконуються дистанцією колії.
Ремонт та технічне обслуговування розташованих на цих пристроях
засобів СЦБ проводиться дистанцією сигналізації і зв'язку.
 
      Пересічення, переїзди й примикання залізниць
 
   3.21. Пересічення  залізничних  колій іншими залізничними
коліями, трамвайними,  тролейбусними  лініями,  автомобільними
дорогами та міськими вулицями мають здійснюватися у відповідності
з вимогами Державних будівельних норм України та відповідних
правил й інструкцій Міністерства транспорту України.
   Відкриття на діючих переїздах трамвайного й тролейбусного
руху не допускається. Відкриття на діючих переїздах автобусного
руху допускається в кожному окремому випадку з дозволу начальника
залізниці і узгодження з ДАІ.
   Місця пересічення залізничних колій автомобільними дорогами
на одному   рівні і проїзд під штучними спорудами встановлюються
начальником залізниці.
   3.22. Проїзд транспортних засобів та самохідних машин, а
також прогін худоби через залізничні колії у невстановлених місцях
забороняється. Контроль за виконанням цих вимог покладається на
працівників дистанції колії, а на станціях, крім того, - і на
працівників станцій.
   3.23. Переїзди  в  залежності  від  інтенсивності  руху
залізничного й автомобільного транспорту поділяються на чотири
категорії. Встановлення категорійності, порядок  утримання  і
обслуговування  переїздів визначаються відповідною інструкцією
Державної адміністрації залізничного транспорту України.
   Усі переїзди I й II категорій, які розміщені на ділянках,
обладнаних поздовжніми лініями електропостачання, або ті, що мають
поблизу інші постійні джерела електропостачання, повинні мати
електричне освітлення, а в необхідних  випадках обладнуватись
прожекторними установками для огляду поїздів, що проходять.
   Безперебійне електропостачання  й  зовнішнє  освітлення
переїздів забезпечується дистанціями електропостачання.
   3.24.  Переїзди  підрозділяються  на  регульовані  й
нерегульовані. В окремих випадках для забезпечення технологічного
процесу роботи підприємств у межах роздільних пунктів можуть
улаштовуватися технологічні проїзди. ( Абзац перший пункту 3.24
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179
( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   До регульованих належать переїзди,  обладнані  пристроями
переїзної сигналізації, яка сповіщає водіїв транспортних засобів
про підхід поїзда до переїзду, або ті, що обслуговуються черговим
працівником.
   Переїзди, які не обладнані пристроями переїзної сигналізації
й  не  обслуговуються  черговим  працівником,  належать  до
нерегульованих.
   Переїзди, які обслуговуються черговим працівником, повинні
мати  радіозв'язок  з  машиністами  поїзних  локомотивів,
моторвагонного рухомого складу і спеціального самохідного рухомого
складу прямий телефонний зв'язок з найближчою станцією чи постом,
а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, - з
поїзним диспетчером. ( Абзац четвертий пункту 3.24 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 386 ( z0607-99 ) від
23.07.99 )
   Справне утримання  й  робота  переїзної  сигналізації,
автоматичних шлагбаумів, телефонного і радіозв'язку забезпечується
дистанціями  сигналізації  і  зв'язку, а брусів автоматичних
шлагбаумів - дистанціями колії.
   3.25. Переїзди повинні мати типовий настил та під'їзди,
огороджені стовпчиками або перилами. При підходах до переїздів
мають бути попереджувальні знаки: з боку підходу поїздів -
сигнальний знак "С" про подання свистка, а з боку автомобільної
дороги  -  знаки, передбачені інструкцією у відповідності з
Правилами дорожнього руху ( 1094-93-п ). Перед переїздом, який не
обслуговується черговим працівником, з незадовільною видимістю з
боку підходу поїздів повинен встановлюватись додатковий сигнальний
знак "С". Порядок встановлення знаків "С" визначається Державною
адміністрацією залізничного транспорту України.
   3.26. Рух  по  переїзду великогабаритних і великовагових
транспортних засобів з вантажем або без вантажу, тихохідних машин
та автопоїздів допускається в кожному окремому випадку тільки з
дозволу начальника дистанції колії й проводиться під наглядом
дорожнього майстра або бригадира колії, а на електрифікованих
ділянках при висоті вантажу, що перевозиться, більше 4,5 м - і в
присутності представника дистанції електропостачання.
   3.27. Черговий переїзду повинен забезпечувати безпеку руху
поїздів і транспортних засобів на переїзді, своєчасно відкривати й
закривати шлагбаум та подавати встановлені сигнали, наглядати за
станом  поїздів,  що  проїжджають  у  порядку,  визначеному
Міністерством транспорту України. ( Абзац перший пункту 3.27
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179
( z0316-02 ) від 19.03.2002 )
   У разі виявлення несправності, яка загрожує безпеці руху, він
зобов'язаний вжити заходів для зупинки поїзда, а якщо відсутній
сигнал, що означає хвіст поїзда, доповісти про це черговому по
станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією -
поїзному диспетчеру.
   3.28. Пересічення  залізниць  лініями  електропередачі  й
зв'язку,  нафтогазопродуктопроводами,  водопроводами  й іншими
наземними й підземними пристроями можуть бути допущені тільки з
дозволу начальника залізниці. На таких пересіченнях мають бути
передбачені спеціальні запобіжні пристрої або вжиті заходи, що
забезпечують безпеку і безперебійність руху поїздів. Проекти таких
пристроїв обов'язково погоджуються начальником залізниці.
   3.29. Примикання колій, що заново будуються, та під'їзних
колій до головних колій на перегонах може бути допущене у
виняткових випадках з дозволу Державної адміністрації залізничного
транспорту України.
   Тимчасове укладання  та  зняття  стрілочних переводів на
перегонах у зв'язку з будівництвом других колій, проведенням робіт
з реконструкції й капітального ремонту споруд та пристроїв,
будівництвом нових роздільних пунктів тощо здійснюється у кожному
окремому випадку з дозволу начальника залізниці.
   3.30. Пересічення колій в одному рівні, а також примикання
колій, під'їзних і з'єднуючих колій до головних колій на перегонах
і станціях повинні мати запобіжні тупики або охоронні стрілки.
   Примикання під'їзних   та   з'єднуючих   колій   до
приймально-відправних й інших станційних колій для запобігання
мимовільного виходу рухомого складу на станцію або перегін повинні
мати запобіжні тупики, охоронні стрілки, скидальні башмаки або
стрілки.
   Корисна довжина запобіжних тупиків має бути не меншою 50 м.
   На перегонах, що мають затяжні спуски, а також на станціях,
що обмежують такі перегони, при необхідності будуються уловлюючі
тупики за проектами, затвердженими  Державною  адміністрацією
залізничного транспорту України.
   Розвідні мости мають бути огороджені з обох боків запобіжними
тупиками, скидальними башмаками або стрілками.
   3.31. Стрілочні переводи, які укладаються  на  перегонах
двоколійних колій,  мають  бути  пошерсними для поїздів, які
рухаються правильною колією.
   У виняткових випадках при важких підходах примикаючих колій з
дозволу начальника  залізниці  може  допускатися  укладання
протишерсних стрілочних переводів.
   3.32. Спорудження сплетінь головних та приймально-відправних
колій з утворенням три- або чотириниткової колії може допускатися
тільки з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту
України.
   Сплетіння на інших станційних коліях  встановлюються  з
дозволу начальника залізниці.
 
          Колійні та сигнальні знаки
 
   3.33. Біля головних колій встановлюються сигнальні й колійні
знаки. Біля стрілочних переводів та в інших місцях з'єднання колій
встановлюються граничні стовпчики. Для позначення меж залізничної
смуги відведення, а також для позначення на поверхні землі
схованих споруд земляного полотна встановлюються особливі знаки.
   Сигнальні знаки встановлюються з правого боку у напрямку
руху, а колійні - з правого боку за рахунком кілометрів на
відстані не менше 3100 мм від осі крайньої колії.
   У виїмках (крім скельових) та на виходах з них (на довжині
100 м) колійні знаки мають встановлюватись на відстані не менше
5700 мм від осі крайньої колії. На електрифікованих ділянках
сигнальні та колійні знаки можуть встановлюватись на опорах
контактної мережі, крім тих опор, на яких встановлені світлофорні
головки, комплектні трансформаторні підстанції, роз'єднувачі й

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка