Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Плану діяльності Міністерства на 2004 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.04.2004 N 125
 
 
        Про затвердження Плану діяльності
           Міністерства на 2004 рік
 
 
   Відповідно до пункту 5 абзацу третього наказу Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції України від
20.03.2003 N 64 ( v0064569-03 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План діяльності Міністерства на 2004 рік, що
додається.
 
   2. Директорам департаментів:
   забезпечити виконання Плану  діяльності  Міністерства  на
2004 рік;
   до 12.04.2004, 05.07.2004, 05.10.2004 і 10.01.2005 подавати
департаменту адміністративної реформи та розвитку Міністерства
інформацію про найважливіші результати діяльності департаменту за
звітний квартал та про хід виконання заходів Плану діяльності
Міністерства на 2004 рік відповідно до вимог, визначених у
додатках 1 і 2;
   у разі необхідності подавати департаменту адміністративної
реформи та розвитку Міністерства пропозиції щодо внесення змін до
Плану діяльності Міністерства на 2004 рік відповідно до вимог,
визначених у додатку 3;
   до 10.06.2004 подати департаменту адміністративної реформи та
розвитку Міністерства пропозиції до Плану діяльності Міністерства
на 2005 рік відповідно до вимог, визначених у додатку 4, а у
десятиденний термін після прийняття Закону України "Про Державний
бюджет на 2005 рік" - уточнення пропозицій до Плану діяльності
Міністерства на 2005 рік.
 
   3. Департаменту  адміністративної  реформи  та  розвитку
Міністерства:
   до 20.04.2004,  20.07.2004  і  20.10.2004  на  підставі
матеріалів, що надійшли від департаментів, підготувати та подати
на затвердження першому заступнику Міністра - керівнику апарату
звіт про результати діяльності Міністерства у звітному кварталі;
   до 10.02.2004  подати на затвердження Міністру звіт про
діяльність Міністерства у 2003 році;
   до 20.06.2004  подати  на  погодження першому заступнику
Міністра - керівнику апарату План діяльності Міністерства на 2005
рік;
   у місячний термін після прийняття Закону  України  "Про
Державний бюджет на 2005 рік" подати з урахуванням пропозицій
департаментів План діяльності Міністерства на 2005  рік  на
затвердження Міністру.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату Першина В.Л.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України             М.Деркач
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   02.04.2004 N 125
 
 
                ПЛАН
     діяльності Міністерства економіки та з питань
        європейської інтеграції на 2004 рік
 
 
   План діяльності  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції України на 2004 рік розроблено відповідно
до положень Послання Президента України до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і
соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки" ( n0001100-02 ),
Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність,
ефективність, відповідальність"  ( n0002120-04 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 315 ( 315-2004-п )
"Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році
та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України".
 
      Розділ I. Пріоритетні завдання Міністерства
              у 2004 році
 
   Головним стратегічним завданням Міністерства залишатиметься
проведення єдиної державної політики економічного і соціального
розвитку  України,  спрямованої  на  забезпечення  стійкого
економічного зростання та підвищення на цій основі реальних
доходів   та   якості   життя   населення,   підвищення
конкурентоспроможності національної економіки та її інтеграцію до
європейської та світової економічної системи.
   Виходячи з необхідності закріплення та поглиблення позитивних
тенденцій розвитку української економіки, продовження якісного
економічного зростання та з урахуванням результатів виконання
Плану роботи Міністерства за 2003 рік ( v0064569-03 ) і наявних
проблем економічного і соціального розвитку визначено наступні
пріоритети діяльності Мінекономіки у 2004 році:
   1. Прискорення економічного зростання та посилення соціальної
складової державної політики:
   - Запровадження стратегічного планування, підвищення якості
прогнозів  і  програм  економічного  і соціального розвитку,
формування комплексної системи балансів національної економіки та
її інтеграція у прогнози економічного і соціального розвитку,
забезпечення узгодженості показників проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку і Державного бюджету на 2005
рік, удосконалення нормативно-правової та методичної бази у цьому
напрямку діяльності;
   - Впровадження механізмів інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку  економіки  та  нарощування  інвестиційної складової
економічного зростання, удосконалення законодавства  у  сфері
інвестиційної діяльності;
   - Розвиток соціально-гуманітарної  сфери  та  становлення
середнього класу;
   - Забезпечення узгодженості напрямів і механізмів залучення
міжнародної технічної допомоги з пріоритетами економічного і
соціального розвитку України;
   - Визначення   стратегії  та  критеріїв  ефективності
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.
 
   2. Підвищення   ефективності   ринкових   реформ   та
конкурентоспроможності національної економіки:
   - Поглиблення процесів приватизації, підвищення ефективності
процедур банкрутства та відновлення платоспроможності підприємств,
удосконалення  механізмів  фінансового  планування  діяльності
державних підприємств;
   - Розвиток підприємництва та конкурентного середовища;
   - Створення умов для прискорення економічного зростання через
інструменти податково-бюджетної та фінансової політики;
   - Розвиток основних товарних ринків, ринків послуг та галузей
економіки;
   - Забезпечення стабільної цінової ситуації в базових галузях
економіки;
   - Створення сприятливих економічних умов у сфері торгівлі,
громадського харчування та побутових послуг;
   - Удосконалення  порядку здійснення державних закупівель,
механізмів формування і виконання державного  замовлення  та
міжвідомчої координації при здійсненні закупівель окремих груп
товарів;
   - Проведення аналізу та економічного обгрунтування потреб
держави, пов'язаних з її обороною та  безпекою,  формування
організаційно-економічного механізму реагування на надзвичайні
ситуації.
 
   3. Інтеграція у європейську та світову економічні системи:
   - Завершення переговорного процесу щодо набуття Україною
членства у СОТ;
   - Забезпечення  безперервності  політичного  діалогу  між
Україною та ЄС, активізація державної політики  європейської
інтеграції України та переговорного процесу з новими державами -
членами ЄС;
   - Поглиблення  економічного  співробітництва  з  Радою
Євроатлантичного партнерства, створення умов для набуття Україною
повноправного членства в НАТО;
   - Розвиток   двостороннього    торговельно-економічного
співробітництва;
   - Здійснення активної політики просування українських товарів
на зовнішні ринки, збільшення обсягів експорту робіт та послуг,
захист національних виробників на внутрішньому та  зовнішніх
ринках.
 
   4. Забезпечення  збалансованого  та комплексного розвитку
регіонів та дієвості державної підтримки регіонального розвитку:
   - Запровадження  стратегічного  планування  регіонального
розвитку на державному і місцевому рівнях;
   - Впровадження  нових інструментів регіональної політики,
спрямованих на зменшення рівня  територіальної  диференціації
соціального та економічного розвитку регіонів;
   - Створення умов для підвищення ефективності функціонування
спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку;
   - Розвиток транскордонного співробітництва та єврорегіонів;
   - Реформування економіки житлово-комунального господарства.
 
   5. Підвищення  ефективності  державного  управління  та
удосконалення його інструментів на рівні Міністерства:
   - Формування нормативно-правової бази реформування системи
державного управління, спрямованого на підвищення якості надання
управлінських послуг органами державної влади, впровадження нових
інструментів державного управління та подальший розвиток державної
служби;
   - Підвищення  ефективності   діяльності   Міністерства,
удосконалення   системи   планування,   моніторингу   та
інформаційно-аналітичного забезпечення його роботи;
   - Удосконалення   процесів  формування  та  виконання
науково-дослідних робіт, спрямованих на виконання пріоритетних
завдань роботи Міністерства, здійснення контролю за процесами
впровадження їх результатів;
   - Активізація взаємодії з Верховною Радою України;
   - Наближення діяльності Міністерства до потреб громадянського
суспільства.
   План заходів з реалізації пріоритетних завдань Міністерства у
2004 році (розділ II) сформовано у відповідності з визначеними
пріоритетами діяльності Міністерства та завданнями, спрямованими
на їх виконання.
   З метою вчасного та якісного виконання запланованих заходів
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
співпрацюватиме з комітетами та фракціями Верховної Ради України;
посилить взаємодію з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади. Крім того, буде покращено організацію  та
координацію робіт на рівні Міністерства шляхом запровадження у
практику його роботи нових сучасних процедур та інструментів
державного  управління,  забезпечення  активної  співпраці  з
громадськістю та засобами масової інформації.
 
    Розділ II. План заходів з реалізації пріоритетних
         завдань Міністерства у 2004 році
 
   Пріоритет 1. Прискорення економічного зростання та посилення
соціальної складової державної політики
 
   Завдання 1.1.  Запровадження  стратегічного  планування,
підвищення якості прогнозів і програм економічного і соціального
розвитку, формування комплексної системи балансів національної
економіки та її інтеграція у прогнози економічного і соціального
розвитку, забезпечення узгодженості показників проектів Державної
програми економічного і соціального розвитку і Державного бюджету
на 2005 рік, удосконалення нормативно-правової та методичної бази
у цьому напрямку діяльності
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   |       Продукти        | Термін  |  Відповідальний |
|п/п| основних заходів  |                  | виконання |  виконавець   |
|  |           |------------------------------------|      |          |
|  |           | кількість/рік |    назва    |      |          |
|---+----------------------+----------------+-------------------+------------+-------------------|
| 1 |Розробка       |1 прогноз    |Середньостроковий |Листопад** |Департамент    |
|  |прогнозів       |        |прогноз      |      |економічної та   |
|  |економічного і    |        |економічного і   |      |соціальної     |
|  |соціального      |        |соціального    |      |політики      |
|  |розвитку       |        |розвитку України на|      |          |
|  |України*       |        |2005 - 2009 роки  |      |          |
|  |           |----------------+-------------------+------------+-------------------|
|  |           |1 прогноз    |Прогноз      |Квітень**  |Департамент    |
|  |           |        |економічного і   |      |економічної та   |
|  |           |        |соціального    |      |соціальної     |
|  |           |        |розвитку України на|      |політики      |
|  |           |        |2005 рік      |      |          |
|  |           |----------------+-------------------+------------+-------------------|
|  |           |4        |Квартальний    |Щокварталу |Департамент    |
|  |           |макроекономічні |макроекономічний  |      |економічної та   |
|  |           |огляди     |огляд "Економічні |      |соціальної     |
|  |           |        |тенденції"     |      |політики      |
|  |           |----------------+-------------------+------------+-------------------|
|  |           |4 огляди    |Квартальний огляд |Щокварталу |Департамент    |
|  |           |прогнозів    |прогнозів основних |      |економічної та   |
|  |           |        |прогнозуючих    |      |соціальної     |
|  |           |        |організацій    |      |політики      |
|  |           |        |"Консенсус-прогноз"|      |          |
|  |           |----------------+-------------------+------------+-------------------|
|  |           |8-12      |Меморандум     |Щомісяця  |Департамент    |
|  |           |меморандумів  |"Макроекономічний |      |економічної та   |
|  |           |        |прогноз"      |      |соціальної політики|
|  |           |----------------+-------------------+------------+-------------------|
|  |           |прогнозно-   |Щодо окремих питань|Щомісяця  |Департамент    |
|  |           |аналітичні   |соціально-економіч-|      |економічної та   |
|  |           |записки     |ного розвитку   |      |соціальної політики|
|  |           |----------------+-------------------+------------+-------------------|
|  |           |за вимогою   |Презентаційні   |Щомісяця  |Департамент    |
|  |           |        |слайдові матеріали |      |економічної та   |
|  |           |        |прогнозів     |      |соціальної політики|
|  |           |        |(українською та  |      |          |
|  |           |        |англійською мовами)|      |          |
|  |           |        |керівництву    |      |          |
|  |           |        |Міністерства    |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   * Тут і далі - заходи, що будуть здійснюватися Мінекономіки               |
|на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11               |
|березня 2004  N  315  (  315-2004-п  )  "Про  підсумки               |
|соціально-економічного  розвитку України у 2003 році та хід               |
|виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України".                   |
|   ** Тут і далі - термін внесення проекту документу на розгляд               |
|Кабінету Міністрів України згідно з Планом роботи  Кабінету               |
|Міністрів України у 2004 році, затвердженим постановою Кабінету               |
|Міністрів України від 11 березня 2004 N 315 ( 315-2004-п ) "Про               |
|підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та               |
|хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України".                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Удосконалення     |1 проект    |Розпорядження КМУ |Лютий**   |Департамент     |
|  |системи        |розпорядження |"Про запровадження|      |економічної     |
|  |державного      |КМУ      |стратегічного   |      |стратегії      |
|  |прогнозування та   |        |планування в   |      |           |
|  |принципів       |        |практику роботи  |      |           |
|  |розроблення      |        |Кабінету Міністрів|      |           |
|  |програм        |        |України,     |      |           |
|  |економічного і    |        |центральних і   |      |           |
|  |соціального      |        |місцевих органів |      |           |
|  |розвитку,       |        |виконавчої влади |      |           |
|  |забезпечення     |        |та визначення   |      |           |
|  |фінансування і    |        |основ розроблення |      |           |
|  |виконання програм   |        |прогнозних і   |      |           |
|  |економічного і    |        |програмних    |      |           |
|  |соціального      |        |документів    |      |           |
|  |розвитку України   |        |економічного і  |      |           |
|  |та усунення      |        |соціального    |      |           |
|  |розбіжностей між   |        |розвитку як    |      |           |
|  |визначеним у     |        |головних елементів|      |           |
|  |відповідних актах   |        |системи      |      |           |
|  |законодавства     |        |стратегічного   |      |           |
|  |переліком       |        |планування"    |      |           |
|  |прогнозних і     |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |програмних      |1 проект Закону|"Про внесення змін|Червень**  |Департамент     |
|  |документів та     |України    |до Закону України |      |економічної     |
|  |оптимально      |        |"Про державне   |      |стратегії      |
|  |необхідним на     |        |прогнозування та |      |           |
|  |даний час       |        |розроблення    |      |           |
|  |переліком цих     |        |програм      |      |           |
|  |документів*      |        |економічного і  |      |           |
|  |           |        |соціального    |      |           |
|  |           |        |розвитку України" |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |1 проект Закону|"Про державні   |Протягом  |Департамент     |
|  |           |України    |цільові програми" |року    |економічної     |
|  |           |        |         |      |стратегії      |
|  |           |        |         |      |           |
|  |           |        |         |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |1 проект    |"Про затвердження |У 6 місячний|Департамент     |
|  |           |постанови КМУ |Порядку      |термін після|економічної     |
|  |           |        |розроблення та  |прийняття  |стратегії      |
|  |           |        |виконання     |Закону   |           |
|  |           |        |державних цільових|України "Про|           |
|  |           |        |програм"     |державні  |           |
|  |           |        |         |цільові   |           |
|  |           |        |         |програми"  |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |1 методичні  |Методичні     |Березень  |Департамент     |
|  |           |рекомендації  |рекомендації щодо |      |економічної та    |
|  |           |        |прогнозування   |      |соціальної політики |
|  |           |        |показників таблиць|      |           |
|  |           |        |"витрати-випуск" |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
| 3 |Розроблення      |1 проект    |Державна програма |Вересень  |Департамент     |
|  |стратегічних     |програми    |економічного і  |      |економічної     |
|  |програмних      |        |соціального    |      |стратегії      |
|  |документів      |        |розвитку України |      |           |
|  |економічного і    |        |на 2005 рік    |      |           |
|  |соціального      |        |         |      |           |
|  |розвитку України,   |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |впровадження     |1 проект    |Розробка проекту |Грудень   |Департамент     |
|  |програмно-цільо-   |Стратегії   |Стратегії переходу|      |економічної та    |
|  |вого підходу до    |        |до економіки на  |      |соціальної політики |
|  |складання       |        |базі знань    |      |           |
|  |взаємоузгоджених   |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |проектів       |1 аналітична  |Щодо розроблення |Грудень   |Департамент     |
|  |Державної       |записка    |послання     |      |економічної     |
|  |програми       |        |Президента України|      |стратегії      |
|  |економічного і    |        |         |      |           |
|  |соціального      |        |         |      |           |
|  |розвитку та      |        |         |      |           |
|  |Державного      |        |         |      |           |
|  |бюджету на 2005    |        |         |      |           |
|  |рік*         |        |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
| 4 |Проведення оцінки   |2 моніторинги |Виконання Програми|Січень,   |Департамент     |
|  |ефективності     |        |діяльності    |липень   |економічної     |
|  |економічної      |        |Кабінету Міністрів|      |стратегії      |
|  |політики на      |        |України      |      |           |
|  |основі аналізу    |        |( n0002120-04 )  |      |           |
|  |стану і тенденцій   |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |соціально-еконо-   |1 моніторинг  |Інформаційно-ана- |Лютий    |Департамент     |
|  |мічного розвитку   |        |літичні матеріали |      |економічної     |
|  |           |        |про результати  |      |стратегії      |
|  |           |        |виконання     |      |           |
|  |           |        |державних цільових|      |           |
|  |           |        |програм за    |      |           |
|  |           |        |підсумками 2003  |      |           |
|  |           |        |року       |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |2 моніторинги |Виконання завдань |Щопівроку  |Департамент     |
|  |           |        |Послань Президента|      |економічної     |
|  |           |        |України до    |      |стратегії      |
|  |           |        |Верховної Ради  |      |           |
|  |           |        |України      |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |2 аналітичні  |Щодо економічних |Щопівроку  |Департамент     |
|  |           |записки    |індексів     |      |економічної     |
|  |           |        |         |      |стратегії      |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |4 доповіді   |Про роботу    |Щокварталу |Департамент     |
|  |           |        |Кабінету Міністрів|      |економічної     |
|  |           |        |України      |      |стратегії      |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |2 аналітичні  |Щодо аналізу   |Щопівроку  |Департамент     |
|  |           |записки    |структурних    |      |економічної та    |
|  |           |        |пропорцій за   |      |соціальної політики |
|  |           |        |даними очікуваних |      |           |
|  |           |        |показників таблиць|      |           |
|  |           |        |"витрата-випуск" |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |1 аналітична  |Щодо аналізу   |Березень  |Департамент     |
|  |           |записка    |міжгалузевих   |      |економічної та    |
|  |           |        |зв'язків за даними|      |соціальної політики |
|  |           |        |звітних таблиць  |      |           |
|  |           |        |"витрати-випуск" |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |економіко-   |Економіко-матема- |Березень  |Департамент     |
|  |           |математична  |тична модель для |      |економічної та    |
|  |           |модель     |оцінки:      |      |соціальної політики |
|  |           |        |необхідного    |      |           |
|  |           |        |обсягу випуску  |      |           |
|  |           |        |товарів для    |      |           |
|  |           |        |забезпечення   |      |           |
|  |           |        |прогнозних обсягів|      |           |
|  |           |        |споживання; зміни |      |           |
|  |           |        |цін на окремі   |      |           |
|  |           |        |товари та послуги |      |           |
|  |           |        |внаслідок зміни  |      |           |
|  |           |        |нормативів оплати |      |           |
|  |           |        |праці, системи  |      |           |
|  |           |        |оподаткування і  |      |           |
|  |           |        |датування, цін на |      |           |
|  |           |        |ресурси      |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
| 5 |Участь у розробці   |пропозиції до |Щодо переходу   |Грудень   |Департамент     |
|  |пропозицій щодо    |проекту    |України до сталого|      |економічної та    |
|  |переходу України   |Стратегії   |розвитку (участь) |      |соціальної політики |
|  |до сталого      |        |         |      |           |
|  |розвитку       |        |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
| 6 |Відслідковування   |1 проект    |"Про додаткові  |Лютий**   |Департамент     |
|  |процесів       |постанови КМУ |заходи щодо    |      |економічної та    |
|  |детінізації      |        |детінізації    |      |соціальної політики |
|  |економіки       |        |економіки України"|      |           |
|  |України,       |        |         |      |           |
|  |розроблення      |        |         |      |           |
|  |заходів щодо     |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |детінізації      |пропозиції   |Щодо оцінки    |Грудень   |Департамент     |
|  |економіки       |(Міністерствам |обсягів тіньової |      |економічної та    |
|  |України*       |та ц. о. в. в.)|економіки     |      |соціальної політики |
|  |           |        |(методика     |      |           |
|  |           |        |розрахунків    |      |           |
|  |           |        |показників)    |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |4 аналітичні  |"Тенденції    |Щокварталу |Департамент     |
|  |           |записки    |тіньової економіки|      |економічної та    |
|  |           |        |в Україні"    |      |соціальної політики |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
| 7 |Відслідковування   |пропозиції   |Щодо розрахунку  |Протягом  |Департамент     |
|  |тенденцій       |(керівництву МЕ|інтегрального   |року    |економічної та    |
|  |економічної      |та РНБОУ)   |індикатора    |      |соціальної політики |
|  |безпеки        |        |економічної    |      |           |
|  |           |        |безпеки      |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |2 аналітичні  |Щодо стану    |Щопівроку  |Департамент     |
|  |           |записки    |економічної    |      |економічної та    |
|  |           |        |безпеки України  |      |соціальної політики |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |1 аналітична  |"Моніторинг загроз|Грудень   |Департамент     |
|  |           |записка    |економічній    |      |економічної та    |
|  |           |        |безпеці України" |      |соціальної політики |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Завдання 1.2.       Впровадження       механізмів               |
|інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки та нарощування               |
|інвестиційної складової економічного зростання,  удосконалення               |
|законодавства у сфері інвестиційної діяльності                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |Цільове        |1 інформація  |Економічне    |Протягом  |Департамент     |
|  |спрямування      |для КМУ Виписки|обгрунтування   |року    |економічної та    |
|  |бюджетних коштів   |з обсягами   |обсягів      |      |соціальної політики |
|  |на науку       |фінансування  |фінансування науки|      |           |
|  |           |науки для   |за рахунок    |      |           |
|  |           |головних    |державного бюджету|      |           |
|  |           |розпорядників |за цільовим    |      |           |
|  |           |бюджетних   |призначенням   |      |           |
|  |           |коштів     |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
| 9 |Підготовка      |1 аналітична  |Аналітичні    |Березень  |Департамент     |
|  |пропозицій щодо    |записка    |матеріали щодо  |      |економічної та    |
|  |запровадження     |        |проекту      |      |соціальної політики |
|  |інноваційної     |        |інноваційної   |      |           |
|  |моделі        |        |моделі структурної|      |           |
|  |структурної      |        |перебудови    |      |           |
|  |перебудови      |        |економіки     |      |           |
|  |економіки       |        |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|10 |Проведення      |1 аналітична  |Щодо вдосконалення|Жовтень   |Департамент     |
|  |аналізу        |записка    |функціонування  |      |економічної та    |
|  |ефективності     |        |науково-технічної |      |соціальної політики |
|  |науково-технічної   |        |сфери       |      |           |
|  |та інноваційної    |        |         |      |           |
|  |політики       |        |         |      |           |
|  |           |---------------+------------------+------------+---------------------|
|  |           |експертні   |Експертиза    |Протягом  |Департамент     |
|  |           |висновки    |інноваційних   |року    |економічної та    |
|  |           |        |проектів, що   |      |соціальної політики |
|  |           |        |спрямовані на   |      |           |
|  |           |        |реалізацію    |      |           |
|  |           |        |пріоритетних   |      |           |
|  |           |        |напрямів     |      |           |
|  |           |        |інноваційного   |      |           |
|  |           |        |розвитку (участь) |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|11 |Моніторинг Програми  |2 моніторинги |"Про хід виконання|Щопівроку  |Департамент     |
|  |розвитку інвестиційної|        |Програми розвитку |      |фінансової та    |
|  |діяльності на     |        |інвестиційної   |      |інвестиційної    |
|  |2002-2010 роки    |        |діяльності на   |      |політики       |
|  |( 1801-2001-п )    |        |2002-2010 роки та |      |           |
|  |та Плану заходів   |        |Плану заходів до |      |           |
|  |до неї ( 440-2002-р ) |        |неї"       |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|12 |Моніторинг      |2 моніторинги |"Про хід виконання|Щопівроку  |Департамент     |
|  |Програми       |        |Програми     |      |фінансової та    |
|  |"Інвестиційний    |        |"Інвестиційний  |      |інвестиційної    |
|  |імідж України" та   |        |імідж України" та |      |політики       |
|  |Плану заходів до   |        |Плану заходів до |      |           |
|  |неї          |        |неї"       |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|13 |Проведення      |1 методика та |Щодо визначення  |Протягом  |Департамент     |
|  |аналітичних      |аналітичні   |інвестиційних   |року    |фінансової та    |
|  |досліджень та     |матеріали   |рейтингів регіонів|      |інвестиційної    |
|  |визначення      |        |         |      |політики       |
|  |інвестиційної     |        |         |      |           |
|  |привабливості     |        |         |      |           |
|  |України її      |        |         |      |           |
|  |регіонів       |        |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|14 |Сприяння       |1 база даних  |Поновлення та   |Протягом  |Департамент     |
|  |залученню       |        |удосконалення бази|року    |фінансової та    |
|  |інвестиційних     |        |даних       |      |інвестиційної    |
|  |коштів у       |        |інвестиційних та |      |політики       |
|  |реалізацію      |        |інноваційних   |      |           |
|  |інвестиційних та   |        |проектів     |      |           |
|  |інноваційних     |        |         |      |           |
|  |проектів       |        |         |      |           |
|  |підприємствами    |        |         |      |           |
|  |України        |        |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|15 |Сприяння       |1 проект    |"Про внесення змін|Протягом  |Департамент     |
|  |залученню       |постанови КМУ |і доповнень до  |року    |фінансової та    |
|  |інвестицій шляхом   |        |постанови КМУ від |      |інвестиційної    |
|  |поліпшення умов    |        |12.04.2000 N 639 |      |політики       |
|  |концесійної      |        |"Про затвердження |      |           |
|  |діяльності      |        |Методики     |      |           |
|  |           |        |розрахунку    |      |           |
|  |           |        |концесійних    |      |           |
|  |           |        |платежів"     |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|16 |Забезпечення     |1 проект Закону|"Про державну   |Квітень   |Департамент     |
|  |доопрацювання     |України    |підтримку та   |      |фінансової та    |
|  |проекту Закону    |        |стимулювання   |      |інвестиційної    |
|  |України "Про     |        |інвестиційної   |      |політики       |
|  |державну       |        |діяльності"    |      |           |
|  |підтримку та     |        |         |      |           |
|  |стимулювання     |        |         |      |           |
|  |інвестиційної     |        |         |      |           |
|  |діяльності"      |        |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|17 |Удосконалення     |1 проект Закону|Проект Закону   |Липень**  |Департамент     |
|  |амортизаційної    |України    |України "Про   |      |фінансової та    |
|  |політики як      |        |амортизацію"   |      |інвестиційної    |
|  |фактора        |        |         |      |політики       |
|  |активізації      |        |         |      |           |
|  |інвестиційної     |        |         |      |           |
|  |діяльності*      |        |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|18 |Розроблення      |1 проект    |"Про затвердження |Протягом  |Департамент     |
|  |довгострокової    |постанови КМУ |Довгострокової  |року    |фінансової та    |
|  |програми       |        |програми     |      |інвестиційної    |
|  |капітального     |        |капітального   |      |політики       |
|  |будівництва      |        |будівництва"   |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|19 |Створення       |1 проект    |"Про затвердження |Лютий**   |Департамент     |
|  |прозорого чіткого   |постанови КМУ |Порядку      |      |фінансової та    |
|  |механізму       |        |відшкодування   |      |інвестиційної    |
|  |вирахування      |        |витрат, пов'язаних|      |політики       |
|  |розміру        |        |із припиненням  |      |           |
|  |відшкодування у    |        |будівництва у   |      |           |
|  |2004 році витрат,   |        |зв'язку із    |      |           |
|  |пов'язаних з     |        |прийняттям рішення|      |           |
|  |припиненням      |        |про припинення  |      |           |
|  |будівництва;     |        |фінансування   |      |           |
|  |визначення      |        |будівництва за  |      |           |
|  |механізму       |        |рахунок коштів  |      |           |
|  |взаєморозрахунків   |        |Державного бюджету|      |           |
|  |між замовниками    |        |України"     |      |           |
|  |та підрядними     |        |         |      |           |
|  |організаціями*    |        |         |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|20 |Про внесення змін   |1 проект    |"Про внесення змін|Березень  |Департамент     |
|  |до Порядку      |постанови КМУ |до Порядку    |      |фінансової та    |
|  |затвердження     |        |затвердження   |      |інвестиційної    |
|  |титулів добудов    |        |титулів добудов  |      |політики       |
|  |(об'єктів),      |        |(об'єктів),    |      |           |
|  |будівництво яких   |        |будівництво яких |      |           |
|  |здійснюється із    |        |здійснюється із  |      |           |
|  |залученням      |        |залученням    |      |           |
|  |бюджетних коштів   |        |бюджетних коштів |      |           |
|  |або коштів      |        |або коштів    |      |           |
|  |підприємств      |        |підприємств    |      |           |
|  |державної       |        |державної     |      |           |
|  |власності       |        |власності"    |      |           |
|---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------|
|21 |Удосконалення     |1 проект    |"Про внесення змін|Березень** |Департамент     |
|  |механізму       |постанови КМУ |до постанови   |      |фінансової та    |
|  |подальшого      |        |Кабінету Міністрів|      |інвестиційної    |
|  |зростання       |        |України від 26  |      |політики       |
|  |інвестиційного    |        |листопада 2003  |      |           |
|  |потенціалу;      |        |року N 1839 "Про |      |           |
|  |створення системи   |        |затвердження   |      |           |
|  |чіткого        |        |Порядку визначення|      |           |
|  |розмежування,     |        |на конкурсних   |      |           |
|  |використання     |        |засадах      |      |           |
|  |коштів, отриманих   |        |підприємств, що  |      |           |
|  |від          |        |мають стратегічне |      |           |
|  |приватизаційних    |        |значення для   |      |           |
|  |процесів для     |        |економіки та   |      |           |
|  |подальшого їх     |        |безпеки держави, |      |           |
|  |ефективного      |        |інноваційне    |      |           |
|  |залучення для     |        |інвестування яких |      |           |
|  |розширення      |        |здійснюватиметься |      |           |
|  |виробничого      |        |за рахунок частини|      |           |
|  |потенціалу      |        |коштів, отриманих |      |           |
|  |країни*        |        |від приватизації |      |           |
|  |           |        |державного майна, |      |           |
|  |           |        |розподілу і    |      |           |
|  |           |        |використання цих |      |           |
|  |           |        |коштів"      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Завдання 1.3. Розвиток  соціально-гуманітарної  сфери  та               |
|становлення середнього класу                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22 |Координація      |1 Національна |Щодо виконання  |Протягом року|Департамент     |
|  |виконання       |Звітна Доповідь|Цілей розвитку  |       |економічної та   |
|  |Цілей розвитку    |ООН      |Тисячоліття    |       |соціальної     |
|  |тисячоліття,     |        |         |       |політики      |
|  |прийнятих       |        |         |       |          |
|  |Україною -      |        |         |       |          |
|  |членом ООН на     |        |         |       |          |
|  |Самміті        |        |         |       |          |
|  |Тисячоліття,     |        |         |       |          |
|  |оцінка наближення   |        |         |       |          |
|  |України до      |        |         |       |          |
|  |європейських     |        |         |       |          |
|  |соціальних      |        |         |       |          |
|  |стандартів      |        |         |       |          |
|---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------|
|23 |Створення       |1 проект    |"Про затвердження |Червень   |Департамент     |
|  |об'єктивних      |постанови КМУ |Порядку      |       |економічної та   |
|  |передумов для     |        |визначення сум,  |       |соціальної     |
|  |стабільного      |        |що вносяться до  |       |політики      |
|  |зростання       |        |державного    |       |          |
|  |реальних       |        |бюджету      |       |          |
|  |доходів        |        |підприємствами-  |       |          |
|  |населення,      |        |монополістами у  |       |          |
|  |подолання       |        |2004-2005 роках  |       |          |
|  |бідності та      |        |у зв'язку з    |       |          |
|  |становлення      |        |перевищенням   |       |          |
|  |середнього      |        |розрахункової   |       |          |
|  |класу*        |        |величини     |       |          |
|  |           |        |фонду оплати   |       |          |
|  |           |        |праці"      |       |          |
|  |           |---------------+------------------+-------------+--------------------|
|  |           |2 аналітичні  |Стосовно ходу   |Щопівроку  |Департамент     |
|  |           |записки    |реалізації    |       |економічної та   |
|  |           |        |державної     |       |соціальної     |
|  |           |        |політики щодо   |       |політики      |
|  |           |        |грошових     |       |          |
|  |           |        |доходів      |       |          |
|  |           |        |населення     |       |          |
|  |           |---------------+------------------+-------------+--------------------|
|  |           |аналітичні   |Щодо оптимальних |Протягом року|Департамент     |
|  |           |записки до КМУ |розмірів та    |       |економічної та   |
|  |           |        |термінів     |       |соціальної     |
|  |           |        |підвищення    |       |політики      |
|  |           |        |мінімальної    |       |          |
|  |           |        |заробітної    |       |          |
|  |           |        |плати       |       |          |
|  |           |---------------+------------------+-------------+--------------------|
|  |           |1 проект    |Між Кабінетом   |Протягом року|Департамент     |
|  |           |Генеральної  |Міністрів     |       |економічної та   |
|  |           |угоди (участь) |України,     |       |соціальної     |
|  |           |        |Конфедерацією   |       |політики      |
|  |           |        |роботодавців   |       |          |
|  |           |        |України та    |       |          |
|  |           |        |всеукраїнськими  |       |          |
|  |           |        |профспілками і  |       |          |
|  |           |        |профоб'єднаннями |       |          |
|  |           |        |на 2004- 005   |       |          |
|  |           |        |роки       |       |          |
|  |           |---------------+------------------+-------------+--------------------|
|  |           |1 проект    |"Про план заходів |Протягом року|Департамент     |
|  |           |розпорядження |щодо виконання  |       |економічної та   |
|  |           |КМУ (участь)  |Генеральної угоди |       |соціальної     |
|  |           |        |між Кабінетом   |       |політики      |
|  |           |        |Міністрів України,|       |          |
|  |           |        |Конфедерацією   |       |          |
|  |           |        |роботодавців   |       |          |
|  |           |        |України та    |       |          |
|  |           |        |всеукраїнськими  |       |          |
|  |           |        |профспілками і  |       |          |
|  |           |        |профоб'єднаннями |       |          |
|  |           |        |на 2004-2005   |       |          |
|  |           |        |роки"       |       |          |
|  |           |        |         |       |          |
|  |           |        |         |       |          |
|  |           |---------------+------------------+-------------+--------------------|
|  |           |1 наказ    |"Про забезпечення |Протягом року|Департамент     |
|  |           |Міністерства  |виконання Плану  |       |економічної та   |
|  |           |        |заходів щодо   |       |соціальної     |
|  |           |        |виконання     |       |політики      |
|  |           |        |Генеральної угоди |       |          |
|  |           |        |між Кабінетом   |       |          |
|  |           |        |Міністрів України,|       |          |
|  |           |        |Конфедерацією   |       |          |
|  |           |        |роботодавців   |       |          |
|  |           |        |України та    |       |          |
|  |           |        |всеукраїнськими  |       |          |
|  |           |        |профспілками і  |       |          |
|  |           |        |профоб'єднаннями |       |          |
|  |           |        |на 2004-2005   |       |          |
|  |           |        |роки" (в рамках  |       |          |
|  |           |        |Міністерства)   |       |          |
|  |           |---------------+------------------+-------------+--------------------|
|  |           |1 методичні  |Щодо визначення та|Грудень   |Департамент     |
|  |           |рекомендації  |формування    |       |економічної та   |
|  |           |        |середнього    |       |соціальної     |
|  |           |        |класу в Україні  |       |політики      |
|---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------|
|24 |Виконання завдань   |аналітичні   |"Про хід     |Щокварталу  |Департамент     |
|  |Державної       |матеріали до  |реалізації    |       |економічної та   |
|  |програми       |Мінпраці    |заходів      |       |соціальної     |
|  |зайнятості      |        |Державної     |       |політики      |
|  |населення на     |        |програми     |       |          |
|  |2003 рік       |        |зайнятості    |       |          |
|  |           |        |населення     |       |          |
|  |           |        |на 2001-2004   |       |          |
|  |           |        |роки"       |       |          |
|  |           |---------------+------------------+-------------+--------------------|
|  |           |аналітичні   |"Про хід     |Березень   |Департамент     |
|  |           |матеріали до  |виконання     |       |економічної та   |
|  |           |КМУ      |Програми     |       |соціальної     |
|  |           |        |створення     |       |політики      |
|  |           |        |додаткових    |       |          |
|  |           |        |робочих місць   |       |          |
|  |           |        |для працівників  |       |          |
|  |           |        |Чорнобильської  |       |          |
|  |           |        |АЕС, які     |       |          |
|  |           |        |вивільняються   |       |          |
|  |           |        |після закриття  |       |          |
|  |           |        |станції, та    |       |          |
|  |           |        |жителів      |       |          |
|  |           |        |м. Славутича"   |       |          |
|---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------|
|25 |Удосконалення     |3 проекти   |Визначення    |       |          |
|  |фінансово-      |Законів України|оптимального   |       |          |
|  |економічного     |(участь)    |розміру страхових |       |          |
|  |механізму       |        |внесків до:    |       |          |
|  |функціонування    |        |------------------+-------------+--------------------|
|  |системи        |        |- Фонду      |Протягом року|Департамент     |
|  |загально-       |        |соціального    |       |економічної та   |
|  |обов'язкового     |        |страхування    |       |соціальної     |
|  |державного      |        |від нещасних   |       |політики      |
|  |соціального      |        |випадків на    |       |          |
|  |страхування      |        |виробництві    |       |          |
|  |           |        |та професійних  |       |          |
|  |           |        |захворювань    |       |          |
|  |           |        |України;     |       |          |
|  |           |        |------------------+-------------+--------------------|
|  |           |        |- Фонду      |Протягом року|Департамент     |
|  |           |        |соціального    |       |економічної та   |
|  |           |        |страхування    |       |соціальної     |
|  |           |        |з тимчасової   |       |політики      |
|  |           |        |втрати      |       |          |
|  |           |        |працездатності;  |       |          |
|  |           |        |------------------+-------------+--------------------|
|  |           |        |- Фонду      |Протягом року|Департамент     |
|  |           |        |загально-     |       |економічної та   |
|  |           |        |обов'язкового   |       |соціальної     |
|  |           |        |державного    |       |політики      |
|  |           |        |соціального    |       |          |
|  |           |        |страхування    |       |          |
|  |           |        |України на    |       |          |
|  |           |        |випадок      |       |          |
|  |           |        |безробіття    |       |          |
|---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------|
|26 |Проведення      |2 аналітичні  |- щодо розробки  |Протягом року|Департамент     |
|  |економічного     |записки до КМУ |порядку оцінки  |       |економічної та   |
|  |аналізу пенсійної   |        |обсягу      |       |соціальної     |
|  |реформи та      |        |інвестиційних   |       |політики      |
|  |інвестиційного    |        |надходжень від  |       |          |
|  |потенціалу      |        |Накопичувального |       |          |
|  |пенсійних фондів,   |        |фонду в      |       |          |
|  |прогнозування     |        |економіку     |       |          |
|  |їх впливу на     |        |- щодо розробки  |       |          |
|  |економіку країни   |        |порядку оцінки  |       |          |
|  |           |        |обсягу      |       |          |
|  |           |        |інвестиційних   |       |          |
|  |           |        |надходжень від  |       |          |
|  |           |        |недержавних    |       |          |
|  |           |        |пенсійних фондів |       |          |
|  |           |        |в економіку    |       |          |
|  |           |---------------+------------------+-------------+--------------------|
|  |           |методичні   |Щодо створення  |Протягом року|Департамент     |
|  |           |рекомендації  |ефективної    |       |економічної та   |
|  |           |        |системи зберігання|       |соціальної     |
|  |           |        |пенсійних коштів |       |політики      |

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка